Ang Pulong Sang Dios

Efeso 5

Magkabuhi Bilang mga Tawo nga Nasanagan

1Tungod nga kamo mga pinalangga nga mga anak sang Dios, sunda ninyo siya. Dapat makita permi sa inyo kabuhi nga ginahigugma ninyo ang iban pareho sang paghigugma ni Cristo sa aton. Kay ginhatag pa gani niya ang iya kabuhi para sa aton bilang mahamot nga halad sa Dios.

Tungod nga mga katawhan na kamo sang Dios, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tawo nga nagahimo kamo sang imoral nga pagpakigrelasyon kag iban pa nga mahigko nga mga buhat, ukon pagkadalok. Kag indi na nagakabagay nga maghambal kamo sang mga binastos, ukon maghambal sang wala sing pulos nga mga sugilanon kag malaw-ay nga mga lahog. Sa baylo, maghambal kita sang mga pagpasalamat sa Dios. Tandai gid ninyo nga indi masakop sa paghari ni Cristo kag sang Dios ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagahimo sang mahigko nga mga buhat, kag ang mga mainangkunon. (Kay ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-dios.)[a]

Tungod sining mga ginahimo sang mga tawo, ipaagom sang Dios sa ila ang iya kaakig kay wala sila nagatuman sa iya. Gani indi kamo magpadaya sa iban nga nagasiling nga ini nga mga butang indi mahigko. Indi man kamo mag-upod-upod sa sini nga mga tawo. Sang una ang inyo hunahuna nadulman pa, pero subong tungod nga kamo sa Ginoo na, nasanagan na kamo. Gani ipakita ninyo sa inyo pagkabuhi nga kamo nasanagan na. (Kay kon ang tawo nasanagan na, mahibaluan mo tungod nga ang iya hinimuan maayo, matarong, kag ginasunod niya ang kamatuoran.) 10 Tinguhai ninyo nga mahibaluan kon ano ang gusto sang Ginoo nga himuon ninyo. 11 Indi kamo magsunod sa mga wala pulos nga ginahimo sang iban nga nadulman. Sa baylo, ipakita ninyo sa ila nga malain ang ila ginahimo. 12 (Makahuluya bisan ihambal ang mga butang nga ila ginahimo sa sekreto.) 13 Kon hambalan ninyo sila sang ila mga ginahimo, mahibaluan nila nga ina sala gid. 14 Kay ang tanan nga masilakan sang kamatuoran masanagan. Gani may ara nga nagasiling,

“Bugtaw, ikaw nga nagakatulog,
bangon halin sa mga minatay,
kag pasanagan ka ni Cristo.”

15 Gani halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Indi kamo magkabuhi pareho sa mga tawo nga wala nakaintiendi, kundi magkabuhi kamo bilang mga tawo nga nakaintiendi sang kabubut-on sang Dios. 16 Indi ninyo pag-usikan ang inyo tiyempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sang maayo, tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. 17 Indi kamo magmangin ignorante kundi intiendihon ninyo kon ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo.

18 Indi kamo magpahubog, kay ini pagpatuyang lang sang inyo kabuhi. Sa baylo, magmapuno kamo sang Espiritu Santo. 19 Kon nagatilipon kamo, gamita ninyo ang mga salmo kag iban pa nga mga kanta parte sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kon magkanta kamo dapat halin gid sa inyo tagipusuon. 20 Magpasalamat kamo permi sa Dios nga Amay sa tanan nga butang tungod kay Ginoong Jesu-Cristo.[b]

Ang Bana kag ang Asawa

21 Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sa inyo pagtahod kay Cristo.

22 Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana, pareho sang inyo pagpasakop sa Ginoo. 23 Kay ang bana amo ang ulo sang asawa pareho man nga si Cristo amo ang ulo sang iglesya nga amo ang iya lawas, kag siya man ang Manluluwas. 24 Gani, subong nga ang iglesya nagapasakop kay Cristo, ang mga asawa dapat man nga magpasakop sa ila bana sa tanan nga butang.[c]

25 Kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo asawa pareho man sang paghigugma ni Cristo sa iglesya. Ginhalad pa gani niya ang iya kabuhi sa iglesya 26 agod batunon ini sang Dios, pagkatapos nga natinluan paagi sa pagbautiso nga kaupod sang pulong sang Dios. 27 Ginhimo niya ini agod nga ang iglesya mabaton niya bilang iya asawa nga matahom gid, balaan, kag wala sing kasawayan; pareho sa nobya nga wala sing depekto ukon kurinot ukon ano pa nga mga deperensya. 28 Gani ang mga bana dapat gid maghigugma sa ila asawa pareho sang ila paghigugma sa ila kaugalingon nga lawas, tungod nga ang mag-asawa isa lang. Ang nagahigugma sa iya asawa nagahigugma sa iya kaugalingon. 29 Wala sing tawo nga wala nagahigugma sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ginapakaon niya ini kag ginaatipan. Amo man ini ang ginahimo ni Cristo sa aton nga iya iglesya, 30 tungod nga kita mga bahin sang iya lawas. 31 Nagasiling ang Kasulatan nga ang mag-asawa isa lang: “Bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.”[d] 32 Makatilingala ining madalom nga kamatuoran, kag makasiling ako nga amo ini ang halimbawa sang relasyon ni Cristo sa iglesya. 33 Gani kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo asawa pareho sa inyo kaugalingon. Kag kamo nga mga asawa, tahura ninyo ang inyo bana.

Notas al pie

  1. 5:5 ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-dios, tungod nga kon mainangkunon ang tawo ginapasulabi niya ang mga butang diri sa kalibutan sang sa Dios.
  2. 5:20 tungod kay Ginoong Jesu-Cristo: ukon, paagi kay Ginoong Jesu-Cristo; ukon, bilang mga tumuluo ni Ginoong Jesu-Cristo. Sa literal, sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo.
  3. 5:24 sa tanan nga butang: siguro ang buot silingon, sa tanan nga butang nga indi kontra sa kabubut-on sang Dios.
  4. 5:31 Gen. 2:24.

Korean Living Bible

에베소서 5

하나님을 기쁘시게 하는 생활

1그러므로 여러분은 하나님의 사랑을 받는 자녀답게 그분을 본받으십시오.

그리스도께서는 우리를 사랑하시고 우리를 위해 자기를 바쳐 하나님께 향기로운 예물과 희생의 제물이 되셨습니다. 이와 같이 여러분도 그분을 본받아 사랑으로 생활하십시오.

음란과 온갖 더러운 것과 욕심은 여러분 가운데서 이름조차 부르지 마십시오. 이것은 성도에게 당연한 것입니다.

추잡한 짓이나 어리석은 말이나 유치한 농담을 버리고 오히려 하나님께 감사하며 생활하십시오.

여러분도 아는 일이지만 음란한 사람과 더러운 사람과 욕심 많은 사람, 곧 우상 숭배자는 그리스도와 하나님의 나라에 참여하지 못합니다.

여러분은 어리석은 말에 속지 마십시오. 이런 일 때문에 하나님의 노여우심이 불순종하는 사람들에게 내립니다.

그러므로 그런 사람들과 어울리지 마십시오.

여러분이 전에는 어두움 속에 살았으나 이제는 주님을 믿고 빛 가운데 살고 있으니 빛의 자녀답게 살아야 합니다.

빛의 생활은 선하고 의롭고 진실하게 사는 것입니다.

10 그러므로 여러분은 주님을 기쁘시게 할 일이 무엇인지 살펴보십시오.

11 여러분은 열매 없는 어두움의 일에 끼어들지 말고 오히려 그런 일을 책망하십시오.

12 불순종하는 사람들이 몰래 하는 짓들은 말하기도 부끄러운 일입니다.

13 그러나 모든 것은 빛에 의해 밝혀질 때 드러나기 마련입니다. 모든 것을 드러내는 것이 바로 빛이기 때문입니다.

14 그래서 성경에는 “잠자는 자여, 잠에서 깨어나 죽은 사람 가운데서 일어나라. 그리스도께서 네게 빛을 주실 것이다” 라고 하였습니다.

15 그러므로 여러분은 어떻게 살아야 할 것인가를 조심스럽게 살피고 지혜 없는 사람이 아니라 지혜 있는 사람처럼

16 시간을 아끼십시오. 이 시대는 악합니다.

17 여러분은 어리석은 사람이 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지 이해하십시오.

18 술 취하지 마십시오. 이것 때문에 방탕하게 됩니다. 오히려 여러분은 성령으로 충만하십시오.

19 시와 찬미와 영적인 노래로 서로 이야기하고 마음으로 주님께 노래하고 찬송하십시오.

20 그리고 언제나 모든 일에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사하고

21 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 복종하십시오.

행복한 가정 생활의 규칙

22 아내들은 주님께 순종하듯 남편에게 순종하십시오.

23 이것은 그리스도께서 교회의 머리가 되시는 것처럼 남편은 아내의 머리가 되기 때문입니다. 그리고 그리스도는 자기 몸인 교회의 구주가 되십니다.

24 교회가 그리스도께 순종하듯 아내들도 모든 일에 남편에게 순종해야 합니다.

25 남편들은 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위하여 자신을 바치신 것처럼 아내를 사랑하십시오.

26 그리스도께서 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗게 하여 거룩하게 하시고

27 얼룩이나 주름이나 그 밖의 결점이 없이 거룩하고 흠이 없는 영광스러운 교회로 자기 앞에 세우기 위해서입니다.

28 이와 같이 남편들도 아내를 제 몸과 같이 사랑해야 합니다. 자기 아내를 사랑하는 것은 곧 자기 자신을 사랑하는 것입니다.

29 자기 몸을 미워하는 사람은 아무도 없습니다. 그리스도께서 교회를 양육하고 보살피듯이 모두 자기 몸을 양육하고 보살핍니다.

30 우리는 그리스도의 몸의 지체들입니다.

31 그래서 성경에는 [a]“사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 두 사람이 한몸이 될 것이다” 라고 했습니다.

32 여기에는 깊은 뜻이 있습니다. 나는 그리스도와 교회와의 관계를 두고 말하는 것입니다.

33 그러므로 여러분도 각자 자기 아내를 자기 자신처럼 사랑하고 아내도 자기 남편을 존경하십시오.

Notas al pie

  1. 5:31 창2:24