Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 21

Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sang nagahari si David, may nag-abot nga gutom sa sulod sang tatlo ka tuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kag ginsabat siya sang Ginoo, “Nag-abot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon.” Ining mga Gibeonhon indi mga Israelinhon kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda.

Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot, “Ano ang himuon ko sa inyo agod mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo.” Nagsabat ang mga Gibeonhon, “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sa kay bisan sin-o sa Israel luwas kon tugutan mo.” Nagpamangkot si David, “Ti, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo?” Nagsabat sila, “Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon agod wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila kag pabay-an ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibea, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari.” Nagsiling ang hari, “Sige, ihatag ko sila sa inyo.”

Wala gintugyan ni David sa ila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan kag apo ni Saul, tungod sang ila ginsumpaan ni Jonatan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni kag si Mefiboshet,[a] nga ang ila iloy amo si Rizpa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon, kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barley.

10 Ang anak ni Aya nga si Rizpa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato agod iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay agod indi pagkaunon sang mga pispis kon adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kon gab-i. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nag-ulan.

11 Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12 nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead kag ginpangayo ang mga tul-an ni Saul kag sang iya anak nga si Jonatan. (Sang mapatay si Saul kag si Jonatan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sang mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plasa sang Bet Shan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga-Jabesh Gilead ang ila mga bangkay.) 13 Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. 14 Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish, sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natuman tanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga mag-untat na ang gutom sa ila nasyon.

Ang Inaway Batok sa mga Filistinhon

15 Isa ka tion, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag sang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. 16 Si Ishbi Benob nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa,[b] nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw saway nga nagabug-at sing mga apat ka kilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. 17 Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David, kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya, “Indi na kami magsugot nga mag-upod ka liwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel, kag indi kami gusto nga madula ka.”

18 Sang ulihi, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway ginpatay ni Sibecai nga taga-Husha si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. 19 Kag sa isa pa nila ka inaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat mabug-at kag madamol.[c]

20 Nag-inaway pa gid liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may anom ka tudlo ang tagsa niya ka kamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. 21 Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonatan nga anak sang utod ni David nga si Shimea.

22 Atong apat ka Filistinhon mga kaliwat sang mga Rafa nga taga-Gat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.

Notas al pie

  1. 21:8 Mefiboshet
  2. 21:16 mga Rafa: ukon, mga Refaimnon. Siguro mga mataas nga mga tawo nga nagaestar sa Canaan antes mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11.
  3. 21:19 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol; sa English, like a weaverʼs rod.

New International Reader's Version

2 Samuel 21

David Makes Things Right for the People of Gibeon

1For three years in a row there wasn’t enough food in the land. That was while David was king. So David asked the Lord why he wasn’t blessing his people. The Lord said, “It is because Saul and his family committed murder. He put the people of Gibeon to death.”

The people of Gibeon weren’t a part of Israel. Instead, they were some of the Amorites who were still left alive. The Israelites had promised to spare them. But Saul had tried to put an end to them. That’s because he wanted to make Israel and Judah strong. So now King David sent for the people of Gibeon and spoke to them. He asked them, “What would you like me to do for you? How can I make up for the wrong things that were done to you? I want you to be able to pray that the Lord will once again bless his land.”

The people of Gibeon answered him. They said, “No amount of silver or gold can make up for what Saul and his family did to us. And we can’t put anyone in Israel to death.”

“What do you want me to do for you?” David asked.

They answered the king, “Saul nearly destroyed us. He made plans to wipe us out. We don’t have anywhere to live in Israel. So let seven of the males in his family line be given to us. We’ll kill them. We’ll put their dead bodies out in the open in the sight of the Lord. We’ll do it at Gibeah of Saul. Saul was the Lord’s chosen king.”

So King David said, “I’ll give seven males to you.”

The king spared Mephibosheth. He was the son of Jonathan and the grandson of Saul. David had made a promise in front of the Lord. He had promised to be kind to Jonathan and the family line of his father Saul. But the king chose Armoni and another Mephibosheth. They were the two sons of Aiah’s daughter Rizpah. Saul was their father. The king also chose the five sons of Saul’s daughter Merab. Adriel, the son of Barzillai, was their father. Adriel was from Meholah. King David handed them over to the people of Gibeon. They killed them. They put their dead bodies out in the open on a hill in the sight of the Lord. All seven of them died together. They were put to death during the first days of the harvest. It happened just when people were beginning to harvest the barley.

10 Aiah’s daughter Rizpah took some rough cloth people wear when they’re sad. She spread it out for herself on a rock. She stayed there from the beginning of the harvest until it rained. The rain poured down from the sky on the dead bodies of the seven males. She didn’t let the birds touch them by day. She didn’t let the wild animals touch them at night. 11 Someone told David what Rizpah had done. She was Aiah’s daughter and Saul’s concubine. 12 David went and got the bones of Saul and his son Jonathan. He got them from the citizens of Jabesh Gilead. They had stolen their bodies from the main street in Beth Shan. That’s where the Philistines had hung their bodies up on the city wall. They had done it after they struck Saul down on Mount Gilboa. 13 David brought the bones of Saul and his son Jonathan from Jabesh Gilead. The bones of the seven males who had been killed and put out in the open were also gathered up.

14 The bones of Saul and his son Jonathan were buried in the tomb of Saul’s father Kish. The tomb was at Zela in the territory of Benjamin. Everything the king commanded was done. After that, God answered prayer and blessed the land.

Wars Against the Philistines

15 Once again there was a battle between the Philistines and Israel. David went down with his men to fight against the Philistines. He became very tired. 16 Ishbi-Benob belonged to the family line of Rapha. The tip of his bronze spear weighed seven and a half pounds. He was also armed with a new sword. He said he would kill David. 17 But Abishai, the son of Zeruiah, came to save David. He struck down the Philistine and killed him. Then David’s men made a promise. They said to David, “We never want you to go out with us to battle again. You are the lamp of Israel’s kingdom. We want that lamp to keep on burning brightly.”

18 There was another battle against the Philistines. It took place at Gob. At that time Sibbekai killed Saph. Sibbekai was a Hushathite. Saph was from the family line of Rapha.

19 In another battle against the Philistines at Gob, Elhanan killed Goliath’s brother. Elhanan was the son of Jair from Bethlehem. Goliath was from the city of Gath. His spear was as big as a weaver’s rod.

20 There was still another battle. It took place at Gath. A huge man lived there. He had six fingers on each hand and six toes on each foot. So the total number of his toes and fingers was 24. He was also from the family of Rapha. 21 He made fun of Israel. So Jonathan killed him. Jonathan was the son of David’s brother Shimeah.

22 Those four Philistine men lived in Gath. They were from the family line of Rapha. David and his men killed them.