Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kabuhi

1Tungod si Cristo nag-antos sa iya lawasnon nga kahimtangan, dapat preparado man kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos wala na nagapakasala. 2Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3Gani indi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto nga himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina nga nagahambal sila sang malain kontra sa inyo. 5Pero magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo, kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo, buhi ukon patay na. 6Amo ini ang kabangdanan kon ngaa ginwali ang Maayong Balita sa mga tawo nga patay na, agod nga bisan patay na sila subong sa ila lawasnon nga kahimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo, mabuhi sila sa ila espirituhanon nga kahimtangan subong nga ang Dios espiritu.

Gamiton Ninyo ang Abilidad nga Ginhatag sang Dios

7Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani maghunahuna kamo sing nagakadapat kag magpugong sang inyo kaugalingon, agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. 8Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing hugot sa inyo tagipusuon. Kay kon may paghigugma ka sa imo isigkatawo, makapatawad ka gid sa iya bisan madamo ang iya nahimo nga sala. 9Magmaabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala sing pagkumod. 10Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kaayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador sining nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. 11Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sang pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban, dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios, agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamhanan siya kag dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.

Ang Pag-antos Bilang Kristohanon

12Mga hinigugma, indi kamo magkatingala sa masakit nga mga pagtilaw nga inyo ginaagihan. Kon ginatilawan ang inyo pagtuo indi kamo maghunahuna nga kon daw ano na gid ang matabo sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Kag mabug-os na gid ang inyo kalipay kon mapakita na niya ang iya gahom sa tanan. 14Gani kon ginainsulto kamo tungod nga kamo mga sumulunod ni Cristo, bulahan kamo kay ara sa inyo ang makagagahom nga Espiritu, nga amo ang Espiritu sang Dios. 15Kon ginasilutan kamo, kabay pa nga indi tungod nakapatay kamo sing tawo, ukon nagpangawat, ukon naghimo sang malain, ukon nagpasilabot sa ginahimo sang iban. 16Pero kon silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon indi kamo dapat magkahuya, kundi magpasalamat pa gani kamo sa Dios tungod nga ginatawag kamo sa sina nga ngalan.

17Kay nag-abot na ang tion nga magaumpisa na ang Dios sa paghukom sa iya mga anak. Kag kon ini magaumpisa sa aton nga iya mga anak, ano pa gid ayhan ang maabtan sang mga wala nagasunod sa Maayong Balita sang Dios?

18Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Kon ang mga matarong haluson gani maluwas, ano pa gid ayhan ang matabo sa mga makasasala kag wala nagakilala sa Dios?”4:18 Hul. 11:31.

19Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, kay indi gid niya kamo pagpabay-an.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 4:1-19

Cristo causashcata catichij

1Cristoca, Paipaj aichapimi llaquicunata apashpa ñucanchijmanta huañurca. Cancunapish llaquicunata apanataca, ama manchaichijchu. Maijanpish quiquin aichapi llaquicunata apajca, millaita ruranataca ña saquishcami. 2Paica, huañuna punllacama quiquin munaitaca, ña mana rurangachu. Ashtahuanpish Taita Diospaj munaitami rurashpataj causanga. 3Ñami saruncunallamantaj cancunaca, Diosta mana rijsijcuna cashpa, amijta millai ruraicunapi causarcanguichij. Machaj, micuj, ubyaj, cʼulun ninacushpa amijta tushujcunami carcanguichij. Rurashcalla, millanana dioscunata adorajcunapishmi carcanguichij. 4Cunanca, ña mana paicunahuan chai millai ruranacunaman cacharishca shina callpanguichijchu. Chaimantami imamanta ña mana chashna rurashcata mana yachashpa, cancunataca cʼamincuna. 5Ashtahuanpish paicuna imallata rurashcataca, Diosmanmi ricuchingacuna. Paimi causajcunatapish, huañushcacunatapish, paicuna ima rurashcata ricuchingapaj allichirishca tiyacun. 6Shujtajcunata shinallataj llaquichishca cashpapish, Taita Dios causacuj shinallataj espirituca causachun, huañushcacunamanpish alli huillaitaca huillashcami.

7Tucui imalla tiyajcuna tucurina punllaca, ñallamari chayamucun. Chaimanta, Diosta mañai tucungapajca, rijcharishca, alli yuyaihuan causaichij. 8Tucuimanta yallica, caishujhuan chaishujhuan cʼuyanacuichij. Cʼuyaica, mashna juchacunatapish mana ñahuipi churanchu. 9Poźadata mañajpipish, ama huashalla rimarishpa, caishuj chaishuj chasquinacuichijlla. 10Tucuicunami Diosmantaca, chʼican chʼican rurai tucunata chasquircanguichij. Chaicunahuanca, caishuj chaishujpaj allita ruraichij. Chashnami mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyashpa cushcahuanca, tucuita alli pajtachinguichij. 11Maijanpish huillashpaca, Diospaj Shimi cashcallata huillaichij. Maijanpish ima allitapish rurashpa servijca, Taita Dios cushca rurai tucunahuan servichij. Tucui imalla rurashcapish, Jesucristomanta Taita Diosllata jatunyachingapaj chashna ruraichij. Huiñai huiñaita jatunyachishca canapish, tucuita mandanapish Paipajllamari. Chashna cachun.

Cristota catishcamanta llaquitaca apaichij

12Cʼuyashca huauqui, panicuna, cancuna alli crij cashcata ricungapaj nina shina jatun llaquicuna japijpica, ima mana ricushcata shina, ima mana yachashcata shinaca ama mancharinguichijchu. 13Mancharinapaj randica, Cristo apashca llaquicunallatataj apacushcata yuyarishpa cushicuichigari. Chai llaquicunata apashcamantaca, Pai achij nicuj sumaj shamujpica, jatuntami cushicunguichij. 14Cristota caticushcamanta cancunata cʼamijpica, cushicunguichijmari. Cancunapica, Diospaj sumaj Espiritumari causacun. Cancunata cʼamijcunaca, Paitamari cʼamincuna. Ashtahuanpish cancunaca, Paitaca sumajyachinguichijmari. 15Cancunataca, pipish amalla huañuchij cajpi, shuhua cajpi, millaita ruraj cajpi, shujtajcunapaj imapi satirij cajpi llaquichicushca cachun. 16Ashtahuanpish Cristota catij cajpi llaquichijpica, ama pingaringuichijchu. Pingarinapaj randica, chai llaquicunata apashpaca, Taita Diostamari sumajyachinguichij. 17Dios, Paipaj huahuacunata llaquichina punllamari ña chayamushca. Ñucanchijtaraj chashna llaquichi callarijpica, Taita Dios cushca alli huillaita mana uyasha nijcunacarin, ¡imachari tucunga!

18«Cashcata rurajpish, llaquicunata apashpa, ashamanta quishpirijpica,

Diosta mana manchaj juchayujcarin, ¡imapishchari tucunga!»

19Taita Dios munashca shina llaquita apajcunaca, paicunata Ruraj Diospaj maquipi almata mingashpa allita ruracuchunlla. Pai Diosca, manataj cungaringachu.