Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 2

1Ginasulatan ko kamo nga akon mga anak, agod indi kamo magpakasala. Pero kon may ara nga makasala, may nagapakitluoy sa Amay para sa aton, kag siya amo si Jesu-Cristo nga amo ang matarong. Ang iya kaugalingon mismo ang iya ginhalad bilang bayad para sa aton mga sala agod mapatawad kita, kag indi lang para sa aton kundi para man sa mga sala sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan. Nasiguro ta gid nga kilala ta ang Dios kon ginatuman ta ang iya mga sugo. Ang nagasiling nga kilala niya ang Dios, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang tawo nga nagatuman sang pulong sang Dios, matuod nga wala na sing kulang sa iya ang gugma sang Dios.[a] Kag sa sini masiguro ta nga kita ara sa Dios: ang nagasiling nga siya ara sa Dios kinahanglan magkabuhi pareho kay Jesu-Cristo.

Mga hinigugma, indi bag-o nga sugo ining ginasulat ko sa inyo nga maghigugmaanay kamo. Daan na ini nga sugo nga nabatian ninyo kag ginbaton sugod sang nagtuo kamo. Pero makasiling man kita nga ini nga sugo bag-o, kay ang kadudulman nagataliwan kag ang matuod nga kasanag nagasilak na, kag ang kamatuoran sini nakita sa kabuhi ni Cristo kag sa inyo man. Ang nagasiling nga siya ara sa kasanag, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo ara pa sa kadudulman. 10 Ang tawo nga nagahigugma sa iya utod nagapadayon sa pagkabuhi sa kasanag, kag wala sing bisan ano sa iya kabuhi nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban.

11 Pero ang tawo nga wala nagahigugma sa iya utod ara sa kadudulman. Nagalakat siya sa kadudulman kag wala kahibalo kon diin siya nagapakadto, tungod kay ginabulag siya sang kadudulman.

12 Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay ginpatawad na kamo sang Dios sa inyo mga sala tungod kay Cristo.
13 Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya, nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran.
Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay nadaog na ninyo si Satanas.
14 Nagasulat ako sa inyo mga anak, kay nakilala na ninyo ang Dios nga Amay.
Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya, nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran.
Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay mabakod kamo sa inyo pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sang Dios kag nadaog na ninyo si Satanas.

15 Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang kalibutanon nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. 16 Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang tawhanon nga balatyagon, nga ginakawilihan sang mga mata, kag ginapabugal sang mga tawo, wala nagahalin sa Amay kundi sa kalibutan. 17 Ining kalibutan kag ang tanan nga butang diri nga ginahandom sang mga tawo magataliwan, pero ang nagatuman sang kabubut-on sang Dios nagakabuhi sa wala sing katapusan.

Ang Anti-Cristo

18 Mga anak, nakabati na kamo nga magaabot ang anti-Cristo. Kag kon mag-abot na siya, malapit na kita sa katapusan nga mga inadlaw. Bisan gani subong madamo na ang mga anti-Cristo, gani nahibaluan ta nga malapit na kita sa katapusan nga mga inadlaw. 19 Ini sila naghalin sa aton, pero indi naton sila matuod nga mga kaupod. Kay kon sila aton gid man kaupod, nagpabilin kuntani sila sa aton. Pero naghalin sila, kag ini nagapakilala nga indi naton sila matuod nga mga kaupod.

20 Pero kamo ginhatagan ni Cristo sang Espiritu Santo.[b] Amo ina nga kamo tanan nakahibalo sang kamatuoran. 21 Gani nagasulat ako sa inyo, indi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamatuoran, kundi tungod kay kamo nakahibalo na, kag nahibaluan man ninyo nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamatuoran. 22 Sin-o ang butigon? Siya nga nagasiling nga si Jesus indi amo ang Cristo. Amo ini ang anti-Cristo, ang nagapanginwala sang Amay kag sang Anak. 23 Ang nagapanginwala sang Anak wala sa iya ang Amay, pero ang nagakilala sang Anak ara sa iya ang Amay. 24 Gani indi gid ninyo pagkalimtan ang mga gintudlo sa inyo sugod sang nagtuo kamo. Kon ginatuman ninyo ini, magapabilin kamo sa paghiusa sa Anak kag sa Amay. 25 Kag ang ginapromisa ni Cristo sa aton amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. 26 Nagasulat ako sini sa inyo agod paandaman kamo parte sa mga tawo nga gusto magpatalang sa inyo. 27 Kon parte sa inyo, ang Espiritu Santo[c] nga nabaton ninyo halin kay Cristo nagapabilin sa inyo, gani indi kinahanglan nga tudluan pa kamo sang iban nga mga tawo. Kay ang Espiritu Santo amo ang nagatudlo sa inyo sang tanan nga butang, kag ang iya ginatudlo matuod kag indi butig. Gani, pareho sang iya ginsiling sa inyo, magpabilin kamo kay Cristo.

28 Mga anak, magpabilin kamo sa iya, agod indi kita magkahadlok ukon magpanago sa kahuya kon mag-abot na siya. 29 Nahibaluan ninyo nga si Cristo matarong, gani makasiguro gid kamo nga ang tanan nga tawo nga nagahimo sang matarong mga anak sang Dios.

Notas al pie

  1. 2:5 wala na sing kulang sa iya ang gugma sang Dios: ukon, wala na sing kulang ang iya gugma sa Dios.
  2. 2:20 kamo ginhatagan ni Cristo sang Espiritu Santo: sa literal, ginhaplas kamo sang Balaan.
  3. 2:27 Espiritu Santo: sa literal, paghaplas.

Korean Living Bible

요한일서 2

1나의 믿음의 자녀들이여, 여러분이 죄를 짓지 않게 하려고 나는 이 편지를 씁 니다. 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 우리를 변호해 주시는 의로우신 예수 그리스도가 계십니다.

그분은 우리 죄를 위해 [a]화해의 제물이 되셨습니다. 우리 죄만 아니라 온 세상의 죄를 위해 그렇게 되신 것입니다.

믿음을 증명하는 것

우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리는 그분을 안다는 확신을 갖게 됩니다.

하나님을 안다고 하면서 그분의 계명을 지키지 않는 사람은 거짓말쟁이며 진리가 그 속에 있지 않습니다.

그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 사랑이 그에게서 완전해집니다. 이것으로 우리는 그분 안에 있다는 것을 알게 됩니다.

하나님 안에서 산다고 하는 사람은 예수님이 사신 것과 똑같이 살아야 합니다.

사랑하는 여러분, 내가 여러분에게 새 계명을 쓰는 것이 아니라 여러분이 처음부터 가졌던 옛 계명을 쓰고 있습니다. 이 옛 계명은 여러분이 이미 들은 말씀입니다.

그러나 내가 다시 여러분에게 새 계명을 씁니다. 어두움이 지나가고 참 빛이 벌써 비치고 있으므로 그 계명은 그리스도와 여러분에게 참된 것입니다.

빛 가운데 산다고 하면서 형제를 미워하면 아직도 어두움 속에 사는 사람입니다.

10 형제를 사랑하는 사람은 빛 가운데 살기 때문에 자기에게 거리낄 만한 것이 없습니다.

11 그러나 형제를 미워하는 사람은 아직도 어두움 속에 있고 어두움 속에서 살고 있는 것입니다. 어두움이 그의 눈을 멀게 했기 때문에 그는 자기가 어디로 가고 있는지 알지 못합니다.

12 자녀들이여, 내가 이 편지를 쓰는 것은 여러분의 죄가 예수님의 이름으로 용서를 받기 때문입니다.

13 [b]부모들이여, 내가 이 편지를 쓰는 것은 여러분이 세상이 창조되기 전부터 계신 분을 알기 때문입니다. 청년들이여, 내가 이 편지를 쓰는 것은 여러분이 악한 자를 이겼기 때문입니다.

14 자녀들이여, 내가 이 편지를 [c]쓰는 것은 여러분이 하나님 아버지를 알고 있기 때문입니다. 부모들이여, 내가 이 편지를 쓰는 것은 여러분이 맨 처음부터 계신 분을 알기 때문입니다. 청년들이여, 내가 이 편지를 쓰는 것은 여러분이 언제나 하나님의 말씀에 굳게 서서 마귀를 이겼기 때문입니다.

세상을 사랑하지 말아라

15 여러분은 세상이나 세상에 속한 것들을 사랑하지 마십시오. 누구든지 세상을 사랑하면 그 사람에게는 하나님 아버지에 대한 사랑이 없습니다.

16 세상에 있는 모든 것, 곧 육신의 정욕과 눈의 욕심과 삶에 대한 자랑은 모두 아버지에게서 나온 것이 아니라 세상에서 나온 것입니다.

17 이 세상도 그것에 대한 욕망도 다 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 사람은 영원히 삽니다.

18 자녀들이여, 지금은 마지막 때입니다. 여러분도 그리스도의 원수가 온다는 말을 들었지만 이미 많은 원수들이 나타났습니다. 그래서 우리는 마지막 때가 된 것을 압니다.

19 그들은 우리에게 속하지 않았으므로 우리 가운데서 나갔습니다. 만일 그들이 우리에게 속하였다면 우리와 함께 있었을 것입니다. 그러나 그들이 우리에게서 떨어져 나감으로 우리에게 속하지 않은 것이 드러났습니다.

20 여러분은 거룩하신 분에게서 [d]성령을 받아 이 모든 것을 알고 있습니다.

21 내가 여러분에게 이 글을 쓰는 것은 여러분이 진리를 몰라서가 아니라 오히려 여러분이 진리를 알고 거짓은 진리에서 나오는 것이 아님을 알고 있기 때문입니다.

22 거짓말하는 사람이 누굽니까? 예수님이 그리스도라는 것을 부정하는 사람이 아닙니까? 하나님 아버지와 아들을 모른다고 하는 사람이 바로 그리스도의 원수입니다.

23 아들을 모른다고 하는 사람은 아버지를 모시지 못하고 아들을 인정하는 사람은 아버지를 모시고 있는 것입니다.

24 여러분은 처음부터 들은 것을 잊지 않도록 하십시오. 그러면 여러분도 아들과 하나님 아버지 안에서 살게 될 것입니다.

25 이것이 바로 그리스도께서 직접 우리에게 약속해 주신 영원한 생명입니다.

26 여러분을 속이려는 사람들에 대하여 내가 이것을 썼습니다.

27 여러분에게는 그리스도께서 부어 주신 성령이 있기 때문에 아무에게서도 가르침을 받을 필요가 없습니다. 성령께서 여러분에게 모든 것을 가르쳐 주십니다. 그분의 가르치심은 참되고 거짓이 없습니다. 그러므로 성령님이 가르치신 대로 여러분은 언제나 그리스도 안에서 생활하십시오.

28 자녀들이여, 여러분은 그리스도 안에서 사십시오. 그러면 그리스도께서 다시 오실 때 부끄러움을 당하지 않고 떳떳이 그분을 뵙게 될 것입니다.

29 하나님이 의로우신 분이라는 것을 안다면 의롭게 사는 사람들이 모두 그분의 자녀들이라는 것을 잊지 마십시오.

Notas al pie

  1. 2:2 또는 ‘화목제물’
  2. 2:13 원문에는 ‘아버지들’
  3. 2:14 원문에는 14절 이하의 ‘쓰다’ 는 말이 모두 과거 시제로 되어 있다.
  4. 2:20 또는 ‘기름 부으심을 받고’