2 Tesalonica 2 – Ang Pulong Sang Dios HLGN

Ang Pulong Sang Dios

2 Tesalonica 2:1-17

Mga Butang nga Matabo sa wala pa Mag-abot ang Ginoo

1Karon mga utod, kon parte sa pagbalik sang aton Ginoong Jesu-Cristo kag sa aton pagtilipon sa iya, nagapakitluoy kami sa inyo 2nga indi kamo magpalibog ukon magkabalaka tungod sa mga tawo nga nagasiling nga ang Ginoo nag-abot na. Bisan magsiling sila nga amo ato ang ginahambal sang Espiritu Santo sa ila, ukon bisan magsiling sila nga nabatian nila, ukon nabasahan nila ang amon sulat, indi gid kamo magpati. 3Indi gid kamo magpatalang sa ila bisan ano pa ang ila ihambal. Tungod nga sa wala pa mag-abot ang Ginoo, magakontra ang mga tawo sa Dios kag magaabot ang malaot nga tawo nga nadestino na nga laglagon. 4Kontrahon niya ang tanan nga ginakabig sang mga tawo nga dios ukon ang tanan nga ginasimba sang mga tawo. Kag kabigon niya ang iya kaugalingon nga mas labaw pa sang sa tanan nga ini. Magapungko siya sa sulod sang templo sang Dios kag magasiling nga siya ang Dios.

5Indi bala nga ginsugiran ko kamo sang sini nga mga butang sang una sang nag-ulupod pa kita dira? 6Kag nahibaluan ninyo kon ano ang nagapugong subong sa pag-abot sang tawo nga ina, gani wala pa siya mag-abot. Pero maabot gid siya kon tion na niya. 7Matuod nga subong may mga nagakontra na sa Dios, pero kon ano gid ang himuon sang sadtong malaot nga tawo wala pa mahibalui subong. Kag kon ano man ang iya himuon indi pa matabo hasta wala pa makuha ang nagapugong sa iya pag-abot. 8Pero kon makuha na, magapakita na siya. Pero sa pag-abot ni Ginoong Jesus patyon niya ining malaot nga tawo. Paagi lang sa iya huyop malaglag siya dayon. 9Kon magpakita na ining malaot nga tawo, gamiton niya ang gahom ni Satanas. Magahimo siya sang tanan nga klase sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang nga daw halin sa Dios pero indi. 10Kag gamiton niya ang tanan nga klase sang pagpangdaya sa mga tawo nga magakalawala. Amo ini ang ila madangatan tungod kay indi sila maghigugma sa kamatuoran nga amo ang makaluwas sa ila. 11Gani ginpabay-an na lang sila sang Dios nga patalangon kag magpati sang butig, 12agod masilutan ang tanan nga nagasikway sang kamatuoran kag nagakalipay sa pagpakasala.

Ginpili Kamo agod Maluwas sa Silot

13Mga utod, nagapasalamat kami permi sa Dios tungod sa inyo nga mga pinalangga sang Ginoo. Kag dapat kami magpasalamat sa iya tungod kay ginpili na kamo nga daan sang Dios nga maluwas2:13 maluwas: Tan-awa ang pulong nga “kaluwasan” sa Lista sang mga Pulong sa likod. paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga nagatinlo sa inyo kabuhi, kag paagi sa inyo pagtuo sa kamatuoran. 14Gintawag kamo sang Dios paagi sa Maayong Balita nga amon ginwali sa inyo. Kag gintawag niya kamo agod makaambit kamo sa kadungganan sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 15Gani mga utod, magpakalig-on kamo kag hupti ninyo sing maayo ang mga tradisyon nga gintudlo namon sa inyo sa pulong ukon sa sulat.

16-17Kabay pa nga ang aton Ginoong Jesu-Cristo mismo kag ang aton Dios nga Amay amo ang maglipay kag magpabaskog sa inyo agod maayo permi ang inyo ginahimo kag ginahambal. Ginapalangga kita sang Dios, kag tungod sa iya bugay sa aton ginapabaskog niya kita kag ginalipay sa wala sing katapusan, kag ginahatagan niya kita sing paglaom nga may kasiguruhan.