Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 7:1-40

Ang Parte sa Pag-asawahay

1Nagsulat kamo nga basi kon maayo sa lalaki nga indi magpangasawa. 2Pero kon sa akon, tungod kay madamo ang nagahimo sang imoralidad, magpangasawa ukon magpamana na lang kamo agod malikawan ninyo ini. 3Kag ang bana dapat magtuman sang iya obligasyon sa iya asawa, kag ang asawa dapat man magtuman sang iya obligasyon sa iya bana. 4Kay ang lawas sang asawa iya na sang bana, kag ang lawas sang bana iya na man sang asawa. 5Gani indi ninyo pagdumilian ang inyo asawa ukon bana kon gusto niya nga himuon ang kinaandan nga ginahimo sang mag-asawa, luwas lang kon nagsugtanay kamo nga duha nga ini nga butang ipaiway lang anay, tungod nga gusto ninyo nga gamiton ang inyo oras sa pagpangamuyo. Pero pagkatapos sang inyo kasugtanan, balikan ninyo ang inyo kinaandan nga ginahimo bilang mag-asawa, kay basi kon sa ulihi indi na ninyo mapunggan ang inyo balatyagon, kag sulayon kamo ni Satanas.

6Wala ako nagasugo sa inyo nga magpangasawa ukon magpamana kundi ginatugutan ko kamo sa luyag ninyo. 7Gusto ko kuntani nga ang tanan pareho sa akon nga wala sing asawa. Pero wala kita nagapalareho tungod kay nagkalain-lain nga hiyas ang ginhatag sa aton sang Dios.

8Kamo nga wala pa sing asawa ukon bana, kag pati ang mga balo nga babayi, mas maayo pa kon magpadayon kamo sa pagpangabuhi nga isahanon pareho sa akon. 9Pero kon indi kamo makapugong sang inyo balatyagon, magpangasawa ukon magpamana na lang kamo. Kay maayo pa ina sang sa mag-antos kamo tungod sa inyo balatyagon nga daw indi mapunggan.

10-11Sa mga mag-asawa, amo ini ang akon sugo nga ginhambal mismo sang Ginoo: ang asawa indi dapat magbulag sa iya bana, kag ang bana indi man magbulag sa iya asawa. Pero kon may asawa nga magbulag sa iya bana, dapat magpabilin siya nga wala sing bana, ukon indi gani magbalik na lang siya sa iya bana.

12Kon parte sa iban, amo ini ang gusto ko isiling (ini sa akon lang, wala sing may ginhambal ang Ginoo parte sini): kon ang tumuluo may asawa nga indi tumuluo pero gusto gihapon nga magpuyo sa iya, indi niya dapat pagbulagan. 13Kag kon ang tumuluo may bana nga indi tumuluo pero gusto gihapon nga magpuyo sa iya, indi man niya dapat pagbulagan. 14Kay ang indi tumuluo nga bana ginabaton sang Dios tungod sang tumuluo nga asawa, kag ang indi tumuluo nga asawa ginabaton man sang Dios tungod sang tumuluo nga bana. Kay kon indi amo sini, pati ang ila mga bata wala man ginabaton sang Dios. Pero ang matuod, ginabaton sila sang Dios. 15Pero kon gusto sang indi tumuluo nga magbulag, tuguti. Hilway ka nga magbulag sa iya, kay gintawag kita sang Dios sa malinong nga pagkabuhi. 16Total, bisan punggan mo ang imo asawa ukon bana nga indi magbulag sa imo, indi mo gid man masiguro nga maluwas mo siya.

Magkabuhi Kamo suno sa Pagtawag sang Dios sa Inyo

17Ang kada isa dapat magkabuhi suno sa kahimtangan nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Dapat magpabilin siya sa iya kahimtangan sang siya gintawag sang Dios nga magtuo. Amo ini ang pagsulundan nga akon ginatudlo sa tanan nga iglesya. 18Halimbawa, kon may lalaki nga natuli na sang wala pa siya gintawag sang Dios, indi na niya paghimulatan nga ilisan pa niya ang iya kahimtangan. Kag kon may ara man nga wala natuli sang wala pa siya gintawag, indi na kinahanglan nga magpatuli pa siya. 19Kay indi importante kon natuli ang tawo ukon wala. Ang importante amo ang pagtuman sang mga sugo sang Dios. 20Gani magpadayon ang kada isa suno sa iya kahimtangan sang siya gintawag sang Dios. 21Kon ikaw isa ka ulipon sang gintawag ka sang Dios, indi bali. Pero kon may kahigayunan nga makahilway ka sa pagkaulipon, himusli ina nga kahigayunan. 22Kay ang tawo nga ulipon sang gintawag siya nga mangin ara sa Ginoo, karon hilway na sa panulok sang Ginoo. Kag ang tawo nga indi ulipon sang siya gintawag, karon ulipon na ni Cristo. 23Mahal ang pagbakal sang Dios sa aton, gani indi kita basta-basta nga magpaulipon lang sa mga tawo. 24Gani mga utod kay Cristo, magpabilin ang kada isa sa inyo sa Dios suno sa iya kahimtangan sang gintawag siya nga magtuo.

Ang Parte sa mga Wala sing Asawa ukon Bana kag sa mga Balo nga Babayi

25Kon parte sa mga wala sing asawa ukon bana, wala ako sing sugo halin sa Ginoo. Pero bilang tawo nga masaligan tungod sa kaluoy sang Dios, ari ang akon opinyon.

26Tungod sang mga kabudlayan subong, mas maayo pa kon magpadayon na lang kita sa aton kahimtangan. 27Gani kon may asawa ka na, indi siya pagbulagi. Kag kon wala ka pa asawa, indi ka na lang magpangasawa. 28Pero kon magpangasawa ka gid man, indi ina sala. Kag kon magpamana ang dalaga indi man ina sala. Nagasiling ako nga indi na lang kamo kuntani magpangita sang inyo asawa ukon bana tungod nga gusto ko nga makalikaw kamo sa mga kabudlayan sang kabuhi sang may asawa ukon bana.

29-31Ang buot ko silingon mga utod, malip-ot na lang ang tiyempo nga nabilin. Gani tungod nga ang tanan nga butang sa sini nga kalibutan madula, halin subong, ang mga may asawa dapat magkabuhi nga daw wala sing asawa. Ang mga nagapangasubo dapat magkabuhi nga daw wala nagapangasubo, kag ang mga nagakalipay magkabuhi nga daw wala nagakalipay. Ang mga nagapamakal dapat indi magsalig nga magapabilin sa ila ang ila mga ginbakal. Kag ang mga nagagamit sang mga pagkabutang sang kalibutan dapat indi mawili sa sina nga mga butang.

32Gusto ko kuntani nga mahilway kamo sa mga palaligban diri sa kalibutan. Ang wala sing asawa wala sing iban nga ginapanumdom kundi ang hilikuton sang Ginoo kag kon paano siya makahatag sing kalipay sa iya. 33Pero ang lalaki nga may asawa nagapanumdom pati sa mga butang diri sa kalibutan kag kon paano siya makahatag sing kalipay sa iya asawa. 34Amo ina nga natunga permi ang iya hunahuna. Kag amo man ang mga babayi. Ang babayi nga wala sing bana wala sing iban nga ginapanumdom kundi ang pag-alagad sa Ginoo, kag gusto niya nga ihalad ang iya bug-os nga kabuhi sa pag-alagad sa iya. Pero ang babayi nga may bana nagapanumdom pati sa mga butang diri sa kalibutan kag kon paano siya makahatag sing kalipay sa iya bana.

35Ginasugid ko ini para sa inyo kaayuhan. Wala ko kamo ginadilian nga magpangasawa ukon magpamana, kundi gusto ko lang nga mahapos kag wala sing sablag ang inyo pag-alagad sa Ginoo.

36Karon, parte sa mga naganobyohanay: kon sa hunahuna sang lalaki indi husto ang iya panggawi sa iya nobya, kag indi na siya makapugong sang iya balatyagon, kag sa iya hunahuna dapat nga magpakasal na sila, maayo pa nga magpakasal na lang sila. Indi ina sala. 37Pero kon desidido ang isa ka lalaki nga indi na niya pagpangasaw-on ang iya nobya, kag para sa iya indi kinahanglan nga magpangasawa, kay mapunggan niya ang iya kaugalingon, maayo ang iya ginahimo. 38Gani maayo ang ginahimo sang nagapangasawa sa iya nobya; pero mas maayo pa gid ang indi magpangasawa.

39Ang babayi nahigot sa iya bana samtang buhi pa ang iya bana. Ugaling kon patay na ang iya bana puwede na siya makapamana liwat. Pero kinahanglan tumuluo ang pilion niya. 40Kon sa akon lang, mas malipayon siya kon indi na siya magpamana. Ini opinyon ko lang, pero nagapati ako nga ang Espiritu sang Dios nga ari sa akon amo ang nagtudlo sini sa akon.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Коринфянам 7:1-40

О браке

1Вы писали мне7:1 Или: «Относительно того, что вы мне писали, я хочу сказать…», что хорошо, если мужчина совсем не прикасается к женщине. 2Но чтобы избежать разврата каждый мужчина должен делить ложе со своей женой и каждая женщина – со своим мужем7:2 Вероятно, в Коринфе были верующие, которые настаивали на том, что даже в браке лучше воздерживаться от физической близости, что, по их мнению, было показателем духовности человека.. 3Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена – по отношению к мужу. 4Тело жены принадлежит не ей самой, но её мужу. Также и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. 5Не избегайте близости друг с другом, разве что на короткий период, договорившись это время посвятить молитве. Но после этого будьте опять друг с другом, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием. 6Впрочем, это не повеление, а моя уступка. 7Я бы хотел, чтобы все были неженаты, как я, но каждый имеет свой дар от Всевышнего: у одного один, у другого другой.

8Вот что я скажу безбрачным7:8 Существуют различные понимания того, кто подразумевается под «безбрачными»: 1) вдовцы; 2) неженатые или незамужние; 3) разведённые женщины. и вдовам: им лучше не вступать в брак и жить как я. 9Но если они не в силах воздерживаться, то пусть женятся, это лучше, чем разжигаться страстью.

10А состоящим в браке не я, но Сам Повелитель даёт такое повеление: жена не должна бросать своего мужа. 11Если же она бросит мужа, то пусть либо вообще не вступает в новый брак, либо примирится со своим мужем и вернётся к нему. Муж, в свою очередь, не должен разводиться с женой7:10-11 См. Мк. 10:6-12..

12Остальным же я говорю, и это слова не Повелителя, а мои: если у кого-либо из братьев неверующая жена, и если она хочет жить с ним, то он не должен разводиться. 13То же самое касается и женщины, у которой неверующий муж: если он хочет жить с ней, она не должна с ним разводиться. 14Ведь неверующий муж освящается верующей женой и неверующая жена освящается верующим мужем. Иначе ваши дети были бы нечисты, а так они святы.

15Если же неверующий муж или жена хочет развода, то пусть разводится. Пусть в таком случае брат или сестра по вере не чувствуют себя связанными. Всевышний призвал нас жить в мире. 16Как тебе знать, жена, не спасёшь ли ты своего мужа? И как тебе, муж, знать, не спасёшь ли ты свою жену?7:16 Или: «Как тебе знать, жена, что спасёшь своего мужа? И как тебе, муж, знать, что спасёшь свою жену?»

17Пусть каждый держится в жизни того, что Повелитель ему определил, и пребудет в том, к чему призвал его Всевышний. Это правило я повторяю во всех общинах верующих. 18Если кто-то был обрезан к тому моменту, когда был призван, то ему нет нужды скрывать это. А кто был призван необрезанным, тому нет нужды подвергаться обрезанию7:18 Обрезанные – иудеи; необрезанные – представители других народов. Павлус же здесь говорит, что никто не обязан отказываться от своей национальной принадлежности и культуры, становясь последователем Масеха. Известно также, что в те времена некоторые иудеи избавлялись от следов обрезания хирургическим путём.. 19Обрезание или его отсутствие не имеют никакого значения, главное заключается в том, чтобы человек соблюдал повеления Всевышнего. 20Каждый пусть остаётся в том положении, в котором он был, когда Всевышний его призвал. 21Если ты был рабом, когда Всевышний тебя призвал, то пусть тебя это не смущает, хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею7:21 Или: «если даже можешь стать свободным, лучше используй своё нынешнее положение».. 22Потому что раб, призванный Повелителем, – свободный Повелителя, и точно так же тот, кто призван свободным, – раб Масеха. 23Вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. 24Братья, пусть каждый остаётся в том положении, в каком он был, когда Всевышний призвал его.

25Относительно же невступивших в брак у меня нет указания от Повелителя, но, получив от Него милость быть верным, я могу сказать так: 26в настоящих обстоятельствах я считаю, что для вас лучше оставаться в том же положении. 27Если ты уже состоишь в браке, не пытайся развестись. Если же ты не женат, то не ищи жены. 28Но если ты и женишься, не согрешишь, и если девушка выйдет замуж, не согрешит. Однако у вступающих в брак появятся в жизни новые трудности, а я бы хотел уберечь вас от них. 29Другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного, а потому женатые не должны всецело быть привязанными к своему браку7:29 Букв.: «а потому имеющие жён должны быть как неимеющие»., 30скорбящие – быть во власти своей скорби, радующиеся – быть полностью поглощены своей радостью, приобретающие – думать, что их приобретения навек, 31а те, кто пользуется благами этого мира, – прилепляться к ним, потому что мир, в его нынешнем виде, прекращает своё существование.

32Я хочу, чтобы вас не отягощали никакие заботы. Неженатый человек заботится о делах Повелителя, о том, как угодить Повелителю. 33Женатому же приходится заботиться о насущных нуждах, о том, как угодить жене. Его интересы раздвоены. 34Незамужняя женщина или девушка думает о делах Повелителя, она старается быть посвящённой Повелителю и телом, и духом, а замужняя женщина занята повседневными делами и тем, как угодить мужу. 35Я говорю это для вашего же блага, а не для того, чтобы вас в чём-либо ограничить. Я лишь хочу, чтобы вы могли непрестанно служить Повелителю подобающим образом, не отвлекаясь ни на что.

36Если кто-либо из вас думает, что он поступает по отношению к своей дочери нехорошо, потому что годы её идут7:36 Букв.: «если он (она) перешёл(-шла) предел»., и он чувствует, что должен выдать её замуж, то пусть такой человек поступает так, как считает правильным. Пусть выдаёт её замуж, греха на нём никакого не будет. 37Но если человек твёрд в своём решении, если он не принуждаем, и если он властен в своей воле, то, решив в своём сердце оставить свою дочь девственницей, он поступит хорошо. 38Итак, кто выдаёт свою дочь замуж, поступает хорошо, кто же не выдаёт – поступает ещё лучше7:36-38 Или: «Если кто-либо из вас думает, что поступает со своей невестой нехорошо, потому что годы её идут (или: если не может совладать со своей страстью), и он чувствует, что должен жениться на ней, то пусть такой человек поступает так, как считает правильным. Он может жениться, и греха на нём никакого не будет.37 Но если человек твёрд в своём решении не жениться, если он не принуждаем, и если он в состоянии владеть собой, то, решив в своём сердце оставить её, сохранив при этом её девственность, он поступит хорошо.38 Итак, кто женится на своей невесте, поступает хорошо, кто же не женится – поступает ещё лучше»..

39Женщина на всю жизнь соединена со своим мужем, но когда её муж умирает, она свободна выходить замуж за кого хочет, главное, чтобы человек этот принадлежал Повелителю. 40Но по моему мнению (а я думаю, что и я обладаю Духом Всевышнего), ей лучше было бы оставаться незамужней, так она будет счастливее.