Ang Pulong Sang Dios

2 Corinto 2:1-17

1Gani naghunahuna ako nga indi na lang ako magkadto dira sa inyo kon masakit ko man lang liwat ang inyo balatyagon. 2Kay kon masakit ko ang inyo balatyagon, sin-o na lang ang magahatag sang kalipay sa akon? Wala na! 3Amo ina ang kabangdanan kon ngaa nagsulat ako anay sa inyo, agod nga kon magkadto ako dira, indi ako mapasubuan sang mga tawo nga amo kuntani ang dapat maghatag sang kalipay sa akon. Kag nagapati ako nga kon malipay ako, kamo malipay man. 4Pagsulat ko sadto anay sa inyo, natublag kag nasubuan gid ako kag naghibi pa gani. Indi nakon tuyo nga magsakit sang inyo balatyagon, kundi gusto ko lang nga mahibaluan ninyo nga palangga ko gid kamo.

Patawara Ninyo ang Nakasala

5Karon, kon parte sa tawo dira nga nakasala, indi lang ako ang iya ginhatagan sang kasubo kundi may ara man siya nga ginhatag nga kasubo sa inyo tanan. Nagasiling ako nga “may ara” kay indi ko gusto pasubrahan. 6Pero bastante na ang silot nga inyo ginhatag sa iya. 7Gani patawara na ninyo siya kag palig-una dayon, kay basi kon maapektuhan na gid siya sa sobra nga kasubo. 8Kag nagapangabay man ako sa inyo nga ipakita ninyo sa iya nga ginapalangga pa ninyo siya. 9Amo gani ini ang kabangdanan nga nagsulat ako sa inyo, kay gusto ko mahibaluan kon bala masaligan kamo sa pagtuman sang tanan nga akon ginasiling sa inyo. 10Kon ginapatawad ninyo ang tawo nga nakasala, ginapatawad ko man siya. Kay kon may nakahimo sing sala sa akon ginapatawad ko na siya sa atubangan ni Cristo para sa inyo kaayuhan. 11Dapat ta himuon ini agod indi kita madaog ni Satanas, kay nahibaluan ta kon ano ang iya mga pahito.

Si Pablo sa Troas

12Pag-abot ko didto sa Troas agod magwali sang Maayong Balita parte kay Cristo, nakita ko nga ginpreparar na sang Ginoo ang ila mga tagipusuon sa pagpamati sa akon. 13Pero indi ako mapahamtang kay wala didto si Tito nga akon utod kay Cristo. Gani naglisensya ako sa mga tumuluo didto kag nagkadto sa Macedonia.

Ang Pahamot ni Cristo

14Salamat sa Dios kay permi siya nagauna sa aton sa parada sang pagdaog. Ginahimo niya ini tungod ara na kita kay Cristo. Ginagamit niya kami sa pagpakilala sa iya sa mga tawo bisan sa diin nga lugar, kag ining amon ginapahibalo pareho sang pahamot. 15Kay pareho kami sang mahamot nga halad ni Cristo sa Dios nga mapanimahuan sang mga tawo nga nagakalaluwas, kag pati sang mga nagakalawala. 16Sa mga tawo nga nagakalawala, ang amon ginapalapnag nga kamatuoran pareho sang baho nga halin sa patay nga nagadala sang kamatayon; pero sa mga tawo nga nagakalaluwas, pareho ini sang pahamot nga halin sa buhi nga nagadala sang kabuhi. Ti, sin-o ang makasarang sang sini nga obra? 17Pero ginpadala kami sang Dios. Kag tungod nga siya nagatulok sa amon, kag kami ara kay Cristo, sinsero kami kon maghambal sang mensahi sang Dios. Indi kami pareho sang iban nga naganegosyo sang mensahi sang Dios agod makuwartahan nila ang mga tawo.

New International Version - UK

2 Corinthians 2:1-17

1So I made up my mind that I would not make another painful visit to you. 2For if I grieve you, who is left to make me glad but you whom I have grieved? 3I wrote as I did, so that when I came I would not be distressed by those who should have made me rejoice. I had confidence in all of you, that you would all share my joy. 4For I wrote to you out of great distress and anguish of heart and with many tears, not to grieve you but to let you know the depth of my love for you.

Forgiveness for the offender

5If anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you to some extent – not to put it too severely. 6The punishment inflicted on him by the majority is sufficient. 7Now instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. 8I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. 9Another reason I wrote to you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. 10Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven – if there was anything to forgive – I have forgiven in the sight of Christ for your sake, 11in order that Satan might not outwit us. For we are not unaware of his schemes.

Ministers of the new covenant

12Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me, 13I still had no peace of mind, because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia.

14But thanks be to God, who always leads us as captives in Christ’s triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. 15For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. 16To the one we are an aroma that brings death; to the other, an aroma that brings life. And who is equal to such a task? 17Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, as those sent from God.