Ang Pulong Sang Dios

2 Timoteo 3

Ang Katapusan nga mga Inadlaw

1Tandai ini: mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. Kay ang mga tawo mangin maiyaiyahon, makikuwarta, tikalon, bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isigkatawo kag sa Dios, indi magpati sa ila mga ginikanan, indi mapinasalamaton, kag indi diosnon. Luwas sina wala sila pasunaid sa ila isigkatawo; wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra; ginaguba nila ang dungog sang iban; indi sila makapugong sang ila kaugalingon, mapintas, kag kontra sa bisan ano nga maayo. Mangin traidor sila, dasodaso, kag magapadayaw sang ila kaugalingon. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutan sang sa Dios. Magapakita-kita sila nga sila diosnon pero isikway nila ang gahom sang Dios. Likawi ang mga tawo nga pareho sina. Ang iban sa ila nagahimo sing paagi nga makasulod sa mga balay agod tuntuhon ang mga maluya nga mga babayi nga nabuyo na gid sa pagpakasala kag ulipon na sang sari-sari nga mga balatyagon nga malain. Ina nga mga babayi sige ang ila tuon pero indi sila makaintiendi sang kamatuoran. Ang mga lalaki nga nagatudlo sa ila sang sala nga pagpanudlo nagakontra sa kamatuoran pareho sang pagkontra ni Janes kag ni Jambres kay Moises sadto anay. Indi husto ang hunahuna sang sini nga mga lalaki, kag ang ila ginasiling nga pagtuo wala sing pulos. Pero indi sila makapadayon sa ila ginahimo nga ina tungod nga makita gid sang tanan ang ila kabuangan, pareho sa natabo kay Janes kag Jambres.

Mga Bilin

10 Pero ikaw iya Timoteo, naobserbaran mo ang akon mga pagpanudlo, ang akon pamatasan, kag ang akon katuyuan sa kabuhi. Naobserbaran mo man ang akon pagtuo sa Dios, ang akon pagpasensya kag paghigugma sa mga tawo, kag kon paano ko ginbatas ang mga kabudlayan. 11 Nahibaluan mo ang akon mga pag-antos sang didto ako sa Antioc, sa Iconium, kag sa Lystra, kag kon paano ko ginbatas ang mga paghingabot. Pero sa sina nga tanan ginluwas ako sang Ginoo. 12 Ang matuod, ang tanan nga luyag magkabuhi sang diosnon nga kabuhi bilang sumulunod ni Cristo Jesus magaagi gid sa mga paghingabot. 13 Pero ang mga tawo nga malain kag nagapatalang sa iban magalain kag magatalang pa gid, kag sila mismo patalangon man. 14 Pero ikaw iya magpadayon gid sa mga kamatuoran nga imo natun-an kag ginatuohan, tungod kay nahibaluan mo man kon sin-o ang mga nagtudlo sa imo. 15 Halin sang bata ka pa nahibaluan mo ang Balaan nga Kasulatan, kag ina makahatag sa imo sang kaalam sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Cristo Jesus. 16 Ang bug-os nga Kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi, 17 agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太后书 3

末世的情形

1你要知道,末世必有艰难的日子, 因为那时的人都自私自利、贪爱钱财、狂妄自夸、骄傲自负、说毁谤话、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、 冷漠无情、不愿和解、好说谗言、毫无节制、蛮横凶暴、不爱良善、 出卖朋友、任意妄为、自高自大、沉溺享乐、不爱上帝, 虚有敬虔的外表,却无敬虔的实质。你要避开这样的人。

这些人溜进别人家里,哄骗那些意志薄弱的妇女。那些妇女心中充满罪恶,受各种邪情私欲的驱使, 虽然常常学习,却不能明白真理。 现在这些人敌对真理,就像从前雅尼和佯庇反对摩西一样,他们的心思坏透了,他们的信仰是虚假的。 不过,他们猖狂不了多久,因为他们的愚昧行径必暴露在众人面前,就像雅尼和佯庇的下场一样。

圣经的益处

10 但你熟知我的教导、言行、志向、信心、忍耐、爱心、毅力, 11 也知道我在安提阿、以哥念、路司得遭遇了何等的迫害和苦难。但主从这一切患难中救了我。 12 其实凡立志在基督耶稣里过敬虔生活的人都会受到迫害。 13 而恶人和骗子会变本加厉地迷惑人,也被人迷惑。

14 但你要把自己所学的、所笃信的记在心里,因为你知道是跟谁学的, 15 并且你从小就熟悉圣经。圣经能给你智慧,使你借着信基督耶稣得到拯救。 16 圣经全部是上帝启示的,有益于教导、督责、使人归正、培养人行义, 17 使属上帝的人得到充分的装备,去行各种善事。