Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 2:1-47

Ang Pag-abot sang Espiritu Santo

1Pag-abot sang adlaw sang piesta nga ginatawag Pentecostes,2:1 Pentecostes: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. nagtipon ang tanan nga tumuluo sa isa ka balay. 2Sang nagatipon sila, hinali lang nga may naghagunos nga halin sa langit pareho sang mabaskog nga hangin, kag puro na lang hagunos ang ila nabatian sa sulod sang balay nga ila ginatipunan. 3Dayon may nakita sila nga mga dabdab sang kalayo nga daw sa mga dila nga naglalapta kag nagtungtong sa kada isa sa ila. 4Napun-an sila tanan sang Espiritu Santo, kag naghambal sila dayon sang nagkalain-lain nga mga lingguahe nga wala nila natun-i. Ang Espiritu Santo amo ang nagpahambal sina sa ila.

5Sa amo man nga tion, didto sa Jerusalem, may mga Judio nga diosnon nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga nasyon sa bug-os nga kalibutan. 6Pagkabati nila sang hagunos nga ato, nagdali-dali sila kadto sa ginatipunan sang mga tumuluo. Natingala gid sila tungod nga ang kada isa sa ila nakabati nga ang iya lingguahe ginahambal sang mga tumuluo. 7Siling nila, “Ano ini? Pulos sila mga taga-Galilea! 8Ngaa nga makahambal sila sa aton kaugalingon nga lingguahe? 9Ang iban sa aton taga-Partia. May mga taga-Media, kag ang iban taga-Elam. May mga taga-Mesopotamia, Judea, kag Capadocia. May diri man nga taga-Pontus kag Asia. 10Ang iban mga taga-Frigia, taga-Pamfilia, taga-Egipto, kag ang iban halin sa mga lugar nga sakop sang Libya nga malapit sa Cyrene. May mga taga-Roma, mga Judio, kag mga indi Judio nga nakonbertir sa relihiyon sang mga Judio. 11Kag ang iban halin sa Crete kag Arabia. Pero mabatian ta sila nga nagahambal sa aton nga mga lingguahe parte sa makatilingala nga mga hinimuan sang Dios!” 12Natingala gid ang tanan nga tawo didto. Kag tungod nga indi nila maintiendihan kon ano ang nagakatabo nagpinamangkutanay na lang sila sa isa kag isa. Nagsiling sila, “Ano bala ini?” 13Pero ang iban nagyaguta sa mga tumuluo. Siling nila, “Mga hubog ini nga mga tawo!”

Ang Wali ni Pedro

14Gani nagtindog si Pedro upod sa onse ka apostoles, kag sa mabaskog nga tingog naghambal siya sa mga tawo, “Mga kasimanwa ko nga mga Judio, kag kamo tanan nga nagaestar sa Jerusalem, pamatii ninyo ako, kay isugid ko kon ano ang kahulugan sang sini nga mga butang. 15Sala ang inyo hunahuna nga hubog ang ini nga mga tawo, kay alas nuwebe pa lang gani ini sang aga. 16Amo ini ang gintagna ni Propeta Joel sang una:

17‘Nagasiling ang Dios, “Sa katapusan nga mga inadlaw ihatag ko ang akon Espiritu sa tanan nga klase sang tawo.

Ang inyo mga anak nga lalaki kag babayi magasugid sang akon mga mensahi.

Ang inyo pamatan-on nga mga lalaki makakita sang mga palanan-awon.

Ang inyo tigulang nga mga lalaki padamguhon ko.

18Matuod nga sa sina nga mga inadlaw ihatag ko ang akon Espiritu sa akon mga suluguon nga lalaki kag babayi,

kag isugid nila ang akon mga mensahi.

19Magapakita ako sang mga milagro sa langit kag sa duta: may makita nga dugo, kalayo, kag madamol nga aso.

20Magadulom ang adlaw, kag ang bulan magapula pareho sang dugo. Ini matabo sa wala pa mag-abot ang makatilingala gid nga adlaw sang paghukom sang Ginoo.

21Pero ang bisan sin-o nga magdangop sa Ginoo maluwas sa silot nga magaabot.” ’ ”2:21 Joel 2:28-32.

22Nagpadayon si Pedro sa paghambal, “Mga kasimanwa ko nga mga Israelinhon, pamatii ninyo ako! Si Jesus nga taga-Nazaret ginsugo diri sang Dios, kag ginpamatud-an ini sang Dios paagi sa mga milagro kag makatilingala nga mga butang nga iya ginhimo paagi kay Jesus. Kamo mismo nakahibalo sini kay ini tanan nagkalatabo diri sa inyo. 23Nahibaluan na nga daan sang Dios nga ini nga Jesus itugyan sa inyo kag amo na ini nga daan ang iya ginplano. Ginpapatay ninyo siya sa mga makasasala nga mga tawo nga naglansang sa iya sa krus. 24Pero ginbanhaw siya sang Dios kag ginluwas sa gahom sang kamatayon, kay ang matuod, bisan ang kamatayon wala sing gahom sa paghawid sa iya. 25Naghambal si David parte sa iya,

‘Nahibaluan ko nga permi nagaupod sa akon ang Ginoo. Kag tungod nga ara siya sa akon tupad, indi ako matublag.

26Amo ina nga malipayon ako;

ang akon mga ginahambal puno sang kalipay.

Kag magakabuhi ako nga may paglaom,

27kay indi mo ako pagpabay-an nga mabilin sa lugar sang mga patay.2:27 lugar sang mga patay: sa Griego, Hades. Amo man sa bersikulo 31.

Indi mo pagtugutan nga madunot ang imo matutom nga alagad.

28Ginatudluan mo ako kon paano ko maangkon ang padayon nga kabuhi.

Tungod sang imo presensya, mangin malipayon gid ako.’ ”2:28 Salmo 16:8-11.

29Nagpadayon pa gid si Pedro sa paghambal, “Mga kasimanwa, maathag nga wala naghambal si David parte sa iya kaugalingon, kay nahibaluan ta nga ang aton katigulangan nga si David napatay kag ginlubong, kag hasta gani subong nahibaluan ta kon diin siya ginlubong. 30Propeta si David kag nahibaluan niya nga ang Dios nagpromisa sa iya nga ang isa sang iya mga kaliwat magapanubli sang iya ginharian. 31Kag tungod nga nahibaluan ni David kon ano ang himuon sang Dios, naghambal siya parte sa pagkabanhaw ni Cristo, nga wala siya pagpabay-i nga mabilin sa lugar sang mga patay kag ang iya lawas wala madunot. 32Ang iya ginatumod wala sing iban kundi si Jesus nga ginbanhaw sang Dios, kag kami tanan makasaksi nga nabanhaw siya. 33Ginbayaw siya sa tuo sang Dios.2:33 Ginbayaw siya sa tuo sang Dios nga amo ang pinakamataas nga posisyon. Kag ginhatag sa iya sang Amay ang Espiritu Santo nga ginpromisa sa iya. Ining Espiritu Santo ginpadala ni Jesus sa amon, kag ang iya gahom amo ang inyo nakita kag nabatian subong. 34-35Indi si David ang ginbayaw sa langit, pero nagsiling siya,

‘Nagsiling ang Ginoo sa akon Ginoo:

Pungko diri sa akon tuo

hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway.’2:34-35 Salmo 110:1.

36Gani dapat gid nga mahibaluan sang tanan nga Israelinhon nga ini nga Jesus nga inyo ginlansang sa krus amo ang ginpili sang Dios nga mangin Ginoo kag Cristo.”

37Pagkabati sadto sang mga tawo natandog ang ila mga tagipusuon. Gani nagpamangkot sila kay Pedro kag sa iya kaupod nga mga apostoles, “Mga utod, ano ang dapat namon himuon?” 38Nagsiling si Pedro sa ila, “Ang tagsa-tagsa sa inyo maghinulsol sa inyo mga sala kag magpabautiso sa ngalan ni Jesu-Cristo,2:38 sa ngalan ni Jesu-Cristo: siguro ang buot silingon, sa pagpakita nga kamo ara na kay Jesu-Cristo. kag dayon mapatawad ang inyo mga sala kag mabaton ninyo ang regalo sang Dios nga amo ang Espiritu Santo. 39Kay ini nga Espiritu Santo ginpromisa para sa inyo kag sa inyo mga anak kag sa tanan nga tawo nga didto sa malayo, sa tanan nga tawgon sang Ginoo nga aton Dios nga magpalapit sa iya.”

40Madamo pa ang mga ginpahayag ni Pedro sa pagpamatuod sa ila sang iya mga ginpanghambal. Kag nagpangabay siya sa ila, “Luwasa ninyo ang inyo kaugalingon sa sining malaot nga katawhan.” 41Madamo ang nagtuo sa iya mensahi kag nagpabautiso dayon sila. Sa sadto nga adlaw mga 3,000 ka tawo ang nagdugang sa mga tumuluo. 42Nagmaukod sila sa pagtuon sang mga ginatudlo sang mga apostoles, sa pagtilipon bilang mag-ulutod, sa pagpamihak-pihak sang tinapay, kag sa pagpangamuyo.

Ang Kabuhi sang mga Tumuluo

43Madamo nga mga milagro kag makatilingala nga mga butang ang ginhimo sang Dios paagi sa mga apostoles. Gani nagkabuhi ang mga tawo nga may pagtahod kag kahadlok sa Dios. 44Malapit ang pag-inupdanay sang mga tumuluo, kag gintingob nila ang ila mga pagkabutang agod makaambit ang tanan. 45Ginpamaligya nila ang ila mga duta kag mga pagkabutang, kag ginpanagtag nila ang bili sa ila mga kaupod suno sa kinahanglan sang kada isa. 46Adlaw-adlaw nagatipon sila sa templo kag nagapamihak-pihak sang tinapay sa ila mga balay. Malipayon gid sila sa ila pag-ambitanay sa pagkaon, 47kag sige ang ila pagdayaw sa Dios. Naluyagan sila sang tanan nga tawo. Adlaw-adlaw ginadugang sang Ginoo sa ila ang mga tawo nga iya ginaluwas.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 2:1-47

Сошествие Святого Духа

1Наступил день праздника Жатвы2:1 Праздник Жатвы – иудейский праздник сбора урожая праздновался на пятидесятый день после праздника Освобождения, поэтому он также называется Пятидесятницей., и все ученики были вместе. 2Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. 3Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. 4Все они исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках: эту способность давал им Дух.

5В Иерусалиме в это время находились благочестивые иудеи из разных стран мира. 6На шум собралось много народа; люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на языке его страны. 7В большом изумлении они спрашивали:

– Разве все эти люди не галилеяне? 8Как же это каждый из нас слышит их говорящими на языках стран, в которых мы родились? 9Среди нас есть парфяне, мидяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и провинции Азия2:9 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку., 10Фригии и Памфилии, Египта, окрестностей Ливии, прилегающих к городу Кирене, жители Рима, иудеи и обращённые в иудаизм, 11критяне и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих делах Всевышнего на наших языках!

12Удивлённые и растерянные, они спрашивали друг друга:

– Что бы это могло значить?

13Некоторые же посмеивались:

– Они напились молодого вина!

Речь Петруса перед народом

14Петрус поднялся вместе с другими одиннадцатью посланниками Масеха и, обращаясь к народу, громко сказал:

– Иудеи и все жители Иерусалима! Чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. 15Люди эти не пьяны, как вы думаете: сейчас ведь всего девять часов утра. 16Но это исполняются слова пророка Иоиля:

17«В последние дни, – говорит Всевышний, –

Я изолью Духа Моего на всех людей.

Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать,

ваши юноши будут видеть видения,

и вашим старцам будут сниться пророческие сны.

18На рабов и на рабынь Моих

Я изолью в те дни Моего Духа,

и они будут пророчествовать.

19Я покажу чудеса в вышине небес

и знамения внизу на земле:

кровь, огонь и клубы дыма.

20Солнце превратится во тьму,

а луна – в кровь

перед тем, как наступит великий и славный день Вечного2:20 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь..

21И каждый, кто призовёт имя Вечного,

будет спасён»2:17-21 Иоиль 2:28-32..

22– Исроильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Исо из Назарета: могущественные дела, чудеса и знамения Всевышнего удостоверили вас в том, что это Он послал Исо. Как вы сами знаете, Всевышний совершал всё это через Него у вас на глазах. 23Его, преданного по замыслу и предведению Всевышнего, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. 24Но Всевышний воскресил Его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах Его удержать.

25Довуд говорит о Нём:

«Всегда Я видел Вечного перед Собой:

Он по правую руку от Меня –

Я не поколеблюсь.

26Поэтому веселится сердце Моё,

и уста полны слов радости,

и даже тело Моё будет жить надеждой.

27Ведь Ты не оставишь Мою душу в мире мёртвых

и не дашь Верному Твоему увидеть тление.

28Ты показал Мне пути жизни;

Ты исполнишь меня радостью,

когда увижу лицо Твоё!»2:25-28 Заб. 15:8-11.

29– Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что праотец Довуд умер и был похоронен. Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. 30Он был пророком, и, зная, что Всевышний клятвенно обещал ему возвести на его престол одного из его потомков2:30 См. 2 Цар. 7:12-13; Заб. 88:4-5; 131:11., 31он, видя будущее, говорил о воскресении Масеха, что Тот не был оставлен в мире мёртвых и Его тело не увидело тления2:31 См. Заб. 15:10.. 32И вот Всевышний воскресил Исо, и мы все этому свидетели! 33Он был вознесён и посажен по правую руку от Всевышнего и, получив от Небесного Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. 34Ведь Довуд не поднимался на небеса, но он сказал:

«Вечный сказал моему Повелителю:

сядь по правую руку от Меня,

35пока Я не повергну всех врагов Твоих

к ногам Твоим»2:34-35 Заб. 109:1..

36– Поэтому пусть весь дом Исроила будет уверен в том, что Этого Исо, Которого вы распяли, Всевышний сделал и Повелителем, и Масехом!

37Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Они спрашивали Петруса и других посланников Масеха:

– Братья, что нам делать?

38Петрус отвечал:

– Покайтесь и пусть каждый из вас пройдёт обряд погружения в воду2:38 Или: «обряд омовения»; также в ст. 41. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха., призывая имя Исо Масеха, для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. 39Ведь это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали: ко всем, кто будет призван Вечным, нашим Богом.

40И многими другими словами Петрус увещевал их, говоря:

– Спасайтесь от этого развращённого поколения.

41Те, кто принял его проповедь, прошли через обряд погружения в воду. В тот день к числу уверовавших присоединилось около трёх тысяч человек.

Жизнь верующих

42Верующие твёрдо держались учения посланников Масеха, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба2:42 Имеется в виду участие последователей Масеха в совместной трапезе, во время которой часто совершалось хлебопреломление в воспоминание о жертвенной смерти Исо Масеха за наши грехи согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19). и в молитвах. 43Все были полны трепета перед Всевышним, потому что много чудес и знамений совершалось через посланников Масеха.

44Все верующие были вместе, и всё у них было общее. 45Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. 46Каждый день они собирались в храме, а по домам ежедневно преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, 47прославляя Всевышнего и пользуясь добрым расположением всего народа. Вечный Повелитель ежедневно прибавлял к ним спасаемых.