Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kabuhi

1Tungod si Cristo nag-antos sa iya lawasnon nga kahimtangan, dapat preparado man kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos wala na nagapakasala. 2Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3Gani indi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto nga himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina nga nagahambal sila sang malain kontra sa inyo. 5Pero magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo, kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo, buhi ukon patay na. 6Amo ini ang kabangdanan kon ngaa ginwali ang Maayong Balita sa mga tawo nga patay na, agod nga bisan patay na sila subong sa ila lawasnon nga kahimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo, mabuhi sila sa ila espirituhanon nga kahimtangan subong nga ang Dios espiritu.

Gamiton Ninyo ang Abilidad nga Ginhatag sang Dios

7Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani maghunahuna kamo sing nagakadapat kag magpugong sang inyo kaugalingon, agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. 8Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing hugot sa inyo tagipusuon. Kay kon may paghigugma ka sa imo isigkatawo, makapatawad ka gid sa iya bisan madamo ang iya nahimo nga sala. 9Magmaabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala sing pagkumod. 10Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kaayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador sining nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. 11Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sang pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban, dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios, agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamhanan siya kag dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.

Ang Pag-antos Bilang Kristohanon

12Mga hinigugma, indi kamo magkatingala sa masakit nga mga pagtilaw nga inyo ginaagihan. Kon ginatilawan ang inyo pagtuo indi kamo maghunahuna nga kon daw ano na gid ang matabo sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Kag mabug-os na gid ang inyo kalipay kon mapakita na niya ang iya gahom sa tanan. 14Gani kon ginainsulto kamo tungod nga kamo mga sumulunod ni Cristo, bulahan kamo kay ara sa inyo ang makagagahom nga Espiritu, nga amo ang Espiritu sang Dios. 15Kon ginasilutan kamo, kabay pa nga indi tungod nakapatay kamo sing tawo, ukon nagpangawat, ukon naghimo sang malain, ukon nagpasilabot sa ginahimo sang iban. 16Pero kon silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon indi kamo dapat magkahuya, kundi magpasalamat pa gani kamo sa Dios tungod nga ginatawag kamo sa sina nga ngalan.

17Kay nag-abot na ang tion nga magaumpisa na ang Dios sa paghukom sa iya mga anak. Kag kon ini magaumpisa sa aton nga iya mga anak, ano pa gid ayhan ang maabtan sang mga wala nagasunod sa Maayong Balita sang Dios?

18Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Kon ang mga matarong haluson gani maluwas, ano pa gid ayhan ang matabo sa mga makasasala kag wala nagakilala sa Dios?”4:18 Hul. 11:31.

19Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, kay indi gid niya kamo pagpabay-an.

New International Reader's Version

1 Peter 4:1-19

Living for God

1Christ suffered in his body. So prepare yourselves to think in the same way Christ did. Do this because whoever suffers in their body is finished with sin. 2As a result, they don’t live the rest of their earthly life for evil human desires. Instead, they live to do what God wants. 3You have spent enough time in the past doing what ungodly people choose to do. You lived a wild life. You longed for evil things. You got drunk. You went to wild parties. You worshiped statues of gods, which the Lord hates. 4Ungodly people are surprised that you no longer join them in what they do. They want you to join them in their wild and wasteful living. So they say bad things about you. 5But they will have to explain their actions to God. He is ready to judge those who are alive and those who are dead. 6That’s why the good news was preached even to people who are now dead. It was preached to them for two reasons. It was preached so that their bodies might be judged. This judgment is made by human standards. But the good news was also preached so that their spirits might live. This life comes by means of God’s power.

7The end of all things is near. So be watchful and control yourselves. Then you may pray. 8Most of all, love one another deeply. Love erases many sins by forgiving them. 9Welcome others into your homes without complaining. 10God’s gifts of grace come in many forms. Each of you has received a gift in order to serve others. You should use it faithfully. 11If anyone speaks, they should do it as one speaking God’s words. If anyone serves, they should do it with the strength God provides. Then in all things God will be praised through Jesus Christ. Glory and power belong to him for ever and ever. Amen.

Suffering for Being a Christian

12Dear friends, don’t be surprised by the terrible things happening to you. The trouble you are having has come to test you. So don’t feel as if something strange were happening to you. 13Instead, be joyful that you are taking part in Christ’s sufferings. Then you will have even more joy when Christ returns in glory. 14Suppose people say bad things about you because you believe in Christ. Then you are blessed, because God’s Spirit rests on you. He is the Spirit of glory. 15If you suffer, it shouldn’t be because you are a murderer. It shouldn’t be because you are a thief or someone who does evil things. It shouldn’t be because you interfere with other people’s business. 16But suppose you suffer for being a Christian. Then don’t be ashamed. Instead, praise God because you are known by the name of Christ. 17It is time for judgment to begin with the household of God. And since it begins with us, what will happen to people who don’t obey God’s good news? 18Scripture says,

“Suppose it is hard for godly people to be saved.

Then what will happen to ungodly people and sinners?” (Proverbs 11:31)

19Here is what people who suffer because of God’s plan should do. They should commit themselves to their faithful Creator. And they should continue to do good.