Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 3:1-22

Sa mga Mag-asawa

1Karon, kamo nga mga asawa, dapat magpasakop kamo sa inyo mga bana, agod nga kon ang inyo mga bana wala nagatuo sa pulong sang Dios, madala ninyo sila sa Ginoo paagi sa inyo maayo nga pamatasan bisan indi na kamo maghambal. 2Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios kag ang inyo pamatasan indi salawayon. 3Kon gusto ninyo nga mangin matahom, indi ninyo pagpasulabihon ang pagkopyor sang inyo buhok nga ginabutangan sang malahalon nga mga alahas, ukon pagsuksok sang malahalon nga bayo, 4kundi patahumon ninyo ang sa sulod sang inyo kaugalingon, ang maayo nga pamatasan nga wala gid nagaliwat. Magmalulo kamo kag magmabuot. Amo ini ang malahalon sa panulok sang Dios. 5Kag amo ini ang ginhimo sang una sang tumuluo nga mga babayi nga nagsalig sa Dios. Nagpatahom sila paagi sa ila pagpasakop sa ila mga bana. 6Pareho bala kay Sara, gintuman niya si Abraham kag ginkabig niya siya nga iya agalon. Kamo mga anak na ni Sara, gani dapat maayo ang inyo ginahimo kag indi kamo magkahadlok sa bisan ano.3:6 Sara, gani… magkahadlok sa bisan ano: ukon, Sara, kon maayo ang inyo ginahimo kag wala kamo nagakahadlok sa bisan ano.

7Kamo man nga mga bana, dapat trataron ninyo ang inyo mga asawa suno sa inyo nahibaluan nga nagakabagay bilang Kristohanon. Tahura ninyo sila bilang mga babayi nga mas maluya sang sa aton. Kay ginhatagan man sila sang Dios sing kabuhi nga wala sing katapusan pareho sa aton. Himua ninyo ini agod wala sing sablag ang inyo pangamuyo.3:7 agod wala sing sablag ang inyo pangamuyo: ukon, agod sabton sang Dios ang inyo pangamuyo.

Maghigugmaanay Kamo Tanan

8Karon, ari pa ang akon bilin sa inyo nga tanan: dapat mag-isa kamo sa inyo hunahuna kag mabinatyagon sa isa kag isa. Maghigugmaanay kamo bilang mga mag-ulutod. Magmalulo kamo kag magmapainubuson sa isa kag isa. 9Indi ninyo pagbalusan sang malain ang nagahimo sang malain sa inyo, kag indi man ninyo pagbalusan sang insulto ang nagainsulto sa inyo. Ang dapat ninyo nga himuon, magpangamuyo kamo nga kaluoyan sila sang Dios, tungod nga ginpili kamo sang Dios sa paghimo sini, kag agod kaluoyan man niya kamo. 10Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi

indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.

11Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.

Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.

12Kay ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,

kag ginapamatian niya ang ila mga pangamuyo.

Pero nagakaakig siya sa mga nagahimo sang malain.”3:12 Salmo 34:12-16.

13Sin-o bala ang magahalit sa inyo kon luyag gid ninyo ang paghimo permi sing maayo? 14Pero kon hingabuton kamo tungod sang inyo ginahimo nga maayo, bulahan kamo. Indi kamo magkahadlok ukon magkatublag kon ano ang ila himuon sa inyo. 15Dumdumon ninyo nga si Cristo amo ang dapat ninyo tahuron kag sundon. Kag maghanda kamo permi sa pagpaathag sa kay bisan sin-o nga magpamangkot sa inyo parte sa inyo paglaom. 16Sabta ninyo sila sa malulo nga paagi kag may pagtahod. Siguruhon ninyo nga permi matinlo ang inyo konsensya, agod mahuy-an ang mga tawo nga nagapakalain sang inyo maayo nga mga binuhatan bilang mga sumulunod ni Cristo. 17Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyo ginahimo nga maayo, kon amo gid man ina ang kabubut-on sang Dios, kaysa mag-antos kamo tungod nga nakahimo kamo sing malain. 18Kay si Cristo gani ginpatay bisan wala siya nakahimo sing malain. Kag kaisa gid lang siya napatay agod mapatawad ang aton mga sala. Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala agod madala niya kita sa Dios. Ginpatay siya matuod sa iya lawasnon nga kahimtangan, pero ginbuhi siya sa espirituhanon nga kahimtangan. 19-20Kag sa iya espirituhanon nga kahimtangan, nagkadto siya bisan sa mga espiritu sang mga tawo nga napriso, nga wala nagsunod sa Dios sang panahon ni Noe, kag may ginbalita siya sa ila. Sang una naghulat ang Dios sa ila nga may pagpailob, nga magtuo sila sa iya samtang ginahimo ni Noe ang barko. Pero walo gid lang ka tawo ang nagtuo kag nakasulod sa barko kag naluwas sa tubig. 21Ang ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso sa aton. Kag ini nga bautiso amo ang nagaluwas sa aton paagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Indi ini paghugas sang mga higko sa aton lawas, kundi nagapromisa kita sa Dios nga indi na kita maghimo sang mga butang nga nahibaluan ta nga indi niya gusto. 22Si Jesu-Cristo didto na subong sa langit, sa tuo sang Dios,3:22 tuo sang Dios: buot silingon, kay Cristo ang pinakamataas nga awtoridad, gahom, kag dungog. kag ginpasakop sa iya ang tanan nga anghel kag ang tanan nga espiritu nga may awtoridad kag gahom.

Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 3:1-22

Alang sa mga Magtiayon

1Ug karon, kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga kon ang inyong mga bana wala motuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo pinaagi sa inyong maayong pamatasan bisan dili na ninyo sila sultihan. 2Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios ug ang inyong pamatasan dili salawayon. 3Kon gusto ninyo nga mahimong matahom, kini dili pinaagi sa pagpangarte sa inyong buhok nga butangan sa mahalon nga mga alahas, o pagsul-ob sa mahalon nga bisti, 4kondili patahomon ninyo ang sulod sa inyong kasingkasing, sa maayo nga pamatasan nga dili gayod mausab. Magmalumo kamo ug magbinuotan. Mao kini ang bililhon alang sa Dios. 5Ug mao kini ang gibuhat kaniadto sa mga diosnong babaye nga nagsalig sa Dios. Nagpatahom sila pinaagi sa ilang pagpasakop sa ilang mga bana. 6Sama ni Sara, gituman niya si Abraham ug giisip niya nga iyang agalon. Kamo karon mga anak na ni Sara, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan3:6 Sara, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan: o, Sara, kon maayo ang inyong binuhatan. ug dili kamo mahadlok sa bisan unsa.

7Kamo usab nga mga bana, sabta ninyo ang inyong mga asawa sumala sa inyong nasayran isip Kristohanon. Tahora ninyo sila isip mga babaye nga mas mahuyang kay kanato. Kay gihatagan usab sila sa Dios ug kinabuhi nga walay kataposan sama kanato. Kon dili kini ninyo buhaton, dili tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo.

Maghinigugmaay Kamong Tanan

8Karon, ania ang akong tugon kaninyong tanan: kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna ug magbinatiay sa usag usa. Paghinigugmaay kamo isip managsoon. Pagmaluloy-on kamo ug pagmapainubsanon sa usag usa. 9Ayaw ninyo balosi ug daotan ang nagbuhat ug daotan kaninyo, ug ayaw usab ninyo insultoha ang nanginsulto kaninyo. Ang angay ninyong buhaton, mag-ampo kamo nga kaloy-an sila sa Dios, tungod kay gipili kamo sa Dios sa pagbuhat niini, aron kaloy-an usab niya kamo. 10Kay nagaingon ang Kasulatan,

“Si bisan kinsa nga nagtinguha sa malipayon ug maayo nga

kinabuhi kinahanglan nga magpugong sa pagsulti ug daotan ug sa pagpamakak.

11Kinahanglan biyaan niya ang daotan, ug magbuhat siya ug maayo.

Paningkamotan niya nga mahimong malinawon kanunay ang iyang pagpakig-uban sa iyang isigka-tawo.

12Kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong

ug tubagon niya ang ilang mga pag-ampo.

Apan kasilagan niya ang mga nagahimo ug daotan.”3:12 Tan-awa usab ang Salmo 34:12-16.

13Kinsa bay mopasipala kaninyo kon gusto gayod ninyo magbuhat kanunay ug maayo? 14Apan kon mag-antos kamo tungod sa inyong pagbuhat ug maayo, bulahan kamo. Busa ayaw kamo kahadlok o kabalaka kon unsay ilang buhaton kaninyo. 15Hinumdomi ninyo nga si Cristo mao ang angay ninyong tahoron ug sundon. Ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom. 16Tubaga ninyo sila sa malumo nga pamaagi ug may pagtahod. Siguroha ninyo nga kanunayng hinlo ang inyong konsensya, aron maulawan ang mga tawo nga nagapakadaotan sa inyong maayo nga mga binuhatan isip mga sumusunod ni Cristo. 17Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo, kon mao kana ang kabubut-on sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo ug daotan. 18Kay si Cristo gani gipatay bisan wala siya makabuhat ug daotan. Ug kausa lang siya namatay aron mapasaylo ang atong mga sala. Siya nga walay sala gipatay alang kanato nga mga makasasala aron madala niya kita sa Dios. Tinuod gipatay siya sa iyang lawasnon nga kahimtang, apan gibuhi siya sa espirituhanon nga kahimtang. 19-20Ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya bisan sa mga pinirisong espiritu sa mga tawo nga wala magsunod sa Dios sa panahon ni Noe. Kaniadto mapailubon ang Dios nga naghulat kanila nga motuo sila kaniya samtang gibuhat ni Noe ang arka. Apan walo lang gayod ka tawo ang nagtuo ug nakasulod sa arka ug naluwas sa tubig. 21Kini nga tubig mao ang panig-ingnan sa pagbautismo kanato. Ug kini nga bautismo mao ang nagaluwas kanato pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Dili kini paghugas sa mga hugaw sa atong lawas, kondili nagasaad kita sa Dios nga dili na kita magbuhat sa mga butang nga atong nasayran nga dili niya gusto. 22Si Jesu-Cristo atua na karon sa langit, sa tuo sa Dios,3:22 tuo sa Dios: Ang buot ipasabot, kang Cristo ang pinakalabaw nga awtoridad, gahom, ug dungog. ug gipasakop kaniya ang tanang mga anghel ug ang tanang mga espiritu nga may gahom.