Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 4

Ang Iban pa nga mga Kaliwat ni Juda

1Amo ini ang iban pa nga mga kaliwat ni Juda: si Perez, Hezron, Carmi, Hur, kag Shobal. Ang anak ni Shobal nga si Reaya amo ang amay ni Jahat. Si Jahat amo ang amay ni Ahumai kag ni Lahad. Sila ang mga pamilya sang mga Zoratnon.

Amo ini ang mga anak [a] ni Etam: si Jezreel, Ishma, kag Idbash. Ang ngalan sang ila utod nga babayi amo si Hazelelponi.

Si Penuel ang amay ni Gedor, kag si Ezer ang amay ni Husha. Ini sila mga kaliwat ni Hur, ang kamagulangan nga anak ni Efrata. Si Hur amo ang katigulangan sang mga taga-Betlehem.

Si Ashur nga amay ni Tekoa may duha ka asawa, si Hela kag si Naara. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Naara kag ni Ashur: Ahuzam, Hefer, Temeni, kag Haahashtari. Ang mga anak iya ni Hela kag ni Ashur amo sila ni Zeret, Izhar,[b] Etnan, kag Koz. Si Koz nga ini amay ni Anub kag ni Hazobeba, kag siya ang ginhalinan sang pamilya ni Aharhel nga anak ni Harum.

May isa ka tawo nga ang iya ngalan si Jabez. Dungganon siya nga tawo sang sa iya mga utod nga lalaki. Gin-ngalanan siya sang iya iloy nga Jabez[c] kay siling sang iya iloy, “Puwerte gid kasakit sang pagbata ko sa iya.” 10 Nagpangamuyo si Jabez sa Dios sang Israel, “Kabay pa nga pakamaayuhon mo ako kag palaparon ang akon teritoryo. Updi ako kag ilikaw sa mga katalagman agod indi ako masakitan.” Kag ginsabat sang Dios ang iya pangabay.

11 Si Kelub nga utod ni Shuha amay ni Mehir. Si Mehir amay ni Eshton, kag 12 si Eshton amay ni Bet Rafa, Pasea, kag ni Tehina. Si Tehina amay ni Irnahash. Sila ang mga kaliwat ni Reca.[d]

13 Ang mga anak nga lalaki ni Kenaz amo si Otniel kag si Seraya. Ang mga anak nga lalaki ni Otniel amo si Hatat kag si Meonotai.[e] 14 Si Meonotai amay ni Ofra. Si Seraya amay ni Joab, ang nagpundar sang Pulopatag sang mga Panday.[f] Gintawag ini nga Pulopatag sang mga Panday tungod kay didto nagaestar ang madamo nga mga panday.

15 Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Caleb nga anak ni Jefune: si Iru, Elah, kag Naam. Ang anak nga lalaki ni Elah amo si Kenaz.

16 Ang mga anak nga lalaki ni Jehalelel amo sila ni Zif, Zifa, Tiria, kag Asarel.

17-18 Ang mga anak nga lalaki ni Ezrah amo sila ni Jeter, Mered, Efer, kag Jalon. Si Mered may asawa nga si Bitia nga anak sang hari sang Egipto.[g] May mga anak sila nga sila ni Miriam, Shamai, kag Ishba. Si Ishba amay ni Eshtemoa. May asawa man si Mered nga taga-Juda kag may anak sila nga si Jered (nga amay ni Gedor), Heber (nga amay ni Soco), kag Jekutiel (nga amay ni Zanoa). 19 Ginpangasawa ni Hodia ang utod ni Naham. Ang isa sa ila mga anak amo ang amay ni Keila nga Garminhon, kag ang isa amo ang amay ni Eshtemoa nga Maacatnon.

20 Ang mga anak nga lalaki ni Shimon amo sila ni Amnon, Rina, Ben Hanan, kag Tilon. Ang mga kaliwat ni Ishi amo si Zohet kag si Ben Zohet.

21 Amo ini ang mga kaliwat ni Shela nga anak ni Juda: si Er (nga amay ni Leca), si Laada (nga amay ni Maresha), kag ang mga pamilya sang mga manug-obra sang linen sa Bet Ashbea. 22 Mga kaliwat man ni Shela si Jokim, ang katawhan sang Cozeba, si Joash, kag si Saraf nga nagdumala sa Moab kag Jashubi Lehem. (Ini nga lista halin sa dokumento nga dugay na.) 23 Sila ang mga manughimo sang kolon nga nagaestar sa Netaim kag Gedera. Nagaobra sila para sa hari.

Ang mga Kaliwat ni Simeon

24 Ang mga anak nga lalaki ni Simeon amo sila ni Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, kag Shaul. 25 Si Shaul amay ni Shalum, si Shalum amay ni Mibsam, kag si Mibsam amay ni Mishma. 26 Si Mishma amay ni Hamuel, si Hamuel amay ni Zacur, kag si Zacur amay ni Shimei. 27 May 16 ka anak nga lalaki si Shimei kag anom ka anak nga babayi. Pero ang iya mga utod diutay lang ang ila mga bata, gani ang ila bug-os nga tribo indi pareho kadamo sa katawhan sang Juda. 28 Nag-estar sila sa Beersheba, Molada, Hazar Shual, 29 Bilha, Ezem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Ziklag, 31 Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Biri, kag Shaaraim. Amo ini ang ila mga banwa hasta sang paghari ni David. 32 Nag-estar man sila sa lima ka banwa: sa Etam, Ain, Rimon, Token, kag Ashan, 33 kag pati man sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa hasta sa Baalat.[h] Amo ini ang mga lugar nga ila gin-estaran, kag natago nila ang mga lista sang ila mga kaliwat.

Amo ini ang iban pa nga mga kaliwat ni Simeon: 34 si Meshobab, Jamlec, Josha (nga anak ni Amazia), 35 Joel, Jehu (nga anak ni Joshibia kag apo ni Seraya, kag apo sa tuhod ni Asiel), 36 Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya, 37 kag Ziza (nga anak ni Shifi kag apo ni Alon, kag apo sa tuhod ni Jedaya. Ining si Jedaya anak ni Shimri kag apo ni Shemaya). 38 Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya. Nagdamo gid ang ila mga pamilya, 39 gani naglapta sila hasta sa lugar sang Gedor, sa sidlangan sang pulopatag. Nagpangita sila didto sang palahalban[i] para sa ila mga karnero, 40 kag nakakita sila sang madabong kag maayo nga palahalban. Malapad ini nga lugar kag malinong. Didto sang una nag-estar ang iban nga mga kaliwat ni Ham. 41 Pero sang panahon nga si Hezekia ang hari sang Juda, ginsalakay ang mga kaliwat ni Ham sang mga kaliwat ni Simeon nga ang ila mga ngalan nasambit sa ibabaw. Ginsalakay man nila ang mga Meunhon nga didto man nagaestar, kag ginlaglag nila sila sing bug-os.[j] Dayon sila ang nag-estar didto hasta subong, tungod kay may palahalban didto para sa ila mga karnero. 42 Ang 500 sa ila nagsalakay sa kabukiran sang Seir. Ginpanguluhan sila ni Pelatia, Nearia, Refaya kag Uziel, nga mga anak ni Ishi. 43 Ginpatay nila didto ang nabilin nga mga Amaleknon, kag didto sila nag-estar hasta subong.

Notas al pie

 1. 4:3 mga anak: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, amay.
 2. 4:7 Izhar: ukon, Zohar.
 3. 4:9 Jabez: posible ang buot silingon sa Hebreo, kasakit.
 4. 4:12 Sila… Reca: ukon, Sila ang katawhan sang Reca.
 5. 4:13 Meonotai: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa iban nga mga kopya sang Septuagint kag sa Latin Vulgate.
 6. 4:14 ang nagpundar sang Pulopatag sang mga Panday: ukon, nga amay ni Geharashim.
 7. 4:17-18 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
 8. 4:33 Baalat: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, Baal.
 9. 4:39 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban.
 10. 4:41 ginlaglag nila sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.

New Living Translation

1 Chronicles 4

Other Descendants of Judah

1The descendants of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal.

Shobal’s son Reaiah was the father of Jahath. Jahath was the father of Ahumai and Lahad. These were the families of the Zorathites.

The descendants of[a] Etam were Jezreel, Ishma, Idbash, their sister Hazzelelponi, Penuel (the father of[b] Gedor), and Ezer (the father of Hushah). These were the descendants of Hur (the firstborn of Ephrathah), the ancestor of Bethlehem.

Ashhur (the father of Tekoa) had two wives, named Helah and Naarah. Naarah gave birth to Ahuzzam, Hepher, Temeni, and Haahashtari. Helah gave birth to Zereth, Izhar,[c] Ethnan, and Koz, who became the ancestor of Anub, Zobebah, and all the families of Aharhel son of Harum.

There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez[d] because his birth had been so painful. 10 He was the one who prayed to the God of Israel, “Oh, that you would bless me and expand my territory! Please be with me in all that I do, and keep me from all trouble and pain!” And God granted him his request.

11 Kelub (the brother of Shuhah) was the father of Mehir. Mehir was the father of Eshton. 12 Eshton was the father of Beth-rapha, Paseah, and Tehinnah. Tehinnah was the father of Ir-nahash. These were the descendants of Recah.

13 The sons of Kenaz were Othniel and Seraiah. Othniel’s sons were Hathath and Meonothai.[e] 14 Meonothai was the father of Ophrah. Seraiah was the father of Joab, the founder of the Valley of Craftsmen,[f] so called because they were craftsmen.

15 The sons of Caleb son of Jephunneh were Iru, Elah, and Naam. The son of Elah was Kenaz.

16 The sons of Jehallelel were Ziph, Ziphah, Tiria, and Asarel.

17 The sons of Ezrah were Jether, Mered, Epher, and Jalon. One of Mered’s wives became[g] the mother of Miriam, Shammai, and Ishbah (the father of Eshtemoa). 18 He married a woman from Judah, who became the mother of Jered (the father of Gedor), Heber (the father of Soco), and Jekuthiel (the father of Zanoah). Mered also married Bithia, a daughter of Pharaoh, and she bore him children.

19 Hodiah’s wife was the sister of Naham. One of her sons was the father of Keilah the Garmite, and another was the father of Eshtemoa the Maacathite.

20 The sons of Shimon were Amnon, Rinnah, Ben-hanan, and Tilon.

The descendants of Ishi were Zoheth and Ben-zoheth.

Descendants of Judah’s Son Shelah

21 Shelah was one of Judah’s sons. The descendants of Shelah were Er (the father of Lecah); Laadah (the father of Mareshah); the families of linen workers at Beth-ashbea; 22 Jokim; the men of Cozeba; and Joash and Saraph, who ruled over Moab and Jashubi-lehem. These names all come from ancient records. 23 They were the pottery makers who lived in Netaim and Gederah. They lived there and worked for the king.

Descendants of Simeon

24 The sons of Simeon were Jemuel,[h] Jamin, Jarib, Zohar,[i] and Shaul.

25 The descendants of Shaul were Shallum, Mibsam, and Mishma.

26 The descendants of Mishma were Hammuel, Zaccur, and Shimei.

27 Shimei had sixteen sons and six daughters, but none of his brothers had large families. So Simeon’s tribe never grew as large as the tribe of Judah.

28 They lived in Beersheba, Moladah, Hazar-shual, 29 Bilhah, Ezem, Tolad, 30 Bethuel, Hormah, Ziklag, 31 Beth-marcaboth, Hazar-susim, Beth-biri, and Shaaraim. These towns were under their control until the time of King David. 32 Their descendants also lived in Etam, Ain, Rimmon, Token, and Ashan—five towns 33 and their surrounding villages as far away as Baalath.[j] This was their territory, and these names are listed in their genealogical records.

34 Other descendants of Simeon included Meshobab, Jamlech, Joshah son of Amaziah, 35 Joel, Jehu son of Joshibiah, son of Seraiah, son of Asiel, 36 Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah, 37 and Ziza son of Shiphi, son of Allon, son of Jedaiah, son of Shimri, son of Shemaiah.

38 These were the names of some of the leaders of Simeon’s wealthy clans. Their families grew, 39 and they traveled to the region of Gerar,[k] in the east part of the valley, seeking pastureland for their flocks. 40 They found lush pastures there, and the land was spacious, quiet, and peaceful.

Some of Ham’s descendants had been living in that region. 41 But during the reign of King Hezekiah of Judah, these leaders of Simeon invaded the region and completely destroyed[l] the homes of the descendants of Ham and of the Meunites. No trace of them remains today. They killed everyone who lived there and took the land for themselves, because they wanted its good pastureland for their flocks. 42 Five hundred of these invaders from the tribe of Simeon went to Mount Seir, led by Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel—all sons of Ishi. 43 They destroyed the few Amalekites who had survived, and they have lived there ever since.

Notas al pie

 1. 4:3 As in Greek version; Hebrew reads father of. The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 4:4 Or the founder of; also in 4:5, 12, 14, 17, 18, and perhaps other instances where the text reads the father of.
 3. 4:7 As in an alternate reading in the Masoretic Text (see also Latin Vulgate); the other alternate and the Greek version read Zohar.
 4. 4:9 Jabez sounds like a Hebrew word meaning “distress” or “pain.”
 5. 4:13 As in some Greek manuscripts and Latin Vulgate; Hebrew lacks and Meonothai.
 6. 4:14 Or Joab, the father of Ge-harashim.
 7. 4:17 Or Jether’s wife became; Hebrew reads She became.
 8. 4:24a As in Syriac version (see also Gen 46:10; Exod 6:15); Hebrew reads Nemuel.
 9. 4:24b As in parallel texts at Gen 46:10 and Exod 6:15; Hebrew reads Zerah.
 10. 4:33 As in some Greek manuscripts (see also Josh 19:8); Hebrew reads Baal.
 11. 4:39 As in Greek version; Hebrew reads Gedor.
 12. 4:41 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering.