Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 10:1-48

Si Pedro kag si Cornelius

1Didto sa Cesarea may tawo nga ang iya ngalan si Cornelius. Ini nga tawo isa ka kapitan sang Romanhon nga mga soldado sa batalyon nga ginatawag Batalyon Italyano. 2Diosnon siya kag ang iya bug-os nga pamilya. Madamo ang iya nahatag nga bulig sa imol nga mga Judio, kag permi siya nagapangamuyo sa Dios. 3Isa sadto ka adlaw, mga alas tres sang hapon, may nagpakita sa iya nga anghel sang Dios. Klaro gid ang iya pagkakita sa anghel nga nagsulod sa iya balay kag nagtawag sa iya, “Cornelius!” 4Pagkakita niya sa anghel hinadlukan siya kag nagsiling, “Ano ang imo kinahanglan?” Nagsiling ang anghel, “Ginpamatian sang Dios ang imo mga pangamuyo kag nalipay siya sa imo bulig sa mga imol. Gani ginadumdom ka sang Dios. 5Karon, magsugo ka sang mga tawo sa Jopa kag ipasugat mo si Simon nga ginatawag Pedro. 6Didto siya nagadayon kay Simon nga manugbulad sang panit. Ang iya balay ara sa higad sang baybay.” 7Sang makahalin na ang anghel, gintawag ni Cornelius ang duha sang iya mga suluguon kag ang isa ka soldado nga isa sang iya mga ginasugo-sugo. Ang soldado nga ini diosnon man nga tawo. 8Ginsugiran sila ni Cornelius sang tanan nga natabo, kag pagkatapos ginsugo niya sila pa-Jopa.

9Sang madason nga adlaw, sang nagahinampot na sila sa banwa sang Jopa, nagsaka si Pedro sa palahuwayan didto sa matapan nga atop sang balay agod magpangamuyo. Udtong-adlaw sadto. 10Gin-gutom si Pedro kag gusto niya nga magkaon. Pero sang ginapreparar pa nila ang pagkaon, may ginpakita sa iya ang Dios. 11Nakita niya ang langit nga nagbukas kag may nagapaidalom nga daw habol nga malapad, nga nahigtan sa apat ka pamusod. 12Kag sa sini nga habol nakita niya ang tanan nga klase sang mga sapat—ang mga sapat nga nagalakat, ang mga nagakamang, kag ang mga nagalupad. 13Dayon may tingog siya nga nabatian nga nagasiling, “Pedro, magtindog ka! Mag-ihaw ka kag magkaon!” 14Nagsabat si Pedro, “Ginoo, indi mahimo, tungod nga halin sadto wala pa gid ako nakakaon sang mga sapat nga pareho sini nga suno sa Kasuguan mahigko kag ginadilian nga kaunon.” 15Nagsiling liwat ang tingog kay Pedro, “Indi pagkabiga nga mahigko ang bisan ano nga butang nga gintinluan na sang Dios.” 16Ini nga hitabo tatlo gid ka beses nga ginsulit, kag pagkatapos, ginbatak ato gilayon pa-langit.

17Samtang nagalibog ang ulo ni Pedro kag nagahunahuna kon ano ang kahulugan sang iya nakita, nag-abot man ang mga tawo nga ginsugo ni Cornelius. Kay pagkahibalo nila kon diin ang balay ni Simon, nagderetso sila dayon didto; kag pag-abot nila sa puwertahan sang kudal, 18nagpanawag sila kag nagpamangkot kon nagadayon didto si Simon nga ginatawag Pedro. 19Sang nagapalibog pa si Pedro kon ano ang kahulugan sang iya nakita, nagsiling ang Espiritu Santo sa iya, “May tatlo ka tawo nga nagapangita sa imo. 20Magpanaog ka kag mag-upod sa ila. Indi ka magkatahap sa pag-upod sa ila, kay ako amo ang nagsugo sa ila.” 21Dayon nagpanaog si Pedro kag nagsiling sa mga tawo, “Ako amo ang inyo ginapangita. Ano ang inyo kinahanglan sa akon?” 22Nagsiling sila, “Ginsugo kami diri ni Kapitan Cornelius. Maayo siya nga tawo kag nagasimba sa Dios. Ginatahod siya sang tanan nga Judio. Nagsiling sa iya ang anghel sang Dios nga agdahon ka didto sa iya balay agod mabatian niya kon ano ang imo ihambal.” 23Ginpasulod sila ni Pedro, kag didto sila nagtulog sa sadto nga gab-i.

Sang madason nga adlaw nag-upod si Pedro sa ila. May pila man ka tumuluo sa Jopa nga nag-upod sa iya. 24Nag-abot sila sa Cesarea pagkasunod nga adlaw. Nagahulat sa ila si Cornelius kag ang iya mga paryente kag mga abyan nga inagda niya. 25Sang pag-abot ni Pedro, ginsugata siya ni Cornelius kag nagluhod sa pagsimba sa iya. 26Pero ginpatindog siya ni Pedro kag ginsilingan, “Magtindog ka, kay tawo man lang ako.” 27Kag padayon ang ila sugilanon samtang nagapasulod sila sa balay. Didto sa sulod sang balay nakita ni Pedro nga madamo ang mga tawo nga nagatilipon. 28Naghambal si Pedro sa ila, “Nakahibalo kamo nga kami nga mga Judio ginadilian sang amon relihiyon nga magbisita ukon magpakig-upod sa mga indi Judio. Pero ginpaathag sang Dios sa akon nga indi ko dapat pagkabigon nga mahigko ang bisan sin-o nga tawo. 29Gani sang ginpasuguan ninyo ako nga magkadto diri, wala ako nagreklamo. Gani gusto ko karon mahibaluan kon ngaa ginpatawag ninyo ako.”

30Nagsabat si Cornelius, “Tatlo na subong ka adlaw ang nagligad sang nagapangamuyo ako diri sa balay, kag pareho man sini nga oras, mga alas tres sang hapon. Sang nagapangamuyo ako, hinali lang nga nagpakita sa akon ang tawo nga may masilaw nga bayo. 31Dayon naghambal siya sa akon, ‘Cornelius, ginpamatian sang Dios ang imo pangamuyo kag ginadumdom niya ang imo bulig sa mga imol. 32Karon, magsugo ka sang mga tawo nga magkadto sa Jopa kag ipasugat si Simon nga ginatawag Pedro. Didto siya nagadayon sa balay ni Simon nga manugbulad sang panit. Ang iya balay sa higad sang baybay.’ 33Gani ginpatawag ko ikaw dayon, kag salamat kay nag-abot ka. Ari na kami tanan sa presensya sang Dios agod magpamati kon ano ang ginsugo sang Ginoo sa imo nga isugid sa amon.”

Nagwali si Pedro sa Balay ni Cornelius

34Gani naghambal si Pedro, “Karon klaro na sa akon nga wala pinilian ang Dios. 35Ginabaton niya ang tawo sa bisan diin nga nasyon kon nagakahadlok ini sa Dios kag husto ang iya ginahimo. 36Ini ang Maayong Balita nga ginsugid sang Dios sa amon nga mga Israelinhon, nga ang tawo makapasag-uli na sa iya paagi sa pagtuo kay Jesu-Cristo nga amo ang Ginoo sang tanan. 37-38Nahibaluan man ninyo ang mga natabo sa bug-os nga Judea parte kay Jesus nga taga-Nazaret. Indi bala nagsugod ini sa Galilea sa tapos nga nakawali si Juan parte sa pagbautiso? Ginhatagan sang Dios si Jesus sang Espiritu Santo kag gahom. Kag tungod nga ang Dios kaupod niya, naglakat siya sa nagkalain-lain nga lugar nga nagahimo sang maayo nga mga butang. Gin-ayo man niya ang tanan nga ginapaantos sang yawa. 39Kami mismo makapamatuod sang tanan niya nga ginpanghimo tungod nga nakita namon ini sa Jerusalem kag sa iban nga mga banwa sang mga Judio. Ginpatay nila siya paagi sa paglansang sa iya sa krus. 40Pero ginbanhaw siya sang Dios sa ikatlo nga adlaw kag ginpakita sa amon nga siya buhi. 41Wala siya ginpakita sa tanan kundi sa amon lang nga mga pinili sang Dios nga mga saksi agod ibalita sa iban ang parte sa iya. Nag-upod pa gani kami sa iya kaon kag inom pagkatapos nga nabanhaw siya. 42Ginsugo niya kami sa pagwali sang Maayong Balita sa mga tawo kag sa pagpamatuod nga siya amo gid ang ginpili sang Dios nga mangin hukom sa mga buhi kag sa mga patay na. 43Si Jesu-Cristo amo ang ginsiling sang tanan nga propeta nga ang tanan nga nagatuo sa iya patawaron sa ila mga sala paagi sa iya ngalan.”

Nag-abot ang Espiritu Santo sa mga Indi Judio

44Samtang nagawali pa si Pedro, nag-abot ang Espiritu Santo sa tanan nga nagapamati didto. 45Ang mga tumuluo nga mga Judio nga nag-upod kay Pedro halin sa Jopa natingala nga ang Dios naghatag man sang Espiritu Santo sa mga indi Judio. 46Kay nabatian nila sila nga nagahambal sa nagkalain-lain nga mga lingguahe nga wala nila natun-i kag nagadayaw sa Dios. Gani nagsiling si Pedro, 47“Nabaton na sini nga mga tawo ang Espiritu Santo pareho sa aton bisan indi sila mga Judio. Gani wala na sing makapugong sa ila agod mabautisohan sila sa tubig.” 48Dayon nagsugo siya sa ila nga magpabautiso sa ngalan ni Jesu-Cristo.10:48 sa ngalan ni Jesu-Cristo: siguro ang buot silingon, sa pagpakita nga sila ara na kay Jesu-Cristo. Pagkatapos sadto, ginpangabay nila si Pedro nga magtiner anay sa ila sang pila ka adlaw.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 10:1-48

Видение Корнилия

1В Кесарии был человек по имени Корнилий, римский офицер из полка, носившего название Италийский. 2Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Всевышнего10:2 Боящиеся Всевышнего – так назывались представители разных народов, которые поверили в единого Бога, но ещё полностью не перешли в религию иудеев, т. е. не прошли надлежащий обряд водного погружения и не были обрезаны, как того требовал Таврот., он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Всевышнему10:2 Несмотря на то что Корнилий был человеком благочестивым, он тем не менее нуждался в спасении (см. 11:14).. 3Однажды около трёх часов дня10:3 То есть когда Корнилий совершал иудейскую молитву «минха», подобную арабской послеполуденной молитве «салату-ль-акр» (см. 10:30 и сноску на 3:1). Корнилию было видение. Он ясно видел ангела от Всевышнего, который явился ему и сказал:

– Корнилий!

4Корнилий взглянул на него в ужасе и сказал:

– Что, владыка?

Ангел ответил:

– Всевышний вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к Нему, как приятный запах жертвоприношения. 5Пошли людей в Иоппию, чтобы они позвали Шимона, которого называют Петрусом, 6он остановился у кожевника Шимона, в доме у моря.

7Когда ангел, говоривший с ним, ушёл, Корнилий позвал двух своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения. 8Пересказав им всё, что произошло, он послал их в Иоппию.

Видение Петруса

9В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петрус поднялся на крышу дома помолиться10:9 На Ближнем Востоке дома имели плоскую крышу, на которую вела наружная лестница.. 10Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петрусу было видение. 11Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за четыре конца. 12В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающиеся и птицы. 13Затем голос сказал ему:

– Встань, Петрус, заколи и съешь.

14– Ни в коем случае, Владыка! – ответил Петрус. – Я сроду не ел ничего осквернённого или ритуально нечистого10:14 Таврот подразделяет животных на ритуально чистых, разрешённых для употребления человеком в пищу, и на нечистых, употребление мяса которых запрещается и влечёт за собой ритуальное осквернение (см. Лев. 11). Отсюда и происходит отказ от употребления свинины в странах Центральной Азии..

15Тогда голос сказал ему во второй раз:

– Не называй нечистым то, что Всевышний очистил.

16Так было три раза, и тотчас полотно было поднято на небо.

Петрус идёт в дом Корнилия

17Петрус всё недоумевал, что бы значило это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Шимона, подошли и остановились у ворот. 18Они стали спрашивать, здесь ли остановился Шимон, называемый Петрусом. 19Петрус всё ещё обдумывал видение, когда Дух сказал ему:

– Тебя ищут три человека. 20Вставай и спускайся вниз. Иди с ними без колебаний, потому что это Я их послал.

21Петрус спустился вниз и сказал этим людям:

– Я тот, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?

22Они ответили:

– Римский офицер Корнилий, человек праведный и боящийся Всевышнего, уважаемый всем иудейским народом, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь.

23Тогда Петрус пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство.

Петрус в доме Корнилия

На следующий день Петрус отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Иоппии. 24На другой день они прибыли в Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. 25Когда Петрус пришёл, Корнилий встретил его и, павши к его ногам, поклонился ему. 26Но Петрус поднял его, сказав:

– Встань, я тоже человек.

27Разговаривая с Корнилием, Петрус вошёл в дом, где уже собралось много народу. 28Он сказал им:

– Вы сами знаете, что иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом10:28 Закон нигде напрямую не запрещает иудеям входить в дома иноплеменников. Но все же этот запрет логически вытекал из Закона. Евреям было запрещено есть нечистую для них пищу, приготовленную в языческих домах, чтобы не оскверниться. Кроме того, Закон и ритуальные постановления о пище говорили о святости и особой роли Исроила, об их принадлежности Самому Всевышнему (см. Исх. 19:5-6; Лев. 20:25-26), и это значило, что им не следует соприкасаться с морально и духовно «нечистыми» язычниками.. Но Всевышний показал мне, что я ни одного человека не должен называть осквернённым или нечистым, 29и поэтому, когда за мной пришли, я пошёл без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?

30Корнилий ответил:

– Три дня назад в это самое время, в три часа дня я молился в своём доме, как вдруг передо мной предстал человек в сверкающей одежде. 31«Корнилий, – сказал он, – твоя молитва услышана, и твои милостыни вспомянуты Всевышним. 32Пошли людей в Иоппию за Шимоном, которого ещё называют Петрусом, он гостит в доме кожевника Шимона, что у моря». 33Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришёл. Сейчас все мы здесь, перед Всевышним, и хотим выслушать то, что Вечный повелел тебе сказать.

34Петрус начал говорить:

– Теперь я понимаю, что Всевышний действительно беспристрастен, 35и в каждом народе Ему угоден тот, кто боится Его и поступает по правде! 36Он послал народу Исроила Радостную Весть о том, что мы можем иметь мир с Ним через Исо Масеха, Который является Повелителем всех людей. 37Вы знаете о тех событиях, которые происходили по всей Иудее, начиная от Галилеи, после того как Яхьё начал призывать народ пройти обряд погружения в воду10:37 Или: «обряд омовения»; также в ст. 47 и 48.: 38о том, как Всевышний помазал Святым Духом и наделил силой Исо из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что с Ним был Всевышний. 39Мы свидетели всему тому, что Исо делал в Иерусалиме и по всей стране иудеев. Его убили, повесив на дереве10:39 См. сноску на 5:30., 40но Всевышний на третий день воскресил Его и дал Ему являться людям – 41не всему народу, а заранее избранным Всевышним свидетелям, то есть нам, и мы ели и пили с Ним после того, как Он воскрес из мёртвых. 42Он повелел нам возвещать людям Радостную Весть и свидетельствовать о том, что именно Ему Всевышний определил судить живых и мёртвых. 43О Нём свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в Него получает прощение грехов благодаря Его имени.

44Петрус ещё говорил это, когда на всех слушавших его сошёл Святой Дух. 45Верующие из обрезанных10:45 То есть из иудеев., которые пришли с Петрусом, были удивлены, что дар Святого Духа был излит и на уверовавших язычников, 46потому что они слышали, как те говорили на других языках и славили Всевышнего. Тогда Петрус сказал:

47– Может ли кто-нибудь помешать этим людям, которые получили Святого Духа так же, как и мы, пройти обряд погружения в воду?

48И он велел им пройти обряд погружения в воду в знак единения с Исо Масехом. Потом хозяева попросили Петруса остаться с ними ещё на несколько дней.