Ang Pulong Sang Dios

Exodus 20

Ang Napulo ka Sugo

1Nagsiling ang Dios,

“Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto nga sa diin kamo gin-ulipon.

“Indi kamo magsimba sa iban nga dios magluwas sa akon.

“Indi kamo maghimo sang mga dios-dios sa dagway sang bisan ano nga ara sa langit, ukon sa duta, ukon sa tubig. Indi gid ninyo ini pag-alagaron kag simbahon, kay ako, ang Ginoo nga inyo Dios, indi gid gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Ginasilutan ko ang mga nakasala sa akon pati ang ila mga kaliwat hasta sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon nga nagasikway sa akon. Pero ginapakita ko ang akon kaayo sa madamo gid nga mga henerasyon nga nagahigugma sa akon kag nagatuman sang akon mga sugo.

“Indi ninyo paggamita ang akon ngalan sa wala sing pulos kay ako, ang Ginoo nga inyo Dios, magasilot sa kay bisan sin-o nga maggamit sang akon ngalan sa wala sing pulos.

“Tumana ninyo ang akon mga ginapahimo sa Adlaw nga Inugpahuway, kag himua ninyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa akon. Mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw, 10 pero ang ikapito nga adlaw amo ang Adlaw nga Inugpahuway nga inyo painon para sa akon, ang Ginoo nga inyo Dios. Indi kamo mag-obra sa sina nga adlaw pati ang inyo mga anak, mga ulipon, mga kasapatan, kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar sa inyo mga banwa. 11 Kay sa sulod sang anom ka adlaw gintuga ko ang kalangitan, ang duta, ang dagat kag ang tanan nga ara sa ila, pero nagpahuway ako sa ikapito nga adlaw. Gani ginbendisyunan ko ang Adlaw nga Inugpahuway kag ginhimo nga pinasahi nga adlaw para sa akon.

12 “Tahura ang inyo amay kag iloy agod magkabuhi kamo sing malawig sa duta nga ginahatag ko sa inyo.

13 “Indi kamo magpatay.

14 “Indi kamo magpanginbabayi ukon magpanginlalaki.

15 “Indi kamo magpangawat.

16 “Indi kamo magsaksi sing butig kontra sa inyo isigkatawo.

17 “Indi kamo magkaibog sa balay[a] sang inyo isigkatawo, ukon sa iya asawa, mga ulipon, mga baka ukon asno, ukon sa bisan ano nga ara sa iya.”

18 Sang mabatian sang mga tawo ang daguob, kag ang tunog sang budyong, kag sang makita nila ang kilat kag ang bukid nga nagaaso, nagkulurog sila sa kahadlok. Nagtindog sila sa malayo 19 kag nagsiling kay Moises, “Ikaw lang ang maghambal sa amon kay mamati kami, indi lang ang Dios kay basi mapatay kami.” 20 Gani nagsiling si Moises sa mga tawo, “Indi kamo magkahadlok, kay nagkadto diri ang Dios sa pagpatilaw sa inyo sang iya gahom agod magkahadlok kamo sa iya sa paghimo sang sala.” 21 Nagtindog gihapon ang mga tawo sa malayo samtang si Moises nagpalapit sa madamol nga gal-om nga sa diin ara ang Dios.

22 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ihambal ini sa mga Israelinhon: Nakita ninyo nga nagpakighambal ako sa inyo halin sa langit. 23 Gani indi kamo maghimo sang mga dios-dios nga pilak ukon bulawan agod simbahon kaupod sa akon.

24 “Maghimo kamo sang halaran nga duta para sa akon kag dira ninyo ihalad ang inyo mga karnero, mga kanding, kag mga baka bilang halad nga ginasunog kag halad nga para sa maayo nga relasyon.[b] Himuon ninyo ini sa lugar nga akon ginpili nga pagasimbahon ako, kag didto kadtuan ko kamo kag bendisyunan. 25 Kon maghimo kamo sang halaran nga bato para sa akon indi ninyo ini pagbasbasan, kay kon gamitan ninyo ini sang pangbasbas, indi na ini takos nga gamiton sa paghalad sa akon. 26 Kag indi man kamo maghimo sang halaran nga may hagdanan kay basi mabihangan[c] kamo kon magsaka kamo.”

Notas al pie

  1. 20:17 balay: ukon, panimalay
  2. 20:24 halad nga ginasunog kag halad nga para sa maayo nga relasyon: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod parte sa sini nga mga halad.
  3. 20:26 mabihangan: sa English, exposed.

New International Reader's Version

Exodus 20

God Gives His People the Ten Commandments

1Here are all the words God spoke. He said,

“I am the Lord your God. I brought you out of Egypt. That is the land where you were slaves.

“Do not put any other gods in place of me.

“Do not make for yourself statues of gods that look like anything in the sky. They may not look like anything on the earth or in the waters either. Do not bow down to them or worship them. I, the Lord your God, am a jealous God. I cause the sins of the parents to affect their children. I will cause the sins of those who hate me to affect even their grandchildren and great-grandchildren. But for all time to come I show love to all those who love me and keep my commandments.

“Do not misuse the name of the Lord your God. The Lord will find guilty anyone who misuses his name.

“Remember to keep the Sabbath day holy. Do all your work in six days. 10 But the seventh day is a sabbath to honor the Lord your God. Do not do any work on that day. The same command applies to your sons and daughters, your male and female servants, and your animals. It also applies to any outsiders who live in your towns. 11 In six days the Lord made the heavens, the earth, the sea and everything in them. But he rested on the seventh day. So the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.

12 “Honor your father and mother. Then you will live a long time in the land the Lord your God is giving you.

13 “Do not murder.

14 “Do not commit adultery.

15 “Do not steal.

16 “Do not be a false witness against your neighbor.

17 “Do not want to have anything your neighbor owns. Do not want to have your neighbor’s house, wife, male or female servant, ox or donkey.”

18 The people saw the thunder and lightning. They heard the trumpet. They saw the mountain covered with smoke. They trembled with fear and stayed a long way off. 19 They said to Moses, “Speak to us yourself. Then we’ll listen. But don’t let God speak to us. If he does, we’ll die.”

20 Moses said to the people, “Don’t be afraid. God has come to test you. He wants you to have respect for him. That will keep you from sinning.”

21 Moses approached the thick darkness where God was. But the people remained a long way off.

Worship the Lord

22 Then the Lord said to Moses, “Here is what you must tell the people of Israel. Say to them, ‘You have seen for yourselves what I said to you from heaven. 23 Do not put any other gods in place of me. Do not make silver or gold statues of them for yourselves.

24 “ ‘Make an altar out of dirt for me. Sacrifice your burnt offerings and friendship offerings on it. Sacrifice your sheep, goats and cattle on it. I will come to you and bless you everywhere I cause my name to be honored. 25 If you make an altar out of stones to honor me, do not build it with blocks of stone. You will make it “unclean” if you use a tool on it. 26 Do not walk up steps to my altar. If you do, someone might see your naked body under your robes.’