Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 21

Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sang nagahari si David, may nag-abot nga gutom sa sulod sang tatlo ka tuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kag ginsabat siya sang Ginoo, “Nag-abot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon.” Ining mga Gibeonhon indi mga Israelinhon kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda.

Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot, “Ano ang himuon ko sa inyo agod mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo.” Nagsabat ang mga Gibeonhon, “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sa kay bisan sin-o sa Israel luwas kon tugutan mo.” Nagpamangkot si David, “Ti, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo?” Nagsabat sila, “Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon agod wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila kag pabay-an ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibea, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari.” Nagsiling ang hari, “Sige, ihatag ko sila sa inyo.”

Wala gintugyan ni David sa ila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan kag apo ni Saul, tungod sang ila ginsumpaan ni Jonatan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni kag si Mefiboshet,[a] nga ang ila iloy amo si Rizpa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon, kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barley.

10 Ang anak ni Aya nga si Rizpa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato agod iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay agod indi pagkaunon sang mga pispis kon adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kon gab-i. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nag-ulan.

11 Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12 nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead kag ginpangayo ang mga tul-an ni Saul kag sang iya anak nga si Jonatan. (Sang mapatay si Saul kag si Jonatan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sang mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plasa sang Bet Shan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga-Jabesh Gilead ang ila mga bangkay.) 13 Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. 14 Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish, sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natuman tanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga mag-untat na ang gutom sa ila nasyon.

Ang Inaway Batok sa mga Filistinhon

15 Isa ka tion, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag sang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. 16 Si Ishbi Benob nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa,[b] nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw saway nga nagabug-at sing mga apat ka kilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. 17 Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David, kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya, “Indi na kami magsugot nga mag-upod ka liwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel, kag indi kami gusto nga madula ka.”

18 Sang ulihi, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway ginpatay ni Sibecai nga taga-Husha si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. 19 Kag sa isa pa nila ka inaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat mabug-at kag madamol.[c]

20 Nag-inaway pa gid liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may anom ka tudlo ang tagsa niya ka kamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. 21 Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonatan nga anak sang utod ni David nga si Shimea.

22 Atong apat ka Filistinhon mga kaliwat sang mga Rafa nga taga-Gat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.

Notas al pie

  1. 21:8 Mefiboshet
  2. 21:16 mga Rafa: ukon, mga Refaimnon. Siguro mga mataas nga mga tawo nga nagaestar sa Canaan antes mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11.
  3. 21:19 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol; sa English, like a weaverʼs rod.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒母耳记下 21

基遍人向扫罗家复仇

1在大卫执政期间,连续有三年饥荒,大卫就求问耶和华。耶和华说:“发生这饥荒是因为扫罗一家人的血债,他们杀害了基遍人。” 原来基遍人不是以色列人,他们是亚摩利人的遗民。以色列人曾起誓不伤害他们,但扫罗为以色列人和犹大人发热心,试图铲除基遍人。大卫就召来基遍人, 问他们:“我可以为你们做些什么来赎罪,使你们愿意祝福耶和华的子民[a]呢?” 基遍人答道:“金银不能解决我们和扫罗一家人的问题,我们也不想处死任何以色列人。”大卫说:“你们要我怎么办?” 他们说:“扫罗曾试图灭绝我们,把我们从以色列境内铲除。 请你把扫罗的七个子孙交给我们。耶和华选立了扫罗,我们就在耶和华面前把他们吊死在扫罗的家乡基比亚城。”王说:“我必把他们交给你们。”

大卫王因为与扫罗的儿子约拿单在耶和华面前起过誓,就没有把扫罗的孙子、约拿单的儿子米非波设交出来。 他把埃亚的女儿利斯巴为扫罗所生的两个儿子亚摩尼、米非波设和扫罗女儿米拉为米何拉人巴西莱的儿子亚得列所生的五个儿子交给基遍人。 基遍人在耶和华面前把他们七人吊死在山上,那时正好是收割大麦的时候。

10 扫罗的嫔妃、埃亚的女儿利斯巴在一块磐石上用麻布搭了一座棚看尸。她白天不让飞鸟靠近,夜间不容野兽走近,从开始收割大麦,一直守到降下雨来。 11 大卫知道这件事以后, 12 就去基列·雅比人那里把扫罗和约拿单的骸骨运来。从前非利士人在基利波杀死扫罗和约拿单,把他们的尸体挂在伯珊的广场,后来基列·雅比人把尸体偷走了。 13 大卫运回扫罗和约拿单的骸骨,又收殓了扫罗那七个子孙的骸骨。 14 众人按照大卫的吩咐,把扫罗和约拿单的骸骨埋葬在扫罗父亲基士的墓里,在便雅悯境内的洗拉。此后,上帝垂听了人们为国家的祷告。

与非利士人交战

15 以色列人又和非利士人交战,大卫亲自出征。在他十分疲倦的时候, 16 一个名叫以实·比诺的巨人佩戴新刀,手拿三公斤半重的铜矛,冲上来要杀他。 17 洗鲁雅的儿子亚比筛赶来救驾,杀死了非利士巨人。这事以后,大卫的部下向他起誓说:“你绝不可再跟我们一起出战,免得以色列的灯熄灭。” 18 后来,以色列人和非利士人在歌伯打仗,户沙人西比该杀了另一个非利士巨人撒弗。 19 在同一个地方,伯利恒人雅雷俄珥金的儿子伊勒哈难又杀了迦特人歌利亚。歌利亚的长矛粗如织布机的轴。 20 在迦特的一次交战中,有一个非利士巨人每只手脚各有六个手指和脚趾,共二十四个手指和脚趾。 21 他向以色列人骂阵,大卫的哥哥示米亚的儿子约拿单就杀了他。 22 这四个迦特巨人的后裔都死在大卫和他的部下手里。

Notas al pie

  1. 21:3 子民”希伯来文是“产业”。