Ang Pulong Sang Dios

Daniel 5

Nagpapunsyon si Haring Belshazar

11-3 Sang si Belshazar ang hari sang Babilonia, naghiwat siya sang dako nga punsyon para sa iya isa ka libo ka dungganon nga mga tawo. Samtang nagaininom sila sang bino, ginpakuha ni Belshazar ang bulawan kag pilak nga mga ilimnan nga nakuha sang iya amay[a] nga si Nebucadnezar sa templo sang Dios sa Jerusalem. Ginpakuha niya ini agod imnan nila sang iya dungganon nga mga bisita, sang iya mga asawa, kag sang iban pa niya nga mga asawa nga suluguon. Gani sang gindala na sa iya ang mga ilimnan, gin-imnan nila ini. Kag samtang nagaininom sila sang bino, ginadayaw nila ang mga dios nga hinimo halin sa bulawan, pilak, saway, salsalon, kahoy, kag bato.

Sa hinali lang, may nakita ang hari nga kamot nga nagasulat sa dingding sang palasyo nga malapit sa suga. Tungod sadto, nagpalangurog kag nagpalanglapsi ang hari sa kahadlok. Gani nagsinggit siya nga tawgon ang maalamon nga mga tawo sang Babilonia: ang mga babaylan, mga manugpakot,[b] kag mga manughimalad.

Pag-abot nila, nagsiling siya sa ila, “Kon sin-o ang makabasa sinang nakasulat sa dingding kag makasaysay sang kahulugan sina, pabayuan ko sang harianon nga bayo kag pakulintasan sang bulawan. Kag mangin ikatatlo siya sa pinakamataas nga opisyal sang akon ginharian.”

Nagpalapit ang mga maalamon sa pagbasa sadtong nakasulat sa dingding. Pero indi nila mabasa ukon masaysay sa hari ang kahulugan sini. Gani hinadlukan na gid si Haring Belshazar kag nagdugang pa gid ang iya pagpalanglapsi. Naglibog man ang ulo sang iya dungganon nga mga tawo.

10 Karon, pagkabati sang rayna[c] sang ila pagginahod, nagpalapit siya sa ila kag nagsiling, “Kabay pa nga magkabuhi ka sing malawig, Mahal nga Hari. Indi ka magkahadlok ukon magkabalaka, 11 kay may isa ka tawo sa imo ginharian nga ang espiritu sang balaan nga mga dios[d] ara sa iya. Sang panahon ni Haring Nebucadnezar nga imo amay, nagpakita ini nga tawo sang iya kaalam nga pareho sa kaalam sang mga dios. Ginhimo siya sang imo amay nga pangulo sang mga madyikero, mga babaylan, mga manugpakot, kag mga manughimalad. 12 Siya si Daniel nga gin-ngalanan sang imo amay nga Belteshazar. May pinasahi siya nga abilidad kag kaalam. Makahibalo siya magsaysay sang kahulugan sang mga damgo, magpakot sang mga paktakon,[e] kag magsolbar sang mabudlay nga mga problema. Gani ipatawag siya kag ipasaysay sa iya kon ano ang kahulugan sinang nasulat sa dingding.”

13 Gani ginpatawag si Daniel. Kag sang nag-abot na siya, nagsiling ang hari sa iya, “Ikaw gali si Daniel nga isa sang mga bihag nga Judio nga gindala diri sang akon amay halin sa Juda? 14 Nakabati ako nga ang espiritu sang mga dios ara sa imo kag may pinasahi ka nga abilidad kag kaalam. 15 Ginpatawag ko na ang mga maalamon, pati ang mga babaylan agod ipabasa kag ipasaysay sa ila ang kahulugan sinang nasulat sa dingding, pero indi sila kahibalo. 16 Pero nabatian ko nga kahibalo ka maghatag sang interpretasyon, kag kahibalo ka man magsolbar sang mabudlay nga mga problema. Karon, kon mabasa mo inang nasulat kag masaysay ang kahulugan sina, pabayuan ko ikaw sang harianon nga bayo kag pakulintasan sang bulawan. Kag himuon ko pa ikaw nga ikatatlo sa pinakamataas nga opisyal sang akon ginharian.”

17 Nagsabat si Daniel, “Sa imo na lang ina nga mga regalo, Mahal nga Hari, ukon ihatag na lang sa iban. Pero basahon ko gihapon para sa imo inang nakasulat sa dingding kag isaysay kon ano ang kahulugan sina.

18 “Mahal nga Hari, ginhimo sang Labing Mataas nga Dios ang imo amay nga si Nebucadnezar nga hari. Nangin gamhanan siya kag ginpadunggan sang mga tawo. 19 Tungod sa gahom nga ginhatag sang Dios sa iya, nahadlok ang mga tawo sa iya sa nagkalain-lain nga nasyon, lahi, kag lingguahe. Mahimo niya nga patyon ang bisan sin-o nga gusto niya nga patyon. Mahimo man niya nga indi pagpatyon ang bisan sin-o nga indi niya gusto nga patyon. Mapataas niya ang posisyon sang tawo nga gusto niya pataason; mapanubo man niya ang posisyon sang tawo nga gusto niya panubuon. 20 Pero tungod kay nagpabugal siya kag nagmatinaastaason, ginpahalin siya sa iya pagkahari 21 kag gintabog palayo sa mga tawo. Kag nangin pareho sang sapat ang iya panghunahuna. Nagpuyo siya upod sa talunon nga mga asno kag naghalab sang hilamon pareho sang baka. Kag nabasa permi ang iya lawas sang tun-og. Amo ato ang iya situasyon hasta nga ginkilala niya nga ang Labing Mataas nga Dios may gahom sa mga ginharian sang mga tawo kag puwede niya sila ipasakop sa kay bisan sin-o nga gusto niya.

22 “Kag ikaw, Haring Belshazar nga iya anak, bisan nahibaluan mo na ini tanan, wala ka gihapon nagpaubos sang imo kaugalingon, 23 kundi ginkabig mo ang imo kaugalingon nga labaw sa Ginoo sang langit. Ginpakuha mo ang mga ilimnan nga halin sa templo sang Dios kag gin-imnan ninyo ini sang imo dungganon nga mga bisita, mga asawa, kag iban pa nga mga asawa nga suluguon. Luwas pa sina, ginsimba mo ang mga dios nga hinimo halin sa pilak, bulawan, saway, salsalon, kahoy, kag bato—mga dios nga indi makakita, indi makabati, kag indi makaintiendi. Pero wala mo gindayaw ang Dios nga nagakapot sang imo kabuhi kag nagabuot sang tanan mo nga ginahimo. 24-25 Gani ginpadala niya ato nga kamot agod magsulat sang sini nga mga pulong:

“Mene, Mene, Tekel, Parsin. 26 Amo ini ang ila kahulugan:

Ang Mene nagakahulugan nga naisip na sang Dios ang nabilin nga inadlaw sang imo paghari, tungod kay tapuson na niya ini.
27 Ang Tekel nagakahulugan nga gintimbang-timbang ka sang Dios, kag nasapwan niya nga nagkulang ka.
28 Ang Parsin[f] nagakahulugan nga mabahin ang imo ginharian kag ihatag sa Media kag Persia.”

29 Pagkatapos hambal sini ni Daniel, nagmando dayon si Belshazar nga pabayuan si Daniel sang harianon nga bayo kag pakulintasan sang bulawan. Ginproklamar dayon si Daniel nga ikatatlo nga pinakamataas nga opisyal sa ginharian sang Babilonia.

30 Sang sadto mismo nga gab-i, ginpatay si Belshazar nga hari sang mga taga-Babilonia.[g] 31 Ang nagbulos sa iya nga hari amo si Darius nga Medianhon, nga nagaedad sadto sing 62 ka tuig.

Notas al pie

 1. 5:1-3 amay: siguro ang buot silingon, katigulangan.
 2. 5:7 manugpakot: sa literal, Kaldeanhon.
 3. 5:10 rayna: ukon, rayna nga iloy sang hari.
 4. 5:11 mga dios: Tan-awa ang footnote sa 4:8.
 5. 5:12 paktakon: ukon, papakot. Sa English, riddle.
 6. 5:28 Parsin: sa Aramico nga teksto, Peres. Ang Peres amo ang “singular” sang Parsin.
 7. 5:30 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.

New Russian Translation

Daniel 5

Слова на стене

1Царь Валтасар[a] устроил великий пир для тысячи своих приближенных и пил с ними вино. 2Выпив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные кубки, которые его дед[b] Навуходоносор взял из Иерусалимского храма. Царь со своими приближенными, женами и наложницами собирался пить из них. 3Золотые и серебряные[c] кубки, взятые из храма, дома Бога в Иерусалиме, были принесены, и царь со своими приближенными, женами и наложницами пил из них. 4Они пили вино и славили богов из золота и серебра, из бронзы, железа, дерева и камня.

5Тотчас же появились пальцы человеческой руки, которые стали писать на штукатурке стены царского дворца, рядом со светильником. Царь глядел на эту руку, когда она писала. 6Его лицо побледнело, и он так испугался, что его колени затряслись, и у него подкосились ноги.

7Царь громко закричал, чтобы привели волшебников, мудрецов-халдеев и колдунов и сказал этим вавилонским мудрецам:

– Того, кто прочтет эту надпись и объяснит мне ее смысл, оденут в пурпур, возложат ему на шею золотую цепь, и он станет третьим человеком в царстве.

8Все царские мудрецы вошли, но не смогли ни прочитать надписи, ни объяснить царю ее смысл. 9Тогда царь еще больше перепугался и изменился в лице. Его приближенные были в крайнем замешательстве.

10Услышав голоса царя и его приближенных, в пиршественный зал вошла царица[d].

– О царь, живи вечно! – сказала она. – Не тревожься и не бледней! [e]11В твоем царстве есть человек, в котором пребывает дух святых богов[f]. Во времена твоего деда он прославился своей просвещенностью, разумом и мудростью, подобной мудрости богов. Царь Навуходоносор, твой дед, поставил его главой чародеев, волшебников, мудрецов-халдеев и колдунов. 12В этом человеке, Данииле, которого царь назвал Белтешаццаром, нашлись проницательность, знание, разум и умение толковать сны, раскрывать загадки и разрешать сложные задачи. Вели позвать Даниила, и он объяснит тебе смысл надписи.

13Тогда Даниила привели к царю, и царь сказал ему:

– Ты ли Даниил, один из тех пленников, которых мой дед, царь, привел из Иудеи? 14Я слышал, что в тебе пребывает дух богов[g] и что в тебе нашлись просвещенность, разум и великая мудрость. 15Ко мне приводили мудрецов и волшебников, чтобы они прочитали эту надпись и объяснили мне ее смысл, но они не смогли сделать это. 16А о тебе я слышал, что ты можешь давать истолкования и разрешать трудные задачи. Если ты сможешь прочитать эту надпись и объяснить мне ее смысл, то тебя оденут в пурпур, возложат тебе на шею золотую цепь, и ты станешь третьим человеком в царстве.

17Даниил ответил царю:

– Оставь дары себе и отдай награды кому-нибудь другому. Я и так прочитаю царю надпись и объясню ему ее смысл.

18О царь, Всевышний Бог дал твоему деду Навуходоносору владычество и величие, славу и почет. 19От величия, которое Он ему дал, все народы, племена и люди, говорящие на разных языках, трепетали перед ним и боялись его. Тех, кого царь хотел предать смерти, он предавал смерти; тех, кого он хотел пощадить, щадил; тех, кого он хотел возвысить, возвышал, а тех, кого хотел смирить, смирял. 20Но когда его сердце возгордилось и огрубело от гордости, он был смещен с престола и лишен славы. 21Его прогнали от людей, и его разум уподобился разуму зверя; он жил с дикими ослами и ел траву, подобно волу; его тело омывалось небесной росой, пока он не признал, что Всевышний Бог властвует над царствами смертных и ставит над ними кого желает.

22Но ты, его внук[h] Валтасар, не смирил себя, хотя знал все это! 23Ты возвысил себя против Владыки небес. Ты велел принести себе кубки из Его дома и со своими приближенными, женами и наложницами пил из них. Ты славил богов из серебра и золота, из бронзы, железа, дерева и камня, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни понимать. Но Бога, в руках Которого твоя жизнь и все твои пути, ты не почтил. 24Поэтому и послана была от Него рука, которая написала эту надпись.

25Вот что написано:

МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, У-ПАРСИН

26Вот смысл этих слов:

МЕНЕ[i] – Бог исчислил дни твоего царствования и положил ему конец.

27ТЕКЕЛ[j] – ты взвешен на весах и найден слишком легким.

28ПЕРЕС[k] – твое царство разделено и отдано мидянам и персам.

29Тогда по повелению Валтасара Даниила одели в пурпур, возложили ему на шею золотую цепь и провозгласили третьим высшим правителем царства.

30В ту же ночь Валтасар, царь халдеев, был убит, 31и Дарий Мидянин[l] принял царство в возрасте шестидесяти двух лет[m].

Notas al pie

 1. 5:1 Валтасар – старший сын и соправитель Набонида, бывшего последним правителем Нововавилонской империи. Матерью Валтасара была Нитокрис, дочь Навуходоносора.
 2. 5:2 Букв.: «отец»; также в ст 11, 13, 18.
 3. 5:3 Серебряные – так в одном из древных переводов.
 4. 5:10 Или: «царица-мать».
 5. 5:10 Букв.: «не изменись в лице».
 6. 5:11 Или: «святой, божественный дух».
 7. 5:14 Или: «божественный дух».
 8. 5:22 Букв.: «сын».
 9. 5:26 «Мене» – это слово означает «исчислен».
 10. 5:27 «Текел» – это слово означает «взвешен».
 11. 5:28 «Перес» – это единственное число от слова «парсин» и означает «разделен», и «Персия».
 12. 5:31 Дарий Мидянин – личность этого правителя точно не установлена. Есть предположение, что Дарий было тронным именем самого Кира II Великого (см. сноску на 6:28). По другой версии Дарий был одним из наместников Кира.
 13. 5:31 Этой ночью, 11 октября 539 г. до н. э. персы завоевали Вавилон.