Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 5:1-14

Mga Bilin sa mga Manugdumala sang mga Tumuluo kag sa mga Bataon pa

1Kamo nga mga manugdumala sang mga tumuluo, may ihambal ako sa inyo. Bilang isa man ka manugdumala sang mga tumuluo, nga nakakita mismo sang mga pag-antos ni Cristo kag manug-ambit man sang iya gahom kag dungog kon mag-abot siya, nagapakitluoy ako sa inyo nga 2tatapon ninyo sing maayo ang mga katawhan sang Dios nga ara sa inyo. Pareho sila sa mga karnero kag kamo amo ang mga manugbantay sa ila. Dapat kinabubut-on gid ang inyo pagtatap sa ila kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, indi nga napilitan lang kamo ukon may ginapaabot kamo nga suhol, kundi tungod kay gusto gid ninyo nga makabulig sa ila. 3Indi kamo magpakahari-hari sa mga tumuluo nga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi mangin sulundan kamo nila. 4Kag sa pag-abot ni Cristo nga amo ang Pangulo nga Manugbantay, mabaton ninyo ang balos nga matahom gid kag indi madula hasta san-o.

5Kag kamo nga mga bataon pa, magpasakop kamo sa mga tigulang. Kag kamo tanan nga mga tumuluo, magpaubos kamo kag mag-alagad sa isa kag isa, kay nagasiling ang Kasulatan, “Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluoyan niya ang mapainubuson.”5:5 Hul. 3:34. 6Gani magpasakop kamo sa gahom sang Dios, kay magaabot ang adlaw nga padunggan niya kamo. 7Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay nagakabalaka siya sa inyo.

8Magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay! Kay ang inyo kaaway nga si Satanas nagalibot-libot pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulukbon. 9Palig-una ninyo ang inyo pagtuo sa Dios kag pamatuki ninyo si Satanas. Dumduma ninyo nga indi lang kamo ang nagaantos kundi pati man ang tanan nga utod ninyo kay Cristo sa kalibutan. Ini nga mga pag-antos, nga ang katuyuan sini dapat matuman,5:9 nga ang katuyuan sini dapat matuman: ukon, nga dapat makompleto. ginaeksperiensya man nila. 10Malip-ot lang nga tion ang inyo pag-antos. Pagkatapos sina ang Dios amo ang magabulig sa inyo agod wala na sing kulang sa inyo kabuhi, kag siya ang magapalig-on kag magapabaskog sa inyo. Kay siya ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kag ginpili niya kamo agod makaambit man kamo sang iya wala sing katapusan nga gahom kag dungog paagi sa inyo paghiusa kay Cristo. 11Dayawon siya sa iya gahom nga wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

12Ginsulat ko sa inyo ini nga malip-ot nga sulat sa bulig ni Silvanus. Utod ta siya kay Cristo kag masaligan gid. Kabay pa nga paagi sa sulat nga ini napabaskog ko kamo kag napamatud-an ko ang kaayo sang Dios sa aton. Magpabilin kamo sa iya kaayo.

13Ang mga tumuluo sa Babilonia5:13 Babilonia: Posible ang ginatumod diri amo ang Roma. nagapangamusta sa inyo. Sila pareho man sa inyo nga ginpili sang Dios nga mangin iya mga anak. Si Marcos nga ginakabig ko nga akon anak nagapangamusta man sa inyo. 14Magkamustahanay kamo nga may Kristohanon nga paghigugma.5:14 Kristohanon nga paghigugma: sa literal, halok sang paghigugma.

Kabay pa nga ang paghidaet5:14 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. ara sa inyo, tanan kamo nga ara kay Cristo.

Slovo na cestu

1. Petrův 5:1-14

Vztahy mezi staršími a mladšími

1A nyní několik slov starším sboru. I já jsem takovým duchovním představitelem. Mluvím jako očitý svědek Kristových utrpení a jako ten, kdo spolu s vámi bude účastníkem Kristovy slávy při jeho příchodu.

2Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu. 3Neporoučejte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem. 4Až potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě.

5Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní,

protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání,

ale obrací se proti pyšným.

6A tak se skloňte pod silnou Boží ruku a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas. 7Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu.

8Mějte se na pozoru před útoky vašeho nepřítele ďábla; obchází jako hladový řvoucí lev a hledá, koho by roztrhal. 9Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Pamatujte, že křesťané na celém světě procházejí stejnými zkouškami jako vy. 10Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ. 11Jemu patří provždy všechna moc a sláva.

Závěrečné pozdravy

12Tento krátký dopis posílám po Silvánovi, kterého považuji za věrného bratra. Chtěl jsem vás ujistit o Boží lásce a povzbudit vás, abyste se jí drželi.

13Váš bratrský sbor zde v Římě vás pozdravuje, stejně jako Marek, kterého považuji za svého syna. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Vám všem, kteří náležíte Kristu, přeji pokoj.