Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 21

Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sang nagahari si David, may nag-abot nga gutom sa sulod sang tatlo ka tuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kag ginsabat siya sang Ginoo, “Nag-abot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon.” Ining mga Gibeonhon indi mga Israelinhon kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda.

Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot, “Ano ang himuon ko sa inyo agod mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo.” Nagsabat ang mga Gibeonhon, “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sa kay bisan sin-o sa Israel luwas kon tugutan mo.” Nagpamangkot si David, “Ti, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo?” Nagsabat sila, “Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon agod wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila kag pabay-an ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibea, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari.” Nagsiling ang hari, “Sige, ihatag ko sila sa inyo.”

Wala gintugyan ni David sa ila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan kag apo ni Saul, tungod sang ila ginsumpaan ni Jonatan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni kag si Mefiboshet,[a] nga ang ila iloy amo si Rizpa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon, kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barley.

10 Ang anak ni Aya nga si Rizpa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato agod iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay agod indi pagkaunon sang mga pispis kon adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kon gab-i. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nag-ulan.

11 Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12 nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead kag ginpangayo ang mga tul-an ni Saul kag sang iya anak nga si Jonatan. (Sang mapatay si Saul kag si Jonatan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sang mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plasa sang Bet Shan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga-Jabesh Gilead ang ila mga bangkay.) 13 Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. 14 Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish, sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natuman tanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga mag-untat na ang gutom sa ila nasyon.

Ang Inaway Batok sa mga Filistinhon

15 Isa ka tion, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag sang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. 16 Si Ishbi Benob nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa,[b] nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw saway nga nagabug-at sing mga apat ka kilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. 17 Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David, kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya, “Indi na kami magsugot nga mag-upod ka liwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel, kag indi kami gusto nga madula ka.”

18 Sang ulihi, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway ginpatay ni Sibecai nga taga-Husha si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. 19 Kag sa isa pa nila ka inaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat mabug-at kag madamol.[c]

20 Nag-inaway pa gid liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may anom ka tudlo ang tagsa niya ka kamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. 21 Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonatan nga anak sang utod ni David nga si Shimea.

22 Atong apat ka Filistinhon mga kaliwat sang mga Rafa nga taga-Gat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.

Notas al pie

  1. 21:8 Mefiboshet
  2. 21:16 mga Rafa: ukon, mga Refaimnon. Siguro mga mataas nga mga tawo nga nagaestar sa Canaan antes mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11.
  3. 21:19 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol; sa English, like a weaverʼs rod.

Amplified Bible

2 Samuel 21

Gibeonite Revenge

1There was famine in the days of David for three consecutive years; and David sought the presence (face) of the Lord [asking the reason]. The Lord replied, “It is because of Saul and his bloody house, because [a]he put the Gibeonites to death.” So the king called the Gibeonites and spoke to them (now the Gibeonites were not of the sons (descendants) of Israel but of the remnant (survivors) of the Amorites. The Israelites had sworn [an oath] to [spare] them, but Saul in his zeal for the sons of Israel and Judah had sought to strike down the Gibeonites). So David said to the Gibeonites, “What should I do for you? How can I make it good so that you will bless the Lord’s inheritance (Israel)?” The Gibeonites said to him, “We will not accept silver or gold belonging to Saul or his household (descendants); nor is it for us to put any man to death in Israel.” David said, “I will do for you whatever you say.” So they said to the king, “The man who consumed us and planned to exterminate us from remaining in any territory of Israel, let seven men [chosen] from his sons (descendants) be given to us and we will hang them before the Lord [that is, put them on display, impaled with broken legs and arms] in [b]Gibeah of Saul, the chosen one of the Lord.” And the king said, “I will give them.”

But the king spared Mephibosheth the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord’s oath that was between David and Saul’s son Jonathan. So the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, whom she bore to Saul, Armoni and Mephibosheth, and the five sons of [c]Merab the daughter of Saul, whom she had borne to Adriel the son of Barzillai the Meholathite. He handed them over to the Gibeonites, and they hanged them on the hill before the Lord, and the seven died together. They were put to death in the first days of the grain harvest, the beginning of the barley harvest [in the spring].

10 Rizpah the daughter of Aiah took sackcloth and spread it out for herself on the rock, from the beginning of harvest [in the spring] until [the autumn] rain fell on them; and she allowed neither the birds of the sky to rest on their bodies by day, nor the beasts of the field [to feed on them] by night. 11 David was told what Rizpah the daughter of Aiah, the [d]concubine of Saul, had done. 12 Then David went and took the bones of Saul and Jonathan his son from the men of Jabesh-gilead, who had stolen them from the open square of Beth-shan, where the Philistines had hanged them on the day when the Philistines had killed Saul in Gilboa. 13 He brought up the bones of Saul and of Jonathan his son from there, and they gathered the bones of those who had been hanged [with their arms and legs broken]. 14 They buried the bones of Saul and Jonathan his son in the country of Benjamin in Zela, in the tomb of Kish his father; and they did all that the king commanded. After that, God was moved by prayer for the land.

15 Now the Philistines were at war again with Israel. David went down with his servants, and as they fought against the Philistines, David became weary. 16 Then Ishbi-benob, who was among the descendants of the giant, the weight of whose spear was three hundred shekels (six pounds) of bronze, was armed with a new sword, and he intended to kill David. 17 But Abishai the son of Zeruiah came to David’s aid, and struck and killed the Philistine. Then David’s men swore to him, “You shall not go out again with us to battle, so that you do not extinguish the lamp of Israel.”

18 After this, there was war again with the Philistines at Gob (Gezer). At that time Sibbecai the Hushathite killed Saph (Sippai), who was among the descendants of the giant. 19 There was war with the Philistines again at Gob, and Elhanan the son of Jaare-oregim, a Bethlehemite, killed Goliath the Gittite, whose spear shaft was like a weaver’s beam. 20 There was war at Gath again, where there was a man of great stature who had six fingers on each hand and six toes on each foot, twenty-four in number; he also was a descendant of the giants. 21 And when he taunted and defied Israel, Jonathan the son of Shimei, David’s brother, killed him. 22 These four [warriors] were descended from the giant in Gath, and they fell by the hands of David and his servants.

Notas al pie

  1. 2 Samuel 21:1 There is no more information about this elsewhere. The Gibeonites had tricked Israel into making a treaty with them (Josh 9:3-15) and Saul apparently tried to exterminate them to right the original wrong perpetrated by them against Israel (cf v 2).
  2. 2 Samuel 21:6 Saul’s home had been in Gibeah (1 Sam 10:26).
  3. 2 Samuel 21:8 So Greek and some Hebrew mss; MT has Michal.
  4. 2 Samuel 21:11 See note Gen 22:24.