Ang Pulong Sang Dios

Colosas 4

1Kamo nga mga agalon, tratara ninyo sing husto ang inyo mga ulipon. Dumduma ninyo nga may agalon man kamo sa langit.

Katapusan nga mga Bilin

Magpangamuyo kamo permi nga may pagpasalamat, kag samtang nagapangamuyo kamo bantayi ninyo ang inyo hunahuna. Pangamuyui man ninyo kami nga hatagan kami sang Dios sing kahigayunan nga makasugid sang tinago nga kamatuoran parte kay Cristo. Amo ini nga napriso ako, kay ginsugid ko ang parte kay Cristo. Kag pangamuyui man ninyo nga mapahayag ko ini nga mensahi suno sa dapat ko himuon.

Mag-andam kamo sa inyo pagginawi sa tunga sang mga indi tumuluo. Kag kalitan ninyo ang tanan nga kahigayunan nga makasugid kamo parte sa inyo pagtuo. Kon nagapakighambal kamo sa ila, gamita ninyo ang maayo nga sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo, kag dapat kahibalo kamo kon paano magsabat sa pamangkot ni bisan sin-o.

Katapusan nga Pagpangamusta

Kon parte sa akon kahimtangan diri, ang aton pinalangga nga utod nga si Tykicus amo ang magasugid sa inyo. Ini nga tawo masaligan nga kabulig kag kaupod sa pag-alagad sa Ginoo. Ginpadala ko siya dira agod ibalita niya sa inyo ang amon kahimtangan diri, agod indi kamo magpalibog parte sa amon. Kaupod man niya ang aton pinalangga nga utod nga si Onesimus. Ini nga tawo masaligan man, kag inyo kasimanwa mismo. Sila ang magasugid sa inyo sang tanan nga nagakalatabo diri sa amon.

10 Ang akon kaupod diri sa prisohan nga si Aristarcus nagapangamusta sa inyo. Nagapangamusta man sa inyo si Marcos nga pakaisa ni Barnabas. (Ginhambalan na kamo nga daan kon ano ang inyo himuon kon mag-abot si Marcos, gani batuna ninyo siya kon mag-abot siya dira.) 11 Si Jesus nga ginatawag man nga si Justus nagapangamusta man sa inyo. Ining tatlo amo na lang ang mga Judio nga kaupod ko diri nga nagapangabudlay para mapaluntad ang paghari sang Dios. Nagahatag sila sang kalipay sa akon.

12 Nagapangamusta man sa inyo ang inyo kasimanwa nga si Epafras. Isa man siya sang mga manugpangabudlay ni Cristo Jesus. Permi siya nagapangamuyo sing hugot sa Dios para sa inyo agod nga mangin malig-on kamo, wala sing kasawayan, kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubut-on sang Dios.[a] 13 Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nagapangabudlay gid para sa inyo kaayuhan kag sa kaayuhan sang aton mga utod sa Laodicea kag sa Hierapolis. 14 Ang aton pinalangga nga doktor nga si Lucas kag si Demas nagapangamusta man sa inyo.

15 Ipaabot man ninyo ang amon pagpangamusta sa aton mga utod sa Laodicea, kag kay Nymfa, kag sa mga tumuluo nga nagatipon[b] sa iya balay sa pagsimba sa Dios. 16 Kon matapos na ninyo basa ini nga sulat, ipabasa man ninyo sa iglesya sang Laodicea. Kag basaha man ninyo ang akon sulat nga ginpadala sa Laodicea. 17 Silinga ninyo si Arkipus nga tapuson niya ang ginapaobra sang Ginoo sa iya.

18 Ako mismo si Pablo ang nagsulat sini nga pagpangamusta:[c] Kamusta sa inyo tanan. Kag palihog dumduma man ninyo ako diri sa prisohan sa inyo mga pangamuyo.

Kabay pa nga pakamaayuhon gid kamo sang Dios.

Notas al pie

 1. 4:12 kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubut-on sang Dios: ukon, kag kon ano ang kabubut-on sang Dios makita dira sa inyo.
 2. 4:15 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya.
 3. 4:18 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat.

New American Standard Bible

Colossians 4

Fellow Workers

1Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a Master in heaven.

Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving; praying at the same time for us as well, that God will open up to us a door for the word, so that we may speak forth the mystery of Christ, for which I have also been imprisoned; that I may make it clear in the way I ought to speak.

[a]Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, [b]making the most of the opportunity. Let your speech always be [c]with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person.

As to all my affairs, Tychicus, our beloved brother and faithful servant and fellow bond-servant in the Lord, will bring you information. For I have sent him to you for this very purpose, that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts; [d]and with him Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of your number. They will inform you about the whole situation here.

10 Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings; and also Barnabas’s cousin Mark (about whom you received [e]instructions; if he comes to you, welcome him); 11 and also Jesus who is called Justus; these are the only fellow workers for the kingdom of God who are from the circumcision, and they have proved to be an encouragement to me. 12 Epaphras, who is one of your number, a bondslave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers, that you may [f]stand [g]perfect and [h]fully assured in all the will of God. 13 For I testify for him that he has [i]a deep concern for you and for those who are in Laodicea and Hierapolis. 14 Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and also Demas. 15 Greet the brethren who are in Laodicea and also [j]Nympha and the church that is in [k]her house. 16 When [l]this letter is read among you, have it also read in the church of the Laodiceans; and you, for your part read [m]my letter that is coming from Laodicea. 17 Say to Archippus, “Take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may [n]fulfill it.”

18 [o]I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my [p]imprisonment. Grace be with you.

Notas al pie

 1. Colossians 4:5 Lit Walk
 2. Colossians 4:5 Lit redeeming the time
 3. Colossians 4:6 Or gracious
 4. Colossians 4:9 Lit along with Onesimus
 5. Colossians 4:10 Or orders
 6. Colossians 4:12 Or stand firm
 7. Colossians 4:12 Or complete or mature
 8. Colossians 4:12 Or made complete
 9. Colossians 4:13 Or much toil or great pain
 10. Colossians 4:15 Or Nymphas (masc)
 11. Colossians 4:15 One early ms reads their
 12. Colossians 4:16 Lit the
 13. Colossians 4:16 Lit the
 14. Colossians 4:17 Or continually fulfill
 15. Colossians 4:18 Lit The greeting by my hand of Paul
 16. Colossians 4:18 Lit bonds