Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 9:1-43

Nakilala ni Saulo si Ginoong Jesus

(Bin. 22:6-16; 26:12-18)

1Padayon pa gid ang pagpamahog ni Saulo sa mga sumulunod ni Ginoong Jesus nga pamatyon niya sila. Nagkadto pa siya sa pangulo nga pari 2kag nagpangayo sang mga sulat nga magahatag sa iya sang awtoridad kag magapakilala sa iya sa mga simbahan sang mga Judio sa Damascus. Tuyo niya nga pangdakpon kag dal-on pabalik sa Jerusalem ang iya makita didto nga nagasunod sa pamaagi sang Dios,9:2 nagasunod sa pamaagi sang Dios: buot silingon, nagatuo kay Cristo. lalaki ukon babayi man.

3Sang malapit na lang si Saulo sa siyudad sang Damascus, may kasanag nga naghalin sa langit nga gulpi lang nagsilak sa iya palibot. 4Dayon natumba siya sa duta, kag may tingog siya nga nabatian nga nagasiling, “Saulo, Saulo! Ngaa ginahingabot mo ako?” 5Nagsabat si Saulo, “Sir, sin-o ka?” Nagsiling ang tingog, “Ako amo si Jesus nga imo ginahingabot. 6Tindog ka kag magkadto sa siyudad, kay didto may masugid sa imo kon ano ang dapat mo nga himuon.” 7Wala gid sing may nakatingog sa mga kaupod ni Saulo. Nagtilindog lang sila nga naurungan. Nakabati sila sang tingog, pero wala sila sing may nakita. 8Nagtindog si Saulo, pero pagmuklat niya indi na siya makakita. Gani gintuytuyan siya sang iya mga kaupod hasta sa Damascus. 9Sa sulod sang tatlo ka adlaw indi siya makakita, kag wala siya magkaon ukon mag-inom.

10Karon, didto sa Damascus may isa ka sumulunod ni Jesus nga ang iya ngalan si Ananias. Nagpakita sa iya ang Ginoo paagi sa palanan-awon kag nagsiling, “Ananias!” Nagsabat si Ananias, “Ginoo, ari ako.” 11Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Maglakat ka sa dalan nga ginatawag ‘Matadlong,’ kag didto sa balay ni Judas pangitaon mo ang tawo nga taga-Tarsus nga ang iya ngalan si Saulo. Subong gid nagapangamuyo siya, 12kag ginpakita ko sa iya nga ikaw nagsulod kag nagtungtong sang imo kamot sa iya agod makakita siya liwat.” 13Pero nagsabat si Ananias, “Ginoo, nabatian ko halin sa madamo nga mga tawo ang parte sa tawo nga ina, kon daw ano siya kapintas sa imo mga katawhan sa Jerusalem. 14Nagkadto siya gani diri sa Damascus nga may awtoridad halin sa manugdumala nga mga pari agod pangdakpon niya ang tanan nga nagapanawag sa imo.” 15Pero nagsiling ang Ginoo kay Ananias, “Lakat ka, kay ginpili ko siya sa pag-alagad sa akon, agod ipakilala niya ang akon ngalan sa mga indi Judio kag sa ila mga hari, kag sa mga Israelinhon. 16Kag ipakita ko man sa iya ang mga pag-antos nga dapat niya pagaagihan para sa akon.”

17Gani ginkadtuan ni Ananias si Saulo sa balay nga iya ginadayunan, kag pagsulod niya didto gintungtong niya ang iya kamot kay Saulo. Dayon nagsiling siya, “Saulo, utod ko sa Ginoo, ginsugo ako ni Ginoong Jesus diri sa imo. Siya ang nagpakita sa imo sa dalan sang nagapakadto ka diri. Ginsugo niya ako diri agod makakita ka liwat, kag agod gamhan ka sang Espiritu Santo.” 18Hinali lang nagkalahulog halin sa mga mata ni Saulo ang daw mga himbis sang isda, kag nakakita siya liwat. Dayon nagtindog siya kag nagpabautiso. 19Nagkaon siya kag nagbaskog liwat ang iya lawas.

Nagwali si Saulo sa Damascus

Nagtiner si Saulo sing mga pila ka adlaw sa Damascus upod sa mga sumulunod ni Jesus. 20Nagkadto siya sa mga simbahan sang mga Judio kag ginwali niya ang parte kay Jesus nga siya amo ang Anak sang Dios. 21Natingala gid ang tanan nga nakabati sa iya. Nagsiling sila, “Indi bala nga amo ini ang tawo nga nagahingabot sa mga nagatuo kay Jesus didto sa Jerusalem? Indi bala nagkadto siya gani diri agod pangdakpon ang mga nagatuo sa sadto nga ngalan kag dal-on sa manugdumala nga mga pari?”

22Nagdugang pa gid ang gahom ni Saulo sa pagwali. Ginpamatud-an niya nga indi gid mahimutig nga si Jesus amo ang Cristo. Kag indi makasabat sa iya ang mga Judio sa Damascus.

23Pagkaligad sang pila ka adlaw, nagtipon ang mga Judio kag nagplano nga patyon nila si Saulo. 24Adlaw-gab-i ginbantayan nila ang mga puwertahan sang siyudad, kay patyon nila siya kon ila makita. Pero may nakasugid kay Saulo parte sa ila plano. 25Gani isa ka gab-i, ginpasulod siya sang iya mga sumulunod sa kaing kag gintunton sa guwa sang pader sang siyudad.

Si Saulo sa Jerusalem

26Pag-abot ni Saulo sa Jerusalem, gusto gid niya kuntani nga magpakig-upod sa mga sumulunod ni Jesus, pero nahadlok sila sa iya. Indi sila magpati nga siya sumulunod na ni Jesus. 27Pero ginbuligan siya ni Bernabe. Gindala niya siya sa mga apostoles kag ginpakilala. Ginsaysay ni Bernabe sa ila kon paano nakita ni Saulo si Ginoong Jesus sa dalan kag kon ano ang ginhambal sa iya. Kag ginsugid man niya ang kaisog ni Saulo sa pagwali parte kay Jesus9:27 parte kay Jesus: sa literal, sa ngalan ni Jesus. didto sa Damascus. 28Gani halin sadto nangin kaupod na nila si Saulo, kag bisan diin sa Jerusalem wala nahadlok si Saulo sa pagwali parte sa Ginoo.9:28 parte sa Ginoo: sa literal, sa ngalan sang Ginoo. 29Naghambal man siya kag nagpakigbais sa mga Judio nga ang ila lingguahe Griego, pero naakig sila kag nagplano nga patyon siya. 30Pagkahibalo sang mga tumuluo sang amo nga plano, gindul-ong nila si Saulo sa Cesarea kag ginpapauli sa Tarsus.

31Pagkatapos sadto, nangin malinong ang pagpangabuhi sang iglesya sa bug-os nga Judea, sa Galilea, kag sa Samaria. Nagbakod pa gid ang pagtuo sang mga tumuluo kag nagkabuhi sila nga may pagtahod sa Ginoo; kag tungod nga ginapabaskog sila sang Espiritu Santo, nagdamo pa gid sila.

Si Pedro sa Lyda kag sa Jopa

32Karon, madamo nga lugar ang ginakadtuan ni Pedro agod magbisita sa mga katawhan sang Dios. Nagkadto man siya sa mga tumuluo sa Lyda. 33Didto nakita ni Pedro ang tawo nga ang iya ngalan si Eneas. Paralitiko siya kag wala gid makabangon sa iya hiligdaan sa sulod sang walo ka tuig. 34Nagsiling si Pedro sa iya, “Eneas, ginaayo ka ni Jesu-Cristo. Gani magbangon ka kag himusa ang imo hiligdaan.” Dayon nagbangon si Eneas. 35Nakita sang tanan nga pumuluyo sang Lyda kag sang Sharon nga maayo na si Eneas, kag nagtuo man sila sa Ginoo.

36Karon, sa Jopa may tumuluo nga babayi nga ang iya ngalan si Tabita. (Sa Griego ang iya ngalan Dorcas.9:36 Dorcas: Ang buot silingon sang sini nga ngalan, usa.) Ini nga babayi madamo sang maayo nga mga binuhatan labi na gid sa mga imol. 37Natabuan man sadto nga nagmasakit ini nga babayi kag napatay. Gintinluan nila ang iya bangkay kag ginhamyang sa kuwarto sa ibabaw. 38Ang Jopa indi gid man malayo sa Lyda. Gani pagkabati sang mga sumulunod ni Jesus nga si Pedro didto sa Lyda, ginsugo nila ang duha ka tawo nga pangabayon siya nga magkadto dayon sa Jopa. 39Pag-abot sang mga ginsugo didto kay Pedro, nag-upod man dayon si Pedro sa ila. Pag-abot nila sa Jopa gindala siya sa kuwarto nga ginahamyangan sang patay. May mga balo didto nga nagahinibi. Ginpakita nila kay Pedro ang mga bayo nga gintahi ni Dorcas sang buhi pa siya. 40Dayon ginpaguwa sila tanan ni Pedro sa kuwarto. Nagluhod siya kag nagpangamuyo. Pagkatapos nag-atubang siya sa bangkay kag nagsiling, “Tabita, bangon ka!” Nagmuklat si Tabita, kag pagkakita niya kay Pedro nagpungko siya. 41Gin-uyatan siya ni Pedro sa kamot kag ginbuligan nga magtindog. Pagkatapos gintawag niya ang mga balo kag ang iban nga mga katawhan sang Dios didto, kag ginpakita sa ila si Tabita nga buhi na. 42Ini nga hitabo nabalitaan sa bug-os nga Jopa, kag madamo ang nagtuo kay Ginoong Jesus. 43Nagtiner pa si Pedro sing mga pila ka adlaw sa Jopa sa balay ni Simon nga manugbulad sang panit.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 9:1-43

Уверование Шаула

1Шаул по-прежнему кипел ненавистью, желая смерти ученикам Повелителя Исо. Он пришёл к верховному священнослужителю 2и попросил у него письма в Дамаск к начальствующим в молитвенных домах иудеев, чтобы он мог арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих Пути9:2 Принадлежащие Пути – это определение является ранним самоназванием последователей Исо Масеха, Который и есть «Путь» (см. Ин. 14:6; Деян. 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22)., кого сможет найти там, будь то мужчины или женщины.

3В дороге, когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. 4Он упал на землю и услышал голос:

– Шаул, Шаул, почему ты гонишь Меня?

5– Кто Ты, Владыка? – спросил Шаул.

– Я Исо, Которого ты преследуешь, – ответил голос. – 6Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать.

7Люди, путешествовавшие вместе с Шаулом, стояли онемев: они слышали звук, но никого не видели. 8Шаул поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит; и его за руку привели в Дамаск. 9Три дня он был слеп и ничего не ел и не пил.

10В Дамаске жил ученик Исо по имени Анания. Повелитель Исо сказал ему в видении:

– Анания!

– Да, Повелитель, – ответил тот.

11Повелитель сказал ему:

– Пойди на улицу Прямую в дом Иуды и спроси там человека из Тарса по имени Шаул. Он сейчас молится, 12и в видении он видел человека по имени Анания, который пришёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел.

13Анания ответил:

– Повелитель, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил святому народу Твоему в Иерусалиме. 14И сюда он пришёл, получив от главных священнослужителей полномочия арестовывать всех, кто призывает Твоё имя.

15Но Повелитель сказал ему:

– Иди, потому что человек этот – Моё орудие, которое Я избрал, чтобы возвестить имя Моё перед язычниками, перед царями и перед народом Исроила. 16Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за Моего имени.

17Анания пошёл, вошёл в тот дом, возложил на Шаула руки и сказал:

– Брат Шаул, Повелитель Исо, Который явился тебе на твоём пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святого Духа.

18В тот же момент будто чешуя спала с глаз Шаула, и он прозрел. Он встал и прошёл обряд погружения в воду9:18 Или: «обряд омовения».. 19Затем он поел, и к нему вернулись силы.

Служение Шаула в Дамаске

Шаул провёл несколько дней с учениками в Дамаске 20и сразу же начал возвещать в молитвенных домах иудеев о том, что Исо – Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)9:20 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. 21Все, кто его слышал, удивлялись и говорили:

– Разве не он истреблял в Иерусалиме призывающих это имя, и разве он не пришёл сюда, чтобы арестовывать их и вести к главным священнослужителям?

22Шаул проповедовал всё с большей силой и приводил в замешательство живших в Дамаске иудеев, доказывая, что Исо и есть обещанный Масех.

23Когда же прошло немало дней, среди иудеев был составлен заговор с целью убить Шаула. 24Однако Шаулу стало известно об этом. Заговорщики день и ночь сторожили у ворот города, чтобы убить его, 25но его ученики ночью взяли и спустили его в корзине по городской стене.

Служение Шаула в Иерусалиме

26Шаул пришёл в Иерусалим и пытался присоединиться к ученикам Исо, но они боялись его и не верили, что он тоже ученик. 27Варнава же привёл его к посланникам Масеха и рассказал им о том, как Шаул на пути встретил Повелителя Исо, как Повелитель говорил с ним и как в Дамаске он смело проповедовал от имени Исо. 28В Иерусалиме Шаул повсюду был с посланниками Масеха, смело проповедуя там от имени Повелителя. 29Он часто беседовал и спорил с грекоязычными иудеями, и те пытались убить его. 30Когда братья узнали об этом, они отвели Шаула в Кесарию и оттуда отправили его в Тарс.

31Между тем для общины верующих по всей Иудее, Галилее и Сомарии наступило мирное время. Община укреплялась и росла, живя в страхе перед Повелителем и получая ободрение от Святого Духа.

Исцеление Энея

32Петрус, посещая город за городом, решил навестить и верующих, живущих в Лидде. 33Там был один человек, которого звали Эней, он был парализован и не вставал с постели восемь лет. 34Петрус сказал ему:

– Эней! Исо Масех исцеляет тебя! Встань и собери постель!

В тот же момент Эней встал. 35Когда все жители Лидды и Шарона увидели его исцелённым, они уверовали в Повелителя.

Воскресение Тавифы

36В Иоппии9:36 Иоппия – ныне город Яффа, недалеко от Тель-Авива. была одна ученица Исо по имени Тавифа, что значит «газель». Тавифа всегда делала добро и помогала бедным. 37И вот в это время она заболела и умерла. Её омыли и положили в верхней комнате. 38Поскольку Лидда находится недалеко от Иоппии, ученики, услышав, что Петрус находится там, послали к нему двух человек с просьбой:

– Приди срочно к нам!

39Петрус пошёл с ними, и когда он прибыл, его провели в верхнюю комнату. Вокруг него собрались все вдовы. Они плакали и показывали ему платья и другую одежду, которую сшила им Газель, когда была ещё жива. 40Петрус выслал всех из комнаты, стал на колени и помолился. Затем он повернулся к умершей и сказал:

– Тавифа, встань!

Она открыла глаза, увидела Петруса и села. 41Он взял её за руку и помог встать на ноги. Затем он созвал вдов и других верующих и представил им Тавифу живой. 42Об этом стало известно во всей Иоппии, и много людей поверило в Повелителя.

43Петрус пробыл в Иоппии ещё немало дней, он остановился у кожевника Шимона.