Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 15:1-41

Ang Miting sa Jerusalem

1May mga tawo halin sa Judea nga nagkadto sa Antioc kag nagtudlo sa mga tumuluo didto nga sila nga mga indi Judio indi maluwas kon indi sila magpatuli suno sa kinabatasan nga gintudlo ni Moises. 2Mainit ang pagpakigbais ni Pablo kag ni Bernabe kontra sa ila parte sini. Gani nagsugtanay ang mga tumuluo didto nga pakadtuon sa Jerusalem si Pablo kag si Bernabe, kag ang iban nga mga tumuluo sa Antioc, agod magpakigkita sa mga apostoles kag sa mga manugdumala sang iglesya parte sa sini nga butang.

3Dayon ginpadala sang iglesya sila ni Pablo. Sang pag-agi nila sa Fenicia kag sa Samaria, ginsugid nila sa mga tumuluo didto nga may mga indi Judio nga nagtuo man kay Cristo. Pagkabati nila sini, nalipay gid sila. 4Pag-abot nila ni Pablo sa Jerusalem ginbaton sila sang iglesya, sang mga apostoles, kag sang mga manugdumala sang iglesya. Ginsugid nila ang tanan nga ginhimo sang Dios paagi sa ila. 5Karon, may mga tumuluo didto nga mga miyembro sang grupo sang mga Pariseo. Nagtindog sila kag nagsiling, “Kinahanglan tulion ang mga indi Judio kag silingon sila nga magtuman sa Kasuguan ni Moises.”

6Gani nagmiting ang mga apostoles kag ang mga manugdumala sang iglesya agod hambalan ini nga butang. 7Malawig ang ila diskusyon. Sang ulihi nagtindog si Pedro kag nagsiling, “Mga utod, nahibaluan na ninyo nga ginpili ako sang Dios halin sa inyo sang una pa agod itudlo ko ang Maayong Balita sa mga indi Judio, agod makabati man sila kag magtuo. 8Nahibaluan sang Dios ang tagipusuon sang mga tawo. Kag ginpakita niya nga ginabaton man niya ang mga indi Judio, tungod nga ginhatag man niya ang Espiritu Santo sa ila pareho sang iya ginhimo sa aton sang una. 9Sa panulok sang Dios, kita nga mga Judio kag sila nga mga indi Judio palareho lang. Kay gintinluan man niya ang ila mga tagipusuon tungod nga nagtuo sila. 10Ngaa ginapaakig ninyo ang Dios? Ngaa gusto ninyo nga pasundon ang aton kapareho nga mga sumulunod ni Jesus sa mga pagsulundan nga bisan gani ang aton mga katigulangan kag kita wala man makasunod? 11Nagatuo kita nga maluwas kita paagi sa bugay ni Ginoong Jesu-Cristo, kag amo man ini sa mga indi Judio.”

12Pagkabati nila sadto naghipos sila tanan. Dayon ginpamatian nila ang ginsaysay ni Bernabe kag ni Pablo parte sa mga milagro kag makatilingala nga mga butang nga ginhimo sang Dios sa mga indi Judio paagi sa ila. 13Pagkatapos nila hambal, nagsiling si Santiago, “Mga utod, pamatii ninyo ako. 14Ginsaysay sa aton ni Simon Pedro ang una nga pagtawag sang Dios sa mga indi Judio agod may mga tawo man nga halin sa ila nga mangin iya. 15Ini suno man sa mga ginsulat sang mga propeta sang una, kay nagasiling ang Kasulatan,

16‘Pagkatapos sini magabalik ako,

kag patindugon ko liwat ang ginharian ni David nga pareho sang payag nga nawasak.

Pabangunon ko liwat ini sa iya pagkarumpag,

17agod ang iban nga mga tawo makapangita sa akon, ang tanan nga indi Judio nga akon gintawag nga mangin akon.

Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini,

18kag dugay ko na ini ginpahibalo.’ ”15:18 Amo. 9:11-12.

19Nagpadayon si Santiago sa pagsiling, “Gani kon sa akon lang, indi na naton pagpabudlayan ang mga indi Judio nga nagatuo sa Dios. 20Sa baylo, sulatan ta sila nga indi magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios, tungod nga mahigko ato sa aton panulok. Indi sila maghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon. Indi man sila magkaon sang dugo ukon sang karne sang sapat nga sang pagkapatay ang dugo wala nakaguwa. 21Amo ini ang mga sugo ni Moises nga dapat nila sundon agod indi mahigkuan ang mga Judio sa ila, tungod nga halin pa sang una, ginabasa na sang mga Judio kada Adlaw nga Inugpahuway sa ila mga simbahan ang nasulat nga Kasuguan nga ginbilin ni Moises. Kag ini ginatudlo nila sa kada banwa.”

Ang Sulat Para sa mga Indi Judio nga Nagtuo kay Cristo

22Dayon nagsugtanay ang mga apostoles kag ang mga manugdumala sang iglesya kag ang tanan nga tumuluo didto nga mapili sila sang mga lalaki sa grupo nila nga ila paupdon kay Pablo kag kay Bernabe sa Antioc. Si Judas nga kon tawgon Barsabas kag si Silas amo ang ila napilian. Ini nga mga tawo ginatahod sang mga tumuluo. 23Ang sulat nga ginpadala sa ila nagasiling:

“Kami nga mga apostoles kag mga manugdumala sang iglesya diri, nga inyo mga utod kay Cristo, nagapangamusta sa inyo nga mga indi Judio nga dira sa Antioc, Syria, kag Cilicia. 24Nakabati kami nga may mga tawo nga halin diri sa amon nga nagkadto dira sa inyo kag ginpalibog nila ang inyo mga hunahuna tungod sang ila mga gintudlo dira. Wala kami nagsugo sa ila nga magkadto dira kag magtudlo sang pareho sina. 25Gani pagkabati namon sadto nagtipon kami diri kag nagsugtanay nga magpili sang mga tawo nga amon ipadala dira agod magsaysay sa inyo sang amon ginkasugtan. Kaupod sila ni Pablo kag ni Bernabe nga aton mga pinalangga nga mga utod kay Cristo. 26Si Bernabe kag si Pablo nga ini nagtaya sang ila kabuhi sa pag-alagad sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 27Si Judas kag si Silas nga amon ginpadala sa inyo magasugid man sang parte sa mga butang nga nasambit diri sa amon sulat. 28Nagsugtanay kami suno sa pagtuytoy sang Espiritu Santo nga indi na pagdugangan ang inyo mga sulundon luwas sa masunod nga mga kinahanglan gid nga tumanon ninyo: 29Indi kamo magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios; indi kamo magkaon sang dugo ukon sang karne sang sapat nga sang pagkapatay ang dugo wala nakaguwa; kag indi kamo maghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon. Maayo kon likawan ninyo ang mga butang nga ini. Hasta na lang diri.”

30Dayon naglakat ang mga tawo nga ila ginpadala. Pag-abot nila didto sa Antioc, gintipon nila ang mga tumuluo kag ginhatag nila dayon ang sulat. 31Pagkabasa sang mga tumuluo sang mga pagpabaskog sa ila, nalipay gid sila. 32Si Judas kag si Silas mga propeta man, kag madamo ang ila mga gintudlo sa mga tumuluo sa pagpalig-on sang ila pagtuo. 33Sa tapos sila makapabilin didto sing pila ka adlaw, nagbalik sila sa Jerusalem sa mga nagpadala sa ila. Pero sa wala pa sila maglakat, ginpangamuyuan anay sila sang mga tumuluo nga mangin maayo gid ang ila pagpanglakaton. [34Pero si Silas nagdesisyon nga magpabilin didto.] 35Nagtiner si Pablo kag si Bernabe sing pila ka adlaw sa Antioc. Madamo ang ila kaupod nga nagpanudlo kag nagwali sang pulong sang Ginoo.

Nagbulagay si Pablo kag si Bernabe

36Sang ulihi nagsiling si Pablo kay Bernabe, “Mabalik kita sa tanan nga banwa nga aton ginwalihan sang pulong sang Ginoo, kag bisitahan ta ang aton mga utod sa Ginoo agod mahibaluan ta kon ano ang ila kahimtangan.” 37Komporme si Bernabe, pero gusto niya nga dal-on si Juan nga ginatawag Marcos. 38Pero si Pablo indi luyag nga paupdon si Marcos, tungod nga sang una nangin kaupod nila si Marcos, pero sang ulihi ginbayaan niya sila didto sa Pamfilia. 39Mainit ang ila pagbinaisay, gani nagbulagay sila. Gindala ni Bernabe si Marcos kag nagpanakayon sila pa-Cyprus. 40Kag si Silas iya ang gindala ni Pablo. Sa wala pa maghalin si Pablo kag si Silas, nagpangamuyo ang mga tumuluo sa Ginoo nga buligan niya sila nga duha sa ila paglakat. 41Nagkadto sila ni Pablo sa Syria kag sa Cilicia kag ginpalig-on nila ang mga iglesya didto.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 15:1-41

Совет в Иерусалиме

1Из Иудеи в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев:

– Если вы не будете обрезаны по обряду, предписанному Мусо15:1 См. Нач. 17:10-14; Лев. 12:3., вы не можете быть спасены.

2Это привело к разногласиям и горячему спору между ними с одной стороны и Павлусом и Варнавой – с другой. Тогда Павлусу и Варнаве поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с посланниками Масеха и старейшинами. 3Получив помощь от общины верующих, они пошли через Финикию и Сомарию, рассказывая там об обращении язычников. Эта весть вызывала у всех верующих большую радость.

4В Иерусалиме они были приняты членами общины верующих, посланниками Масеха и старейшинами и рассказали им обо всём, что Всевышний совершил через них. 5Но верующие, принадлежавшие к религиозной партии блюстителей Закона, говорили, что язычников следует обрезывать и требовать от них соблюдения Закона Мусо.

6Посланники Масеха и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. 7После долгих обсуждений Петрус поднялся и сказал:

– Братья, как вы знаете, прошло уже много времени с того дня, как Всевышний выбрал из всех нас меня возвещать слово Радостной Вести другим народам, чтобы и они уверовали. 8Всевышний знает сердца людей, и Он дал свидетельство того, что принимает и уверовавших из других народов, даровав им Святого Духа так же, как и нам. 9Он не делает никакой разницы между нами и ими, потому что Он через веру очистил и их сердца! 10Так зачем же вы испытываете Всевышнего, возлагая на шеи учеников бремя, которое не в состоянии были нести ни наши отцы, ни мы? 11Ведь мы верим в то, что получаем спасение по благодати Повелителя Исо так же, как и они.

12Тогда все затихли и стали слушать рассказ Варнавы и Павлуса о знамениях и чудесах, которые Всевышний совершил через них среди язычников. 13Когда они закончили, Якуб15:13 Якуб – единоутробный брат Исо Масеха (см. Мат. 13:55). сказал:

– Братья, послушайте меня. 14Шимон15:14 То есть Петрус (см. 15:7; 10:5). рассказал нам о том, как Всевышний впервые решил составить из язычников народ для Себя. 15Это полностью согласуется с Книгой Пророков, где сказано:

16«Затем Я возвращусь.

Трон Довуда – как разрушенный шатёр,

но Я восстановлю разрушенное

и воссоздам его,

17чтобы остальные люди,

все народы, которые призваны быть Моими,

стали искать Вечного.

Так говорит Вечный,

18Который объявил об этом издревле»15:16-18 Ам. 9:11-12..

19Поэтому я считаю, что мы не должны создавать трудностей для людей из других народов, обращающихся к Всевышнему. 20Напротив, мы должны написать им письмо, предупредив лишь, чтобы они воздерживались от пищи, осквернённой принесением в жертву идолам, от разврата, от мяса удушенных животных и от крови15:20 См. Нач. 9:4; Исх. 34:15-16; Лев. 17:10-16; 18:6-23. Удушенных животных запрещалось употреблять в пищу потому, что в них оставалась кровь.. 21Ведь Закон Мусо, издавна возвещается в каждом городе и читается в молитвенных домах иудеев каждую субботу.

Письмо Совета к братьям из других народов

22Посланники Масеха и старейшины вместе со всем собранием верующих решили выбрать несколько человек из своей среды и послать их с Павлусом и Варнавой в Антиохию. Они выбрали двух руководящих братьев: Иуду, которого ещё называли Бар-Сабба, и Сило. 23С ними передали такое письмо:

«Ваши братья, посланники Масеха и старейшины, – братьям из других народов, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии.

Приветствуем вас!

24До нас дошли слухи о том, что некоторые люди, пришедшие от нас, привели вас в замешательство своими словами и взволновали ваши умы, но мы ничего им не поручали. 25Поэтому мы с общего согласия решили выбрать из нашей среды несколько человек и послать их к вам вместе с нашими дорогими братьями Варнавой и Павлусом, 26которые рисковали своей жизнью ради имени нашего Повелителя Исо Масеха. 27Мы посылаем к вам также Иуду и Сило, чтобы они на словах подтвердили то, что мы пишем. 28Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований: 29воздерживайтесь от пищи, принесённой в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от всякого разврата. Если вы будете соблюдать это, то поступите правильно.

Всех вам благ».

30Посланные отправились и пришли в Антиохию. Там они собрали общину верующих и вручили письмо. 31Люди читали его и радовались ободряющей вести. 32Иуда и Сило, которые сами были пророками, своими словами ободряли и воодушевляли братьев. 33-34Они провели там некоторое время, и братья отпустили их с пожеланием мира тем, кто их послал15:33-34 Некоторые рукописи включают стих 34: «Сило, однако же, решил остаться».. 35Павлус и Варнава остались в Антиохии, где они со многими другими братьями учили и возвещали слово о Повелителе Исо.

Разногласия между Павлусом и Варнавой

36Несколько дней спустя Павлус предложил Варнаве:

– Давай посетим братьев во всех городах, где мы возвещали слово о Повелителе, и посмотрим, как у них идут дела.

37Варнава хотел взять с собой Иохана, которого ещё называли Марком, 38но Павлус не хотел брать с собой того, кто оставил их в Памфилии и не помог исполнить порученную им работу15:38 См. 12:12; 13:13..

39Разногласие по этому вопросу было столь острым, что они расстались15:39 Позже Паул примирился с Варнавой (см. 1 Кор. 9:6) и Марком (см. Кол. 4:10; 2 Тим. 4:11; Флм. 1:24).. Варнава взял Марка и отплыл на Кипр, 40а Павлус выбрал Сило и, будучи вверен братьями попечению Вечного Повелителя, отправился в путь. 41Павлус проходил через Сирию и Киликию, утверждая общины верующих.