Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kabuhi

1Tungod si Cristo nag-antos sa iya lawasnon nga kahimtangan, dapat preparado man kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos wala na nagapakasala. 2Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3Gani indi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto nga himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina nga nagahambal sila sang malain kontra sa inyo. 5Pero magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo, kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo, buhi ukon patay na. 6Amo ini ang kabangdanan kon ngaa ginwali ang Maayong Balita sa mga tawo nga patay na, agod nga bisan patay na sila subong sa ila lawasnon nga kahimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo, mabuhi sila sa ila espirituhanon nga kahimtangan subong nga ang Dios espiritu.

Gamiton Ninyo ang Abilidad nga Ginhatag sang Dios

7Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani maghunahuna kamo sing nagakadapat kag magpugong sang inyo kaugalingon, agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. 8Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing hugot sa inyo tagipusuon. Kay kon may paghigugma ka sa imo isigkatawo, makapatawad ka gid sa iya bisan madamo ang iya nahimo nga sala. 9Magmaabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala sing pagkumod. 10Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kaayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador sining nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. 11Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sang pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban, dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios, agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamhanan siya kag dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.

Ang Pag-antos Bilang Kristohanon

12Mga hinigugma, indi kamo magkatingala sa masakit nga mga pagtilaw nga inyo ginaagihan. Kon ginatilawan ang inyo pagtuo indi kamo maghunahuna nga kon daw ano na gid ang matabo sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Kag mabug-os na gid ang inyo kalipay kon mapakita na niya ang iya gahom sa tanan. 14Gani kon ginainsulto kamo tungod nga kamo mga sumulunod ni Cristo, bulahan kamo kay ara sa inyo ang makagagahom nga Espiritu, nga amo ang Espiritu sang Dios. 15Kon ginasilutan kamo, kabay pa nga indi tungod nakapatay kamo sing tawo, ukon nagpangawat, ukon naghimo sang malain, ukon nagpasilabot sa ginahimo sang iban. 16Pero kon silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon indi kamo dapat magkahuya, kundi magpasalamat pa gani kamo sa Dios tungod nga ginatawag kamo sa sina nga ngalan.

17Kay nag-abot na ang tion nga magaumpisa na ang Dios sa paghukom sa iya mga anak. Kag kon ini magaumpisa sa aton nga iya mga anak, ano pa gid ayhan ang maabtan sang mga wala nagasunod sa Maayong Balita sang Dios?

18Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Kon ang mga matarong haluson gani maluwas, ano pa gid ayhan ang matabo sa mga makasasala kag wala nagakilala sa Dios?”4:18 Hul. 11:31.

19Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, kay indi gid niya kamo pagpabay-an.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得前书 4:1-19

生活的改变

1既然基督曾在肉身上为你们受苦,你们也要怀着同样的心志,因为肉体受过苦的人已经与罪断绝了关系, 2可以在今后的生活中不再随从人的私欲,只服从上帝的旨意。 3你们从前长期沉溺于异教徒的嗜好——淫乱、纵欲、醉酒、狂欢、宴乐和可憎的偶像崇拜。 4如今你们不再和他们同流合污,他们觉得奇怪,就用恶言毁谤你们。 5但他们将来必须向审判活人和死人的主交账。 6正因如此,福音也曾传给已死的人。这样,他们的肉体虽然像世人一样受了审判,他们的灵魂却可以靠上帝活着。

恩典的好管家

7万物的尽头快到了。因此,你们要谨慎自律,警醒祷告。 8最重要的是要彼此真诚相爱,因为爱可以遮盖许多罪。 9要互相接待,不发怨言, 10按着自己所得的恩赐彼此服侍,做上帝各样恩典的好管家。 11能讲道的,要按着上帝的话去讲;能服侍人的,要本着上帝所赐的力量去服侍。这样,上帝会借着耶稣基督在一切的事上得到荣耀。

愿荣耀和权能都归于祂,直到永永远远。阿们!

以受苦为荣

12亲爱的弟兄姊妹,若有火一般的试炼临到你们,不要觉得奇怪,以为发生了什么不寻常的事, 13反倒要欢喜,因为你们是与基督一起受苦。这样,你们在祂的荣耀显现时可以和祂一同欢喜快乐。 14如果你们为基督的缘故受辱骂,就有福了!因为上帝荣耀的灵常住在你们身上。 15你们谁也不可因杀人、偷盗、作恶或管闲事而受苦。 16若是为了做基督徒而受苦,不要觉得羞耻,要因这身份归荣耀给上帝。 17因为时候到了,审判要先从上帝的家开始。如果审判要从我们开始,那些不信从上帝福音的人会有怎样的结局呢? 18如果义人得救尚且不易,不敬虔的人和罪人会有什么下场呢? 19所以,照上帝旨意受苦的人要继续专心行善,将自己的灵魂交托给那位信实的造物主。