Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 8

Ang Parte sa mga Pagkaon nga Ginhalad sa mga Dios-dios

1Karon, ang parte naman sa mga pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios, kon bala makakaon kita sini ukon indi: bisan masiling naton nga madamo na ang aton nahibaluan, dumdumon naton nga ang nahibaluan sang tawo kon kaisa amo ang ginahalinan sang pagpabugal. Mas importante nga may paghigugma kita, kay ini makapabakod sa iban. Ang tawo nga nagahunahuna nga maalam na siya nagapakilala lang nga kulang pa gid ang iya nahibaluan. Pero ang tawo nga nagahigugma sa Dios amo ang ginakilala sang Dios nga iya.

Gani kon parte sa mga pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios, nakahibalo kita nga ang mga dios-dios indi matuod nga dios, kay may isa gid lang ka Dios. Bisan tuod nga nagasiling ang iban nga may mga dios sa langit kag sa duta, kag madamo ang ginatawag nga “mga dios” kag “mga ginoo,” pero sa aton may isa lang ka Dios, ang aton Amay nga naghimo sang tanan nga butang, kag nagakabuhi kita para sa iya. Kag may isa gid lang ka Ginoo, si Jesu-Cristo. Paagi sa iya, nahimo ang tanan nga butang kag paagi man sa iya nagakabuhi kita subong.

Pero may mga tumuluo nga wala nakahibalo sini nga kamatuoran. Kag tungod nga sadto anay nagasimba sila sa mga dios-dios, amo ina nga hasta subong kon magkaon sila sang pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios, sa ila hunahuna daw kaupod na sila nga nagasimba sa mga dios-dios. Gani tungod nga kulang pa ang ila nahibaluan, nagapakasala sila sa ila konsensya, kay para sa ila indi husto ang ila ginahimo. Kon sa bagay, ang pagkaon wala sing kahilabtanan sa aton relasyon sa Dios. Wala sing may madula sa aton relasyon sa Dios kon indi kita magkaon sini, kag wala man sing may madugang kon magkaon kita.

Pero bisan tuod hilway kamo magkaon sang bisan ano, mag-andam kamo, kay basi kon amo ina ang mangin kabangdanan nga magpakasala ang mga tawo nga maluya ang ila pagtuo. 10 Halimbawa, may upod ka nga wala pa nakaintiendi, kag ikaw nga nakaintiendi na nakita niya nga nagakaon sa templo sang mga dios-dios, indi bala makaganyat ini sa iya nga magkaon man sang pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios bisan sa iya pagkilala sala ina? 11 Gani ang imo utod nga maluya ang pagtuo nga isa man sang ginpanginmatyan ni Cristo mawala tungod sang imo “kaalam.” 12 Sa sini nga paagi nakasala ka kay Cristo, tungod kay nakasala ka sa imo utod nga maluya ang pagtuo, sa imo pagganyat sa iya sa paghimo sang butang nga kontra sa iya konsensya. 13 Gani kon ang akon ginakaon mangin kabangdanan nga magpakasala ang akon utod, indi na lang ako magkaon sing karne hasta san-o, agod indi magpakasala ang akon utod tungod sa akon.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 8

Rurashcalla dioscunaman cushca aichataca mana micunallachu

1Chai rurashcalla dioscunaman cushca aichamantaca, tucuicunallataj allimari yachanchij. ‘Yachanchijmi’ nishpaca, jatun tucunchijllami. Ashtahuanpish c'uyashpaca, caishujcunapaj alli canatamari rurashun. Maijan, ‘Ñami alli yachaj cani’ nishpapish, yachanataj cashcataca manaraj imata yachanchu. Ashtahuanpish maijanpish Taita Diosta c'uyajca, Diospaj alli rijsishcami.

Rurashcalla dioscunaman cushca animalcunapaj aichata micunaca ima mana canchu, chai dioscunallatajpish, ima mana canchu. Shujlla Taita Dios tiyajtami yachanchij. Gentecunaca, “Jahuapipish, cai pachapipish achca dioscunami tiyan” ninmi. (Chashna nijcunapajca, «dioscunapish» «mandajcunapish» achcatajmari tiyan). Ashtahuanpish ñucanchijpajca, shujlla Diosmi tiyan. Paica Yaya Diosmi, Paica tucui ima tiyajtapish rurajmi. Ñucanchijpish Paipajmi canchij. Shinallataj shujlla Mandajmari tiyan, Paica Jesucristomi. Paimantami tucui imapish tiyan, ñucanchijpish paimantami causacunchij.

Ashtahuanpish caicunataca, manarajmari tucuicuna yachanchu. Maijancunaca, rurashcalla dioscunata ñaupa adoraj cashca cashpami, ‘Chai dioscunaman cushca aichami’ nishpa, chai yuyaihuan micuncuna. Chaita micushpaca, manaraj sinchi crij cashcamantami, mapayashcata yuyancuna. Ima micunallaca, mana Diosman ashtahuan c'uchuyachinchu. Chashna cashcamantaca micushpapish, mana ashtahuan alli canchijchu. Mana micushpapish, mana yanga tucunchijchu.

Ñataj cancunaca, imatapish ‘Micunallami’ nishpa, micushpaca, caishuj manaraj sinchi crijcunata pandachinguichijman. 10 Can alli yachaj cashcamantaca, rurashcalla dioscunata adorana huasipipish micunguillatajmari. Manaraj sinchi crij, can chaipi micushpa tiyacujta ricushpaca, ¿manachu paipish chai dioscunaman cushca aichata micunachinga? 11 Ñataj can, ‘Yachaj cani’ nishpa micushcallamanta, manaraj sinchi crij chingarinman. Cristomari paimanta huañushpa quishpichirca. 12 Cancuna chashna micushpa, manaraj sinchi crijcunata pandachishpa juchallishpaca, Cristotamari p'iñachishpa, juchallinguichij. 13 Chashna cana cajpica, ñuca imata micushcallamanta maijan crij urmanalla cajpica, paita ama urmachingapajca, manataj aichataca micushachu.