Ang Pulong Sang Dios

Amos 1:1-15

1Amo ini ang mensahi ni Amos nga taga-Tekoa nga manugbantay sang mga karnero. Ini nga mensahi parte sa Israel. Kag ginpahayag ini sa iya sang Dios duha ka tuig antes matabo ang linog, sadtong panahon nga si Uzia amo ang hari sang Juda kag si Jeroboam nga anak ni Joash amo ang hari sang Israel.

2Nagsiling si Amos, “Nagangurob ang Ginoo halin sa Zion;1:2 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem. ang iya tingog nagadaguhob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini nagakalaya ang mga palahalban sang mga manugbantay sang karnero pati ang mga tanom sa putokputokan sang Bukid sang Carmel.”

Ang Silot sa Nasyon sang Syria

3Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Syria: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Amo ini ang kapital sang Syria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Syria. pagasilutan ko gid sila. Kay ginpintasan nila ang mga taga-Gilead nga daw sa ginlinas sang tapi nga may mga ulounto nga salsalon sa idalom. 4Gani pagasunugon ko ang palasyo ni Haring Hazael kag ang mabakod nga mga parte sang Damascus nga ginpahimo sang iya anak nga si Haring Ben Hadad. 5Pagagub-on ko ang puwertahan sang Damascus kag pagalaglagon ko ang pangulo sang Kapatagan sang Aven kag sang Bet Eden.1:5 Kapatagan sang Aven… Bet Eden: Mga lugar ini nga sakop sang Syria. Pagabihagon sa Kir ang katawhan sang Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Filistia

6Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Filistia: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia. pagasilutan ko gid sila. Kay ginbihag nila ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa kag ginbaligya nga ulipon sa Edom. 7Gani pagasunugon ko ang mga pader1:7 pagasunugon ko ang mga pader: Posible nga may mga bahin sang sini nga pader nga masunog sang kalayo ukon ang kalayo diri nagasimbolo sang kalaglagan. sang Gaza kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad. 8Pagalaglagon ko ang mga pangulo sang Ashdod kag sang Ashkelon, kag pagasilutan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod… AshkelonEkron: Mga lugar ini nga sakop sang Filistia. Ang mga Filistinhon nga makapalagyo sa silot magakalamatay man. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Tyre

9Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Tyre: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Tyre, pagasilutan ko gid sila. Kay ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa ginbaligya nila nga ulipon sa Edom. Kag wala nila pagtumana ang ila kasugtanan sa sini nga mga tawo bilang mag-abyan. 10Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Tyre kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad.”

Ang Silot sa Nasyon sang Edom

11Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Edom: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Edom, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpanglagas nila ang ila kadugo nga mga Israelinhon kag ginpamatay nga wala sing luoy-luoy. Indi gid madula ang ila kaakig sa mga Israelinhon. 12Gani pagasunugon ko ang Teman kag ang mabakod nga mga parte sang Bozra.”1:12 Teman… Bozra: Mga lugar ini nga sakop sang Edom.

Ang Silot sa Nasyon sang Ammon

13Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Ammon: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Ammon, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpangririan nila ang tiyan sang nagabulusong nga mga babayi sang Gilead, agod lang nga maglapad ang ila nga duta. 14Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Raba1:14 Raba: Amo ini ang kapital sang Ammon. kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad samtang nagasininggit ang ila mga kaaway nga nagasalakay sa ila, nga nagahagunos pareho sang bagyo. 15Kag pagabihagon ang hari sang Ammon pati ang iya mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

The Message

Amos 1

1The Message of Amos, one of the shepherds of Tekoa, that he received on behalf of Israel. It came to him in visions during the time that Uzziah was king of Judah and Jeroboam II son of Joash was king of Israel, two years before the big earthquake.

Swallowing the Same Old Lies

The Message:

God roars from Zion,
    shouts from Jerusalem!
The thunderclap voice withers the pastures tended by shepherds,
    shrivels Mount Carmel’s proud peak.

3-5 God’s Message:

“Because of the three great sins of Damascus
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She pounded Gilead to a pulp, pounded her senseless
    with iron hammers and mauls.
For that, I’m setting the palace of Hazael on fire.
    I’m torching Ben-hadad’s forts.
I’m going to smash the Damascus gates
    and banish the crime king who lives in Sin Valley,
    the vice boss who gives orders from Paradise Palace.
The people of the land will be sent back
    to where they came from—to Kir.”
        God’s Decree.

6-8 God’s Message:

“Because of the three great sins of Gaza
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She deported whole towns
    and then sold the people to Edom.
For that, I’m burning down the walls of Gaza,
    burning up all her forts.
I’ll banish the crime king from Ashdod,
    the vice boss from Ashkelon.
I’ll raise my fist against Ekron,
    and what’s left of the Philistines will die.”
        God’s Decree.

9-10 God’s Message:

“Because of the three great sins of Tyre
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She deported whole towns to Edom,
    breaking the treaty she had with her kin.
For that, I’m burning down the walls of Tyre,
    burning up all her forts.”

11-12 God’s Message:

“Because of the three great sins of Edom
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She hunts down her brother to murder him.
    She has no pity, she has no heart.
Her anger rampages day and night.
    Her meanness never takes a timeout.
For that, I’m burning down her capital, Teman,
    burning up the forts of Bozrah.”

13-15 God’s Message:

“Because of the three great sins of Ammon
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She ripped open pregnant women in Gilead
    to get more land for herself.
For that, I’m burning down the walls of her capital, Rabbah,
    burning up her forts.
Battle shouts! War whoops!
    with a tornado to finish things off!
The king has been carted off to exile,
    the king and his princes with him.”
        God’s Decree.