Ang Pulong Sang Dios

Exodus 28:1-43

Ang mga Panapton sang mga Pari

(Exo. 39:1-7)

1“Iseparar mo sa mga tawo si Aaron nga imo utod kag ang iya mga anak nga lalaki nga sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar, agod mag-alagad sa akon bilang mga pari. 2Magpatahi ka sang balaan nga mga panapton para kay Aaron agod mapadunggan siya. 3Silinga ang tanan nga maayo nga mga sastre, nga ginhatagan ko sang abilidad sa pagpanahi, nga tahian nila sang mga panapton si Aaron nga magaseparar sa iya sa mga tawo agod mag-alagad sa akon bilang pari. 4Amo ini ang mga panapton nga ila tahion: ang bulobulsa sa dughan, ang espesyal nga panapton,28:4 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod. Amo man sa bersikulo 6, 12, 15, 25-28, kag 31. ang pangguwa nga bayo, ang pangsulod nga bayo nga binordahan, ang turban, kag ang wagkos. Tahion nila ini para kay Aaron, pati man sa iya mga anak nga lalaki, agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari. 5Kinahanglan ang tela nga ila gamiton linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate28:5 granate: sa English, purple. kag pula.

Ang Espesyal nga Panapton sang mga Pari

(Exo. 39:2-7)

6“Ang espesyal nga panapton sang mga pari kinahanglan linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Kinahanglan nga maayo gid ang pagkaborda sini. 7May duha ini ka parte, likod kag atubang, kag nasugpon ini sa duha ka strap sa may abaga. 8Ang wagkos sini linen man nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula.

9“Dayon magkuha ka sang duha ka bato nga onix kag painggrebi ini sang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Jacob.28:9 Jacob: sa Hebreo, Israel. 10Dapat pasunod ang pagbutang sang mga ngalan suno sa ila pagkatawo, kag anom ka ngalan sa kada bato. 11Dapat ang pag-inggreb sini pareho sa pag-inggreb sang platero sa pangmarka. Dayon ibutang ang mga bato sa mga bulutangan nga bulawan 12kag itakod ini sa strap sang espesyal nga panapton bilang handumanan nga mga bato para sa mga tribo sang Israel. Sa sini nga paagi madala permi ni Aaron ang ila mga ngalan sa akon presensya, kag dumdumon ko sila. 13Ang mga bulutangan nga bulawan 14pabutangi sang duha ka kulokadena nga puro bulawan agod matakod sa may abaga sang panapton.

Ang Bulobulsa sa Dughan

(Exo. 39:8-21)

15“Magpahimo ka sang bulobulsa sa dughan nga ginagamit sa paghibalo sang akon kabubut-on.28:15 Tan-awa ang bersikulo 30. Kinahanglan maayo gid ang pagkahimo sini, kag ang tela sini dapat pareho man sa tela sang espesyal nga panapton sang mga pari: linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. 16Ining bulobulsa sa dughan dapat napilo sing doble kag kuwadrado—siyam ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron. 17Patakdi ini sang apat ka kubay28:17 kubay: sa English, row. sang malahalon nga mga bato. Sa nahauna nga kubay, ibutang ang rubi, topas, kag beril; 18sa ikaduha nga kubay, emerald, sapiro, kag diamante; 19sa ikatatlo nga kubay, hasinto, agate, kag ametist; 20kag sa ikaapat nga kubay, krisolito, onix, kag jasper. Dapat natakod ang mga bato sa mga bulutangan nga bulawan. 21Ang kada bato dapat may ngalan sang mga anak ni Jacob28:21 Jacob: sa Hebreo, Israel. sa pagrepresentar sang dose ka tribo sang Israel. Ang pag-inggreb sang mga ngalan dapat pareho sa pag-inggreb sang pangmarka.

22“Pabutangi man sang kulokadena nga puro bulawan ang bulobulsa sa dughan. 23Dayon magpahimo ka sang duha ka sulosingsing nga bulawan kag iangot ini sa ibabaw nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan. 24Iangot ang duha ka kulokadena nga bulawan sa sulosingsing sang bulobulsa sa dughan, 25kag ang duha ka punta sang kulokadena iangot sa duha ka bulutangan nga bulawan nga nagatapik sa strap sang espesyal nga panapton. 26Magpahimo ka pa sang duha ka sulosingsing nga bulawan, kag iangot ini sa idalom nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan nga nagasampaw sa espesyal nga panapton. 27Magpahimo ka pa gid sang duha ka sulosingsing nga bulawan kag iangot ini sa espesyal nga panapton sa may wagkos dampi. 28Dayon tabiron ninyo sang asol nga higot ang idalom nga mga sulosingsing sang bulobulsa sa dughan kag ang mga sulosingsing sang espesyal nga panapton. Sa sini nga paagi matabid sing maayo ang bulobulsa sa dughan sa espesyal nga panapton.

29“Kon magsulod si Aaron sa Balaan nga Lugar kinahanglan isuksok niya ang ini nga bulobulsa sa dughan nga may mga ngalan sang mga tribo sang Israel agod dumdumon ko sila permi. 30Ibutang sa bulobulsa sa dughan ang Urim kag Thumim28:30 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios. agod ara ini sa dughan ni Aaron kon magkadto siya sa akon presensya. Gani dal-on permi ni Aaron ining duha ka butang kon magkadto siya sa akon presensya agod mahibaluan niya ang akon kabubut-on para sa mga Israelinhon.

Ang Iban pa nga mga Panapton sang mga Pari

(Exo. 39:22-31)

31“Ang pangguwa nga bayo nga nasampawan sang espesyal nga panapton kinahanglan puro asol 32kag may buho sa tunga para sa ulo. Kag kinahanglan ang liab may aporo agod indi ini magisi. 33-34Pakabiti ang palibot sang sidsid sang bayo sang mga puloprutas nga pomegranata,28:33-34 pomegranata: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. nga hinimo halin sa delana nga asol, granate, kag pula. Bal-utan mo ini nga mga dekorasyon sang mga lingga-lingganay nga bulawan. 35Kinahanglan nga isuksok ni Aaron ining pangguwa nga bayo kon magsulod siya sa Balaan nga Lugar sa pag-alagad sa akon presensya, agod mabatian ang kilingkiling sang mga lingga-lingganay kon magsulod kag magguwa si Aaron sa Balaan nga Lugar. Kon himuon niya ini, indi siya mapatay.

36“Magpahimo ka sang medalya nga puro bulawan kag painggrebi ini sang sini nga mga pulong: ‘Ginseparar para sa Ginoo.’ 37-38Itapik ini sa atubangan sang turban ni Aaron paagi sa asol nga higot, agod makita ini sa iya agtang. Ini magapakita nga pagadal-on ni Aaron ang bisan ano nga sala nga nahimo sang mga Israelinhon sa ila paghalad sa Ginoo. Itakod ini permi ni Aaron sa iya agtang agod malipay ang Ginoo sa ila.

39“Ang pangsulod nga bayo ni Aaron kinahanglan linen, kag amo man ang iya turban. Ang wagkos dapat ginbordahan sing maayo. 40Magpatahi ka man sang mga pangsulod nga bayo, mga wagkos, kag mga turban sa mga anak ni Aaron sa pagpadungog sa ila.

41“Ipasuksok mo ini nga mga panapton sa imo utod nga si Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki, kag dayon haplasan28:41 haplasan: ukon, bubuan. mo sila sang lana kag ordinahan. Idedikar sila sa akon agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari.

42“Patahian mo man sila sang mga pang-idalom nga panapton nga magatabon sang ila kinatawo. Ang kalabaon sini halin sa hawak hasta sa paa agod indi sila mabihangan.28:42 mabihangan: sa English, exposed. 43Kinahanglan nga isuksok nila ini kon magsulod sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan, ukon kon magpalapit sila sa halaran sa Balaan nga Lugar sa pag-alagad bilang mga pari, agod indi sila makasala kag mapatay. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat hasta san-o.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Исход 28:1-43

Одеяния для верховного священнослужителя

(Исх. 39:1)

1– Позови своего брата Хоруна с его сыновьями – Надавом и Авиудом, Элеазаром и Итамаром. Отдели их от остальных исроильтян, чтобы они были Моими священнослужителями. 2Сделай своему брату Хоруну священные одеяния для славы и величия. 3Вели мастерам, которым Я дал мудрость в таких делах, сделать одеяния для посвящения Хоруна, чтобы он мог быть Моим священнослужителем. 4Вот одежды, которые они должны сделать: нагрудник, ефод, верхнюю ризу, тканую рубашку, тюрбан и пояс. Делая эти священные одеяния, в которых твой брат Хорун и его сыновья будут служить Мне, 5пусть они берут золотые нити, голубую, пурпурную и алую пряжу и кручёный лён.

Ефод

(Исх. 39:2-7)

6– Пусть ефод будет искусной работы из голубой, пурпурной и алой пряжи и кручёного льна с добавлением золотой нити. 7У ефода должно быть два наплечника, прикреплённых по двум углам, чтобы он застёгивался. 8Искусно сотканный пояс ефода должен быть подобен ему – из одного с ним материала: из золотой нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и кручёного льна.

9Возьми два оникса и вырежь на них имена сыновей Исроила 10в порядке их рождения – шесть имён на одном камне и шесть – на другом. 11Вырежь имена сыновей Исроила на двух камнях, как камнерез вырезает печать. Вставь камни в золотые филигранные оправы 12и прикрепи их к наплечникам ефода как памятные камни для сыновей Исроила. Хорун будет носить их имена на плечах как памятный знак перед Вечным. 13Сделай золотые филигранные оправы 14и две цепочки из чистого золота, свитые подобно верёвке. Прикрепи цепочки к оправам.

Нагрудник

(Исх. 39:8-21)

15– Сделай нагрудник решений искусной работы, подобно ефоду: из золотой нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и из кручёного льна. 16Пусть он будет квадратным, двадцать два сантиметра28:16 Букв.: «одна пядь». в длину и ширину, из сложенной вдвое ткани. 17Вставь в него четыре ряда драгоценных камней. В первом ряду пусть будут рубин, топаз и берилл; 18во втором ряду – бирюза, сапфир и изумруд; 19в третьем ряду – гиацинт, агат и аметист; 20в четвёртом ряду – хризолит, оникс и яшма28:20 В некоторых случаях невозможно точно установить, какой камень имеется в виду под тем или иным названием.. Вставь их в золотые филигранные оправы. 21Камней должно быть двенадцать – по одному на каждое из имён сыновей Исроила; на каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из двенадцати родов.

22Для нагрудника сделай цепочки из чистого золота, свитые подобно верёвке. 23Сделай для него два золотых кольца и прикрепи их к двум углам нагрудника. 24Прикрепи две золотые цепочки к кольцам на углах нагрудника, 25а другие концы цепочек – к двум оправам, присоединяя их к наплечникам ефода спереди. 26Сделай ещё два золотых кольца и прикрепи их к двум другим углам нагрудника с внутренней стороны ефода. 27Сделай ещё два золотых кольца и прикрепи их снизу к наплечникам ефода спереди, рядом со швом прямо над поясом ефода. 28Кольца нагрудника пусть будут привязаны к кольцам ефода голубым шнуром, соединяющим нагрудник с поясом так, чтобы нагрудник не спадал с ефода.

29Входя в святилище, Хорун будет носить имена сыновей Исроила у сердца, на нагруднике решений, как постоянное напоминание перед Вечным. 30Ещё помести на нагрудник священный жребий28:30 Букв.: «урим («свет») и туммим («совершенство»)». С помощью этих предметов определяли волю Всевышнего, но как именно, сегодня не известно., чтобы он был у сердца Хоруна каждый раз, когда он будет входить к Вечному. Так Хорун всегда будет носить у сердца средство, с помощью которого исроильтяне смогут распознавать волю Вечного.

Другие одеяния верховного священнослужителя

(Исх. 39:22-26, 30-31)

31– Сделай верхнюю ризу под ефод голубой 32с вырезом для головы в середине, подшитым тканой тесьмой, как для воротника, чтобы он не рвался. 33Нашей плоды гранатового дерева из голубой, пурпурной и алой пряжи по нижнему краю верхней ризы, с золотыми колокольчиками между ними. 34Пусть золотые колокольчики и гранатовые плоды чередуются по нижнему краю ризы. 35Хорун будет носить её, когда будет служить Мне. Звук колокольчиков будет раздаваться, когда он будет входить в Святая Святых перед лицо Вечного и когда он будет выходить, чтобы Хорун не умер.

36Сделай пластинку из чистого золота и вырежь на ней, как на печати: Святыня Вечного. 37Прикрепи её к тюрбану голубым шнуром. Пусть она будет спереди тюрбана. 38Она будет на лбу Хоруна, и он примет на себя вину за любую оплошность при принесении священных даров, которые исроильтяне отделяют для пожертвований. Она будет на лбу Хоруна постоянно, чтобы дары были угодны Вечному.

39Сотки рубашку из тонкого льна и сделай к ней тюрбан из тонкого льна. Пусть пояс будет украшен шитьём.

Одежда для остальных священнослужителей

(Исх. 39:27-29)

40– Сотки рубашки, пояса и головные повязки и сыновьям Хоруна для славы и величия. 41Когда ты наденешь эти одежды на своего брата Хоруна и его сыновей, помажь и посвяти их в сан. Освяти их, чтобы они могли быть Моими священнослужителями.

42Сделай им льняное нижнее бельё, чтобы прикрывать их от пояса до бёдер. 43Хорун и его сыновья должны надевать его всегда, когда входят в шатёр встречи или приближаются к жертвеннику, чтобы служить в святилище, тогда они не провинятся и не умрут.

Это установление для Хоруна и его потомков будет вечным.