Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 3:1-23

Ang mga Alagad sang Dios

1Mga utod, sang una indi ako makatudlo sa inyo bilang mga tawo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo kundi mga tawo nga nagakabuhi sa ila tawhanon nga kinaugali kag bata pa sa ila relasyon kay Cristo. 2Amo ina nga simple gid lang nga mga pagpanudlo ang akon gintudlo sa inyo, tungod kay indi pa ninyo masarangan ang madalom nga mga pagpanudlo. Kag bisan gani subong indi pa gid kamo makaintiendi. 3Kay hasta subong, nagakabuhi pa kamo sa inyo tawhanon nga kinaugali tungod kay nagahinisaay kamo kag nagailinaway. Ining inyo ginahimo nagapamatuod lang nga pareho pa gihapon kamo sa mga tawo diri sa kalibutan. 4May ara sa inyo nga nagasiling, “Ako kay Pablo,” kag may ara man nga nagasiling, “Ako kay Apolos.” Ti kundi pareho gid kamo sa mga tawo diri sa kalibutan, kay nagabinahin-bahin kamo.

5Kon sa bagay sin-o gid bala si Apolos? Kag sin-o gid si Pablo? Mga alagad man lang kami sang Ginoo nga iya gin-gamit agod magtuo kamo. Ang kada isa sa amon nagahimo man lang sing buluhaton nga ginhatag sang Ginoo sa amon. 6Ako ang nagtanom, kag si Apolos ang nagbunyag, pero ang Dios amo ang nagpatubo. 7Indi importante ang nagatanom kag ang nagabunyag. Ang Dios lang gid ang importante kay siya ang nagapatubo. 8Ang nagatanom kag ang nagabunyag pareho lang nga mga alagad, kag kada isa sa ila balusan sang Dios suno sa ila pagpangabudlay. 9Ako kag si Apolos nagabuligay sa amon pagpangabudlay para sa Dios. Ang inyo halimbawa pareho sang palangumahan nga ginapauma sa amon sang Dios.

Ang halimbawa pa gid ninyo pareho sang isa ka balay nga iya ginapatindog. 10Kag ako, bilang eksperto nga pangulo nga panday sang Dios, amo ang nagtukod sang pundasyon suno sa abilidad nga ginhatag niya sa akon. Pagkatapos, ang iban naman nga panday amo ang nagapadayon obra sini. Pero kinahanglan gid nga siguruhon sang kada panday nga maayo ang iya obra. 11Kay indi puwede nga magbutang sang iban pa nga pundasyon magluwas sa ginbutang na, nga amo si Jesu-Cristo.3:11 Ang buot silingon, si Jesu-Cristo amo gid lang ang dapat tuohan kag wala na sang iban pa. 12May mga tawo nga husto ang ila ginatudlo. Ang ila halimbawa pareho sang nagapatindog sang balay sa pundasyon, nga ang ginagamit nga mga materyales bulawan, pilak, ukon mga malahalon nga mga bato. Ang iban iya, wala sing pulos ang ila mga ginatudlo. Pareho lang nga nagpatindog sila sang balay sa mga materyales nga kahoy, kugon, kag dagami. 13Pero sa adlaw sang paghukom, mahibaluan kon ano nga klase sang mga materyales ang gin-gamit sang kada isa, kay pagatilawan ini sa kalayo. 14Kon ang ginpatindog sa pundasyon indi masunog, magabaton ang nagpatindog sang balos. 15Pero kon masunog, wala gid siya sing may mabaton nga balos; pero ang iya kaugalingon maluwas. Ang iya halimbawa mangin pareho sa tawo nga nakaluwas sa balay nga nasunog, pero wala gid siya sing may nadala.

16Indi bala nga templo kamo sang Dios kag ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo? 17Gani kon gub-on ninyo ang ginapuy-an sang Dios, silutan niya kamo tungod nga ang templo sang Dios balaan. Kag ang templo nga ina wala sing iban kundi kamo mismo.

18Indi pagdayai ang inyo kaugalingon. Kon may ara sa inyo nga nagahunahuna nga maalam siya suno sa mga tawo sa kalibutan, dapat ibaliwala lang niya ina nga kaalam agod mangin maalam siya sa panulok sang Dios. 19Kay para sa Dios, ang ginakabig nga kaalam sa sining kalibutan kabuangan lang. Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ginadakop sang Dios ang mga maalam sa ila pagkadayaon.”3:19 Job 5:13. 20Kag may ara pa gid sa Kasulatan nga nagasiling, “Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga ginarason sang mga tawo nga maalam wala sing pulos.”3:20 Salmo 94:11. 21Gani indi dapat nga ang isa ka tawo ipabugal. Kay kami tanan nga nagatudlo ginhatag sang Dios sa inyo para sa inyo kaayuhan. 22Ako, si Apolos, kag si Pedro3:22 Pedro: sa Griego, Cefas. inyo tanan. Bisan ang kalibutan nga ini, kag ang nagakalatabo subong kag sa palaabuton, pati ang inyo kabuhi kag kamatayon, tanan nga ini para sa inyo kaayuhan. 23Kag kamo iya, iya ni Cristo kag si Cristo iya sang Dios.