Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 2

Gindala si Elias pa-Langit

1Sang tion nga kuhaon na sang Ginoo si Elias pa-langit paagi sa isa ka buhawi, nagalakat si Elias kag si Elisha halin sa Gilgal. Nagsiling si Elias kay Elisha, “Diri ka lang, kay ginapakadto ako sang Ginoo sa Betel.” Pero nagsiling si Elisha, “Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo kag sa imo nga indi gid ako magbulag sa imo.” Gani nagkadto sila sa Betel.

Karon, may grupo sang mga propeta didto sa Betel nga nagkadto kay Elisha kag nagpamangkot, “Nahibaluan mo bala nga kuhaon na sang Ginoo subong nga adlaw ang imo agalon?” Nagsabat si Elisha, “Huo, nahibaluan ko, pero indi lang naton paghambalan ina.”

Dayon nagsiling si Elias kay Elisha, “Diri ka lang, kay ginapakadto ako sang Ginoo sa Jerico.” Nagsabat si Elisha, “Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo kag sa imo nga indi gid ako magbulag sa imo.” Gani naglakat sila sa Jerico.

Karon, may grupo sang mga propeta didto sa Jerico nga nagpalapit kay Elisha kag nagpamangkot, “Nahibaluan mo bala nga kuhaon na sang Ginoo subong nga adlaw ang imo agalon?” Nagsabat si Elisha, “Huo, nahibaluan ko, pero indi lang naton paghambalan ina.”

Dayon nagsiling si Elias kay Elisha, “Diri ka lang, kay ginapakadto ako sang Ginoo sa Suba sang Jordan.” Nagsabat si Elisha, “Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo kag sa imo nga indi gid ako magbulag sa imo.” Gani nagpadayon sila nga duha sa paglakat.

Karon, may 50 ka tawo nga miyembro sang grupo sang mga propeta nga nagtindog sa ulo-unhan, nga nagaatubang sa lugar nga ginpunduhan ni Elias kag ni Elisha sa may Suba sang Jordan. Gin-uba ni Elias ang iya kunop kag ginlukot ini kag ginhampak sa tubig. Natunga dayon ang tubig, kag nagtabok sila nga duha sa mamala nga duta. Pagkatabok nila, nagsiling si Elias kay Elisha, “Ano ang gusto mo nga himuon ko sa imo antes ako kuhaon sa imo?” Nagsabat si Elisha, “Gusto ko nga mapanubli sing doble ang imo gahom.”[a] 10 Nagsiling si Elias, “Mabudlay inang imo ginapangayo. Pero, mabaton mo ini kon makita mo ako nga ginakuha, pero kon indi, indi mo ini mabaton.”

11 Samtang nagalakat sila nga nagaestoryahanay, gulpi lang nga may nag-abot nga karwahe nga kalayo nga ginaguyod sang mga kabayo nga kalayo. Nag-agi ini sa ila tunga kag nagseparar sa ila, kag gindala si Elias pa-langit paagi sa isa ka buhawi. 12 Nakita ini ni Elisha kag nagsinggit siya, “Amay ko! Amay ko! Ang mga karwahe kag mga manugkarwahe sang Israel!”[b] Kag sang wala na niya makita si Elias, gin-gisi niya ang iya bayo hasta nga napihak sa pagpakita sang iya pagpangasubo.

13 Dayon ginpulot niya ang kunop ni Elias nga nahulog, kag nagbalik siya sa higad sang Suba sang Jordan kag nagtindog didto. 14 Ginhampak niya ang tubig sang kunop ni Elias kag nagsiling, “Diin na karon ang Ginoo, ang Dios ni Elias?” Sang ginhimo niya ato, natunga ang tubig, kag nagtabok dayon siya. 15 Sang makita sang grupo sang mga propeta nga halin sa Jerico ang natabo, nagsiling sila, “Ang gahom ni Elias ara kay Elisha!” Gani ginsugata nila si Elisha kag nagluhod sila bilang pagtahod sa iya. 16 Nagsiling sila, “Sir, may kaupod kami nga 50 ka mabakod nga mga tawo. Kon gusto mo, ipapangita ta sa ila ang imo agalon. Basi bala gindala lang siya sang Espiritu sang Ginoo sa isa ka bukid ukon sa isa ka pulopatag.” Nagsabat si Elisha, “Indi sila pagpalakta.” 17 Pero nagpamilit gid sila hasta nga nahuya na lang siya magpangindi. Gani nagsiling siya, “Sige, palakta ninyo sila.” Gani ginpalakat nila ang 50 ka tawo, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw ginpangita nila si Elias pero wala gid nila siya makita. 18 Pagbalik nila kay Elisha, nga ara pa sa Jerico, nagsiling si Elisha sa ila, “Ti, indi bala nga nagsiling ako sa inyo nga indi kamo maglakat?”

Ang mga Milagro nga Ginhimo ni Elisha

19 Ang mga tawo sa banwa sang Jerico nagsiling kay Elisha, “Sir, nakita mo man nga maayo ang nahamtangan sang amon banwa. Pero indi maayo ang tubig, kag tungod sini ang mga tanom indi magtubo.”[c] 20 Nagsiling si Elisha, “Dal-i ninyo ako sang bag-o nga yahong kag butangi sang asin.” Gani gindal-an nila siya sini. 21 Naglakat dayon siya sa tuburan kag ginhaboy didto ang asin kag nagsiling, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘Gintinluan ko na ini nga tubig, kag indi na ini makapatay ukon makapauntat sa pagtubo sang tanom.[d]’ ” 22 Kag halin sadto, matinlo na ang tubig, suno sa ginsiling ni Elisha nga matabo.

23 Naghalin si Elisha sa Jerico kag nagkadto sa Betel. Samtang nagalakat siya sa dalan, may mga pamatan-on nga lalaki nga naghalin sa isa ka banwa kag naglango-lango sa iya. Nagsiling sila, “Kalbo, halin diri![e] Kalbo, halin diri!” 24 Nagbalikid si Elisha kag gintulok niya ang mga pamatan-on kag ginpakamalaot sa ngalan sang Ginoo. Dayon may duha ka babayi nga oso[f] nga nagguwa halin sa kakahuyan kag ginus-ab ang 42 ka pamatan-on. 25 Nagkadto dayon si Elisha sa Bukid sang Carmel, kag pagkatapos nagbalik siya sa Samaria.

Notas al pie

  1. 2:9 Gusto… imo gahom: Siguro ang buot silingon, gusto ni Elisha nga hatagan siya ni Elias sang gahom nga doble sang sa ginahatag niya sa iban nga mga propeta, agod siya ang magabulos kay Elias bilang pangulo sang mga propeta.
  2. 2:12 Ang mga karwahe… sang Israel: Posible ang buot silingon, si Elias manugdepensa sang Israel ukon wala sing mahimo ang depensa sang Israel kon wala siya.
  3. 2:19 ang mga tanom indi magtubo: ukon, ang mga nagabusong nagakahulugan.
  4. 2:21 makapauntat sa pagtubo sang tanom: ukon, makapahulog sa mga ginabusong.
  5. 2:23 halin diri: sa literal, magsaka ka.
  6. 2:24 oso: sa English, bear.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.