Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kabuhi

1Tungod si Cristo nag-antos sa iya lawasnon nga kahimtangan, dapat preparado man kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos wala na nagapakasala. 2Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3Gani indi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto nga himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina nga nagahambal sila sang malain kontra sa inyo. 5Pero magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo, kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo, buhi ukon patay na. 6Amo ini ang kabangdanan kon ngaa ginwali ang Maayong Balita sa mga tawo nga patay na, agod nga bisan patay na sila subong sa ila lawasnon nga kahimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo, mabuhi sila sa ila espirituhanon nga kahimtangan subong nga ang Dios espiritu.

Gamiton Ninyo ang Abilidad nga Ginhatag sang Dios

7Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani maghunahuna kamo sing nagakadapat kag magpugong sang inyo kaugalingon, agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. 8Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing hugot sa inyo tagipusuon. Kay kon may paghigugma ka sa imo isigkatawo, makapatawad ka gid sa iya bisan madamo ang iya nahimo nga sala. 9Magmaabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala sing pagkumod. 10Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kaayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador sining nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. 11Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sang pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban, dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios, agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamhanan siya kag dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.

Ang Pag-antos Bilang Kristohanon

12Mga hinigugma, indi kamo magkatingala sa masakit nga mga pagtilaw nga inyo ginaagihan. Kon ginatilawan ang inyo pagtuo indi kamo maghunahuna nga kon daw ano na gid ang matabo sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Kag mabug-os na gid ang inyo kalipay kon mapakita na niya ang iya gahom sa tanan. 14Gani kon ginainsulto kamo tungod nga kamo mga sumulunod ni Cristo, bulahan kamo kay ara sa inyo ang makagagahom nga Espiritu, nga amo ang Espiritu sang Dios. 15Kon ginasilutan kamo, kabay pa nga indi tungod nakapatay kamo sing tawo, ukon nagpangawat, ukon naghimo sang malain, ukon nagpasilabot sa ginahimo sang iban. 16Pero kon silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon indi kamo dapat magkahuya, kundi magpasalamat pa gani kamo sa Dios tungod nga ginatawag kamo sa sina nga ngalan.

17Kay nag-abot na ang tion nga magaumpisa na ang Dios sa paghukom sa iya mga anak. Kag kon ini magaumpisa sa aton nga iya mga anak, ano pa gid ayhan ang maabtan sang mga wala nagasunod sa Maayong Balita sang Dios?

18Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Kon ang mga matarong haluson gani maluwas, ano pa gid ayhan ang matabo sa mga makasasala kag wala nagakilala sa Dios?”4:18 Hul. 11:31.

19Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, kay indi gid niya kamo pagpabay-an.

Slovo na cestu

1. Petrův 4:1-19

Žít pro Boha

1K utrpení přistupujte jako Kristus, který zakusil mnoho bolesti. Kdo takto trpěl, rozhodl se skoncovat s hříchem. 2A tak pokud jste ještě zde na zemi, nepoddávejte se hříšným touhám, ale řiďte se Boží vůlí. 3Stačí, že jako nevěřící jste v minulosti žili nevázaným životem, ve vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství. 4Samozřejmě, vaši dřívější přátelé budou překvapeni, že už s nimi nedržíte, budou se vám posmívat a pohrdat vámi. 5Ale z toho si nic nedělejte; vždyť oni se budou za svůj život zodpovídat Soudci všech živých i mrtvých. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm zemřelým, kteří za svého života byli lidmi povrchním hodnocením odsuzováni, které však Bůh, jenž soudí podle ducha, odmění věčným životem. 7Rychle se blíží konec všeho, 8proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky – vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. 9Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. 10Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji.

11Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.

Těžkosti pro Krista

12Moji milí přátelé, nenechte se zmást různými těžkými zkouškami, které prověřují vaši víru není, to nic neobvyklého. 13Přijímejte takové zkoušky rádi, vždyť tím trpíte jako Kristus a o to více se budete v den jeho příchodu radovat. 14Urážejí-li vás lidé proto, že jste křesťany, považujte to za výsadu. Můžete si být jisti, že Boží Duch, Duch slávy, bude při vás. 15Nerad bych slyšel, že někdo z vás trpí pro vraždu, krádež, nějaký zločin nebo zasahování do záležitostí druhých lidí. 16Jestliže však trpíte jako křesťané, pak to není žádná hanba. Chvalte Boha za výsadu, že patříte do Boží rodiny a že smíte nést Kristovo jméno – křesťané.

17Vždyť je určena doba, kdy má začít soud od těch, kteří patří Bohu. A jestliže máme být nejprve souzeni my křesťané, jaký hrozný osud čeká ty, kteří Boží poselství odmítají?

18Když se stěží zachrání věřící člověk,

co teprve čeká hříšné a bezbožné?

19A tak trpíte-li podle Boží vůle, pokračujte v činění dobra a svěřte se cele svému Stvořiteli, jenž vás nikdy nezklame.