Ang Pulong Sang Dios

Efeso 3

Ang Plano sang Dios sa mga Indi Judio

1Ang kabangdanan nga ako, si Pablo, ginpriso, tungod kay nagaalagad ako kay Cristo paagi sa pagwali nga kamo nga mga indi Judio nalakip man sa pagpakamaayo sang Dios. Sigurado gid nga nabatian ninyo nga sa bugay sang Dios iya ako ginsaligan nga mangin manugwali para sa inyo kaayuhan. Nagpahayag ang Dios sa akon sang iya tinago nga plano para sa inyo nga mga indi Judio. (Nasambit ko na ini sing malip-ot sa sini nga sulat.[a] Kon nabasa ninyo, makita ninyo nga nahibaluan ko gid ang tinago nga plano sang Dios para sa inyo paagi kay Cristo.) Sang una wala gid ginpahibalo sang Dios sa mga tawo ang ini nga plano, pero subong ginpahayag na niya sa iya pinili nga mga apostoles kag mga propeta paagi sa Espiritu Santo. Kag amo ini ang iya plano: nga paagi sa Maayong Balita parte kay Cristo, ang mga indi Judio mangin kaupod man sang mga Judio nga magabaton sang mga promisa sang Dios, kag mangin miyembro man sila sang isa ka lawas tungod nga sila ara kay Cristo Jesus.

Sa bugay sang Dios, ginhimo niya ako nga manugwali sang Maayong Balita paagi sa iya gahom. Ako ang labing kubos sa tanan nga katawhan sang Dios, pero ginhatagan ako sang Dios sang pribilehiyo sa pagsugid sa mga indi Judio sang Maayong Balita parte sa indi matungkad nga pagpakamaayo nga halin kay Cristo. Ang Dios nga nagtuga sang tanan nga butang wala gid nagsugid sa bisan kay sin-o kon ano ang iya tinago nga plano. Pero subong ginsugo niya ako sa pagpasanag sa tanan kon paano niya ginatuman ato nga plano, 10 agod paagi sa iglesya mapakita niya subong sa mga pangulo kag sa mga may awtoridad sa kalangitan kon ano gid ang iya kaalam nga iya ginapahayag sa nagkalain-lain nga paagi. 11 Ini amo ang iya plano bisan pa sang una, kag natuman na niya ini paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. 12 Tungod sang aton pagtuo kay Cristo kag tungod nga kita ara na sa iya, makapalapit na kita sa Dios nga wala sing kahadlok ukon pagkatahap. 13 Gani nagapangabay ako sa inyo nga indi kamo magkaluya tungod sang akon mga ginaantos, kay ini para sa inyo kaayuhan.

Ang Gugma ni Cristo

14 Kon madumduman ko ang plano sang Dios nagaluhod ako sa pagsimba sa iya. 15 Siya amo ang Amay sang tanan nga ari sa kalibutan kag didto sa langit, nga iya ginatawag nga miyembro sang iya pamilya. 16 Makagagahom gid siya. Gani nagapangamuyo ako sa iya nga hatagan niya sang gahom kag kusog ang inyo espirituhanon nga kabuhi paagi sa iya Espiritu, 17 agod si Cristo magpuyo sa inyo tagipusuon tungod sang inyo pagtuo. Ginapangamuyo ko man nga magpanggamot kamo kag magmalig-on sa gugma sang Dios, 18 agod nga kamo kag ang iban pa nga mga katawhan sang Dios makaintiendi kon daw ano kadako ang gugma ni Cristo sa aton. 19 Kabay pa nga mahibaluan ninyo ang iya gugma, bisan nga indi gid ini maintiendihan sing bug-os; agod ang tanan nga ara sa Dios mangin ara man sa inyo.

20 Dayawon ta ang Dios, tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahunahuna. 21 Dayawon ta siya hasta san-o tungod sang mga kaayuhan nga iya ginhimo sa iglesya nga ara kay Cristo Jesus. Amen.[b]

Notas al pie

  1. 3:3 sa sini nga sulat: ukon, sa isa ka sulat.
  2. 3:21 Ukon, Kabay pa nga mapadunggan ang Dios sa iglesya kag sa kay Cristo Jesus hasta san-o. Amen.

New International Reader's Version

Ephesians 3

God’s Wonderful Plan for the Gentiles

1I, Paul, am a prisoner because of Christ Jesus. I am in prison because of my work among you who are Gentiles.

I am sure you have heard that God appointed me to share his grace with you. I’m talking about the mystery God showed me. I have already written a little about it. By reading about this mystery, you will be able to understand what I know. You will know about the mystery of Christ. The mystery was not made known to people of other times. But now the Holy Spirit has made this mystery known to God’s holy apostles and prophets. Here is the mystery. Because of the good news, God’s promises are for Gentiles as well as for Jews. Both groups are parts of one body. They share in the promise. It belongs to them because they belong to Christ Jesus.

I now serve the good news because God gave me his grace. His power is at work in me. I am by far the least important of all the Lord’s holy people. But he gave me the grace to preach to the Gentiles about the unlimited riches that Christ gives. God told me to make clear to everyone how the mystery came about. In times past it was kept hidden in the mind of God, who created all things. 10 He wanted the rulers and authorities in the heavenly world to come to know his great wisdom. The church would make it known to them. 11 That was God’s plan from the beginning. He has fulfilled his plan through Christ Jesus our Lord. 12 Through him and through faith in him we can approach God. We can come to him freely. We can come without fear. 13 So here is what I’m asking you to do. Don’t lose hope because I am suffering for you. It will lead to the time when God will give you his glory.

Paul Prays for the Ephesians

14 I bow in prayer to the Father because of my work among you. 15 From the Father every family in heaven and on earth gets its name. 16 I pray that he will use his glorious riches to make you strong. May his Holy Spirit give you his power deep down inside you. 17 Then Christ will live in your hearts because you believe in him. And I pray that your love will have deep roots. I pray that it will have a strong foundation. 18 May you have power together with all the Lord’s holy people to understand Christ’s love. May you know how wide and long and high and deep it is. 19 And may you know his love, even though it can’t be known completely. Then you will be filled with everything God has for you.

20 God is able to do far more than we could ever ask for or imagine. He does everything by his power that is working in us. 21 Give him glory in the church and in Christ Jesus. Give him glory through all time and for ever and ever. Amen.