Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 4:1-37

Si Pedro kag si Juan sa Atubangan sang Korte

1Samtang nagahambal pa si Pedro kag si Juan sa mga tawo, ginpalapitan sila sang mga pari, sang opisyal sang mga guwardya sa templo, kag sang mga Saduceo. 2Naakig sila tungod nga nagapanudlo ining duha nga si Jesus nabanhaw, kag ini nagapamatuod nga may pagkabanhaw. 3Gani gindakop nila si Pedro kag si Juan. Kuntani imbistigaron nila ang duha, pero tungod nga sirom na, ginsulod lang anay nila sila sa prisohan hasta mag-aga. 4Pero bisan amo ini ang natabo sa ila, madamo sa mga nakabati sang ila pagpanudlo ang nagtuo. Ang mga lalaki lang nga nagtuo mga 5,000.

5Pagkaaga, nagtilipon sa Jerusalem ang mga manugdumala nga mga pari, ang mga manugdumala sang mga Judio, kag ang mga manunudlo sang Kasuguan. 6Didto man si Anas nga pangulo nga pari, si Caifas, si Juan, si Alexander, kag ang iban pa nga mga miyembro sang pamilya ni Anas. 7Gindala sa ila si Pedro kag si Juan kag ginpamangkot, “Sa ano nga gahom kag kay sin-o awtoridad4:7 awtoridad: sa literal, ngalan. ang inyo gin-gamit sa pag-ayo sang tawo nga lupog?” 8Si Pedro nga gin-gamhan sang Espiritu Santo nagsabat, “Kamo nga mga pangulo kag mga manugdumala sang mga Judio, 9kon ang ginapamangkot ninyo sa amon parte sa pag-ayo sang tawo nga lupog, 10dapat mahibaluan ninyo tanan kag sang tanan nga taga-Israel, nga gin-ayo ang tawo nga ini nga nagatindog diri subong paagi sa ngalan4:10 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad. ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret. Siya amo ang inyo ginlansang sa krus kag ginpatay. Pero ginbanhaw siya sang Dios. 11Si Jesus amo ang ginatumod nga bato sa Kasulatan nga nagasiling, ‘Ang bato nga ginsikway ninyo nga mga panday amo ang nangin pundasyon nga bato.’4:11 Salmo 118:22. 12Wala na sing iban sa bug-os nga kalibutan nga makaluwas sa aton kundi si Jesus lang.”

13Natingala sila kay Pedro kag kay Juan nga wala gid sila nahadlok sa pagsugid, kay nahibaluan nila nga sila mga ordinaryo lang nga mga tawo kag wala sing mataas nga tinun-an. Dayon natalupangdan nila nga ini sila mga kaupod ni Jesus sang una. 14Gusto nila nga maghambal kontra sa milagro nga ginhimo nila ni Pedro, pero tungod nga ang tawo nga gin-ayo nagatindog sa tupad ni Pedro kag ni Juan, naghipos na lang sila. 15Gani ginpaguwa nila anay si Pedro kag si Juan sa Korte sang mga Judio kag naghambalanay sila. 16Siling nila, “Ano bala ang aton himuon sa mga tawo nga ini? Kay bantog na sa bug-os nga Jerusalem nga nakahimo sila sang milagro, kag indi kita makasiling nga butig ini. 17Gani agod indi na maglapnag ang ila pagpanudlo sa mga tawo, paandaman ta sila nga indi na gid magtudlo parte kay Jesus.” 18Dayon ginpatawag nila si Pedro kag si Juan kag ginsilingan nga indi na gid sila maghambal ukon magpanudlo parte kay Jesus.4:18 parte kay Jesus: sa literal, sa ngalan ni Jesus. 19Pero nagsabat si Pedro kag si Juan sa ila, “Abi hunahunaa ninyo sing maayo kon diin sini ang matarong sa panulok sang Dios: ang pagtuman sa inyo ukon ang pagtuman sa Dios? 20Indi mahimo nga indi kami magsugid parte sa amon nakita kag nabatian.” 21Pero ginpaandaman gihapon sila nga indi na gid magpanugid, kag pagkatapos ginbuy-an sila. Bisan gusto nila kuntani nga sakiton ang duha, indi nila ini mahimo tungod nga nahadlok sila sa mga tawo, kay ang mga tawo nagadayaw sa Dios tungod sa milagro nga natabo. 22Kay ang tawo nga gin-ayo paagi sa milagro sobra 40 ka tuig nga siya lupog.

Ang Pangamuyo sang mga Tumuluo kay Jesus

23Sang nabuy-an na si Pedro kag si Juan, nagbalik sila sa ila mga kaupod, kag ginsugid nila sa ila kon ano ang ginsiling sang manugdumala nga mga pari kag sang mga manugdumala sang mga Judio. 24Pagkabati sadto sang mga tumuluo nagpangamuyo sila sa Dios, “Ginoo nga makagagahom sa tanan, ikaw ang naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang tanan nga butang nga ara sa ila. 25Paagi sa Espiritu Santo ginpahambal mo ang amon katigulangan nga si David nga imo alagad.

Siling niya, ‘Ngaa bala puwerte gid ang kaakig sang mga indi Judio?4:25 mga indi Judio: ukon, mga nasyon.

Kag ngaa nagaplano ang mga Judio4:25 mga Judio: ukon, mga katawhan. sang wala sing pulos?

26Ang mga hari kag mga pangulo sa kalibutan nagtilipon kag nagpreparar sa pagpakig-away kontra sa Ginoo kag sa hari nga iya ginpili.’4:26 Salmo 2:1-2.

27Natuman na subong ang imo ginhambal sang una tungod nga diri mismo sa Jerusalem ang mga Judio kag mga indi Judio, pati si Herodes nga hari kag si Pilato nga gobernador, nagsugtanay nga kontrahon ang imo balaan nga alagad nga si Jesus nga imo ginpili nga mangin Hari. 28Sa ila ginhimo natuman na ang imo plano sang una. Kag ini natabo suno sa imo gahom kag kabubut-on. 29Kag karon, Ginoo, ginapahog nila kami. Buligi kami nga imo mga alagad nga magmaisog sa pagwali sang imo pulong. 30Ipakita ang imo gahom. Itugot nga paagi sa ngalan4:30 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad. ni Jesus nga imo balaan nga alagad, mapaayo namon ang mga masakiton kag makahimo kami sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang.” 31Pagkatapos nila pangamuyo, nag-uyog ang balay nga ila ginatipunan. Gin-gamhan sila tanan sang Espiritu Santo kag nangisog sa pagwali sang pulong sang Dios.

Ang Pagbinuligay sang mga Tumuluo

32Tanan nga tumuluo isa lang sa panghunahuna kag balatyagon. Ang kada isa sa ila wala nagkabig nga ang iya mga pagkabutang iya gid lang, kundi para sa tanan. 33Padayon ang paghimo sang mga apostoles sang makatilingala nga mga butang sa pagpamatuod nga si Ginoong Jesus nabanhaw gid. Kag dako gid ang bulig sang Dios sa tanan nga tumuluo. 34Wala sing may nawad-an sa ila kinahanglanon tungod kay may mga tumuluo nga nagpamaligya sang ila mga duta kag mga balay, 35kag ginhatag nila ang bili sa mga apostoles. Dayon ginpanagtag ini sang mga apostoles sa kada isa suno sa iya kinahanglanon.

36Amo man ini ang ginhimo ni Jose nga taga-Cyprus, nga kaliwat ni Levi. Ginatawag siya sang mga apostoles nga si Bernabe, nga kon sayuron “Manugpabakod.” 37Ginbaligya ni Jose ang iya duta kag ginhatag niya ang bili sa mga apostoles.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 4:1-37

Петрус и Иохан перед Высшим Советом

1Пока Петрус и Иохан говорили к народу, к ним подошли священнослужители, начальник храмовой стражи и саддукеи4:1 Саддукеи – аристократическая религиозная партия иудеев, члены которой отвергали идею воскресения мёртвых, не верили в ангелов и в духов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., 2которые были крайне возмущены тем, что посланники Масеха учат народ и проповедуют, что как Исо воскрес из мёртвых, так воскреснут и Его последователи4:2 Букв.: «проповедуют в Исо воскресение из мёртвых».. 3Они схватили Петруса и Иохана и, так как уже было поздно, заключили их до утра под стражу. 4Многие же из слышавших Весть поверили, и число братьев возросло примерно до пяти тысяч.

5На следующий день начальники, старейшины и учители Таврота собрались вместе в Иерусалиме. 6Там были верховный священнослужитель Ханан4:6 Ханан был тестем официального верховного священнослужителя Каиафы (18–36 гг.) и сам раньше занимал этот пост (6–15 гг.). Тем не менее Ханан пользовался таким авторитетом у иудеев, что негласно оставался верховным священнослужителем и при своём зяте., Каиафа, Иохан, Искандар и все члены рода верховного священнослужителя. 7Они поставили арестованных посередине и стали допрашивать их:

– Какой силой или от чьего имени вы всё это делаете?

8Тогда Петрус, исполненный Святого Духа, сказал им:

– Начальники народа и старейшины! 9Если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершённое калеке, и спрашиваете нас, как он был исцелён, 10то знайте, вы и весь народ Исроила: этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Исо Масеха из Назарета, Которого вы распяли и Которого Всевышний воскресил из мёртвых! 11Исо и есть тот

«Камень, Который был отвергнут вами, строителями,

и Который стал краеугольным»4:11 Заб. 117:22..

12Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись4:12 Спастись – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26)..

13Всех удивляла смелость Петруса и Иохана, ведь было видно, что они люди неучёные и простые. В них узнавали спутников Исо. 14Видя же рядом с ними исцелённого, присутствующие ничего не могли им возразить. 15Тогда они приказали посланникам Масеха покинуть Высший Совет4:15 Высший Совет (букв.: «синедрион») – высший политический, религиозный и судебный орган иудеев. В состав Совета входил семьдесят один человек. и стали совещаться между собой.

16– Что нам делать с этими людьми? – говорили они. – Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать. 17Чтобы слух об этом не распространился ещё шире среди народа, давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили от имени Исо4:17 Букв.: «от этого имени». Не называя здесь Исо по имени, предводители иудеев тем самым выказывали своё неуважительное отношение к Нему. То же и в 5:28..

18Они опять велели ввести посланников Масеха и запретили им вообще говорить и учить от имени Исо. 19Но Петрус и Иохан ответили им:

– Посудите сами, справедливо ли перед Всевышним подчиняться вам больше, чем Всевышнему? 20Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали.

21Члены Высшего Совета, пригрозив посланникам Масеха ещё раз, отпустили их, не найдя возможности наказать, потому что весь народ славил Всевышнего за то, что произошло. 22Ведь человеку, с которым произошло это чудо исцеления, было больше сорока лет.

Молитва верующих

23Когда Петруса и Иохана отпустили, они вернулись к своим и рассказали им обо всём, что им говорили главные священнослужители и старейшины. 24Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Всевышнему и сказали:

– Владыка! Ты создал небо, землю, море и всё, что в них4:24 См. Исх. 20:11; Заб. 145:6.. 25Ты сказал Святым Духом через уста нашего отца и Твоего раба Довуда:

«Зачем гневаются народы,

и племена замышляют пустое?

26Восстают земные цари,

и правители собираются вместе

против Вечного

и против Его Помазанника»4:25-26 Заб. 2:1-2..

27Ведь действительно объединились в этом городе Ирод4:27 Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого от сомарянки Малфаки. Он правил Галилеей и Переей с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э. и Понтий Пилат с язычниками и с народом Исроила против Твоего святого Раба Исо, которого Ты помазал. 28Они сделали то, что предопределено было Твоей силой и волей. 29И сейчас, Вечный, взгляни на их угрозы и дай Твоим рабам смело возвещать Твоё слово. 30Протяни руку Твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем Твоего святого Раба Исо!

31И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святого Духа и смело возвещали слово Всевышнего.

Единство и взаимопомощь верующих

32Всё множество уверовавших было едино сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но всё у них было общее. 33Посланники Масеха продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Повелителя Исо, и Всевышний проявлял к ним Свою милость в полной мере. 34Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги 35и клали у ног посланников Масеха. Эти деньги распределялись каждому по потребности. 36Например, Юсуф, которого посланники Масеха прозвали Варнавой (что значит «сын утешения»), левит с Кипра, 37владевший участком земли, продал своё поле, принёс деньги и положил у ног посланников Масеха.