Ang Pulong Sang Dios

Exodus 37

Ang Paghimo sang Kahon sang Kasuguan

1Dayon ginhimo nila ni Bezalel ang Kahon sang Kasuguan. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang kalabaon sang Kahon 45 ka pulgada, ang kasangkaron 27 ka pulgada, kag ang kataason 27 ka pulgada. Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. Ginhimuan man nila ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod sa apat ka tiil sini. Tag-duha sa pihak kag pihak. Dayon naghimo sila sang mga tukon nga akasya kag ginhaklapan nila ini sang bulawan. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon.

Ginhimuan man nila ang Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 7-8 Naghimo man sila sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isa lang ini sila ka pagporma sang takop sang Kahon. Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini. Nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop.

Ang Paghimo sang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay

10 Naghimo man sila sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Ginbutangan man nila ini sang sanipa[a] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag ginrebitihan nila sang bulawan ang sanipa. 13 Dayon naghimo sila sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 14 malapit sa sanipa. Diri nila gin-gulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 15 Ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan. 16 Naghimo man sila sang mga kagamitan nga puro bulawan para sa lamisa: mga pinggan, mga tasa,[b] mga yahong, kag mga tibod nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.

Ang Paghimo sang Bulutangan sang Suga

17 Naghimo man sila sang bulutangan sang suga nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 18 Ang bulutangan sang suga may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 19 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 20 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 21 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 22 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 23 Naghimo man sila sang pito ka suga, sang mga kimpit sini, kag sang mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga. Ini tanan puro bulawan. 24 Mga 35 ka kilo nga puro bulawan ang nagamit sa paghimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini.

Ang Paghimo sang Halaran nga Sulunugan sang Insenso

25 Naghimo man sila sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kuwadrado ini; 18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, 36 ka pulgada ang kataason. May ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. 26 Ginhaklapan nila sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod, kag ginrebitihan sang bulawan sa palibot. 27 Ginbutangan nila sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. 28 Ang tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang bulawan. 29 Naghimo man sila sang balaan nga lana nga inughaplas kag sang puro nga insenso nga mahamot gid.

Notas al pie

  1. 37:12 sanipa: sa English, rim.
  2. 37:16 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

出埃及記 37

約櫃

1比撒列用皂莢木造了一個櫃,長一點一米,寬六十六釐米,高六十六釐米。 這櫃子裡外都包上純金,還鑲了一圈金邊。 他造了四個金環,安在櫃的四個腳上,每邊兩個環, 又用皂莢木造了兩根橫杠,外面包上金, 然後把橫杠穿過櫃旁的金環,便於抬櫃。 他用純金造施恩座,長一點一米,寬六十六釐米。 又在施恩座的兩端用金子打造兩個基路伯天使, 這兩個基路伯天使跟施恩座連在一起, 在施恩座的兩端,面對面朝向施恩座,向上展開翅膀遮蓋施恩座。

桌子

10 他用皂莢木造了一張桌子,長八十八釐米,寬四十四釐米,高六十六釐米。 11 整張桌子都包上純金,四周鑲上金邊。 12 在桌子四周造一個八釐米寬的外框,上面也鑲上金邊。 13 他又造四個金環,安在桌子四角的桌腿上, 14 金環靠近外框,以便穿橫杠抬桌子。 15 他用皂莢木造兩根橫杠,外面包金,用來抬桌子。 16 又用純金造桌子上的器具,就是盤、碟及獻酒用的杯和瓶。

17 他用純金造了一座燈臺,燈臺的燈座、燈柱、油杯、花瓣和花苞都是用一塊純金打成的。 18 燈臺兩邊各伸出三個分枝,共有六個分枝。 19 每個分枝都伸出三個杏花形狀、有花瓣和花苞的油杯,六個分枝都是這樣。 20 燈臺上有四個杏花形狀、有花瓣和花苞的杯。 21 燈臺上每一對分枝的相連處有花苞,三對分枝都是這樣。 22 整座燈臺,包括一切裝飾,都是用一塊純金打成的。 23 他又用純金為這座燈臺造了七個燈盞,以及燈剪和燈花盤。 24 造整座燈臺和燈臺的器具共用了三十四公斤純金。

造香壇

25 他又用皂莢木造了一座方形的香壇,長寬各四十五釐米,高九十釐米,壇的四角與壇連成一體, 26 壇頂、壇的四面和壇上的角狀物包上純金,四周鑲上金邊。 27 他造了兩個金環,安在壇兩側的金邊下面, 28 又用皂莢木造橫杠,包上金,穿在兩個環裡,用來抬香壇。

29 他又用調製香料的方法製作聖膏油和純淨芬芳的香。