Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 21

Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sang nagahari si David, may nag-abot nga gutom sa sulod sang tatlo ka tuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kag ginsabat siya sang Ginoo, “Nag-abot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon.” Ining mga Gibeonhon indi mga Israelinhon kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda.

Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot, “Ano ang himuon ko sa inyo agod mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo.” Nagsabat ang mga Gibeonhon, “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sa kay bisan sin-o sa Israel luwas kon tugutan mo.” Nagpamangkot si David, “Ti, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo?” Nagsabat sila, “Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon agod wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila kag pabay-an ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibea, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari.” Nagsiling ang hari, “Sige, ihatag ko sila sa inyo.”

Wala gintugyan ni David sa ila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan kag apo ni Saul, tungod sang ila ginsumpaan ni Jonatan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni kag si Mefiboshet,[a] nga ang ila iloy amo si Rizpa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon, kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barley.

10 Ang anak ni Aya nga si Rizpa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato agod iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay agod indi pagkaunon sang mga pispis kon adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kon gab-i. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nag-ulan.

11 Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12 nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead kag ginpangayo ang mga tul-an ni Saul kag sang iya anak nga si Jonatan. (Sang mapatay si Saul kag si Jonatan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sang mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plasa sang Bet Shan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga-Jabesh Gilead ang ila mga bangkay.) 13 Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. 14 Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish, sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natuman tanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga mag-untat na ang gutom sa ila nasyon.

Ang Inaway Batok sa mga Filistinhon

15 Isa ka tion, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag sang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. 16 Si Ishbi Benob nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa,[b] nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw saway nga nagabug-at sing mga apat ka kilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. 17 Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David, kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya, “Indi na kami magsugot nga mag-upod ka liwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel, kag indi kami gusto nga madula ka.”

18 Sang ulihi, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway ginpatay ni Sibecai nga taga-Husha si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. 19 Kag sa isa pa nila ka inaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat mabug-at kag madamol.[c]

20 Nag-inaway pa gid liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may anom ka tudlo ang tagsa niya ka kamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. 21 Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonatan nga anak sang utod ni David nga si Shimea.

22 Atong apat ka Filistinhon mga kaliwat sang mga Rafa nga taga-Gat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.

Notas al pie

  1. 21:8 Mefiboshet
  2. 21:16 mga Rafa: ukon, mga Refaimnon. Siguro mga mataas nga mga tawo nga nagaestar sa Canaan antes mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11.
  3. 21:19 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol; sa English, like a weaverʼs rod.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Цар 21

Наказание потомков Шаула

1Во время царствования Довуда три года – один за другим – был голод, и Довуд спросил об этом Вечного. Вечный сказал:

– Это из-за Шаула и его кровавого дома. Это из-за того, что он предал смерти гаваонитян[a].

Царь призвал гаваонитян и говорил с ними. (А гаваонитяне не принадлежали к Исроилу, они были остатком аморреев; исроильтяне поклялись пощадить их, но Шаул, ревнуя об Исроиле и Иудее, пытался уничтожить их.)

Довуд спросил гаваонитян:

– Что мне сделать для вас? Чем возместить вам, чтобы вы благословили наследие Вечного?

Гаваонитяне ответили ему:

– Нам не нужно ни серебра, ни золота от Шаула или его семьи, и мы не хотим предавать смерти кого-нибудь в Исроиле.

– Что же вы хотите, чтобы я сделал для вас? – спросил Довуд.

Они ответили царю:

– Что до человека, который уничтожал нас и замышлял погубить нас, чтобы нам не было места в землях Исроила, то пусть нам выдадут семь его потомков мужского пола, чтобы мы повесили их перед Вечным в Гиве Шаула, избранного Вечным.

И царь сказал:

– Я выдам их вам.

Царь пощадил Мефи-Бошета, сына Ионафана, внука Шаула, ради клятвы перед Вечным между Довудом и Ионафаном, сыном Шаула. Но царь взял Армони и Мефи-Бошета – сыновей Рицпы, дочери Айя, которых она родила Шаулу, вместе с пятью сыновьями дочери Шаула Мерав, которых она родила Адриилу, сыну мехолатянина Барзиллая. Он передал их гаваонитянам, которые повесили их на горе перед Вечным. Все семеро погибли вместе. Они были преданы смерти в первые дни жатвы, когда начиналась жатва ячменя[b].

10 Рицпа, дочь Айя, взяла мешковину и расстелила её для себя на скале. С начала жатвы и до тех пор, пока с небес на тела не полился дождь, она не позволяла птицам небесным касаться их днём, а диким зверям – ночью. 11 Когда Довуду сказали, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Шаула, 12 он пошёл и взял кости Шаула и его сына Ионафана у жителей Иавеша Галаадского. (Они тайно унесли их с площади в Бет-Шеане, где филистимляне повесили их после того, как они сразили Шаула в Гильбоа.) 13 Довуд перенёс оттуда кости Шаула и его сына Ионафана, а кости тех, кто был повешен, были собраны.

14 Кости Шаула и его сына Ионафана похоронили в гробнице Киша, отца Шаула, в Цела, что в земле Вениамина, и сделали всё, что приказал царь. После этого Всевышний внял мольбам о стране.

Войны с филистимлянами

15 И снова началась война между филистимлянами и Исроилом. Довуд со своими людьми отправился в путь. Они сражались с филистимлянами и у Довуда истощились силы. 16 А Ишби-Бенов, один из потомков рефаитов (народа гигантов), чей бронзовый наконечник копья весил около трёх с половиной килограммов[c] и который был опоясан новым мечом, сказал, что он убьёт Довуда. 17 Но Авишай, сын Церуи, пришёл Довуду на помощь. Он напал на филистимлянина и убил его. И люди Довуда поклялись ему, сказав:

– Никогда больше ты не выйдешь с нами в бой, чтобы не погас светильник Исроила.

18 Некоторое время спустя произошло новое сражение с филистимлянами в Гобе. Тогда хушатянин Сиббехай убил Сафа, одного из потомков рефаитов.

19 В другом сражении с филистимлянами в Гобе Элханан, сын ткача Иаира[d] из Вифлеема, убил Лахми, брата Голиафа из Гата,[e] у которого древко копья было большое, как ткацкий навой.

20 Позже произошло сражение в Гате, где был некий человек огромного роста, у которого было по шесть пальцев на каждой руке и на каждой ноге – всего двадцать четыре. Он также был потомком рефаитов. 21 Когда он насмехался над Исроилом, Ионафан, сын Шимеи, брата Довуда, убил его.

22 Эти четверо были потомками рефаитов в Гате и пали от рук Довуда и его людей.

Notas al pie

  1. 2 Цар 21:1 Исроил заключил мирный договор с гаваонитянами, когда завоевал Ханон (см. Иеш. 9:3-27).
  2. 2 Цар 21:9 Жатва ячменя происходила в середине весны.
  3. 2 Цар 21:16 Букв.: «триста шекелей».
  4. 2 Цар 21:19 Или: «сын Яаре-Орегима»; в 1 Лет. 20:5 он назван Иаиром.
  5. 2 Цар 21:19 Букв.: «убил гатянина Голиафа». См. 1 Лет. 20:5.