Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 23

Ang Katapusan nga Ginhambal ni David

1Si David nga anak ni Jesse ginpabantog sang Labing Mataas nga Dios. Ginpili siya sang Dios ni Jacob nga mangin hari. Kag manugkumposo siya sang matahom nga mga ambahanon sang Israel. Amo ini ang katapusan niya nga ginhambal:

“Naghambal ang Espiritu sang Ginoo paagi sa akon;
ang iya mga pulong ara sa akon baba.
Nagsiling sa akon ang Dios, ang palalipdan nga bato sang Israel,
‘Ang tawo nga nagadumala sing matarong kag may kahadlok sa Dios,
pareho siya sang kasanag sang adlaw nga nagabutlak kon aga nga wala sing gal-om,
nga nagapasilak sa mga hilamon nga naulanan!’
Amo gid sina ang akon pamilya[a] sa panulok sang Dios,
kay naghimo siya sa akon sang kasugtanan nga wala sing katapusan.
Ini nga kasugtanan maayo ang pagkaplastar kag indi na mabayluhan.
Gani sigurado ako nga luwason ako permi sang Dios
kag ihatag niya sa akon ang tanan ko nga ginahandom.
6-7 Pero ang malaot nga mga tawo pareho sa tunukon nga mga tanom nga ginahaboy.
Indi sila makuha nga kamuton lang kundi kinahanglan nga gamitan pa sang gamit nga salsalon ukon kahoy,
kag pagasunugon sila sa lugar nga gintumpukan sa ila.”

Ang Maisog nga mga Tinawo ni David

Amo ini ang maisog nga mga tinawo ni David:

Si Josheb Bashebet nga taga-Takemon, nga amo ang nagapanguna sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang ka inaway, nakapatay siya sang 800 ka tawo paagi sa iya bangkaw.

Ang sunod sa iya amo si Eleazar nga anak ni Dodai nga kaliwat ni Ahoa, nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Isa siya sa mga kaupod ni David nga naghangkat sa mga Filistinhon nga nagtipon sa Pas Damim[b] sa pagpakig-away. Nagpalagyo ang mga Israelinhon, 10 pero siya iya nagpabilin kag ginpamatay niya ang mga Filistinhon hasta nga ginkapoy ang iya kamot kag naniskog ini nga daw indi na makabuya sa espada. Ginpadaog sila sang Ginoo sa sadto nga adlaw. Ang nagpalalagyo nga mga Israelinhon nagbalik didto kay Eleazar sa pagpanguha lang sang mga armas sang mga nagkalamatay.

11 Ang sunod pa gid amo si Shama nga anak ni Agee nga taga-Harar. Isa ka tion, nagtipon ang mga Filistinhon sa Lehi, kag ginsalakay nila ang mga Israelinhon sa may uma nga puno sang balatong. Nagpalalagyo ang mga Israelinhon, 12 pero si Shama iya nagpabilin sa tunga sang uma kag ginprotektaran niya ini. Ginpamatay niya ang mga Filistinhon kag ginpadaog sila sang Ginoo sadto nga adlaw.

13 Isa ka tion sang tig-alani, nagkadto kay David ang tatlo niya ka tinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo miyembro sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistinhon sa Kapatagan sang Refaim 14 kag naagaw nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa isa ka mabakod nga palanaguan, 15 gin-uhaw siya. Nagsiling siya, “Maayo kuntani kon may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem.” 16 Gani nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem kag gindala kay David. Pero indi mag-inom si David; sa baylo, gin-ula niya ini bilang halad sa Ginoo. 17 Nagsiling siya, “Ginoo, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini.” Gani indi gid mag-inom si David.

Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David.

18 Si Abishai nga utod ni Joab, nga anak ni Zeruya amo ang pangulo sang 30[c] ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistinhon paagi sa iya bangkaw. Gani nangin bantog siya pareho sadtong tatlo ka maisog nga mga tawo. 19 Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30,[d] siya ang nangin kumander nila, pero indi siya kaupod sadtong tatlo ka maisog.

20 May isa pa ka maisog nga tawo nga ang iya ngalan si Benaya. Taga-Kabzeel siya, kag ang iya amay amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat, lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man ka tion, ginlagas niya ang isa ka leon. Bisan nagasnow kag madanlog, nagpanaog siya sa buho kag ginpatay niya ang leon. 21 Sa isa pa gid ka tion, ginpatay niya ang isa ka Egiptohanon nga puwerte kadako. Ang armas sang Egiptohanon bangkaw, pero ang iya armas inuglampos lang. Gin-agaw niya ang bangkaw sa Egiptohanon kag amo ini ang ginpatay sa iya. 22 Amo ato ang mga ginhimo ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nangin bantog man siya pareho sa tatlo ka maisog nga mga tawo, 23 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga badigard.

24 Amo ini ang iban nga mga miyembro sang 30 ka maisog nga mga tawo:

si Asahel nga utod ni Joab;

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem;

25 si Shama kag si Elika nga mga taga-Harod;

26 si Helez nga taga-Palti;

si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa;

27 si Abiezer nga taga-Anatot;

si Mebunai[e] nga taga-Husha;

28 si Zalmon nga taga-Ahoa;

si Maharai nga taga-Netofa;

29 si Heleb[f] nga anak ni Baanah nga taga-Netofa;

si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sang Benjamin;

30 si Benaya nga taga-Piraton;

si Hidai[g] nga nagaestar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gaash;

31 si Abi Albon nga taga-Araba;

si Azmavet nga taga-Bahurim;

32 si Eliaba nga taga-Shaalbon;

ang mga anak ni Jashen;

33 si Jonatan nga anak ni Shama[h] nga taga-Harar;

si Ahiam nga anak ni Sharar nga taga-Harar;

34 si Elifelet nga anak ni Ahasbai nga taga-Maaca;

si Eliam nga anak ni Ahitofel nga taga-Gilo;

35 si Hezro nga taga-Carmel;

si Paarai nga taga-Arba;

36 si Igal nga anak ni Natan nga taga-Zoba;

ang anak ni Hagadi;[i]

37 si Zelek nga taga-Ammon;

si Naharai nga taga-Beerot, nga manugdala sang armas ni Joab nga anak ni Zeruya;

38 si Ira kag si Gareb nga mga taga-Jatir;[j]

39 kag si Uria nga Hithanon.

37 sila tanan.

Notas al pie

 1. 23:5 pamilya: ukon, pagdumala.
 2. 23:9 sa Pas Damim: sa Hebreo, didto. Tan-awa sa 1 Cro. 11:13.
 3. 23:18 30: Amo ini sa Syriac kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, tatlo.
 4. 23:19 30: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, tatlo.
 5. 23:27 Mebunai: ukon, Sibecai.
 6. 23:29 Heleb: ukon, Heled.
 7. 23:30 Hidai: ukon, Hurai.
 8. 23:33 si Jonatan nga anak ni Shama: ukon, si Jonatan, si Shama.
 9. 23:36 anak ni Hagadi: ukon, Bani nga taga-Gad.
 10. 23:38 taga-Jatir: ukon, kaliwat ni Itra.

Thai New Contemporary Bible

2 ซามูเอล 23

คำอำลาของดาวิด

1ต่อไปนี้คือคำอำลาของดาวิด

“วาทะของดาวิดบุตรเจสซี
วาทะของผู้ที่องค์ผู้สูงสุดทรงเชิดชู
บุรุษผู้ได้รับการเจิมตั้งโดยพระเจ้าของยาโคบ
ผู้ขับขานบทเพลงของอิสราเอล[a]

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านข้าพเจ้า
พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส
พระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่า
‘เมื่อผู้หนึ่งปกครองปวงชนด้วยความชอบธรรม
เมื่อเขาปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้า
เขาก็เป็นเช่นแสงอรุณ
ดั่งอรุโณทัยอันไร้เมฆหมอก
ประดุจฟ้ากระจ่างหลังฝน
ซึ่งทำให้หญ้างอกขึ้นมาจากผืนดิน’

“พระเจ้าทรงตั้งพงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้าไว้ไม่ใช่หรือ?
พระองค์ทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์
และมั่นคงทุกส่วนทุกตอนไม่ใช่หรือ?
พระองค์จะไม่ทรงให้ความรอด
และความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้าสัมฤทธิ์ผลหรือ?
ส่วนคนชั่วจะถูกเหวี่ยงทิ้งไปหมด
เหมือนหนามซึ่งจะไม่ใช้มือกอบหรือกำ
ผู้ใดแตะต้องหนาม
ย่อมใช้เครื่องมือเหล็กหรือด้ามหอก
พวกเขาถูกเผาทิ้งในที่ที่เขาอยู่”

ยอดนักรบของดาวิด

ต่อไปนี้คือยอดนักรบของดาวิด ได้แก่

โยเชบบัสเชเบธ[b]แห่งทาห์เคโมนี[c] หัวหน้าสามยอดนักรบ เขาใช้หอกสังหาร[d]ข้าศึกถึงแปดร้อยคนในคราวเดียวกัน

คนต่อมาคือเอเลอาซาร์บุตรโดดัยชาวอาโหอาห์ เขาเป็นหนึ่งในสามยอดนักรบซึ่งอยู่กับดาวิด ข่มขวัญพวกฟีลิสเตียผู้มาร่วมพลอยู่ที่ปัสดัมมิม[e] เพื่อสู้รบ ครั้งนั้นคนอิสราเอลล่าถอย 10 แต่เขายืนหยัดฟาดฟันคนฟีลิสเตียจนมือล้าเป็นเหน็บปล่อยดาบไม่ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในวันนั้น บรรดาทหารกลับมาหาเอเลอาซาร์ เพียงเพื่อจะริบข้าวของจากผู้ตาย

11 ถัดมาคือชัมมาห์บุตรอากีชาวฮาราร์ เมื่อพวกฟีลิสเตียรวมตัวกันอยู่ที่หนึ่งซึ่งมีต้นถั่วเต็มไปหมด กองทัพอิสราเอลก็หนีไป 12 แต่ชัมมาห์ยืนหยัดอยู่กลางทุ่งนั้นป้องกันพื้นที่ ฟาดฟันจนชาวฟีลิสเตียพ่ายแพ้ และองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่

13 ในฤดูเก็บเกี่ยว สามทหารแห่งสามสิบยอดนักรบมาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัม ขณะกองทหารของฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 14 ครั้งนั้นดาวิดอยู่ในที่มั่น ส่วนแนวรบของฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม 15 ดาวิดกระหายน้ำและเปรยขึ้นว่า “ถ้ามีใครไปนำน้ำจากบ่อใกล้ประตูเมืองเบธเลเฮมมาให้เราดื่มก็ดี!” 16 คนทั้งสามก็ตีฝ่าแนวรบของฟีลิสเตียไปตักน้ำจากบ่อนั้นมาให้ แต่ดาวิดไม่ยอมดื่ม กลับรินลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และกล่าวว่า 17 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ไม่อาจดื่มได้! นี่คือเลือดของคนที่เสี่ยงชีวิตเอามาไม่ใช่หรือ?” และดาวิดก็ไม่ยอมดื่มน้ำนั้น

นี่คือวีรกรรม ของสามยอดนักรบ

18 อาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเศรุยาห์เป็นหัวหน้าของสามสิบยอดนักรบ[f] เขาใช้หอกสังหารข้าศึกถึงสามร้อยคน เขาจึงมีชื่อเสียงเทียบเท่าสามยอดนักรบ 19 แม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น แต่เขายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสิบยอดนักรบที่เป็นนายทหารชั้นแนวหน้าของกองทัพ และเขาคือหัวหน้าของพวกเขา

20 เบไนยาห์บุตรเยโฮยาดาเป็นทหารกล้าจากเมืองขับเซเอล ผู้สร้างวีรกรรมหลายครั้ง เขาสังหารยอดฝีมือสองคนของโมอับ ครั้งหนึ่งเขาลงไปในหลุมฆ่าสิงโตในวันที่หิมะตกหนัก 21 และเขาได้สังหารคนอียิปต์คนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าคนนั้นถือหอกอยู่ เบไนยาห์ถือไม้พลองเข้าสู้ เขากระชากหอกจากมือของชาวอียิปต์คนนั้นและสังหารด้วยหอก 22 นี่คือวีรกรรมของเบไนยาห์บุตรเยโฮยาดา เขาก็มีชื่อเสียงเลื่องลือเทียบเท่าสามยอดนักรบด้วย 23 เขามีเกียรติมากกว่าใครๆ ในสามสิบยอดนักรบ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในสามยอดนักรบ ดาวิดทรงแต่งตั้งให้เขาดูแลกองทหารรักษาพระองค์

24 ในบรรดาสามสิบยอดนักรบ ได้แก่

อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ

เอลฮานันบุตรโดโด คนเบธเลเฮม

25 ชัมมาห์คนฮาโรด

เอลีคาคนฮาโรด

26 เฮเลสคนปัลที

อิราบุตรอิกเขชคนเทโคอา

27 อาบีเอเซอร์คนอานาโธท

สิบเบคัย[g]คนหุชาห์

28 ศัลโมนคนอาโหอาห์

มาหะรัยคนเนโทฟาห์

29 เฮเลด[h] บุตรบาอานาห์คนเนโทฟาห์

อิธัยบุตรรีบัยคนกิเบอาห์ในเขตเบนยามิน

30 เบไนยาห์คนปิราโธนฮิดดัย[i]คนห้วยกาอัช

31 อาบีอัลโบนคนอารบา

อัสมาเวทคนบาฮูริม

32 เอลียาห์บาคนชาอัลโบน

บรรดาบุตรของยาเชน

โยนาธาน 33 บุตรของ[j]ชัมมาห์คนฮาราร์

อาหิอัมบุตรชาราร์[k]คนฮาราร์

34 เอลีเฟเลทบุตรอาหัสบัยคนมาอาคาห์

เอลีอัมบุตรอาหิโธเฟลคนกิโลห์

35 เฮสโรคนคารเมล

ปาอารัยคนอาราบ

36 อิกาลบุตรนาธันคนโศบาห์

บุตรของฮากรี[l]

37 เศเลกคนอัมโมน

นาหะรัย คนเบเอโรทผู้ถืออาวุธประจำตัวของโยอาบบุตรเศรุยาห์

38 อิราคนอิธรา

กาเรบคนอิธรา

39 และอุรียาห์คนฮิตไทต์

รวมทั้งหมด 37 คน

Notas al pie

 1. 23:1 หรือนักร้องผู้เป็นที่รักของอิสราเอล
 2. 23:8 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอิชโบเชทคือเอชบาอัล(ดู1พศด.11:11 ว่ายาโชเบอัม)
 3. 23:8 คงจะเป็นอีกรูปหนึ่งของฮัคโมนี
 4. 23:8 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำเนา LXX. บางฉบับว่าอาดิโน คนเอสนีผู้สังหาร(ดู1พศด.11:11)
 5. 23:9 ภาษาฮีบรูว่ารวมพลอยู่ที่นั่น(ดู1พศด.11:13)
 6. 23:18 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าสามยอดนักรบเช่นเดียวกับข้อ 19 (ดู1พศด.11:20)
 7. 23:27 ภาษาฮีบรูว่าเมบุนนัย(ดู 21:18 และ1พศด.11:29)
 8. 23:29 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเฮเลบ(ดู1พศด.11:30)
 9. 23:30 สำเนาLXX. บางฉบับว่าหุรัย(ดู1พศด.11:32)
 10. 23:33 ภาษาฮีบรูไม่มีคำว่าบุตรของ(ดู1พศด.11:34)
 11. 23:33 สำเนาLXX. บางฉบับว่าสาคาร์(ดู1พศด.11:35)
 12. 23:36 ภาษาฮีบรูว่าฮักกาดี(ดู1พศด.11:38)