Ang Pulong Sang Dios

2 Timoteo 3

Ang Katapusan nga mga Inadlaw

1Tandai ini: mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. Kay ang mga tawo mangin maiyaiyahon, makikuwarta, tikalon, bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isigkatawo kag sa Dios, indi magpati sa ila mga ginikanan, indi mapinasalamaton, kag indi diosnon. Luwas sina wala sila pasunaid sa ila isigkatawo; wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra; ginaguba nila ang dungog sang iban; indi sila makapugong sang ila kaugalingon, mapintas, kag kontra sa bisan ano nga maayo. Mangin traidor sila, dasodaso, kag magapadayaw sang ila kaugalingon. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutan sang sa Dios. Magapakita-kita sila nga sila diosnon pero isikway nila ang gahom sang Dios. Likawi ang mga tawo nga pareho sina. Ang iban sa ila nagahimo sing paagi nga makasulod sa mga balay agod tuntuhon ang mga maluya nga mga babayi nga nabuyo na gid sa pagpakasala kag ulipon na sang sari-sari nga mga balatyagon nga malain. Ina nga mga babayi sige ang ila tuon pero indi sila makaintiendi sang kamatuoran. Ang mga lalaki nga nagatudlo sa ila sang sala nga pagpanudlo nagakontra sa kamatuoran pareho sang pagkontra ni Janes kag ni Jambres kay Moises sadto anay. Indi husto ang hunahuna sang sini nga mga lalaki, kag ang ila ginasiling nga pagtuo wala sing pulos. Pero indi sila makapadayon sa ila ginahimo nga ina tungod nga makita gid sang tanan ang ila kabuangan, pareho sa natabo kay Janes kag Jambres.

Mga Bilin

10 Pero ikaw iya Timoteo, naobserbaran mo ang akon mga pagpanudlo, ang akon pamatasan, kag ang akon katuyuan sa kabuhi. Naobserbaran mo man ang akon pagtuo sa Dios, ang akon pagpasensya kag paghigugma sa mga tawo, kag kon paano ko ginbatas ang mga kabudlayan. 11 Nahibaluan mo ang akon mga pag-antos sang didto ako sa Antioc, sa Iconium, kag sa Lystra, kag kon paano ko ginbatas ang mga paghingabot. Pero sa sina nga tanan ginluwas ako sang Ginoo. 12 Ang matuod, ang tanan nga luyag magkabuhi sang diosnon nga kabuhi bilang sumulunod ni Cristo Jesus magaagi gid sa mga paghingabot. 13 Pero ang mga tawo nga malain kag nagapatalang sa iban magalain kag magatalang pa gid, kag sila mismo patalangon man. 14 Pero ikaw iya magpadayon gid sa mga kamatuoran nga imo natun-an kag ginatuohan, tungod kay nahibaluan mo man kon sin-o ang mga nagtudlo sa imo. 15 Halin sang bata ka pa nahibaluan mo ang Balaan nga Kasulatan, kag ina makahatag sa imo sang kaalam sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Cristo Jesus. 16 Ang bug-os nga Kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi, 17 agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 3

Răutatea oamenilor în zilele din urmă

1Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni! Între aceştia sunt cei care se furişează în case, pun stăpânire pe femeile uşuratice, împovărate de păcate şi călăuzite de diferite pofte, care întotdeauna învaţă, dar nu pot ajunge la cunoaşterea adevărului. Aşa cum Iane şi Iambre[a] i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel şi aceşti oameni cu minţi pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificaţi în ce priveşte credinţa. Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi arătată tuturor.

Îndemnuri pentru Timotei

10 Însă tu ai urmărit îndeaproape învăţătura mea, purtarea mea, scopul meu în viaţă, credinţa mea, răbdarea mea, dragostea mea, fermitatea mea, 11 persecuţiile şi suferinţele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia, în Listra – toate persecuţiile pe care le-am îndurat; dar Domnul m-a scăpat din toate. 12 Toţi cei ce vor să trăiască o viaţă evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutaţi, 13 în timp ce oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi înşelându-se pe ei înşişi. 14 Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, fiindcă ştii de la cine le-ai învăţat. 15 Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi, care-ţi pot da înţelepciunea ce duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

Notas al pie

  1. 2 Timotei 3:8 Conform tradiţiei evreieşti, Iane şi Iambre au fost vrăjitorii lui Faraon care i s-au împotrivit lui Moise (vezi Ex. 7:11)