Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 20:1-38

Si Pablo sa Macedonia kag sa Grecia

1Sang matapos na ang kinagamo, ginpatawag ni Pablo ang mga sumulunod ni Jesus. Ginlaygayan niya sila nga magpakalig-on, kag dayon naglisensya siya nga makadto sa Macedonia. 2Madamo nga mga lugar ang iya ginpangadtuan didto sa Macedonia, kag ginpalig-on niya ang mga tumuluo paagi sa iya pagwali sa ila. Dayon nagderetso siya sa Grecia, 3kag tatlo ka bulan ang iya pagtiner didto. Sang mapanakayon20:3 mapanakayon: sa literal, mapalayag. na siya kuntani pa-Syria, nahibaluan niya ang plano sang mga Judio sa pagpatay sa iya, gani nagdesisyon siya nga magbalik paagi sa Macedonia. 4Nag-upod sa iya si Sopater nga taga-Berea nga anak ni Pirus, si Aristarcus kag si Secundus nga mga taga-Tesalonica, si Gaius nga taga-Derbe, si Timoteo, kag ang mga taga-Asia nga si Tykicus kag si Trofimus. 5Pag-abot namon sa Filipos, nag-una sila sa amon sa Troas kag didto nila kami ginhulat. 6Ginpatapos namon anay ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok antes kami nagpanakayon halin sa Filipos. Lima ka adlaw ang amon biyahe kag nagkit-anay kami liwat didto sa Troas. Nagtiner kami didto sing pito ka adlaw.

Nabuhi Liwat si Euticus

7Sang sabado sing gab-i, nagtipon kami sa pagpamihak-pihak sang tinapay. Kag tungod nga si Pablo mapanakayon sa madason nga adlaw, nagwali siya hasta sang tungang gab-i. 8Madamo ang mga suga didto sa ibabaw nga kuwarto nga amon ginatipunan. 9May pamatan-on didto nga ang iya ngalan si Euticus nga nagapungko sa bintana. Kag tungod nga ang wali ni Pablo malawig, gintuyo siya kag sang ulihi natulugan sing hamuok kag nahulog siya sa bintana halin sa ikatlo nga panalgan.20:9 panalgan: sa Tagalog, palapag. Sang paghakwat nila sa iya, patay na siya. 10Pero nagpanaog si Pablo, kag pag-abot niya kay Euticus, ginhap-an kag ginhakos niya siya. Dayon nagsiling siya sa mga tawo, “Indi kamo magpakulba, buhi siya!” 11Kag nagbalik si Pablo sa ibabaw, nagpamihak-pihak sang tinapay kag nagkaon. Sang nakakaon na siya, nagwali pa gid siya sa ila hasta sang pagbutlak sang adlaw. Dayon naglakat siya. 12Ang pamatan-on nga nahulog gindala nila pauli nga buhi, kag nalipay gid sila.

Halin sa Troas pa-Miletus

13Nagsakay kami sa sakayan pa-Asos, kay nagsiling si Pablo nga hapiton siya sa Asos tungod kay malakat lang siya pakadto didto. 14Sang pagkitaay namon sa Asos, ginpasakay namon siya kag nagpadulong kami sa Mitilene. 15Halin sa Mitilene, nagderetso pa gid kami sa Kios, kag sang madason nga adlaw nakaabot kami didto. Sang madason pa nga adlaw sa Samos kami, kag sang madason pa gid nga adlaw sa Miletus na kami. 16Wala kami maghapit sa Efeso, kay indi gusto ni Pablo nga maatrasar siya sa probinsya sang Asia, tungod nga nagadali siya nga makaabot sa Jerusalem sa wala pa ang adlaw sang Pentecostes.

Ang mga Bilin ni Pablo sa mga Manugdumala sang Iglesya sa Efeso

17Didto sa Miletus nagpasugo si Pablo sa Efeso nga magkadto sa iya ang mga manugdumala sang iglesya. 18Pag-abot nila, nagsiling si Pablo sa ila, “Nahibaluan ninyo kon paano ang akon pagginawi sang ako kaupod pa ninyo, halin gid sang akon pag-abot sa probinsya sang Asia. 19Nag-alagad ako sa Ginoo nga may pagpaubos kag paghibi.20:19 paghibi: siguro tungod sa iya kabug-atan para sa kalibutan. Madamo man nga mga kabudlayan ang akon gin-antos tungod sang mga malaot nga mga pahito sang mga Judio kontra sa akon. 20Nahibaluan man ninyo nga wala gid sang lipod-lipod ang akon pagsugid sa inyo sang mga butang nga para sa inyo kaayuhan, nga akon gintudlo sa publiko kag sa inyo mga balay. 21Ginpaandaman ko ang mga Judio kag mga indi Judio nga kinahanglan maghinulsol sila sa ila mga sala kag magbalik sa Dios, kag magtuo sa aton Ginoong Jesus. 22Karon, makadto ako sa Jerusalem tungod nga amo ini ang sugo sang Espiritu Santo sa akon. Wala ako kahibalo kon ano ang matabo sa akon didto. 23Ang akon lang nahibaluan, nga bisan diin nga siyudad ang akon ginakadtuan, ang Espiritu Santo nagapaandam sa akon nga ang prisohan kag ang paghingabot nagahulat sa akon. 24Pero bisan ano ang matabo sa akon, basta matapos ko lang ang buluhaton nga ginhatag sa akon ni Ginoong Jesus, nga amo ang pagwali sang Maayong Balita parte sa bugay sang Dios.

25“Nalibot ko kamo tanan sa akon pagwali parte sa paghari sang Dios, kag karon nahibaluan ko nga indi na kita magkitaay liwat. 26Gani sugiran ko kamo karon, nga kon may ara sa inyo nga indi maluwas, wala na ako sing salabton sa Dios. 27Kay wala gid ako sing may gintago sa inyo parte sa bug-os nga katuyuan kag plano sang Dios. 28Bantayi gid ninyo ang inyo kaugalingon kag ang tanan nga tawo sang Dios nga ginapabantayan sa inyo sang Espiritu Santo. Tatapa gid ninyo ang iglesya sang Dios nga iya gintubos paagi sa iya kaugalingon nga dugo.20:28 paagi sa iya kaugalingon nga dugo: ukon, paagi sa dugo sang iya kaugalingon [nga Anak]. 29Kay nahibaluan ko nga kon makahalin na ako may mga manunudlo dira nga daw pareho sa mabangis nga mga ido20:29 mabangis nga mga ido: sa English, wolves. nga magasulod sa inyo kag magaguba sang inyo grupo. 30Magaabot man ang tion nga sa inyo mismo grupo may mga tawo nga magasugid sang binutig sa pagpatalang sa mga sumulunod ni Jesus kag agod sila ang ila pagasundon. 31Gani mag-andam kamo, kag dumduma ninyo nga sa sulod sang tatlo ka tuig, adlaw-gab-i wala ako nag-untat sa paglaygay sa inyo tanan nga may mga paghibi.

32“Kag karon ginatugyan ko kamo sa Dios kag sa iya pulong, ang pulong nga parte sa iya bugay, nga makapalig-on sang inyo pagtuo kag makahatag sa inyo sang tanan nga pagpakamaayo nga gintigana para sa tanan nga nangin iya mga anak. 33Wala ako naghandom sang inyo mga kuwarta kag mga bayo. 34Nakahibalo gid kamo nga nag-obra ako agod may galastuhon ako sa akon mga kinahanglanon kag sa akon mga kaupdanan. 35Ginhimo ko ato agod ipakita sa inyo nga paagi sa sini nga pagpangabudlay mabuligan ang mga imol. Dumdumon ta permi ang ginsiling ni Ginoong Jesus nga mas bulahan ang nagahatag sang sa nagabaton.”

36Pagkatapos hambal ni Pablo nagluhod siya kaupod nila tanan kag nagpangamuyo. 37Naghinibi sila tanan, kag ginhakos nila si Pablo kag ginhalukan. 38Nagkasubo gid sila tungod kay nagsiling si Pablo nga indi na sila magkitaay liwat. Pagkatapos gindul-ong nila si Pablo sa sakayan.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 20:1-38

Путешествие Павлуса в Македонию и Грецию

1Когда беспорядки утихли, Павлус созвал учеников, ободрил их, попрощался и отправился в Македонию. 2Проходя через разные области, Павлус многими словами ободрял верующих. Придя в Грецию, 3он провёл там три месяца. Когда он собирался отплыть в Сирию, отвергающие Исо иудеи подготовили покушение на него, и он, узнав об этом, решил возвращаться через Македонию. 4Его сопровождали Сопатр, сын Пирра, из Береи, фессалоникийцы Аристарх и Секунд, Гай из Дербии, Тиметей, а также Тихик и Трофим из провинции Азия. 5Они пошли вперёд и ожидали нас в Троаде. 6Мы же после праздника Пресных хлебов отплыли из Филипп и через пять дней присоединились к ним в Троаде. Там мы пробыли семь дней.

Евтих воскрешён из мёртвых

7В первый день недели20:7 Первый день недели – если здесь за основу взят иудейский календарь, где день начинался после захода солнца, то собрание было, по нашему, в субботу вечером; если это был греческий календарь, где день начинался с рассвета, то в воскресение вечером. мы собрались вместе для преломления хлеба20:7 Имеется в виду совместная трапеза последователей Масеха, во время которой часто совершалось хлебопреломление в воспоминание о жертвенной смерти Исо Масеха за наши грехи согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19).. Павлус беседовал с людьми и, так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. 8В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. 9На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Павлус долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с третьего этажа. Когда его подняли, он был мёртв. 10Павлус спустился, лёг сверху на молодого человека и обнял его.

– Не бойтесь, – сказал он, – парень жив!

11Павлус поднялся наверх, разломил лепёшку и стал есть. На рассвете, закончив говорить, Павлус отправился в путь. 12А молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало.

Путешествие из Троады в Милет

13Мы сели на корабль и отправились в Асс, намереваясь забрать там Павлуса. Он сам так распорядился, потому что хотел отправиться по суше. 14В Ассе он встретил нас, и мы, взяв его на корабль, отправились в Митилину. 15Отплыв оттуда, мы на следующий день прибыли к Хиосу. Спустя ещё день мы пристали в Самосе, а ещё через день – в Милете. 16Павлус решил миновать Эфес, чтобы не задерживаться в провинции Азия, так как он спешил, желая успеть в Иерусалим ко дню праздника Жатвы.

Прощание Павлуса со старейшинами Эфеса

17Из Милета Павлус послал в Эфес, прося старейшин общины верующих прийти к нему. 18Когда те пришли, он сказал им:

– Вы знаете, как я жил здесь у вас всё время с первого дня, когда пришёл в провинцию Азия. 19Я со смирением и слезами служил Повелителю Исо, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров отвергающих Его иудеев. 20Я не упускал ничего из того, что было бы полезно вам, проповедуя и уча вас всенародно и по домам. 21Я говорил и иудеям, и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Всевышнему и верить в нашего Повелителя Исо. 22Сейчас же я, понуждаемый Духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. 23Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут темница и страдания. 24Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Повелителем Исо служение – возвещать Радостную Весть о благодати Всевышнего.

25И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о Царстве, никогда меня больше не увидите. 26Поэтому я заявляю сегодня: я не повинен ни в чьей погибели, 27потому что я без утайки возвещал вам всю волю Всевышнего. 28Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли общину верующих, принадлежащую Всевышнему, которую Он приобрёл Себе ценой Своей собственной крови20:28 Или: «крови собственного Сына».. 29Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они стада не пощадят. 30Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. 31Поэтому будьте бдительны! Помните, что я целых три года, день и ночь, со слезами вразумлял каждого из вас.

32Сейчас я вверяю вас Всевышнему и слову Его благодати, которое может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. 33Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. 34Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. 35Во всём, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что, так трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Повелителя Исо: «Больше благословения в том, чтобы давать, чем принимать».

36Сказав это, Павлус преклонил вместе со всеми колени и помолился. 37Все плакали и, обнимая Павлуса, целовали его. 38Их особенно опечалили его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Потом они проводили Павлуса до корабля.