Ang Pulong Sang Dios

2 Timoteo 3

Ang Katapusan nga mga Inadlaw

1Tandai ini: mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. Kay ang mga tawo mangin maiyaiyahon, makikuwarta, tikalon, bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isigkatawo kag sa Dios, indi magpati sa ila mga ginikanan, indi mapinasalamaton, kag indi diosnon. Luwas sina wala sila pasunaid sa ila isigkatawo; wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra; ginaguba nila ang dungog sang iban; indi sila makapugong sang ila kaugalingon, mapintas, kag kontra sa bisan ano nga maayo. Mangin traidor sila, dasodaso, kag magapadayaw sang ila kaugalingon. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutan sang sa Dios. Magapakita-kita sila nga sila diosnon pero isikway nila ang gahom sang Dios. Likawi ang mga tawo nga pareho sina. Ang iban sa ila nagahimo sing paagi nga makasulod sa mga balay agod tuntuhon ang mga maluya nga mga babayi nga nabuyo na gid sa pagpakasala kag ulipon na sang sari-sari nga mga balatyagon nga malain. Ina nga mga babayi sige ang ila tuon pero indi sila makaintiendi sang kamatuoran. Ang mga lalaki nga nagatudlo sa ila sang sala nga pagpanudlo nagakontra sa kamatuoran pareho sang pagkontra ni Janes kag ni Jambres kay Moises sadto anay. Indi husto ang hunahuna sang sini nga mga lalaki, kag ang ila ginasiling nga pagtuo wala sing pulos. Pero indi sila makapadayon sa ila ginahimo nga ina tungod nga makita gid sang tanan ang ila kabuangan, pareho sa natabo kay Janes kag Jambres.

Mga Bilin

10 Pero ikaw iya Timoteo, naobserbaran mo ang akon mga pagpanudlo, ang akon pamatasan, kag ang akon katuyuan sa kabuhi. Naobserbaran mo man ang akon pagtuo sa Dios, ang akon pagpasensya kag paghigugma sa mga tawo, kag kon paano ko ginbatas ang mga kabudlayan. 11 Nahibaluan mo ang akon mga pag-antos sang didto ako sa Antioc, sa Iconium, kag sa Lystra, kag kon paano ko ginbatas ang mga paghingabot. Pero sa sina nga tanan ginluwas ako sang Ginoo. 12 Ang matuod, ang tanan nga luyag magkabuhi sang diosnon nga kabuhi bilang sumulunod ni Cristo Jesus magaagi gid sa mga paghingabot. 13 Pero ang mga tawo nga malain kag nagapatalang sa iban magalain kag magatalang pa gid, kag sila mismo patalangon man. 14 Pero ikaw iya magpadayon gid sa mga kamatuoran nga imo natun-an kag ginatuohan, tungod kay nahibaluan mo man kon sin-o ang mga nagtudlo sa imo. 15 Halin sang bata ka pa nahibaluan mo ang Balaan nga Kasulatan, kag ina makahatag sa imo sang kaalam sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Cristo Jesus. 16 Ang bug-os nga Kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi, 17 agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan.

Słowo Życia

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3

Bezbożność w czasach ostatecznych

1Musisz wiedzieć, że w czasach ostatecznych nadejdą trudne chwile. Ludzie będą bowiem bardzo samolubni i zachłanni. Staną się pewni siebie i zarozumiali. Zaczną obrażać Boga i lekceważyć rodziców. Będą niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, fałszywi, nieopanowani, okrutni i nienawidzący dobra. Staną się podstępni, impulsywni i próżni. Ich własne przyjemności będą dla nich ważniejsze niż Bóg. Ludzie ci będą zachowywać pozory pobożności, w rzeczywistości jednak ich życie będzie miało niewiele wspólnego z Bogiem. Takich osób strzeż się jak ognia. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i uwodzą kobiety opanowane przez grzeszne pragnienia. One to ciągle słuchają nowych nauk, ale nigdy nie mogą poznać prawdy. Podobnie jak niegdyś Jannes i Jambres zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, tak samo ci nauczyciele sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie ci stracili zdrowy rozsądek a ich wiara nie przeszła próby. Nie zajdą jednak zbyt daleko, bo ich głupota—podobnie jak to było w przypadku Jannesa i Jambresa—już niebawem wyjdzie na jaw.

Wskazówki dla Tymoteusza

10 Ty jednak przyjąłeś moją naukę, naśladujesz mój styl życia i dążysz do tego samego celu, co ja. Poszedłeś również śladem mojej wiary, cierpliwości, miłości i wytrwałości, 11 a nawet moich prześladowań i cierpień, jakich doznałem w Antiochii, Ikonium i Listrze. Często bowiem spotykały mnie różne prześladowania, za każdym razem jednak Pan przychodził mi z pomocą. 12 Wszyscy, którzy chcą podobać się Chrystusowi, mogą się spodziewać prześladowań. 13 Natomiast źli ludzie i oszuści będą się coraz dalej posuwać w swoich grzechach, pogrążając siebie samych i zwodząc innych.

14 Ty jednak wytrwale trzymaj się tego, czego się nauczyłeś i czego jesteś pewien, pamiętając również, kto cię tego nauczył. 15 Już od dziecka poznawałeś bowiem Pismo Święte. Ono zaś daje mądrość, dzięki której człowiek może uwierzyć Chrystusowi Jezusowi i zostać zbawiony. 16 Całe to Pismo zostało natchnione przez Boga, więc pokazuje nam prawdę, pomaga wykrywać błędy, zwraca uwagę na nasze grzechy i uczy nas prawego życia, 17 tak abyśmy byli oddani Bogu, w pełni przygotowani do służenia Mu i gotowi do wykonania każdego dobrego zadania.