Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 1

Ang Una nga Palanan-awon ni Ezekiel

11-3 Ako si Ezekiel nga pari nga anak ni Buzi, kag isa ako sa mga ginbihag sa Babilonia. Isa ka adlaw, sang nagaestar ako sa higad sang Suba sang Kebar kaupod sang iban nga mga bihag, nag-abri ang langit kag gin-gamhan ako sang Ginoo, kag dayon ginpakitaan niya ako sang mga palanan-awon. Natabo ini sang ikalima nga adlaw sang ikaapat nga bulan sang ika-30 nga tuig.[a] Ikalima ini nga tuig sang pagkabihag kay Haring Jehoyakin.

Samtang nagatulok ako, may nakita ako nga bagyo nga halin sa aminhan. Nagapangilat halin sa madamol nga gal-om, gani nagsanag ang palibot. Ang kilat sa tunga sang gal-om nagasiga nga daw sa nagabadlak nga metal. May nakita man ako sa tunga sang gal-om nga apat ka buhi nga mga tinuga nga daw sa mga tawo, 6-8 pero ang kada isa sa ila may apat ka guya kag apat ka pakpak. Tadlong ang ila mga paa, kag ang ila mga tiil daw sa tiil sang torite nga baka kag nagaidlak pareho sang ginpahining nga saway. May ara sang kamot sang tawo sa idalom sang tagsa nila ka pakpak, kag ang ila mga pakpak nagatanduganay. Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso.

10 Amo ini ang hitsura sang ila mga guya: sa atubangan, hitsura sang tawo; sa tuo, hitsura sang leon; sa wala, hitsura sang turo nga baka; kag sa likod, hitsura sang agila. 11 Ang duha nila ka pakpak nagahumlad kag nagatanduganay, kag ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 12 Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso. Kon diin sila dal-on sang espiritu[b] didto man sila nagakadto. 13 Ang ila hitsura pareho sang nagadabadaba nga mga baga, kag may nagalabay-labay sa ila tunga nga daw sa nagasiga nga sulo. Ini nga sulo tama kasanag, kag halin sa sini nga sulo may nagakirab nga kilat. 14 Ining buhi nga mga tinuga nagapakadto-pakari nga daw sa kilat.

15 Samtang nagatan-aw ako sa apat ka buhi nga mga tinuga, may nakita ako sa idalom[c] nila nga apat ka rueda—isa ka rueda sa tagsa sa ila. Kag ini nga mga rueda nagatungtong sa duta. 16 Amo ini ang hitsura sang mga rueda: nagaidlak ini pareho sang malahalon nga bato nga krisolito, kag palareho ang ila hitsura. Ang kada rueda may ara pa gid sang isa ka rueda nga nagasaang,[d] 17 gani makakadto ini kag ang buhi nga mga tinuga sa bisan diin nga direksyon nga indi na kinahanglan nga magliso pa. 18 Ang palibot sang kada rueda malapad kag makahaladlok, kay puno ini sang mga mata.

19 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpaibabaw gani sila, nagapaibabaw man ang mga rueda. 20 Ang espiritu sang buhi nga mga tinuga ara sa mga rueda. Gani kon diin magkadto ang espiritu, didto man nagakadto ang buhi nga mga tinuga kag ang mga rueda. 21 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpundo gani sila, nagapundo man ang mga rueda. Kag kon magpaibabaw sila, nagapaibabaw man ang mga rueda, kay ang ila espiritu ara sa mga rueda.

22 May nagatabon sa ibabaw sang buhi nga mga tinuga nga daw sa mga kristal nga nagabadlak, kag makatilingala ini tan-awon. 23 Sa idalom sini nagahumlad ang duha ka pakpak sang kada buhi nga tinuga, kag nagatanduganay ang ila mga pakpak. Ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 24 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, ang gahod sang ila mga pakpak daw sa huganas sang tubig, ukon daw sa tingog sang Makagagahom nga Dios, ukon daw sa ginahod sang madamo nga mga soldado. Kag kon magpundo sila, ginakipot nila ang ila mga pakpak.

25 Samtang nagakipot ang ila mga pakpak, may tingog nga halin sa ibabaw sadtong nagatabon sa ila. 26 Kag may ara didto nga daw sa trono nga hinimo halin sa bato nga sapiro, kag may nagapungko sa sini nga trono nga daw sa tawo. 27 Halin sa iya hawak paibabaw, pareho siya sang nagabadlak nga metal nga daw sa nagasiga nga kalayo. Kag halin sa iya hawak paidalom, pareho siya sang nagadabadaba nga kalayo, kag napalibutan siya sang kasanag nga puwerte kasilaw. 28 Ang kasanag sa iya palibot daw sa balangaw sa panahon nga maulan.

Pareho sadto ang gamhanan nga presensya sang Ginoo. Pagkakita ko sadto nagluhod ako kag may nabatian ako nga tingog nga nagapakighambal sa akon.

Notas al pie

 1. 1:1-3 ika-30 nga tuig: Indi mapat-od kon ano gid nga tuig ang ginatumod sini.
 2. 1:12 espiritu: Siguro ang ila espiritu ukon ang Espiritu Santo.
 3. 1:15 sa idalom: ukon, sa kilid.
 4. 1:16 rueda nga nagasaang: sa English, a wheel (crosswise) within another wheel.

Amplified Bible

Ezekiel 1

The Vision of Four Figures

1Now it came about [when I was] in my [a]thirtieth year [of life], on the fifth day of the fourth month, while I was among the exiles beside the River Chebar [in Babylonia], the heavens were opened and I saw visions of God. (On the fifth of the month, which was in the fifth year of [b]King Jehoiachin’s captivity, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the [c]Chaldeans by the River [d]Chebar; and the hand of the Lord came upon him there.)

As I looked, I saw a stormy wind coming out of the north, a great cloud with fire flashing continually from it; and a brightness was around it, and in its core [there was] something like glowing [amber-colored] metal in the midst of the fire. Within it there were figures resembling [e]four living beings. And this was their appearance: they had human form. Each one had four faces and four wings. Their legs were straight and the soles of their feet were like a calf’s hoof, and they sparkled and gleamed like shiny bronze. Under their wings on their four sides they had human hands. As for the faces and wings of the four of them, their wings touched one another; their faces did not turn when they moved, each went straight forward. 10 Regarding the [f]form and appearance of their faces: they [each] had the face of a man [in front], and each had the face of a lion on the right side, and the face of an ox on the left side; all four also had the face of an eagle [at the back of their heads]. 11 Such were their faces. Their wings were stretched out upward; two [wings] of each one were touching another [the wings of the beings on either side of it], and [the remaining] two [wings of each being] were covering their bodies. 12 And each went straight forward; wherever the spirit was about to go, they would go, without turning as they went. 13 Among the living beings there was something that looked like burning coals of fire, like torches moving back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was flashing from the fire. 14 And the living beings moved rapidly back and forth like flashes of lightning.

15 Now as I looked at the living beings, I saw one wheel on the ground beside the living beings, for each of the four of them. 16 Regarding the appearance of the wheels and their construction: they gleamed like chrysolite (beryl, olivine); and the four were made alike. Their appearance and construction were a wheel [set at a right angle] within a wheel. 17 Whenever they moved, they went in any [one] of their four directions without turning as they moved. 18 Regarding their rims: they were so high that they were awesome and dreadful, and the rims of all four of them were full of eyes all around. 19 Whenever the living beings moved, the wheels moved with them; and when the living beings rose from the earth, the wheels rose also. 20 Wherever the spirit went, the beings went in that direction. And the wheels rose along with them; for the spirit or life of the living beings was in the wheels. 21 Whenever those went, these went; and whenever those came to a stop, these came to a stop; and whenever those rose from the earth, the wheels rose close beside them, for the spirit of the living beings was in the wheels.

Vision of Divine Glory

22 Now stretched over the heads of the living beings there was something like an expanse, looking like the terrible and awesome shimmer of icy crystal. 23 Under the expanse their wings were stretched out straight, one toward another. Every living being had two wings which covered its body on one side and on the other side. 24 As they moved, I also heard the sound of their wings like the sound of great [rushing] waters, like the voice of [g]the Almighty, the sound of tumult like the noise of an army camp. Whenever they came to a stop, they lowered their wings. 25 And there was a voice above the expanse that was over their heads; whenever they stopped, they lowered their wings.

26 Now above the expanse that was over their heads there was something resembling a throne, it appeared like [it was made of] sapphire or lapis lazuli; and [seated] on that which looked like a throne, high up, was a figure with the appearance of a man. 27 Now upward, from that which appeared to be His waist, I saw something like glowing metal that looked like it was filled with fire all around it; and downward, from that which appeared to be His waist, I saw something like fire; and there was a brightness and a remarkable radiance [like a halo] around Him. 28 As the appearance of the rainbow in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. This was the appearance of the likeness of the glory and brilliance of the Lord. And when I saw it, I fell face downward and I heard a voice of One speaking.

Notas al pie

 1. Ezekiel 1:1 If he had not been in exile in Babylonia Ezekiel would have formally begun his service to God as a Levitical priest at the age of thirty. Instead God anointed him to serve as a prophet.
 2. Ezekiel 1:2 Jehoiachin the king of Judah was taken captive when Nebuchadnezzar and his army invaded Jerusalem. Nebuchadnezzar II of the Chaldean Dynasty, more commonly known as Nebuchadnezzar the Great, ruled Babylon from 605-562 b.c. He conquered Jerusalem in 597 b.c.
 3. Ezekiel 1:3 The Chaldeans dominated and ruled Babylonia from 625 b.c., until their empire fell in 539 b.c., but they were known as early as 1000 b.c. as an aggressive, tribal people in the southern region of Babylonia. They were highly skilled in both the science of astronomy and the pseudo-science of astrology. They kept meticulous records of celestial motion and correctly calculated the length of a year to within just a few minutes. Babylon, their capital city, was the center of trade and learning in the western part of Asia. The classical literature of the Chaldeans was written in cuneiform, but the common language, both written and spoken in Babylon, was Akkadian increasingly influenced by Aramaic.
 4. Ezekiel 1:3 A canal off the Euphrates, south of Babylon.
 5. Ezekiel 1:5 These four angelic beings are identified as cherubim in ch 10. In Scripture, the cherubim seem to be related to the affirmation of God’s perfection and holiness standing in stark contrast to the debased character of godless mankind. They are extremely intelligent, powerful, expeditious servants of God.
 6. Ezekiel 1:10 Various interpretations have been ascribed to the symbolism of the four heavenly beings. The four faces may be regarded as symbolic of “the four portraits of Jesus” as given in the four Gospels (king, servant, man, and God). Another proposes that they represent the four qualities of the angels (intelligent, strong, servile, and swift). Another interpretation identifies them with the four Gospels, and another with the four corners of the earth, implying that the angels serve God throughout the earth. In ch 10 these beings are identified as cherubim.
 7. Ezekiel 1:24 Heb Shaddai.