Ang Pulong Sang Dios

Deuteronomio 28

Ang Balos sa Pagkamatinumanon

1“Kon sundon gid ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag tumanon ang tanan niya nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, himuon niya kamo nga labaw sa tanan nga nasyon diri sa kalibutan. Kon sundon ninyo ang Ginoo nga inyo Dios mangin inyo ining tanan nga pagpakamaayo:

“Pakamaayuhon niya ang inyo mga banwa kag ang inyo mga uma. Pakamaayuhon niya kamo sang madamo nga mga kabataan, bugana nga patubas kag madamo nga mga kasapatan. Pakamaayuhon niya ang inyo mga patubas kag mga pagkaon. Pakamaayuhon niya ang tanan ninyo nga ginahimo. Ipapierdi sang Ginoo sa inyo ang mga kaaway nga magsalakay sa inyo. Tingob sila nga magsalakay sa inyo pero lapta sila nga magpalalagyo sa inyo. Pakamaayuhon sang Ginoo nga inyo Dios ang tanan ninyo nga ginahimo kag pun-on niya sang mga patubas ang inyo mga bodega. Pakamaayuhon niya kamo sa duta nga ginahatag niya sa inyo. Suno sa ginpromisa sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo, himuon niya kamo nga iya pinili nga katawhan, kon tumanon ninyo ang iya mga sugo kag magkabuhi kamo suno sa iya mga pamaagi. 10 Dayon ang tanan nga katawhan sa kalibutan makahibalo nga ginpili kamo sang Ginoo mismo, kag mahadlok sila sa inyo. 11 Pakamaayuhon gid kamo sang Ginoo didto sa duta nga iya ginpromisa sa inyo mga katigulangan nga ihatag sa inyo. Padamuon niya ang inyo mga anak, ang inyo mga kasapatan kag ang inyo mga patubas. 12 Padal-an kamo sang Ginoo sang ulan sa husto nga tion halin sa talaguan sang iya manggad sa langit, kag pakamaayuhon niya ang tanan ninyo nga ginahimo. Magapahulam kamo sa madamo nga mga nasyon, pero kamo iya indi magpanghulam. 13 Himuon kamo sang Ginoo nga mga pangulo sa mga nasyon, kag indi sumulunod lang. Huo, ara kamo permi sa ibabaw kag indi sa idalom kon tumanon kag sundon lang ninyo sing maayo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginahatag ko sa inyo subong. 14 Gani indi ninyo paglapasa ang bisan ano nga ginasugo ko sa inyo subong, kag indi kamo magsunod sa iban nga mga dios kag mag-alagad sa ila.

Ang Balos sa Pagkadimatinumanon

15 “Pero kon indi kamo magtuman sa Ginoo nga inyo Dios kag indi magsunod sing maayo sa tanan niya nga mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong, maagom ninyo ining tanan nga pagpakamalaot: 16 Pakamalauton sang Ginoo ang inyo mga banwa kag mga uma. 17 Pakamalauton niya ang inyo mga patubas kag mga pagkaon. 18 Pakamalauton niya kamo paagi sa paghatag sa inyo sang diutay nga mga kabataan, patubas kag kasapatan. 19 Pakamalauton niya ang tanan ninyo nga mga ginahimo. 20 Pasalasalahon kamo kag pagamuhon ang tanan ninyo nga ginahimo hasta nga malaglag kamo kag magkalawala sa gilayon tungod sa malain ninyo nga ginahimo paagi sa pagsikway sa iya.[a] 21 Padal-an kamo sang Ginoo sang mga balatian hasta nga magkalalaglag kamo didto sa duta nga inyo sudlon kag panag-iyahan. 22 Huo, paantuson kamo sang Ginoo sang makamamatay nga mga balatian, hilanat, palamanog, kag sang mainit nga hangin, malawig nga tingadlaw[b] kag mga peste sa mga tanom hasta nga magkalawala kamo. 23 Ang langit mangin daw sa saway nga indi na maghatag sang ulan kag ang duta magtig-a pareho sa salsalon. 24 Imbes tubig ang ihatag sang Ginoo sa inyo bilang ulan, yab-ok ang iya ihatag. Paulanon niya sang yab-ok hasta nga magkalalaglag kamo.

25 “Ipapierdi kamo sang Ginoo sa inyo mga kaaway. Tingob kamo nga magsalakay sa ila, pero lapta kamo nga magpalalagyo sa ila. Kangil-aran kamo sang tanan nga ginharian sa kalibutan. 26 Ang inyo mga bangkay kan-on sang mga pispis kag sang mapintas nga mga sapat, kag wala sing may magtabog sa ila. 27 Paantuson kamo sang Ginoo sang mga hubag nga iya ginpadala sa mga Egiptohanon, kag sang mga tumor, katol kag arikis[c] nga indi gid mag-ayo. 28 Pabuangon kamo sang Ginoo, bulagon kag pasalasalahon. 29 Magapangapkap kamo bisan adlaw pareho sa bulag. Indi kamo magmainuswagon sa bisan ano nga inyo himuon. Piguson kag kawatan kamo permi, kag wala sing may magbulig sa inyo.

30 “Ang babayi nga inyo pangasaw-on agawon[d] sang iban nga lalaki. Magapatindog kamo sang balay pero indi kamo makaestar sini. Magatanom kamo sang mga ubas pero indi kamo makapulos sang mga bunga sini. 31 Ihawon ang inyo baka sa inyo atubangan, pero indi kamo makakaon sini. Agawon sa inyo ang inyo asno, kag indi na ini pag-ibalik sa inyo. Kuhaon sang inyo mga kaaway ang inyo mga karnero, kag wala sing may magbulig sa inyo sa pagbawi sini. 32 Samtang nagatan-aw kamo, bihagon ang inyo mga anak sang taga-iban nga nasyon, kag adlaw-adlaw kamo nga maghulat sa ila pagbalik, pero wala kamo sing may mahimo. 33 Ang mga tawo nga wala ninyo makilal-i amo ang magakaon sang tanan ninyo nga ginpangabudlayan, kag permi lang kamo piguson kag paantuson. 34 Kag kon makita ninyo ini tanan, mabuang kamo. 35 Patubuan kamo sang Ginoo sang mga hubag nga indi mag-ayo halin sa inyo dapadapa hasta sa ulo.

36 “Kamo kag ang inyo pinili nga hari ipabihag sang Ginoo sa nasyon nga wala ninyo makilal-i ukon sang inyo mga katigulangan. Didto magasimba kamo sa iban nga mga dios nga hinimo halin sa kahoy kag bato. 37 Kangil-aran kamo, hikayan, kag tamayon sang mga pumuluyo sang mga nasyon nga sa diin kamo ginbihag.

38 “Madamo ang inyo itanom pero gamay lang ang inyo anihon, kay kaunon ini sang mga apan. 39 Magatanom kamo sang ubas kag atipanon ninyo, pero indi kamo makapamupo sang bunga sini ukon makainom sang iya duga, kay kaunon ini sang mga ulod. 40 Magatanom kamo sang madamo nga olibo bisan diin sa inyo lugar, pero wala kamo sing lana nga makuha halin sa sini, kay magkalapulak ang mga bunga sini. 41 Makapamata kamo, pero indi sila magpabilin sa inyo kay bihagon sila. 42 Kaunon sang mga apan[e] ang tanan ninyo nga mga kahoy kag mga tanom.

43 “Ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo magaamat-amat gamhanan samtang kamo iya magaamat-amat luya. 44 Sila ang magapautang sa inyo kag indi kamo ang magapautang sa ila. Sila ang magapangulo sa inyo kag kamo inyo mga sumulunod lang. 45 Matabo ining tanan nga pagpakamalaot sa inyo hasta nga magkalamatay kamo kon indi ninyo pagtumanon ang Ginoo nga inyo Dios kag ang iya mga sugo kag mga pagsulundan nga iya ginhatag sa inyo. 46 Ini nga mga pagpakamalaot mangin padumdom kag paandam sa inyo kag sa inyo mga kaliwat hasta san-o. 47 Tungod kay wala ninyo gin-alagad nga may kalipay kag kasadya ang Ginoo nga inyo Dios sang tion sang inyo kabuganaan, 48 itugyan niya kamo sa mga kaaway nga ipadala niya sa inyo kag magaalagad kamo sa ila. Gutumon kamo, uhawon, kulangon sang bayo, kag mawad-an sang bisan ano nga butang. Paantuson niya kamo nga daw sa ginatakdan kamo sang salsalon nga gota hasta nga magkalamatay kamo.

49 “Ipasalakay kamo sang Ginoo sa isa ka nasyon nga halin sa malayo gid nga lugar, nga ang ila lingguahe indi ninyo maintiendihan. Salakayon nila kamo pareho sa agila nga nagasulip. 50 Mapintas sila kag wala sing kaluoy sa mga tigulang kag mga kabataan. 51 Kaunon nila ang inyo mga kasapatan kag ang inyo mga patubas hasta nga magkalamatay kamo. Wala sila sing ibilin sa inyo nga uyas, duga sang ubas, lana, ukon mga kasapatan hasta nga magkalalaglag kamo. 52 Salakayon nila ang tanan ninyo nga banwa nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios hasta nga magkalarumpag ang mga mataas kag mabakod nga mga pader sini nga inyo ginasaligan.

53 “Sa tion nga kibunon kamo sang inyo mga kaaway, kaunon ninyo ang inyo mga anak nga ginhatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios tungod sa puwerte nga kagutom. 54 Bisan pa ang mahinhin kag maluming gid nga tawo wala na sing kaluoy sa iya utod, sa iya pinalangga nga asawa, kag sa iya nabilin nga mga anak. 55 Indi niya sila paghatagan sang iya ginakaon nga unod sang iya anak kay nahadlok siya nga maubusan. Amo ina ang matabo sa inyo sa tion nga kibunon na sang inyo mga kaaway ang tanan ninyo nga banwa. 56 Bisan pa ang mahinhin kag maluming nga babayi nga halos indi gani maglakat nga nagatiniil, mangin mapintas sa iya pinalangga nga bana kag sa iya mga anak. 57 Taguon niya ang iya bata nga bag-o lang gid natawo kag ang inunlan sini agod kaunon niya sa sekreto, kay nahadlok siya nga basi wala na siya sing kaunon samtang ginakibon sang inyo mga kaaway ang inyo mga banwa.

58 “Kon indi ninyo pagtumanon sing maayo ining tanan nga sugo nga nasulat sa sini nga libro, kag indi pagtahuron ang halangdon kag makatilingala nga ngalan sang Ginoo nga inyo Dios, 59 padal-an niya kamo kag ang inyo mga kaliwat sang makahaladlok nga mga balatian nga puwerte kasakit kag wala sing kaayuhan. 60 Ipaagom niya sa inyo ang makahaladlok nga mga balatian nga ginpadala niya sa Egipto, kag magapabilin ini sa inyo. 61 Ipaagom man sang Ginoo ang tanan nga klase sang balatian nga wala nasulat sa sining Libro sang Kasuguan, hasta nga magkalamatay kamo. 62 Bisan pareho kamo kadamo sang mga bituon sa langit, diutay lang ang mabilin sa inyo kay wala kamo nagtuman sa Ginoo nga inyo Dios. 63 Subong nga ginkalipay sang Ginoo ang pagpauswag kag pagpadamo sa inyo, ikalipay man niya ang paglaglag kag pagpamatay sa inyo, hasta nga magkalawala kamo sa duta nga inyo sudlon kag panag-iyahan.

64 “Palaptahon kamo sang Ginoo sa tanan nga nasyon, sa punta kag punta sang kalibutan. Kag didto magasimba kamo sa iban nga mga dios nga hinimo halin sa kahoy kag bato, nga wala gani ninyo makilal-i ukon sang inyo mga katigulangan. 65 Wala kamo didto sing kalinong kag lugar nga mapahuwayan. Pakulbaan kamo sang Ginoo kag madulaan kamo sang paglaom, kag permi lang kamo masubuan. 66 Ang inyo kabuhi mangin ara permi sa katalagman; adlaw-gab-i permi lang kamo ginakulbaan, kag wala sing kasiguruhan ang inyo kabuhi. 67 Tungod sa inyo kahadlok sa mga butang nga inyo makita sa palibot, masiling kamo kon aga, ‘Kuntani gab-i na.’ Kag kon gab-i masiling kamo, ‘Kuntani aga na.’ 68 Pabalikon kamo sang Ginoo sa Egipto sakay sa barko, bisan nagsiling ako sa inyo nga indi na kamo dapat magbalik didto. Didto ibaligya ninyo ang inyo kaugalingon sa inyo mga kaaway bilang mga ulipon, pero wala sing may magbakal sa inyo.”

Notas al pie

  1. 28:20 iya: sa Hebreo, akon.
  2. 28:22 tingadlaw: sa Hebreo, espada.
  3. 28:27 tumor, katol kag arikis: Indi mapat-od sa Hebreo kon ano gid nga mga balatian ini.
  4. 28:30 agawon: ukon, luguson.
  5. 28:42 apan: ukon, sapat-sapat.

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 28

Binecuvântări datorate ascultării

1Dacă vei asculta pe deplin de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău.

Vei fi binecuvântat în cetate şi la câmp. Rodul pântecelui tău şi rodul pământurilor tale, creşterea cirezilor tale şi creşterea turmelor tale vor fi binecuvântate. Coşul şi covata ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venire şi la plecare.

Domnul îţi va da biruinţă asupra duşmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

Domnul va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale şi peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă.

Domnul te va face un popor sfânt, aşa cum ţi-a promis, dacă vei păzi poruncile Lui şi vei umbla în căile Lui. 10 Toate popoarele pământului vor vedea că Numele Domnului este chemat peste tine şi se vor teme de tine. 11 Domnul te va copleşi cu bunătăţi – înmulţind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale şi al pământului tău – în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, a promis că ţi-o va da. 12 El îţi va deschide cerul, vistieria Lui cea bună, pentru a-ţi da ploaie pe pământ la timp şi pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13 Domnul te va face cap, nu coadă; întotdeauna vei fi în frunte şi niciodată nu vei fi ultimul, dacă vei asculta de toate poruncile Domnului, Dumnezeul tău, pe care eu ţi le dau astăzi ca să le păzeşti şi să le împlineşti 14 şi dacă nu te vei abate de la nici o poruncă pe care ţi-o dau astăzi, nici la dreapta şi nici la stânga, păzindu-te ca nu cumva să te duci după alţi dumnezei şi să le slujeşti.

Blesteme în urma neascultării

15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge.

16 Vei fi blestemat în cetate şi la câmp. 17 Coşul şi covata ta vor fi blestemate. 18 Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale şi al turmelor tale va fi blestemat. 19 Vei fi blestemat la venire şi la plecare.

20 Domnul va trimite împotriva ta blestemul, neliniştea şi mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit şi vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai[a] părăsit. 21 Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din ţara în care ai intrat ca s-o stăpâneşti. 22 El te va lovi cu tifos şi cu friguri, cu inflamaţie şi cu febră, cu sabie, cu filoxeră şi cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge. 23 Cerul de deasupra capului tău va fi de cupru, iar pământul de sub tine va fi de fier. 24 Domnul va trimite pe pământul tău ploaie de praf şi de pulbere. Ea va cădea din cer peste tine ca să te nimicească. 25 Domnul va face să fii biruit de duşmanii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor şi pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor. Vei fi o pricină de groază pentru toate regatele pământului. 26 Trupurile alor tăi vor fi hrană pentru toate păsările cerului şi pentru toate animalele pământului şi nu va fi nimeni care să le sperie.

27 Domnul te va lovi cu bubele Egiptului şi cu răni, cu umflături şi cu scabie, de care nu te vei putea vindeca. 28 El te va lovi cu nebunie, cu orbire şi cu rătăcire a minţii.

29 Ziua în amiaza mare vei bâjbâi cum umblă orbul prin întuneric. Nu vei prospera în nimic din ceea ce vei face; cu adevărat, în fiecare zi vei fi asuprit şi jefuit şi nu va fi nimeni care să îţi vină în ajutor. 30 Te vei logodi cu o femeie, dar altul o va lua şi se va culca cu ea. Vei construi case şi nu vei locui în ele, vei planta vii şi nu te vei bucura de rodul lor. 31 Boii tăi vor fi înjunghiaţi înaintea ochilor tăi şi nu vei mânca din ei. Ţi se vor lua asinii dinaintea ta şi nu ţi se vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date duşmanilor tăi şi nimeni nu îţi va veni în ajutor. 32 Fiii şi fiicele tale vor fi date unui alt popor, iar ochii tăi vor îmbătrâni uitându-se în fiecare zi după ei şi mâinile tale vor fi fără putere. 33 Un popor pe care nu-l cunoşti va mânca rodul câmpurilor tale şi tot venitul muncii tale şi în toate zilele vei fi asuprit şi zdrobit. 34 Priveliştea aceasta, pe care o vei vedea zilnic, te va face să înnebuneşti. 35 Domnul te va lovi cu bube rele la genunchi şi la picioare, de care nu vei fi în stare să te vindeci, te va lovi din talpa piciorului până în creştetul capului.

36 Domnul te va duce, pe tine şi pe regele pe care îl vei pune să domnească peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră. 37 Vei fi de râs, de pomină şi de batjocură printre toate popoarele, pe unde te va duce Domnul.

38 Vei semăna multă sămânţă pe câmpurile tale, dar vei recolta puţin, pentru că o vor mânca lăcustele. 39 Vei sădi vii şi le vei lucra, dar nu vei bea şi nu vei strânge struguri din ele, pentru că le vor mânca viermii. 40 Vei avea măslini pe toată întinderea ţării, dar nu te vei unge cu ulei, pentru că măslinele se vor strica. 41 Ţi se vor naşte fii şi fiice, dar nu vor rămâne ai tăi, pentru că vor merge în captivitate. 42 Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului.

43 Străinul care locuieşte în mijlocul tău se va ridica tot mai sus, deasupra ta, iar tu te vei coborî tot mai jos. 44 El te va putea împrumuta, dar tu nu vei fi în stare să-l împrumuţi. El va fi cap, iar tu vei fi coadă.

45 Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge din urmă, până te vor nimici, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind poruncile şi hotărârile pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi pentru totdeauna un semn şi o minune pentru tine şi urmaşii tăi. 47 Fiindcă nu ai slujit Domnului, Dumnezeul tău, în vreme de prosperitate, cu bucurie şi cu inimă bună, 48 vei sluji, flămând, însetat şi dezbrăcat, duşmanilor tăi, pe care Domnul îi va trimite împotriva ta. El îţi va aşeza pe gât un jug de fier până când te va nimici.

49 Domnul va aduce de departe un neam împotriva ta, de la marginile pământului, care se va năpusti asupra ta asemenea vulturului, un neam a cărui limbă nu o vei înţelege, 50 un neam cu o înfăţişare necruţătoare, care nu va avea respect faţă de bătrân sau milă pentru tânăr. 51 Ei îţi vor mânca rodul cirezilor tale şi rodul pământului tău, până când te vor face să pieri. Nu îţi vor lăsa nici grâne, nici vin, nici ulei, nici viţei în cirezile tale sau miei în turmele tale, până când te vor face să pieri. 52 Ei îţi vor asedia toate cetăţile de pe toată întinderea ţării, ca să îţi dărâme zidurile cele înalte şi fortificate, în care te-ai încrezut. Ei îţi vor asedia toate cetăţile din întreaga ţară, pe care ţi-a dat-o Domnul, Dumnezeul tău.

53 Din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, te vei hrăni cu rodul pântecelui tău, carnea fiilor şi a fiicelor tale, pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi i-a dat. 54 Bărbatul cel mai delicat şi mai sensibil dintre ai tăi va privi cu răutate la fratele lui, la femeia care se odihneşte la pieptul lui şi la copiii pe care i-a lăsat să trăiască 55 şi nu le va da nimic din carnea copiilor cu care se hrăneşte, pentru că nu-i va mai rămâne nimic din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în toate cetăţile tale. 56 Femeia cea mai delicată şi mai sensibilă – care, de delicată şi de sensibilă ce era, nu ştia cum să calce mai fin cu piciorul pe pământ – va privi cu răutate pe bărbatul de la pieptul ei, pe fiii şi pe fiicele ei 57 şi nu le va da nimic din resturile ieşite, după naştere, dintre picioarele ei sau din copiii pe care îi va naşte, pentru că îi va mânca pe toţi în ascuns din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în cetăţile tale.

58 Dacă nu vei păzi şi împlini toate cuvintele acestei Legi, scrise în cartea aceasta, temându-te de acest Nume slăvit şi înfricoşător – adică de Domnul, Dumnezeul tău – 59 atunci Domnul te va lovi, în chip nemaiauzit, pe tine şi pe urmaşii tăi, cu plăgi adânci şi îndelungate şi cu boli grave şi prelungite. 60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care ţi-a fost frică şi se vor lipi de tine. 61 Mai mult, Domnul va aduce peste tine, până te va distruge, toate bolile şi rănile care nu sunt scrise în această Carte a Legii.

62 După ce ai fost atât de numeros precum stelele cerului, vei rămâne un mic număr de oameni, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul tău. 63 Aşa cum Domnul s-a bucurat să îţi facă bine şi să te înmulţească, tot aşa Domnul se va bucura să te ruineze şi să te nimicească. Şi vei fi smuls din ţara în care ai intrat s-o stăpâneşti.

64 Domnul te va împrăştia printre toate popoarele de la o margine până la cealaltă a pământului. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. 65 Printre aceste neamuri nu vei avea pace şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Acolo Domnul îţi va da o inimă care tremură, nişte ochi lâncezi şi un suflet amorţit. 66 Vei trăi în continuă nesiguranţă, te vei teme noaptea şi ziua şi niciodată nu vei fi sigur de viaţa ta. 67 Dimineaţa vei spune: «O, dacă ar veni seara!», iar seara vei spune: «O, dacă ar veni dimineaţa!», din cauza groazei care îţi va umple inima şi a lucrurilor pe care ochii tăi le vor vedea. 68 Domnul te va întoarce cu corăbiile în Egipt pe drumul despre care îţi spusesem: «Să nu-l mai vezi din nou!» Acolo vă veţi vinde duşmanilor voştri ca sclavi şi sclave, dar nu va fi nimeni să vă cumpere.“

Notas al pie

  1. Deuteronom 28:20 TM: M-ai părăsit