Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 3:1-22

Sa mga Mag-asawa

1Karon, kamo nga mga asawa, dapat magpasakop kamo sa inyo mga bana, agod nga kon ang inyo mga bana wala nagatuo sa pulong sang Dios, madala ninyo sila sa Ginoo paagi sa inyo maayo nga pamatasan bisan indi na kamo maghambal. 2Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios kag ang inyo pamatasan indi salawayon. 3Kon gusto ninyo nga mangin matahom, indi ninyo pagpasulabihon ang pagkopyor sang inyo buhok nga ginabutangan sang malahalon nga mga alahas, ukon pagsuksok sang malahalon nga bayo, 4kundi patahumon ninyo ang sa sulod sang inyo kaugalingon, ang maayo nga pamatasan nga wala gid nagaliwat. Magmalulo kamo kag magmabuot. Amo ini ang malahalon sa panulok sang Dios. 5Kag amo ini ang ginhimo sang una sang tumuluo nga mga babayi nga nagsalig sa Dios. Nagpatahom sila paagi sa ila pagpasakop sa ila mga bana. 6Pareho bala kay Sara, gintuman niya si Abraham kag ginkabig niya siya nga iya agalon. Kamo mga anak na ni Sara, gani dapat maayo ang inyo ginahimo kag indi kamo magkahadlok sa bisan ano.3:6 Sara, gani… magkahadlok sa bisan ano: ukon, Sara, kon maayo ang inyo ginahimo kag wala kamo nagakahadlok sa bisan ano.

7Kamo man nga mga bana, dapat trataron ninyo ang inyo mga asawa suno sa inyo nahibaluan nga nagakabagay bilang Kristohanon. Tahura ninyo sila bilang mga babayi nga mas maluya sang sa aton. Kay ginhatagan man sila sang Dios sing kabuhi nga wala sing katapusan pareho sa aton. Himua ninyo ini agod wala sing sablag ang inyo pangamuyo.3:7 agod wala sing sablag ang inyo pangamuyo: ukon, agod sabton sang Dios ang inyo pangamuyo.

Maghigugmaanay Kamo Tanan

8Karon, ari pa ang akon bilin sa inyo nga tanan: dapat mag-isa kamo sa inyo hunahuna kag mabinatyagon sa isa kag isa. Maghigugmaanay kamo bilang mga mag-ulutod. Magmalulo kamo kag magmapainubuson sa isa kag isa. 9Indi ninyo pagbalusan sang malain ang nagahimo sang malain sa inyo, kag indi man ninyo pagbalusan sang insulto ang nagainsulto sa inyo. Ang dapat ninyo nga himuon, magpangamuyo kamo nga kaluoyan sila sang Dios, tungod nga ginpili kamo sang Dios sa paghimo sini, kag agod kaluoyan man niya kamo. 10Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi

indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.

11Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.

Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.

12Kay ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,

kag ginapamatian niya ang ila mga pangamuyo.

Pero nagakaakig siya sa mga nagahimo sang malain.”3:12 Salmo 34:12-16.

13Sin-o bala ang magahalit sa inyo kon luyag gid ninyo ang paghimo permi sing maayo? 14Pero kon hingabuton kamo tungod sang inyo ginahimo nga maayo, bulahan kamo. Indi kamo magkahadlok ukon magkatublag kon ano ang ila himuon sa inyo. 15Dumdumon ninyo nga si Cristo amo ang dapat ninyo tahuron kag sundon. Kag maghanda kamo permi sa pagpaathag sa kay bisan sin-o nga magpamangkot sa inyo parte sa inyo paglaom. 16Sabta ninyo sila sa malulo nga paagi kag may pagtahod. Siguruhon ninyo nga permi matinlo ang inyo konsensya, agod mahuy-an ang mga tawo nga nagapakalain sang inyo maayo nga mga binuhatan bilang mga sumulunod ni Cristo. 17Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyo ginahimo nga maayo, kon amo gid man ina ang kabubut-on sang Dios, kaysa mag-antos kamo tungod nga nakahimo kamo sing malain. 18Kay si Cristo gani ginpatay bisan wala siya nakahimo sing malain. Kag kaisa gid lang siya napatay agod mapatawad ang aton mga sala. Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala agod madala niya kita sa Dios. Ginpatay siya matuod sa iya lawasnon nga kahimtangan, pero ginbuhi siya sa espirituhanon nga kahimtangan. 19-20Kag sa iya espirituhanon nga kahimtangan, nagkadto siya bisan sa mga espiritu sang mga tawo nga napriso, nga wala nagsunod sa Dios sang panahon ni Noe, kag may ginbalita siya sa ila. Sang una naghulat ang Dios sa ila nga may pagpailob, nga magtuo sila sa iya samtang ginahimo ni Noe ang barko. Pero walo gid lang ka tawo ang nagtuo kag nakasulod sa barko kag naluwas sa tubig. 21Ang ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso sa aton. Kag ini nga bautiso amo ang nagaluwas sa aton paagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Indi ini paghugas sang mga higko sa aton lawas, kundi nagapromisa kita sa Dios nga indi na kita maghimo sang mga butang nga nahibaluan ta nga indi niya gusto. 22Si Jesu-Cristo didto na subong sa langit, sa tuo sang Dios,3:22 tuo sang Dios: buot silingon, kay Cristo ang pinakamataas nga awtoridad, gahom, kag dungog. kag ginpasakop sa iya ang tanan nga anghel kag ang tanan nga espiritu nga may awtoridad kag gahom.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 3:1-22

Cusandij huarmindij causaita yachachishcami

1Shinallataj huarmicuna, cancunapaj cusata alli caźuichij. Paipaj huarmi tucuipi alli caźujta ricushpami, Diospaj Shimita mana crij cusa cashpapish, mana shimihuan huillajllapitaj crij tucunga. 2Cancuna ima mana allita mana rurashpa, tucuipi alli caźujpica, chaita ricushpa crij tucungallami. 3Ama cancunapaj umallata yallitaj allichirichijchu. Ama curimanta rurashca ima sumajcunata aparishpa, sumaj churanacunata churarishpa, jahuallata ricurichijchu. 4Chaipaj randica, ucu shungu yuyaita allichirishpa, mana pʼiñarij alli shungu caichij. Chaica mana chingaringachu, chaitamari Taita Diosca yallitaj alli ninga. 5Diospajlla causaj ñaupa huarmicunaca, chashnamari allichirijcuna cashca. Paicunaca, Taita Dios yuyailla cashpami, cusacunataca alli caźujcuna cashca. 6Abrahampaj huarmi Saracarin, paipaj cusata alli caźuj cashpami, ‘Ñuca apu’ nij cashca. Cusa mana manchachijllapitaj, allita rurashpa causaichigari. Chashna rurashpami, Sarapaj ushushicuna shinataj canguichij.

7Shinallataj cusacunapish, cancunapaj huarmihuanca alli yuyaihuan causaichigari. Huarmitaca pʼaquirinalla sumaj vaso shina cashcata yuyaichij. Cancunaman shinallataj, paicunamanpish mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa huiñai causaita cushcamanta, huarmitaca ‘Allimari cangui’ nichij. Cancuna Diosta mañacujpi ima mana alli yuyaicuna ama jarcachunmi, chashna cana canguichij.

Allita rurashcamanta llaquitaca apaichij

8Tucuimanta yallica, tucuicuna chaillatataj yuyashpa sumajta causaichij. Quiquin huauquindijcuna shinataj, caishuj chaishuj cʼuyanacuichij, llaquinacuichij. Pihuanpish alli caichij. 9Diosca, cancunataca allicunata chasquichunmi agllarca. Chaimanta cancunaca, pi llaquichijpipish, ama tigra llaquichichijchu. Cancunata ‘Llaqui tucushca canman’ nijpipish, ama chashnallataj nichijchu. Chashna ninapaj randica, Dios bendiciachun nichij. 10Chashna cachunmi, cashna nishca:

«Maijanpish causaita cʼuyashpaca,

millaita rimanamanta cʼalluta jarcarichun,

umanamanta shimita huaquichichun.

11Tucui millaimanta anchurishpa,

allillata rurashpa, alli sumajta causana yuyailla cachun.

12Mandaj Diosca, cashcata rurajcunamantaca, manataj Paipaj ñahuita anchuchinchu.

Paicuna mañashcatapish uyaracunmi.

Ashtahuanpish millaita rurajcunataca,

Mandaj Diosca pʼiña ñahuihuanmi ricun» ninmi.

13Cancuna allita ruracujpica, ¿pitaj cancunataca, ima mana allita rurai tucungari? 14Chashna cajpipish, ¡allita ruracushcamanta pi llaquichijpica, cushicuichijlla! «Cancunata pʼiñajcunataca ama manchaichijchu, ama llaquilla caichijchu.» 15Chaipaj randica, Cristotaca: ‘Ñucanchijta Mandajmi’ nishpa, cancunapaj shungupi ‘Allimari’ nichij. Cancuna imata shuyacushcata pi tapujpica, alli shunguhuan sumajta huillashpa ricuchingapaj allichirishca caichij. 16Cancunataca, Cristohuan cashpa alli causacujpimi, huañuchijcunata shina rimancuna. Chai rimajcuna cancuna alli causajta ricushpa pingarichunca, imata mana manchashpa alli yuyaihuan causaichij. 17Cancuna allita ruracushca jahua, llaquita apachun Taita Dios munajpica, llaquita apaichijlla. Ama millaita rurashcamanta llaquita apana tucuichijchu.

18Cristoca, ñucanchij juchacunamantaca, shuj cutinllami huañurca. Cashcata Rurajmari, juchayujcunapaj randi huañurca. Ñucanchijta Taita Diospajman pushangapajmi, Paipaj aichapi huañurca. Shina cashpapish, Espiritumantami causachishca carca. 19Pai huañushpami, huichcashca huajcha almacunaman huillagrirca. 20Chai huichcashca tiyacujcunaca, ñaupa Noé huillacui punllacunapi mana caźujcunami carca. Huambuj huasita Noé tucui rurangacamami, Taita Diosca paicunataca llaquishpa shuyashca. Chai huambuj huasipica, pusajcunallami yacullapitaj quishpirishcacuna. 21Chai yacuca, bautiźarina cashcatami yuyachin. Bautiźarinaca, Cristo causarishcamantami cunanca quishpichin. (Bautiźarijpica, mana ima mapaca aichamanta anchunchu, ashtahuanpish yuyaipimari, Taita Diospaj ñaupajpi alli causana munailla tucunchij). 22Paica, jahua pachaman rishpami, Taita Diospaj alli ladopi tiyacun. Paitamari angelcunapish, jatun mandajcunapish, shujtaj mandajcunapish caźucun.