Ang Pulong Sang Dios

1 Hari 9

Nagpakita ang Dios kay Solomon

1Natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo, kag sang iban pa nga iya ginplano nga himuon. Dayon nagpakita liwat ang Ginoo sa iya pareho sang iya ginhimo sadto sa Gibeon. Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Nabatian ko ang imo pangamuyo kag pangabay sa akon. Ining templo nga ginpatindog mo ginpili ko bilang lugar nga sa diin padunggan ako hasta san-o. Bantayan ko ini kag atipanon permi. Kag ikaw, kon magkabuhi ka nga masaligan kag matarong sa akon atubangan pareho sang imo amay nga si David, kag kon himuon mo ang tanan nga ginapahimo ko sa imo kag tumanon ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, paharion ko sa Israel ang imo mga kaliwat hasta san-o. Ginpromisa ko ini sa imo amay nga si David sang ginsilingan ko siya, ‘Indi ka madulaan sang kaliwat nga magahari sa Israel.’ Pero kon magtalikod kamo ukon ang inyo mga kaliwat sa akon kag indi magtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo, kag kon mag-alagad kamo kag magsimba sa iban nga mga dios, pahalinon ko kamo sa duta nga ginhatag ko sa inyo, kag sikwayon ko ining templo nga ginpili ko nga lugar nga sa diin padunggan ako. Dayon yagutaon kag kadlawan sang tanan nga tawo ang Israel. Kag bisan matahom kag bantog ining templo, gub-on ko ini. Makibot kag matingala gid ang tanan nga magaagi diri, kag magayaguta sila nga nagasiling, ‘Ngaa ginhimo ini sang Ginoo sa sini nga duta kag sa sini nga templo?’ Magasabat ang iban, ‘Tungod kay ginsikway nila ang Ginoo nga ila Dios nga nagpaguwa sang ila mga katigulangan sa Egipto, kag nag-alagad sila kag nagsimba sa iban nga mga dios. Amo ina nga ginpadal-an sila sang Ginoo sang sina nga mga kalalat-an.’ ”

Ang Iban pa nga Nahuman ni Solomon

10 Pagkatapos sang 20 ka tuig nga pagpatindog ni Solomon sang duha ka bilding—ang templo sang Ginoo kag ang palasyo, 11 ginhatag niya ang 20 ka banwa sa Galilea kay Haring Hiram sang Tyre. Ginhimo niya ini tungod kay ginsuplayan siya ni Hiram sang tanan nga kahoy nga sedro kag sipres, kag sang bulawan nga iya ginkinahanglan. 12 Pero sang nagkadto si Hiram sa Galilea halin sa Tyre sa pagtan-aw sang mga banwa nga ginhatag sa iya ni Solomon, wala siya malipay sini. 13 Gani nagsiling siya kay Solomon, “Utod ko, ano nga klase sang mga banwa ining ginhatag mo sa akon?” Gintawag ni Hiram ato nga mga duta nga Cabul,[a] kag amo man gihapon ang tawag sini hasta subong. 14 Nagpadala sadto si Hiram kay Solomon sing mga lima ka tonelada nga bulawan.

15 Amo ini ang estorya parte sa pagtipon ni Haring Solomon sang mga tawo nga iya ginpilit nga mag-obra sa pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo, sa pagtampok sang manubo nga parte sang banwa,[b] sa pagpalig-on sang pader sang Jerusalem, kag sa pagpatindog liwat sang mga banwa sang Hazor, Megido, kag Gezer. 16 (Ining Gezer ginsalakay kag gin-agaw sang Faraon nga hari sang Egipto. Ginsunog niya ini kag ginpamatay ang mga pumuluyo sini nga mga Canaanhon. Ginhatag niya ini nga banwa sa iya anak nga babayi bilang regalo sa iya kasal kay Solomon. 17 Kag ginpatindog liwat ni Solomon ining Gezer.) Ginpatindog man ni Solomon ang idalom nga bahin sang Bet Horon, 18 ang Baalat, ang Tamar[c] nga ara sa desierto nga sakop sang iya duta, 19 kag ang tanan nga banwa nga bulutangan sang iya mga bodega, mga karwahe, kag mga kabayo. Ginpatindog niya ang tanan nga luyag niya patindugon sa Jerusalem, sa Lebanon, kag sa tanan nga duta nga sakop niya.

20-21 May mga katawhan pa nga indi Israelinhon nga nabilin sa Israel. Sila amo ang mga kaliwat sang mga Amornon, Hithanon, Periznon, Hivhanon kag mga Jebusnon, nga wala malaglag sing bug-os sang mga Israelinhon sang pag-agaw nila sang duta sang Canaan. Ginhimo sila ni Solomon nga mga ulipon kag ginpilit nga mag-obra, kag nagpabilin sila nga ulipon hasta subong. 22 Pero wala paghimua ni Solomon nga ulipon ang bisan sin-o nga Israelinhon. Sa baylo, ginhimo niya sila nga iya mga soldado, mga opisyal, mga pangulo sang mga soldado, mga kumander sang iya mga karwahe, kag mga manugkabayo. 23 Ang 550 sa ila ginhimo ni Solomon nga mga opisyal nga nagadumala sang mga nagaobra sa iya mga proyekto.

24 Sang matapos na ang palasyo nga ginpahimo ni Solomon para sa iya asawa nga anak sang hari sang Egipto,[d] ginsaylo niya ang iya asawa didto halin sa Banwa ni David.[e] Pagkatapos ginpatampukan niya ang manubo nga parte sang banwa.[f]

25 Tatlo ka beses kada tuig, nagahalad si Solomon sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon didto sa halaran nga iya ginpahimo para sa Ginoo. Nagasunog man siya sang insenso sa presensya sang Ginoo.

Gani natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo.

26 Nagpahimo pa gid si Solomon sang mga barko sa Ezion Geber, malapit sa Elat[g] nga sakop sang Edom, sa baybayon sang Mapula nga Dagat. 27 Nagpadala si Hiram sang mga hanas nga mga marino sa pagpanakayon upod sa mga tinawo ni Solomon. 28 Nagbiyahe sila sa Ofir; kag sang pagbalik nila may dala sila nga mga 15 ka tonelada nga bulawan, kag gindala nila ini kay Haring Solomon.

Notas al pie

 1. 9:13 Cabul: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, wala sing pulos.
 2. 9:15 manubo nga parte sang banwa: sa Hebreo, Millo. Indi klaro ang buot silingon sini.
 3. 9:18 Tamar: ukon, Tadmor.
 4. 9:24 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
 5. 9:24 Banwa ni David: Ini isa ka lugar nga parte sang Jerusalem. Tan-awa man sa 2 Sam. 5:7 kag 1 Har. 8:1.
 6. 9:24 manubo nga parte sang banwa: sa Hebreo, Millo. Indi klaro ang buot silingon sini.
 7. 9:26 Elat: ukon, Elot.

New International Version

1 Kings 9

The Lord Appears to Solomon

1When Solomon had finished building the temple of the Lord and the royal palace, and had achieved all he had desired to do, the Lord appeared to him a second time, as he had appeared to him at Gibeon. The Lord said to him:

“I have heard the prayer and plea you have made before me; I have consecrated this temple, which you have built, by putting my Name there forever. My eyes and my heart will always be there.

“As for you, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness, as David your father did, and do all I command and observe my decrees and laws, I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised David your father when I said, ‘You shall never fail to have a successor on the throne of Israel.’

“But if you[a] or your descendants turn away from me and do not observe the commands and decrees I have given you[b] and go off to serve other gods and worship them, then I will cut off Israel from the land I have given them and will reject this temple I have consecrated for my Name. Israel will then become a byword and an object of ridicule among all peoples. This temple will become a heap of rubble. All[c] who pass by will be appalled and will scoff and say, ‘Why has the Lord done such a thing to this land and to this temple?’ People will answer, ‘Because they have forsaken the Lord their God, who brought their ancestors out of Egypt, and have embraced other gods, worshiping and serving them—that is why the Lord brought all this disaster on them.’”

Solomon’s Other Activities

10 At the end of twenty years, during which Solomon built these two buildings—the temple of the Lord and the royal palace— 11 King Solomon gave twenty towns in Galilee to Hiram king of Tyre, because Hiram had supplied him with all the cedar and juniper and gold he wanted. 12 But when Hiram went from Tyre to see the towns that Solomon had given him, he was not pleased with them. 13 “What kind of towns are these you have given me, my brother?” he asked. And he called them the Land of Kabul,[d] a name they have to this day. 14 Now Hiram had sent to the king 120 talents[e] of gold.

15 Here is the account of the forced labor King Solomon conscripted to build the Lord’s temple, his own palace, the terraces,[f] the wall of Jerusalem, and Hazor, Megiddo and Gezer. 16 (Pharaoh king of Egypt had attacked and captured Gezer. He had set it on fire. He killed its Canaanite inhabitants and then gave it as a wedding gift to his daughter, Solomon’s wife. 17 And Solomon rebuilt Gezer.) He built up Lower Beth Horon, 18 Baalath, and Tadmor[g] in the desert, within his land, 19 as well as all his store cities and the towns for his chariots and for his horses[h]—whatever he desired to build in Jerusalem, in Lebanon and throughout all the territory he ruled.

20 There were still people left from the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites and Jebusites (these peoples were not Israelites). 21 Solomon conscripted the descendants of all these peoples remaining in the land—whom the Israelites could not exterminate[i]—to serve as slave labor, as it is to this day. 22 But Solomon did not make slaves of any of the Israelites; they were his fighting men, his government officials, his officers, his captains, and the commanders of his chariots and charioteers. 23 They were also the chief officials in charge of Solomon’s projects—550 officials supervising those who did the work.

24 After Pharaoh’s daughter had come up from the City of David to the palace Solomon had built for her, he constructed the terraces.

25 Three times a year Solomon sacrificed burnt offerings and fellowship offerings on the altar he had built for the Lord, burning incense before the Lord along with them, and so fulfilled the temple obligations.

26 King Solomon also built ships at Ezion Geber, which is near Elath in Edom, on the shore of the Red Sea.[j] 27 And Hiram sent his men—sailors who knew the sea—to serve in the fleet with Solomon’s men. 28 They sailed to Ophir and brought back 420 talents[k] of gold, which they delivered to King Solomon.

Notas al pie

 1. 1 Kings 9:6 The Hebrew is plural.
 2. 1 Kings 9:6 The Hebrew is plural.
 3. 1 Kings 9:8 See some Septuagint manuscripts, Old Latin, Syriac, Arabic and Targum; Hebrew And though this temple is now imposing, all
 4. 1 Kings 9:13 Kabul sounds like the Hebrew for good-for-nothing.
 5. 1 Kings 9:14 That is, about 4 1/2 tons or about 4 metric tons
 6. 1 Kings 9:15 Or the Millo; also in verse 24
 7. 1 Kings 9:18 The Hebrew may also be read Tamar.
 8. 1 Kings 9:19 Or charioteers
 9. 1 Kings 9:21 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them.
 10. 1 Kings 9:26 Or the Sea of Reeds
 11. 1 Kings 9:28 That is, about 16 tons or about 14 metric tons