Ang Pulong Sang Dios

Colosas 4

1Kamo nga mga agalon, tratara ninyo sing husto ang inyo mga ulipon. Dumduma ninyo nga may agalon man kamo sa langit.

Katapusan nga mga Bilin

Magpangamuyo kamo permi nga may pagpasalamat, kag samtang nagapangamuyo kamo bantayi ninyo ang inyo hunahuna. Pangamuyui man ninyo kami nga hatagan kami sang Dios sing kahigayunan nga makasugid sang tinago nga kamatuoran parte kay Cristo. Amo ini nga napriso ako, kay ginsugid ko ang parte kay Cristo. Kag pangamuyui man ninyo nga mapahayag ko ini nga mensahi suno sa dapat ko himuon.

Mag-andam kamo sa inyo pagginawi sa tunga sang mga indi tumuluo. Kag kalitan ninyo ang tanan nga kahigayunan nga makasugid kamo parte sa inyo pagtuo. Kon nagapakighambal kamo sa ila, gamita ninyo ang maayo nga sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo, kag dapat kahibalo kamo kon paano magsabat sa pamangkot ni bisan sin-o.

Katapusan nga Pagpangamusta

Kon parte sa akon kahimtangan diri, ang aton pinalangga nga utod nga si Tykicus amo ang magasugid sa inyo. Ini nga tawo masaligan nga kabulig kag kaupod sa pag-alagad sa Ginoo. Ginpadala ko siya dira agod ibalita niya sa inyo ang amon kahimtangan diri, agod indi kamo magpalibog parte sa amon. Kaupod man niya ang aton pinalangga nga utod nga si Onesimus. Ini nga tawo masaligan man, kag inyo kasimanwa mismo. Sila ang magasugid sa inyo sang tanan nga nagakalatabo diri sa amon.

10 Ang akon kaupod diri sa prisohan nga si Aristarcus nagapangamusta sa inyo. Nagapangamusta man sa inyo si Marcos nga pakaisa ni Barnabas. (Ginhambalan na kamo nga daan kon ano ang inyo himuon kon mag-abot si Marcos, gani batuna ninyo siya kon mag-abot siya dira.) 11 Si Jesus nga ginatawag man nga si Justus nagapangamusta man sa inyo. Ining tatlo amo na lang ang mga Judio nga kaupod ko diri nga nagapangabudlay para mapaluntad ang paghari sang Dios. Nagahatag sila sang kalipay sa akon.

12 Nagapangamusta man sa inyo ang inyo kasimanwa nga si Epafras. Isa man siya sang mga manugpangabudlay ni Cristo Jesus. Permi siya nagapangamuyo sing hugot sa Dios para sa inyo agod nga mangin malig-on kamo, wala sing kasawayan, kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubut-on sang Dios.[a] 13 Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nagapangabudlay gid para sa inyo kaayuhan kag sa kaayuhan sang aton mga utod sa Laodicea kag sa Hierapolis. 14 Ang aton pinalangga nga doktor nga si Lucas kag si Demas nagapangamusta man sa inyo.

15 Ipaabot man ninyo ang amon pagpangamusta sa aton mga utod sa Laodicea, kag kay Nymfa, kag sa mga tumuluo nga nagatipon[b] sa iya balay sa pagsimba sa Dios. 16 Kon matapos na ninyo basa ini nga sulat, ipabasa man ninyo sa iglesya sang Laodicea. Kag basaha man ninyo ang akon sulat nga ginpadala sa Laodicea. 17 Silinga ninyo si Arkipus nga tapuson niya ang ginapaobra sang Ginoo sa iya.

18 Ako mismo si Pablo ang nagsulat sini nga pagpangamusta:[c] Kamusta sa inyo tanan. Kag palihog dumduma man ninyo ako diri sa prisohan sa inyo mga pangamuyo.

Kabay pa nga pakamaayuhon gid kamo sang Dios.

Notas al pie

  1. 4:12 kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubut-on sang Dios: ukon, kag kon ano ang kabubut-on sang Dios makita dira sa inyo.
  2. 4:15 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya.
  3. 4:18 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat.

Nkwa Asem

Kolosefo 4

1Awuranom, momma mo asomfo nea eye na ɛteɛ. Monkae sɛ mo nso mowɔ Owura wɔ soro.

Mommɔ mpae daa. Mo mpaebɔ mu, monyɛ nnam na monna Onyankopɔn ase. Bere koro no ara mu, mommɔ mpae mma yɛn nso na Onyankopɔn ama yɛn mu kwan ama yɛatumi aka Asɛmpa no ne Kristo ho ahintasɛm. Efisɛ, ɛno nti na meda afiase no. Mommɔ mpae na matumi akasa ama ntease aba mu sɛnea ɛsɛ sɛ mekasa.

Bere biara a mubenya kwan ne wɔn a wɔnyɛ gyidifo no ahyia no, mo ne wɔn nkasa nyansa mu. Daa monka kasa pa a ɛyɛ anigye nkyerɛ wɔn na momma wɔn mu biara mmuae pa.

Nkyia

Yɛn nuabarima pa Tihiko a ɔyɛ odwumayɛfo pa na ɔsan yɛ Awurade adwumayɛ mu somfo no bɛka me ho asɛm akyerɛ mo. Ɛno nti na meresoma no wɔ mo nkyɛn sɛ ɔmmɛka sɛnea yɛrekɔ so fa mfa nhyɛ mo den no. Onua Onesimo a ɔyɛ nokwafo ɔdɔfo na ɔsan fra mo kuw mu no ne no na ɛreba. Wɔbɛka biribiara a ɛrekɔ so wɔ ha akyerɛ mo.

10 Me yɔnko Aristarko a ɔne me da afiase no kyia mo. Saa ara na Barnaba ne nua Marko nso kyia mo. Wɔaka akyerɛ mo se sɛ ɔba mo nkyɛn a, munnye no fɛw so. 11 Yosua a wɔfrɛ no Yusto no nso kyia mo. Saa nnipa baasa yi nko ara ne Yudafo a wɔasakra wɔn adwene a me ne wɔn reyɛ Onyankopɔn ahenni no ho adwuma a wɔaboa me yiye.

12 Kristo Yesu somfo a wɔfrɛ no Epafra a ɔfra mo kuw mu no nso kyia mo. Daa ɔbɔ mpae dennen srɛ Onyankopɔn sɛ ɔnhyɛ mo den na ɔmma mo nyansa na mommrɛ mo ho ase mma n’apɛde. 13 Metumi adi ne nsiyɛ ho adanse akyerɛ mo ne nnipa a wɔwɔ Laodikea ne Hierapoli no.

14 Luka a ɔyɛ yɛn yaresafo pa no ne Dema kyia mo.

15 Yekyia anuanom a wɔwɔ Laodikea ne Nimfa ne asafo a wohyia wɔ ne fi no. 16 Sɛ mokan saa nhoma yi wie a, monhwɛ sɛ mobɛkan akyerɛ asafo a wɔwɔ Laodikea no saa ara nso na monkan nhoma a efi Laodikea no. 17 Monka nkyerɛ Arkipo se, “Bɔ mmɔden sɛ wubewie ɔsom a wɔde ahyɛ wo nsa wɔ Awurade din mu no.”

18 Me, Paulo, me nsa ano nkyerɛw a mede kyia mo ni: Monkae me mpokyerɛ no. Onyankopɔn adom nka mo.