Ang Pulong Sang Dios

Exodus 37

Ang Paghimo sang Kahon sang Kasuguan

1Dayon ginhimo nila ni Bezalel ang Kahon sang Kasuguan. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang kalabaon sang Kahon 45 ka pulgada, ang kasangkaron 27 ka pulgada, kag ang kataason 27 ka pulgada. Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. Ginhimuan man nila ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod sa apat ka tiil sini. Tag-duha sa pihak kag pihak. Dayon naghimo sila sang mga tukon nga akasya kag ginhaklapan nila ini sang bulawan. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon.

Ginhimuan man nila ang Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 7-8 Naghimo man sila sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isa lang ini sila ka pagporma sang takop sang Kahon. Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini. Nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop.

Ang Paghimo sang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay

10 Naghimo man sila sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Ginbutangan man nila ini sang sanipa[a] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag ginrebitihan nila sang bulawan ang sanipa. 13 Dayon naghimo sila sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 14 malapit sa sanipa. Diri nila gin-gulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 15 Ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan. 16 Naghimo man sila sang mga kagamitan nga puro bulawan para sa lamisa: mga pinggan, mga tasa,[b] mga yahong, kag mga tibod nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.

Ang Paghimo sang Bulutangan sang Suga

17 Naghimo man sila sang bulutangan sang suga nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 18 Ang bulutangan sang suga may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 19 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 20 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 21 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 22 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 23 Naghimo man sila sang pito ka suga, sang mga kimpit sini, kag sang mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga. Ini tanan puro bulawan. 24 Mga 35 ka kilo nga puro bulawan ang nagamit sa paghimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini.

Ang Paghimo sang Halaran nga Sulunugan sang Insenso

25 Naghimo man sila sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kuwadrado ini; 18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, 36 ka pulgada ang kataason. May ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. 26 Ginhaklapan nila sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod, kag ginrebitihan sang bulawan sa palibot. 27 Ginbutangan nila sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. 28 Ang tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang bulawan. 29 Naghimo man sila sang balaan nga lana nga inughaplas kag sang puro nga insenso nga mahamot gid.

Notas al pie

  1. 37:12 sanipa: sa English, rim.
  2. 37:16 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Korean Living Bible

출애굽기 37

법궤

1브사렐은 아카시아나무로 가로 113센티미터, 세로 68센티미터, 높이 68센티미터의 궤를 만들었다.

그는 순금으로 그 궤의 안팎을 싸고 윗 언저리에 금테를 둘렀으며

또 금고리 네 개를 만들어 양쪽에 각각 두 개씩 네 발에 달았다.

그는 또 아카시아나무로 운반채를 만들어 금으로 싸고

그 운반채를 궤 양쪽 고리에 꿰어 궤를 운반할 수 있도록 하였다.

그리고 순금으로 그 궤의 뚜껑인 [a]속죄소를 만들었는데 그 크기는 길이 113센티미터, 너비 68센티미터였다.

그런 다음 그는 금을 두들겨 두 그룹 천사를 만들어

그 뚜껑과 한 덩어리가 되게 뚜껑 양쪽 끝에 각각 하나씩 세웠으며

그 그룹 천사들은 날개를 위로 펴서 속죄소를 덮고 그 얼굴은 속죄소를 향하여 서로 마주 보게 하였다.

차림상

10 그는 또 아카시아나무로 길이 90센티미터, 너비 45센티미터, 높이 68센티미터의 상을 만들었다.

11 그는 그 상을 순금으로 싸고 가장자리에 금테를 둘렀으며

12 상 둘레에 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그 턱 주위에 금테를 둘렀다.

13 그리고 금고리 네 개를 만들어 상 다리가 붙은 네 모퉁이

14 턱 곁에 달아 운반채를 꿸 수 있게 하였다.

15 그는 또 아카시아나무로 상의 운반채를 만들어 금으로 쌌으며

16 상의 기구인 대접과 국자와 잔과 제사 술을 따르는 주전자를 순금으로 만들었다.

순금 등대

17 또 그는 순금을 두들겨 등대를 만들었는데 밑받침과 줄기와 등잔과 꽃 모양의 장식을 모두 하나로 연이어 만들었다.

18-19 그 등대 줄기에서는 양쪽으로 가지가 세 개씩 뻗어 나오게 하고 각 가지마다 세 개의 살구꽃 모양을 장식하였다.

20-21 그리고 등대 줄기에는 네 개의 살구꽃 모양을 장식하였다. 두 개는 윗가지와 아랫가지 사이에 각각 하나씩 만들고 하나는 제일 윗가지 바로 위에, 하나는 제일 아랫가지 바로 밑에 만들었다.

22 이런 꽃 모양의 장식과 가지와 줄기는 모두 순금을 두들겨 하나로 연이어 만들었으며

23 일곱 개의 등잔과 심지 자르는 가위와 불똥 그릇도 순금으로 만들었다.

24 이와 같이 그는 [b]순금 34킬로그램으로 등대와 그 모든 기구를 만들었다.

향단

25 그는 또 아카시아나무로 분향할 단을 만들었다. 그것은 가로 세로가 각각 45센티미터로 네모가 반듯하며 높이는 90센티미터였다. 그리고 네 뿔을 단과 한 덩이로 연이어 만들고

26 그 단의 윗면과 전후 좌우 면과 그 뿔을 순금으로 쌌으며 윗 가장자리에 금테를 둘렀다.

27 그런 다음 금테 아래 양쪽에 운반채를 꿸 금고리 두 개씩을 만들어 달고

28 아카시아나무로 그 운반채를 만들어 금으로 쌌다.

29 그는 또 거룩한 의식에 쓸 기름을 만들고 전문적인 향 제조법으로 향기로운 순수한 향을 만들었다.

Notas al pie

  1. 37:6 또는 ‘시은좌’
  2. 37:24 히 ‘정금 한 달란트’