Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 1

Ang Una nga Palanan-awon ni Ezekiel

11-3 Ako si Ezekiel nga pari nga anak ni Buzi, kag isa ako sa mga ginbihag sa Babilonia. Isa ka adlaw, sang nagaestar ako sa higad sang Suba sang Kebar kaupod sang iban nga mga bihag, nag-abri ang langit kag gin-gamhan ako sang Ginoo, kag dayon ginpakitaan niya ako sang mga palanan-awon. Natabo ini sang ikalima nga adlaw sang ikaapat nga bulan sang ika-30 nga tuig.[a] Ikalima ini nga tuig sang pagkabihag kay Haring Jehoyakin.

Samtang nagatulok ako, may nakita ako nga bagyo nga halin sa aminhan. Nagapangilat halin sa madamol nga gal-om, gani nagsanag ang palibot. Ang kilat sa tunga sang gal-om nagasiga nga daw sa nagabadlak nga metal. May nakita man ako sa tunga sang gal-om nga apat ka buhi nga mga tinuga nga daw sa mga tawo, 6-8 pero ang kada isa sa ila may apat ka guya kag apat ka pakpak. Tadlong ang ila mga paa, kag ang ila mga tiil daw sa tiil sang torite nga baka kag nagaidlak pareho sang ginpahining nga saway. May ara sang kamot sang tawo sa idalom sang tagsa nila ka pakpak, kag ang ila mga pakpak nagatanduganay. Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso.

10 Amo ini ang hitsura sang ila mga guya: sa atubangan, hitsura sang tawo; sa tuo, hitsura sang leon; sa wala, hitsura sang turo nga baka; kag sa likod, hitsura sang agila. 11 Ang duha nila ka pakpak nagahumlad kag nagatanduganay, kag ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 12 Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso. Kon diin sila dal-on sang espiritu[b] didto man sila nagakadto. 13 Ang ila hitsura pareho sang nagadabadaba nga mga baga, kag may nagalabay-labay sa ila tunga nga daw sa nagasiga nga sulo. Ini nga sulo tama kasanag, kag halin sa sini nga sulo may nagakirab nga kilat. 14 Ining buhi nga mga tinuga nagapakadto-pakari nga daw sa kilat.

15 Samtang nagatan-aw ako sa apat ka buhi nga mga tinuga, may nakita ako sa idalom[c] nila nga apat ka rueda—isa ka rueda sa tagsa sa ila. Kag ini nga mga rueda nagatungtong sa duta. 16 Amo ini ang hitsura sang mga rueda: nagaidlak ini pareho sang malahalon nga bato nga krisolito, kag palareho ang ila hitsura. Ang kada rueda may ara pa gid sang isa ka rueda nga nagasaang,[d] 17 gani makakadto ini kag ang buhi nga mga tinuga sa bisan diin nga direksyon nga indi na kinahanglan nga magliso pa. 18 Ang palibot sang kada rueda malapad kag makahaladlok, kay puno ini sang mga mata.

19 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpaibabaw gani sila, nagapaibabaw man ang mga rueda. 20 Ang espiritu sang buhi nga mga tinuga ara sa mga rueda. Gani kon diin magkadto ang espiritu, didto man nagakadto ang buhi nga mga tinuga kag ang mga rueda. 21 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpundo gani sila, nagapundo man ang mga rueda. Kag kon magpaibabaw sila, nagapaibabaw man ang mga rueda, kay ang ila espiritu ara sa mga rueda.

22 May nagatabon sa ibabaw sang buhi nga mga tinuga nga daw sa mga kristal nga nagabadlak, kag makatilingala ini tan-awon. 23 Sa idalom sini nagahumlad ang duha ka pakpak sang kada buhi nga tinuga, kag nagatanduganay ang ila mga pakpak. Ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 24 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, ang gahod sang ila mga pakpak daw sa huganas sang tubig, ukon daw sa tingog sang Makagagahom nga Dios, ukon daw sa ginahod sang madamo nga mga soldado. Kag kon magpundo sila, ginakipot nila ang ila mga pakpak.

25 Samtang nagakipot ang ila mga pakpak, may tingog nga halin sa ibabaw sadtong nagatabon sa ila. 26 Kag may ara didto nga daw sa trono nga hinimo halin sa bato nga sapiro, kag may nagapungko sa sini nga trono nga daw sa tawo. 27 Halin sa iya hawak paibabaw, pareho siya sang nagabadlak nga metal nga daw sa nagasiga nga kalayo. Kag halin sa iya hawak paidalom, pareho siya sang nagadabadaba nga kalayo, kag napalibutan siya sang kasanag nga puwerte kasilaw. 28 Ang kasanag sa iya palibot daw sa balangaw sa panahon nga maulan.

Pareho sadto ang gamhanan nga presensya sang Ginoo. Pagkakita ko sadto nagluhod ako kag may nabatian ako nga tingog nga nagapakighambal sa akon.

Notas al pie

  1. 1:1-3 ika-30 nga tuig: Indi mapat-od kon ano gid nga tuig ang ginatumod sini.
  2. 1:12 espiritu: Siguro ang ila espiritu ukon ang Espiritu Santo.
  3. 1:15 sa idalom: ukon, sa kilid.
  4. 1:16 rueda nga nagasaang: sa English, a wheel (crosswise) within another wheel.

The Message

Ezekiel 1

Wheels Within Wheels, Like a Gyroscope

1When I was thirty years of age, I was living with the exiles on the Kebar River. On the fifth day of the fourth month, the sky opened up and I saw visions of God.

2-3 (It was the fifth day of the month in the fifth year of the exile of King Jehoiachin that God’s Word came to Ezekiel the priest, the son of Buzi, on the banks of the Kebar River in the country of Babylon. God’s hand came upon him that day.)

4-9 I looked: I saw an immense dust storm come from the north, an immense cloud with lightning flashing from it, a huge ball of fire glowing like bronze. Within the fire were what looked like four creatures vibrant with life. Each had the form of a human being, but each also had four faces and four wings. Their legs were as sturdy and straight as columns, but their feet were hoofed like those of a calf and sparkled from the fire like burnished bronze. On all four sides under their wings they had human hands. All four had both faces and wings, with the wings touching one another. They turned neither one way nor the other; they went straight forward.

10-12 Their faces looked like this: In front a human face, on the right side the face of a lion, on the left the face of an ox, and in back the face of an eagle. So much for the faces. The wings were spread out with the tips of one pair touching the creature on either side; the other pair of wings covered its body. Each creature went straight ahead. Wherever the spirit went, they went. They didn’t turn as they went.

13-14 The four creatures looked like a blazing fire, or like fiery torches. Tongues of fire shot back and forth between the creatures, and out of the fire, bolts of lightning. The creatures flashed back and forth like strikes of lightning.

15-16 As I watched the four creatures, I saw something that looked like a wheel on the ground beside each of the four-faced creatures. This is what the wheels looked like: They were identical wheels, sparkling like diamonds in the sun. It looked like they were wheels within wheels, like a gyroscope.

17-21 They went in any one of the four directions they faced, but straight, not veering off. The rims were immense, circled with eyes. When the living creatures went, the wheels went; when the living creatures lifted off, the wheels lifted off. Wherever the spirit went, they went, the wheels sticking right with them, for the spirit of the living creatures was in the wheels. When the creatures went, the wheels went; when the creatures stopped, the wheels stopped; when the creatures lifted off, the wheels lifted off, because the spirit of the living creatures was in the wheels.

22-24 Over the heads of the living creatures was something like a dome, shimmering like a sky full of cut glass, vaulted over their heads. Under the dome one set of wings was extended toward the others, with another set of wings covering their bodies. When they moved I heard their wings—it was like the roar of a great waterfall, like the voice of The Strong God, like the noise of a battlefield. When they stopped, they folded their wings.

25-28 And then, as they stood with folded wings, there was a voice from above the dome over their heads. Above the dome there was something that looked like a throne, sky-blue like a sapphire, with a humanlike figure towering above the throne. From what I could see, from the waist up he looked like burnished bronze and from the waist down like a blazing fire. Brightness everywhere! The way a rainbow springs out of the sky on a rainy day—that’s what it was like. It turned out to be the Glory of God!

When I saw all this, I fell to my knees, my face to the ground. Then I heard a voice.