Ang Pulong Sang Dios

2 Timoteo 2

Ang Maayo nga Soldado ni Cristo Jesus

1Ikaw Timoteo, nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Dios. Ini nga bulig mabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Cristo Jesus. Ang nabatian mo sa akon nga mga pagpanudlo nga akon gintudlo sa kadam-an itudlo mo man sa mga tawo nga masaligan, nga makatudlo man sa iban.

Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Cristo Jesus. Kag dapat pareho ka sa soldado nga sa serbisyo; wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra agod mapalipay niya ang iya opisyal.[a] Dapat pareho ka man sa manugdalagan; indi siya makakuha sang premyo kon wala siya nagasunod sa mga pagsulundan sa palumba.[b] Kag dapat pareho ka man sa mangunguma nga nagapangabudlay. Kay indi bala ang mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas?[c] Hunahunaa sing maayo ining akon mga ginasiling, kag buligan ka gid sang Ginoo agod mahangpan mo ini tanan.

Dumduma ang Maayong Balita nga akon ginatudlo parte kay Jesu-Cristo nga nabanhaw, nga kaliwat ni David. Tungod sa akon pagwali sang Maayong Balita nagaantos ako. Kag ginakadenahan pa ako pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadenahi. 10 Gani ginabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, agod maluwas man sila paagi kay Cristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. 11 Matuod gid ang ginasiling,

“Kon napatay kita kaupod ni Cristo sa iya kamatayon,
sigurado gid nga mabuhi man kita kaupod niya.
12 Kon nagabatas kita sa mga kabudlayan,
sigurado gid nga magahari man kita kaupod niya.
Pero kon ipanginwala naton siya,
ipanginwala man niya kita.
13 Kon indi kita masaligan,
siya masaligan pa gihapon,
kay indi mahimo nga indi niya pagtumanon ang iya ginahambal.”

Ang Maayo nga Alagad sang Dios

14 Sa atubangan sang Dios ipadumdom mo gid sa ila ining mga butang, kag paandaman mo sila nga likawan nila ang wala sing pulos nga mga pagdiskusyon. Wala sila sing may makuha sa sina nga mga butang kundi nagapaguba lang sang pagtuo sang mga nagapamati. 15 Himua ang imo masarangan agod malipay ang Dios sa imo, nga pareho sa manugpangabudlay nga wala nagakahuya sa iya mga ginahimo. Itudlo mo sang husto ang pulong sang Dios nga amo ang kamatuoran. 16 Likawi ang mga pagpanudlo nga wala sing pulos kag wala nagahalin sa Dios, tungod kay ina nagapapalayo lang sa mga tawo sa Dios. 17 Ang ila mga pagpanudlo pareho sang balatian nga kanser nga nagalapta kag nagaguba sang bug-os nga lawas. Kaupod sang mga tawo nga nagatudlo sina amo si Hymeneus kag si Filetus. 18 Nagpalayo sila sa kamatuoran kay nagasiling sila nga ang aton pagkabanhaw natabo na kag wala na sing pagkabanhaw sa palaabuton. Gani ginatublag nila ang pagtuo sang iban. 19 Pero bisan amo ina, mabakod gihapon ang pundasyon nga ginpatindog sang Dios, tungod kay may nakasulat nga nagasiling, “Nakilala sang Ginoo kon sin-o ang iya mga tawo.”[d] Kag “Ang kada tawo nga nagasiling nga siya iya sang Ginoo dapat gid magbiya sa bisan ano nga malaot.”

20 Sa mga balay nga dalagko may sari-sari nga mga galamiton. May mga ginhimo sa bulawan, pilak,[e] kahoy kag lunang. Ang mga galamiton nga ginhimo sa bulawan kag pilak ginagamit sa espesyal nga mga okasyon, pero ang mga galamiton nga ginhimo sa kahoy kag lunang ginagamit lang sa pang-adlaw-adlaw. 21 Ang bisan sin-o nga nagalikaw sa mga kalautan amo ang makabig nga mga galamiton nga malahalon nga ginpain para gamiton kag mapuslan sang Ginoo, kag sarang niya nga gamiton para sa kaayuhan sa bisan ano nga oras. 22 Gani likawi gid ang malain nga mga handom sang mga pamatan-on. Himulati nga mangin matarong ang imo kabuhi, masaligan, mahigugmaon, kag maayo ang imo relasyon sa iban, kaupod sang mga tawo nga nagadangop sa Ginoo nga may matinlo nga tagipusuon. 23 Likawi ang wala sing pulos kag binuang nga mga pagdiskusyon, tungod kay nahibaluan mo nga ang resulta sina amo ang pag-ilinaway. 24 Indi dapat magpangaway ang alagad sang Ginoo, kundi dapat mabuot siya sa tanan, maayo magtudlo, kag wala nagadumot. 25 Kinahanglan malulo siya sa pagtudlo sa mga nagakontra sa iya, kay basi pa lang sa sina nga paagi hatagan sila sang Dios sing kahigayunan nga maghinulsol agod mahibaluan nila ang kamatuoran. 26 Kag masanagan ang ila mga hunahuna kag makapalagyo sila sa siod ni Satanas nga nagbihag sa ila agod magsunod sa iya gusto.

Notas al pie

  1. 2:4 siguro ang buot silingon, Indi ka mag-intra ukon magpahigot sa mga buluhaton nga wala sing kahilabtanan sa imo pag-alagad sa Ginoo, agod mapalipay mo ang Ginoo.
  2. 2:5 siguro ang buot silingon, Tumanon mo gid ang mga sugo sang Ginoo agod mabaton mo ang premyo halin sa iya.
  3. 2:6 siguro ang buot silingon, Kon mapisan ka, makabaton ka sing balos halin sa Ginoo.
  4. 2:19 Num. 16:5.
  5. 2:20 pilak: sa English, silver.

New International Reader's Version

2 Timothy 2

Paul Again Encourages Timothy to Be Faithful

1My son, be strong in the grace that is yours in Christ Jesus. You have heard me teach in front of many witnesses. Pass on to people you can trust the things you’ve heard me say. Then they will be able to teach others also. Like a good soldier of Christ Jesus, join with me in suffering. A soldier does not take part in things that don’t have anything to do with the army. Instead, he tries to please his commanding officer. It is the same for anyone who takes part in a sport. They don’t receive the winner’s crown unless they play by the rules. The farmer who works hard should be the first to receive a share of the crops. Think about what I’m saying. The Lord will help you understand what all of it means.

Remember Jesus Christ. He came from David’s family line. He was raised from the dead. That is my good news. I am suffering for it. I have even been put in chains like someone who has committed a crime. But God’s word is not held back by chains. 10 So I put up with everything for the good of God’s chosen people. Then they also can be saved. Christ Jesus saves them. He gives them glory that will last forever.

11 Here is a saying you can trust.

If we died with him,
    we will also live with him.
12 If we don’t give up,
    we will also rule with him.
If we say we don’t know him,
    he will also say he doesn’t know us.
13 Even if we are not faithful,
    he remains faithful.
    He must be true to himself.

What to Do About False Teachers

14 Keep reminding God’s people of these things. While God is watching, warn them not to argue about words. That doesn’t have any value. It only destroys those who listen. 15 Do your best to please God. Be a worker who doesn’t need to be ashamed. Teach the message of truth correctly. 16 Stay away from godless chatter. Those who take part in it will become more and more ungodly. 17 Their teaching will spread like a deadly sickness. Hymenaeus and Philetus are two of those teachers. 18 They have turned away from the truth. They say that the time when people will rise from the dead has already come. They destroy the faith of some people. 19 But God’s solid foundation stands firm. Here is the message written on it. “The Lord knows who his own people are.” (Numbers 16:5) Also, “All who say they believe in the Lord must turn away from evil.”

20 In a large house there are things made out of gold and silver. But there are also things made out of wood and clay. Some have special purposes. Others have common purposes. 21 Suppose someone stays away from what is common. Then the Master will be able to use them for special purposes. They will be made holy. They will be ready to do any good work.

22 Run away from the evil things that young people long for. Try hard to do what is right. Have faith, love and peace. Do these things together with those who call on the Lord from a pure heart. 23 Don’t have anything to do with arguing. It is dumb and foolish. You know it only leads to fights. 24 Anyone who serves the Lord must not be hard to get along with. Instead, they must be kind to everyone. They must be able to teach. The one who serves must not hold anything against anyone. 25 They must gently teach those who are against them. Maybe God will give a change of heart to those who are against you. That will lead them to know the truth. 26 Maybe they will come to their senses. Maybe they will escape the devil’s trap. He has taken them as prisoners to do what he wanted.