Ang Pulong Sang Dios

Exodus 25

Ang mga Halad para sa Tolda nga Simbahan

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga maghalad sila sa akon. Ikaw amo ang magbaton sang ila mga halad nga ila gusto ihalad sa akon. Amo ini ang mga halad nga imo batunon halin sa ila: bulawan, pilak, saway, delana[a] nga asol, granate[b] kag pula, linen, panapton nga hinimo halin sa bulbol sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga ginlugom sa pula, maayo nga klase sang panit,[c] kahoy nga akasya, lana sang olibo para sa suga, mga panakot para sa lana nga inughaplas kag para pahamot sa insenso,[d] kag bato nga onix kag iban pa nga malahalon nga mga bato nga inugtakod sa espesyal nga panapton[e] sang pangulo nga pari kag sa bulobulsa sa dughan sini. Kag pahimua ang katawhan sang Israel sang simbahan para sa akon nga sa diin makaestar ako upod sa ila. Ipahimo ining Tolda nga Simbahan kag ang tanan nga kagamitan sini suno gid sa plano nga ipakita ko sa imo.

Ang Kahon sang Kasuguan

10 “Magpahimo ka sang Kahon nga akasya—45 ka pulgada ang kalabaon, 27 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Pahaklapi ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag parebitihi sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Pahimui ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag itakod sa iya apat ka tiil. 13 Dayon magpahimo ka sang mga tukon nga akasya kag pahaklapi sang bulawan. 14 Igulo ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon. 15 Indi gid pagkuhaon ang mga tukon sa sulosingsing sang Kahon. 16 Dayon isulod sa Kahon ang malapad nga bato nga sa diin nasulat ang Kasuguan nga ihatag ko sa imo.

17 “Pahimui ini nga Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 18-19 Dayon magpahimo ka sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isaha lang sila ka pagporma sang takop sang Kahon. 20 Kinahanglan nga ang mga pakpak sang kerubin nagahumlad sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini, kag kinahanglan nga nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop. 21 Isulod sa Kahon ang malapad nga bato nga sa diin nasulat ang Kasuguan nga ihatag ko sa imo, kag takpan mo ang Kahon. 22 Magapakigkita ako didto sa imo sa tunga sang duha ka kerubin nga ara sa ibabaw sang Kahon, kag ihatag ko sa imo ang tanan ko nga mga sugo para sa katawhan sang Israel.

Ang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay

23 “Magpahimo ka man sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 24 Pahaklapi ini sang puro nga bulawan kag parebitihi sang bulawan ang mga kilid sini. 25 Pabutangi man ini sang sanipa[f] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag parebitihi sang bulawan ang sanipa. 26 Dayon magpahimo ka sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag itakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 27 malapit sa sanipa. Diri ninyo igulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 28 Dapat ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan.

29 “Magpahimo ka man sang mga pinggan, mga tasa,[g] mga tibod, kag mga yahong nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.[h] Kinahanglan nga puro ini tanan bulawan. 30 Kag kinahanglan butangan permi sang tinapay nga ginahalad sa akon presensya ato nga lamisa.

Ang Bulutangan sang Suga

31 “Magpahimo ka man sang bulutangan sang suga[i] nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 32 Ang bulutangan sang suga dapat may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 33 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 34 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro man, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 35 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 36 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 37 Dayon magpahimo ka sang pito ka suga kag ibutang sa sini nga bulutangan, kag iplastar mo ini nga masanagan ang lugar sa atubangan sini. 38 Ang mga kimpit kag mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga dapat puro man bulawan. 39 Mga 35 ka kilo nga puro nga bulawan ang kinahanglan mo sa pagpahimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini. 40 Siguraduha nga ipahimo mo ini tanan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.

Notas al pie

 1. 25:4 delana: sa English, wool.
 2. 25:4 granate: sa English, purple.
 3. 25:5 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.
 4. 25:6 insenso: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
 5. 25:7 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
 6. 25:25 sanipa: sa English, rim.
 7. 25:29 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 8. 25:29 halad nga ilimnon: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
 9. 25:31 bulutangan sang suga: ukon, kandelero.

Korean Living Bible

출애굽기 25

성막을 위한 예물

1여호와께서 모세에게 말씀하셨다.

“너는 나에게 예물을 가져 오라고 이스라엘 백성에게 말하고 기쁜 마음으로 바치는 자들의 예물을 받아라.

네가 그들에게서 받을 예물은 금과 은과 놋,

청색, 자색, 홍색 실과 가는 베실, 염소털,

붉게 물들인 숫양의 가죽과 [a]바닷소의 가죽, 아카시아나무,

등잔에 쓸 감람기름, 예식용 기름을 만드는 데 쓰이는 향품과 분향할 향을 만드는 데 쓰이는 향품,

호마노, 대제사장의 예복인 에봇과 가슴패에 물릴 그 밖의 보석들이다.

너는 백성들에게 내가 있을 성소를 짓게 하라.

성막과 그 안의 모든 기구들은 내가 너에게 보여 줄 양식대로 만들어야 한다.”

법궤

10 “너는 그들에게 아카시아나무로 [b]가로 113센티미터, 세로 68센티미터, 높이 68센티미터의 궤를 만들게 하고

11 순금으로 그 안팎을 싸고 윗언저리에 금테를 둘러라.

12 그리고 금고리 네 개를 만들어 양쪽에 각각 두 개씩 네 발에 달아라.

13 그런 다음 아카시아나무로 운반채를 만들어 금으로 싸서

14 그 운반채를 양쪽 고리에 꿰어

15 그대로 두고 그것을 빼내지 말아라.

16 그리고 내가 너에게 줄 [c]두 돌판을 그 궤 속에 넣어 두어라.

17 “너는 순금으로 [d]속죄소가 될 그 궤의 뚜껑을 만들어라. 길이는 113센티미터로 하고 너비는 68센티미터로 하라.

18 그리고 너는 금을 두들겨 두 그룹 천사의 모양을 만들어

19 궤 뚜껑 양쪽 끝에 각각 하나씩 세워라. 그것은 그 뚜껑과 한 덩어리가 되게 해야 한다.

20 그 그룹 천사들은 날개를 위로 펴서 속죄소를 덮고 그 얼굴은 속죄소를 향하여 서로 마주 보게 하라.

21 그리고 두 돌판을 궤 안에 넣고 속죄소인 그 궤의 뚜껑을 닫아라.

22 두 돌판이 들어 있는 그 궤의 뚜껑 위, 곧 두 그룹 천사 사이에서 내가 너를 만나고 이스라엘 백성에게 명령할 모든 일을 너에게 말하겠다.”

차림상

23 “너는 아카시아나무로 길이 90센티미터, 너비 45센티미터, 높이 68센티미터의 상을 만들고

24 그것을 순금으로 싸서 그 가장자리에 금테를 둘러라.

25 그리고 그 상 둘레에 손바닥 넓이만한 턱을 만들어 그 주위에 금테를 두르고

26 또 금고리 넷을 만들어 상 다리가 붙은 네 모퉁이에 달아라. 그 금고리는

27 턱 곁에 달아 운반채를 꿸 수 있게 해야 한다.

28 그리고 아카시아나무로 운반채를 만들어 금으로 싸서 그것으로 상을 운반하도록 하라.

29 너는 또 순금으로 대접과 국자와 주전자와 큰 잔을 만들어라.

30 그리고 그 상 위에 [e]차려 놓을 빵을 만들어 항상 내 앞에 있게 하라.”

순금 등대

31 “너는 순금을 두들겨 등대를 만들어라. 그것은 밑받침과 줄기와 등잔과 꽃 모양의 장식을 모두 하나로 연이어 만들어야 한다.

32-33 그 등대 줄기에서 양쪽으로 가지가 세 개씩 뻗어 나오게 하고 각 가지마다 세 개의 살구꽃 모양을 장식하라.

34-35 그리고 등대 줄기에 네 개의 살구꽃 모 양을 장식하라. 두 개는 윗가지와 아랫가지 사이에 각각 하나씩 만들고 하나는 제일 윗가지 바로 위에, 하나는 제일 아랫가지 바로 밑에 만들어야 한다.

36 이런 꽃 모양의 장식과 가지와 줄기는 모두 순금을 두들겨 전체를 하나로 연이어 만들어라.

37 그런 다음 너는 일곱 개의 등잔을 만들어 줄기와 여섯 가지 끝에 얹어 빛이 앞쪽으로 비치게 하라.

38 그리고 순금으로 심지 자르는 가위와 불똥 그릇도 만들어야 한다.

39 너는 순금 [f]34킬로그램으로 등대와 이 모든 기구들을

40 내가 이 산에서 너에게 보여 준 양식대로 만들어라.”

Notas al pie

 1. 25:5 또는 ‘해달’
 2. 25:10 원문에는장 2규빗반, 광과고가각 1규빗반으로되어있다.
 3. 25:16 또는 ‘증거판’
 4. 25:17 또는 ‘시은좌’
 5. 25:30 또는 ‘진설병’
 6. 25:39 히 ‘한 달란트’