Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 17

Ang Paghari ni Hoseas sa Israel

1Nangin hari sang Israel si Hoseas nga anak ni Elah sang ikadose nga tuig sang paghari ni Ahaz sa Juda. Sa Samaria nag-estar si Hoseas, kag naghari siya sa sulod sang siyam ka tuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, pero indi gid pareho sa ginhimo sang mga hari sang Israel nga nauna sa iya.

Ginsalakay ni Haring Shalmaneser sang Asiria si Hoseas. Ginsakop niya siya kag ginpabayad sang buhis. Pero sang ulihi wala na nagbayad si Hoseas sang buhis subong sang iya ginahimo kada tuig, kag nagpangayo siya sang bulig kay Haring So sang Egipto. Sang mahibaluan ni Shalmaneser nga nagtraidor si Hoseas, gindakop niya siya kag ginpriso.

Dayon ginsalakay sang hari sang Asiria ang bug-os nga Israel, kag sa sulod sang tatlo ka tuig ginkibon niya ang Samaria. Kag sang ikasiyam nga tuig sang paghari ni Hoseas, gin-agaw sang hari sang Asiria ang Samaria, kag gindala niya ang mga taga-Israel sa Asiria bilang mga bihag. Ginpaestar niya sila sa banwa sang Hala, sa mga lugar malapit sa Suba sang Habor sa Gozan, kag sa mga banwa sang mga Medianhon.

Natabo ini sa mga taga-Israel tungod kay nakasala sila sa Ginoo nga ila Dios nga nagpaguwa sa ila sa Egipto kag naghilway sa ila sa mga kamot sang Faraon nga hari sang Egipto. Nagsimba sila sa iban nga mga dios kag nagsunod sa mga pagginawi sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa ila. Nagsunod man sila sa mga pagginawi nga gintudlo sang mga hari sang Israel. Naghimo sila sa tago sang mga butang nga kontra sa Ginoo nga ila Dios. Naghimo man sila sang mga simbahan sa mataas nga mga lugar bisan diin sa Israel, halin sa magagmay nga mga baryo[a] hasta sa dalagko nga mga banwa nga napaderan. 10 Nagpatindog sila sang handumanan nga mga bato kag mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera sa ibabaw sang tagsa ka bukid kag sa idalom sang tagsa ka madabong nga kahoy. 11 Nagsunog sila sang mga insenso sa tagsa ka simbahan sa mataas nga mga lugar, pareho sang ginhimo sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa ila. Naghimo sila sang malaot nga mga butang nga nakapaakig sa Ginoo. 12 Nagsimba sila sa mga dios-dios bisan nagsiling ang Ginoo, “Indi kamo magsimba sa mga dios-dios.” 13 Ginapaandaman permi sang Ginoo ang Israel kag Juda paagi sa mga propeta kag manalagna: “Magbiya na kamo sa inyo malaot nga mga pagginawi. Tumana ninyo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga ara sa bug-os nga Kasuguan nga ginpatuman ko sa inyo mga katigulangan kag ginhatag ko sa inyo paagi sa akon mga alagad nga mga propeta.” 14 Pero indi sila magtuman. Matig-a ang ila mga ulo pareho sa ila mga katigulangan nga wala nagsalig sa Ginoo nga ila Dios. 15 Ginsikway nila ang iya mga pagsulundan kag ang kasugtanan nga ginhimo niya sa ila mga katigulangan, kag ginbaliwala nila ang iya mga paandam sa ila. Ginsunod nila ang mga wala sing pulos nga mga dios-dios, kag sila nangin wala man sing pulos. Ginsunod nila ang mga nasyon sa ila palibot bisan ginmanduan sila sang Ginoo nga indi sila magsunod. Ginhimo gid nila ang mga butang nga gindilian sa ila sang Ginoo nga himuon. 16 Ginsikway nila ang tanan nga sugo sang Ginoo nga ila Dios, kag naghimo sila para sa ila kaugalingon sang imahen sang duha ka tinday nga baka, kag sang hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. Nagsimba sila sa tanan nga butang sa langit kag sa kay Baal. 17 Ginhalad nila ang ila mga bata sa kalayo; nagdangop sila sa mga manugpakot kag mga babaylan, kag gintugyan nila ang ila kaugalingon sa paghimo sang malain sa panulok sang Ginoo, kag nakapaakig ini sa Ginoo.

18 Naakig gid ang Ginoo sa mga taga-Israel kag ginpahalin niya sila sa ila lugar palayo sa iya presensya. Ang tribo lang ni Juda amo ang nabilin, 19 kag bisan gani ang Juda wala man nagtuman sa mga sugo sang Ginoo nga ila Dios. Ginsunod nila ang mga pagginawi nga gintudlo sa ila sang mga taga-Israel. 20 Gani ginsikway sang Ginoo ang tanan nga katawhan sang Israel. Ginsilutan niya sila paagi sa pagtugyan sa ila sa mga nagsalakay sa ila hasta nga ginpahalin niya sila sa ila lugar palayo sa iya presensya.

21 Sang ginseparar sang Ginoo ang Israel sa ginharian ni David, ginhimo sang mga taga-Israel si Jeroboam nga anak ni Nebat nga ila hari. Gin-ganyat ni Jeroboam ang mga taga-Israel sa pagbiya sa Ginoo, kag gintulod niya sila sa paghimo sang dako nga sala. 22 Nagpadayon sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga sala ni Jeroboam, kag wala gid sila nagbiya sa sini, 23 hasta nga ginpahalin sila sang Ginoo sa ila lugar palayo sa iya presensya, suno sa iya ginpaandam sa ila paagi sa iya mga alagad nga mga propeta. Gani ginbihag ang katawhan sang Israel sa Asiria, kag didto sila nagaestar hasta subong.

Nag-estar ang mga Taga-Asiria sa Israel

24 Nagpadala ang hari sang Asiria sang mga tawo sa Samaria halin sa Babilonia, Cut, Ava, Hamat, kag Sefarvaim, kag ginpaestar niya sila sa mga banwa sang Samaria sa pagbulos sa mga taga-Israel. Gani ginsakop nila ang Samaria kag ang iban pa nga mga banwa sang Israel. 25 Sang pagsugod nila estar didto, wala sila nagsimba sa Ginoo; gani ginpadal-an sila sang Ginoo sang mga leon kag ginpamatay ang iban sa ila. 26 Ini nga hitabo ginbalita sa hari sang Asiria: “Ang mga tawo nga imo ginpadala kag ginpaestar sa mga banwa sang Samaria wala kahibalo sang kasuguan sang dios sa amo nga lugar. Gani ginpadal-an niya sila sang mga leon kag ginpamatay ang iban sa ila, kay wala gid sila kahibalo sang iya kasuguan.”

27 Nagmando dayon ang hari sang Asiria, “Pabalika sa Samaria ang isa sa mga pari nga aton ginbihag, kag didto siya paestara agod makatudlo siya sa mga tawo kon ano ang kasuguan sang dios sa amo nga lugar.” 28 Gani ang isa sa mga pari nga ginbihag nagbalik sa Samaria kag didto nag-estar sa Betel, kag gintudluan niya ang mga tawo kon paano magsimba sa Ginoo. 29 Pero ining nagkalain-lain nga grupo sang mga tawo padayon nga naghimo sang ila mga dios-dios sa tagsa ka banwa nga ila ginaestaran. Ginbutang nila ang ila mga dios-dios sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar nga ginhimo sang mga taga-Samaria. 30 Ang halin sa Babilonia naghimo sang imahen sang ila dios nga si Sucot Benot. Ang halin sa Cut naghimo sang imahen sang ila dios nga si Nergal. Ang halin sa Hamat naghimo sang imahen sang ila dios nga si Ashima. 31 Ang halin sa Ava naghimo sang imahen sang ila mga dios nga si Nibhaz kag si Tartak. Kag ang halin sa Sefarvaim ginsunog nila ang ila mga kabataan bilang halad sa ila mga dios nga si Adramelec kag si Anamelec. 32 Nagsimba sila sa Ginoo, pero nagpili sila sang mga pari halin mismo sa ila mga tawo sa pagpanguna sa ila sa paghalad sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. 33 Nagsimba sila sa Ginoo, pero nagsimba man sila sa ila kaugalingon nga mga dios suno sa kinabatasan sang mga nasyon nga ila ginhalinan. 34 Hasta subong ginahimo gihapon nila ini. Indi matuod ang ila pagsimba sa Ginoo, kag wala sila nagatuman sa mga sugo, mga pagsulundan, mga pagpanudlo, kag mga kasuguan nga ginhatag sang Ginoo sa mga kaliwat ni Jacob, nga iya gin-ngalanan nga Israel. 35 Sang naghimo ang Ginoo sang kasugtanan sa mga Israelinhon, nagmando siya sa ila: “Indi kamo magsimba ukon mag-alagad sa mga dios-dios, ukon maghalad sa ila. 36 Ako lang ang inyo simbahon, ang Ginoo nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto paagi sa akon dako nga gahom. Ako lang ang dapat ninyo simbahon kag halaran. 37 Dapat tumanon ninyo permi ang akon mga sugo, mga pagsulundan, mga pagpanudlo, kag mga kasuguan nga akon ginsulat para sa inyo. Indi gid kamo magsimba sa iban nga mga dios. 38 Indi ninyo pagkalimtan ang akon kasugtanan sa inyo, kag indi kamo magsimba sa iban nga mga dios. 39 Ako lang gid ang inyo simbahon, ang Ginoo nga inyo Dios, kay ako ang magaluwas sa inyo sa tanan ninyo nga kaaway.”

40 Pero ato nga mga tawo wala nagpamati sa Ginoo, kundi nagpadayon sila sa paghimo sang ila daan nga mga kinabatasan. 41 Samtang nagasimba sila sa Ginoo, nagasimba man sila sa ila mga dios-dios. Kag hasta subong amo ina ang ginahimo sang ila mga kaliwat.

Notas al pie

 1. 17:9 baryo: ukon, tore.

New American Standard Bible

2 Kings 17

Hoshea Reigns over Israel

1In the twelfth year of Ahaz king of Judah, Hoshea the son of Elah became king over Israel in Samaria, and reigned nine years. He did evil in the sight of the Lord, only not as the kings of Israel who were before him. Shalmaneser king of Assyria came up against him, and Hoshea became his servant and paid him tribute. But the king of Assyria found conspiracy in Hoshea, who had sent messengers to So king of Egypt and had offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year; so the king of Assyria shut him up and bound him in prison.

Then the king of Assyria invaded the whole land and went up to Samaria and besieged it three years.

Israel Captive

In the ninth year of Hoshea, the king of Assyria captured Samaria and carried Israel away into exile to Assyria, and settled them in Halah and Habor, on the river of Gozan, and in the cities of the Medes.

Why Israel Fell

Now this came about because the sons of Israel had sinned against the Lord their God, who had brought them up from the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and they had [a]feared other gods and walked in the [b]customs of the nations whom the Lord had driven out before the sons of Israel, and in the customs of the kings of Israel which they had [c]introduced. The sons of Israel [d]did things secretly which were not right against the Lord their God. Moreover, they built for themselves high places in all their towns, from watchtower to fortified city. 10 They set for themselves sacred pillars and [e]Asherim on every high hill and under every green tree, 11 and there they burned incense on all the high places as the nations did which the Lord had carried away to exile before them; and they did evil things provoking the Lord. 12 They served idols, concerning which the Lord had said to them, “You shall not do this thing.” 13 Yet the Lord warned Israel and Judah through all His prophets and every seer, saying, “Turn from your evil ways and keep My commandments, My statutes according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you through My servants the prophets.” 14 However, they did not listen, but stiffened their neck [f]like their fathers, who did not believe in the Lord their God. 15 They rejected His statutes and His covenant which He made with their fathers and His warnings with which He warned them. And they followed vanity and became vain, and went after the nations which surrounded them, concerning which the Lord had commanded them not to do like them. 16 They forsook all the commandments of the Lord their God and made for themselves molten images, even two calves, and made an [g]Asherah and worshiped all the host of heaven and served Baal. 17 Then they made their sons and their daughters pass through the fire, and practiced divination and enchantments, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, provoking Him. 18 So the Lord was very angry with Israel and removed them from His [h]sight; none was left except the tribe of Judah.

19 Also Judah did not keep the commandments of the Lord their God, but walked in the [i]customs [j]which Israel had [k]introduced. 20 The Lord rejected all the [l]descendants of Israel and afflicted them and gave them into the hand of plunderers, until He had cast them [m]out of His sight.

21 When He had torn Israel from the house of David, they made Jeroboam the son of Nebat king. Then Jeroboam drove Israel away from following the Lord and made them [n]commit a great sin. 22 The sons of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did; they did not depart from them 23 until the Lord removed Israel from His sight, as He spoke through all His servants the prophets. So Israel was carried away into exile from their own land to Assyria until this day.

Cities of Israel Filled with Strangers

24 The king of Assyria brought men from Babylon and from Cuthah and from [o]Avva and from Hamath and Sepharvaim, and settled them in the cities of Samaria in place of the sons of Israel. So they possessed Samaria and lived in its cities. 25 At the beginning of their living there, they did not fear the Lord; therefore the Lord sent lions among them which killed some of them. 26 So they spoke to the king of Assyria, saying, “The nations whom you have carried away into exile in the cities of Samaria do not know the custom of the god of the land; so he has sent lions among them, and behold, they kill them because they do not know the custom of the god of the land.”

27 Then the king of Assyria commanded, saying, “Take there one of the priests whom you carried away into [p]exile and let [q]him go and live there; and let him teach them the custom of the god of the land.” 28 So one of the priests whom they had carried away into exile from Samaria came and lived at Bethel, and taught them how they should fear the Lord.

29 But every nation still made gods of its own and put them in the houses of the high places which the people of Samaria had made, every nation in their cities in which they lived. 30 The men of Babylon made Succoth-benoth, the men of Cuth made Nergal, the men of Hamath made Ashima, 31 and the Avvites made Nibhaz and Tartak; and the Sepharvites burned their children in the fire to Adrammelech and Anammelech the gods of Sepharvaim. 32 They also feared the Lord and [r]appointed from among themselves priests of the high places, who acted for them in the houses of the high places. 33 They feared the Lord and served their own gods according to the custom of the nations from among whom they had been carried away into exile.

34 To this day they do according to the earlier customs: they do not fear the Lord, nor do they [s]follow their statutes or their ordinances or the law, or the commandments which the Lord commanded the sons of Jacob, whom He named Israel; 35 with whom the Lord made a covenant and commanded them, saying, “You shall not fear other gods, nor bow down yourselves to them nor serve them nor sacrifice to them. 36 But the Lord, who brought you up from the land of Egypt with great power and with an outstretched arm, Him you shall fear, and to Him you shall bow yourselves down, and to Him you shall sacrifice. 37 The statutes and the ordinances and the law and the commandment which He wrote for you, you shall observe to do forever; and you shall not fear other gods. 38 The covenant that I have made with you, you shall not forget, nor shall you fear other gods. 39 But the Lord your God you shall fear; and He will deliver you from the hand of all your enemies.” 40 However, they did not listen, but they did according to their earlier custom. 41 So while these nations feared the Lord, they also served their [t]idols; their children likewise and their grandchildren, as their fathers did, so they do to this day.

Notas al pie

 1. 2 Kings 17:7 Lit revered, and so throughout the ch
 2. 2 Kings 17:8 Lit statutes
 3. 2 Kings 17:8 Lit made
 4. 2 Kings 17:9 Or uttered words which
 5. 2 Kings 17:10 I.e. wooden symbols of a female deity
 6. 2 Kings 17:14 Lit like the neck of
 7. 2 Kings 17:16 I.e. a wooden symbol of a female deity
 8. 2 Kings 17:18 Lit face
 9. 2 Kings 17:19 Lit statutes
 10. 2 Kings 17:19 Lit of Israel which they
 11. 2 Kings 17:19 Lit made
 12. 2 Kings 17:20 Lit seed
 13. 2 Kings 17:20 Lit from His face
 14. 2 Kings 17:21 Lit sin
 15. 2 Kings 17:24 In 2 Kin 18:34, Ivvah
 16. 2 Kings 17:27 Lit exile from there
 17. 2 Kings 17:27 Lit them
 18. 2 Kings 17:32 Lit made for themselves from among
 19. 2 Kings 17:34 Lit do according to
 20. 2 Kings 17:41 Or graven images