Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 3:1-22

Sa mga Mag-asawa

1Karon, kamo nga mga asawa, dapat magpasakop kamo sa inyo mga bana, agod nga kon ang inyo mga bana wala nagatuo sa pulong sang Dios, madala ninyo sila sa Ginoo paagi sa inyo maayo nga pamatasan bisan indi na kamo maghambal. 2Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios kag ang inyo pamatasan indi salawayon. 3Kon gusto ninyo nga mangin matahom, indi ninyo pagpasulabihon ang pagkopyor sang inyo buhok nga ginabutangan sang malahalon nga mga alahas, ukon pagsuksok sang malahalon nga bayo, 4kundi patahumon ninyo ang sa sulod sang inyo kaugalingon, ang maayo nga pamatasan nga wala gid nagaliwat. Magmalulo kamo kag magmabuot. Amo ini ang malahalon sa panulok sang Dios. 5Kag amo ini ang ginhimo sang una sang tumuluo nga mga babayi nga nagsalig sa Dios. Nagpatahom sila paagi sa ila pagpasakop sa ila mga bana. 6Pareho bala kay Sara, gintuman niya si Abraham kag ginkabig niya siya nga iya agalon. Kamo mga anak na ni Sara, gani dapat maayo ang inyo ginahimo kag indi kamo magkahadlok sa bisan ano.3:6 Sara, gani… magkahadlok sa bisan ano: ukon, Sara, kon maayo ang inyo ginahimo kag wala kamo nagakahadlok sa bisan ano.

7Kamo man nga mga bana, dapat trataron ninyo ang inyo mga asawa suno sa inyo nahibaluan nga nagakabagay bilang Kristohanon. Tahura ninyo sila bilang mga babayi nga mas maluya sang sa aton. Kay ginhatagan man sila sang Dios sing kabuhi nga wala sing katapusan pareho sa aton. Himua ninyo ini agod wala sing sablag ang inyo pangamuyo.3:7 agod wala sing sablag ang inyo pangamuyo: ukon, agod sabton sang Dios ang inyo pangamuyo.

Maghigugmaanay Kamo Tanan

8Karon, ari pa ang akon bilin sa inyo nga tanan: dapat mag-isa kamo sa inyo hunahuna kag mabinatyagon sa isa kag isa. Maghigugmaanay kamo bilang mga mag-ulutod. Magmalulo kamo kag magmapainubuson sa isa kag isa. 9Indi ninyo pagbalusan sang malain ang nagahimo sang malain sa inyo, kag indi man ninyo pagbalusan sang insulto ang nagainsulto sa inyo. Ang dapat ninyo nga himuon, magpangamuyo kamo nga kaluoyan sila sang Dios, tungod nga ginpili kamo sang Dios sa paghimo sini, kag agod kaluoyan man niya kamo. 10Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi

indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.

11Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.

Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.

12Kay ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,

kag ginapamatian niya ang ila mga pangamuyo.

Pero nagakaakig siya sa mga nagahimo sang malain.”3:12 Salmo 34:12-16.

13Sin-o bala ang magahalit sa inyo kon luyag gid ninyo ang paghimo permi sing maayo? 14Pero kon hingabuton kamo tungod sang inyo ginahimo nga maayo, bulahan kamo. Indi kamo magkahadlok ukon magkatublag kon ano ang ila himuon sa inyo. 15Dumdumon ninyo nga si Cristo amo ang dapat ninyo tahuron kag sundon. Kag maghanda kamo permi sa pagpaathag sa kay bisan sin-o nga magpamangkot sa inyo parte sa inyo paglaom. 16Sabta ninyo sila sa malulo nga paagi kag may pagtahod. Siguruhon ninyo nga permi matinlo ang inyo konsensya, agod mahuy-an ang mga tawo nga nagapakalain sang inyo maayo nga mga binuhatan bilang mga sumulunod ni Cristo. 17Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyo ginahimo nga maayo, kon amo gid man ina ang kabubut-on sang Dios, kaysa mag-antos kamo tungod nga nakahimo kamo sing malain. 18Kay si Cristo gani ginpatay bisan wala siya nakahimo sing malain. Kag kaisa gid lang siya napatay agod mapatawad ang aton mga sala. Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala agod madala niya kita sa Dios. Ginpatay siya matuod sa iya lawasnon nga kahimtangan, pero ginbuhi siya sa espirituhanon nga kahimtangan. 19-20Kag sa iya espirituhanon nga kahimtangan, nagkadto siya bisan sa mga espiritu sang mga tawo nga napriso, nga wala nagsunod sa Dios sang panahon ni Noe, kag may ginbalita siya sa ila. Sang una naghulat ang Dios sa ila nga may pagpailob, nga magtuo sila sa iya samtang ginahimo ni Noe ang barko. Pero walo gid lang ka tawo ang nagtuo kag nakasulod sa barko kag naluwas sa tubig. 21Ang ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso sa aton. Kag ini nga bautiso amo ang nagaluwas sa aton paagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Indi ini paghugas sang mga higko sa aton lawas, kundi nagapromisa kita sa Dios nga indi na kita maghimo sang mga butang nga nahibaluan ta nga indi niya gusto. 22Si Jesu-Cristo didto na subong sa langit, sa tuo sang Dios,3:22 tuo sang Dios: buot silingon, kay Cristo ang pinakamataas nga awtoridad, gahom, kag dungog. kag ginpasakop sa iya ang tanan nga anghel kag ang tanan nga espiritu nga may awtoridad kag gahom.

New International Reader's Version

1 Peter 3:1-22

1Wives, follow the lead of your own husbands. Suppose some of them don’t believe God’s word. Then let them be won to Christ without words by seeing how their wives behave. 2Let them see how pure you are. Let them see that your lives are full of respect for God. 3Fancy hairstyles don’t make you beautiful. Wearing gold jewelry or fine clothes doesn’t make you beautiful. 4Instead, your beauty comes from inside you. It is the beauty of a gentle and quiet spirit. Beauty like this doesn’t fade away. God places great value on it. 5This is how the holy women of the past used to make themselves beautiful. They put their hope in God. And they followed the lead of their own husbands. 6Sarah was like that. She obeyed Abraham. She called him her master. Do you want to be like her? Then do what is right. And don’t give in to fear.

7Husbands, consider the needs of your wives. They are weaker than you. So treat them with respect. Honor them as those who will share with you the gracious gift of life. Then nothing will stand in the way of your prayers.

Suffering for Doing Good

8Finally, I want all of you to agree with one another. Be understanding. Love one another. Be kind and tender. Be humble. 9Don’t pay back evil with evil. Don’t pay back unkind words with unkind words. Instead, pay back evil with kind words. This is what you have been chosen to do. You will receive a blessing by doing this. 10Scripture says,

“Suppose someone wants to love life

and see good days.

Then they must keep their tongues from speaking evil.

They must keep their lips from telling lies.

11They must turn away from evil and do good.

They must look for peace and go after it.

12The Lord’s eyes look on godly people, and he blesses them.

His ears are open to their prayers.

But the Lord doesn’t bless those who do evil.” (Psalm 34:12–16)

13Who is going to hurt you if you really want to do good? 14But suppose you do suffer for doing what is right. Even then you will be blessed. Scripture says, “Don’t fear what others say they will do to hurt you. Don’t be afraid.” (Isaiah 8:12) 15But make sure that in your hearts you honor Christ as Lord. Always be ready to give an answer to anyone who asks you about the hope you have. Be ready to give the reason for it. But do it gently and with respect. 16Live so that you don’t have to feel you’ve done anything wrong. Some people may say evil things about your good conduct as believers in Christ. If they do, they will be put to shame for speaking like this about you. 17God may want you to suffer for doing good. That’s better than suffering for doing evil. 18Christ also suffered once for sins. The one who did what is right suffered for those who don’t do right. He suffered to bring you to God. His body was put to death. But the Holy Spirit brought him back to life. 19After that, Christ went and made an announcement to the spirits in prison. 20Long ago these spirits did not obey. That was when God was patient while Noah was building the ark. And only a few people went into the ark. In fact, there were only eight. Those eight people were saved through water. 21The water of the flood is a picture. It is a picture of the baptism that now saves you too. This baptism has nothing to do with removing dirt from your body. Instead, it promises God that you will keep a clear sense of right and wrong. This baptism saves you by the same power that raised Jesus Christ from the dead. 22He has gone into heaven. He is at God’s right hand. Angels, authorities and powers are under his control.