Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 12

Mga Abilidad nga Ginahatag sang Espiritu Santo

1Mga utod ko kay Cristo, gusto ko nga maintiendihan gid ninyo ang parte sa mga abilidad nga ginahatag sang Espiritu Santo. Nahibaluan ninyo nga sang wala pa kamo nakakilala sa Dios, ginpatalang kamo agod magsimba sa mga dios-dios nga indi makahambal. Gani gusto ko nga mahibaluan ninyo nga wala sing tawo nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios nga makapakamalaot kay Jesus. Kag wala man sang tawo nga makasiling nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya ginatuytuyan sang Espiritu Santo.

May nagkalain-lain kita nga mga abilidad, pero isa lang ka Espiritu ang ginahalinan sini. Nagkalain-lain ang paagi sa pag-alagad, pero isa lang ka Ginoo ang aton ginaalagaran. Nagkalain-lain ang ginapahimo sang Dios sa aton, pero isa lang ka Dios ang nagagahom sa aton tanan agod mahimo ta ini. Ang tagsa-tagsa ginhatagan sang abilidad nga nagapakita nga ang Espiritu Santo ara sa iya, agod makabulig siya sa iya kapareho nga tumuluo. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsugid parte sa kaalam sang Dios, kag ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsaysay sina. May ara man nga ginhatagan sing dako gid nga pagtuo, kag may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagpang-ayo sang mga nagamasakit, kag ini tanan halin sa Espiritu Santo. 10 Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang gahom sa paghimo sing mga milagro; ang iban, abilidad sa pagsugid sang mensahi sang Dios; kag ang iban, abilidad sa pag-ihibalo kon bala ang nagagahom sa isa ka tawo amo ang Espiritu Santo ukon indi. May ginhatagan man sang abilidad nga maghambal sa iban nga mga lingguahe nga wala nila natun-i, kag may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagsaysay kon ano ang kahulugan sang mga ginapanghambal sa sadto nga mga lingguahe. 11 Pero isa gid lang ka Espiritu ang nagahatag sini tanan, kag ginapanagtag niya ini sa tagsa ka tawo suno sa iya gusto.

Ang Aton Halimbawa mga Parte sang Isa ka Lawas

12 Ang lawas may madamo nga mga parte pero isa lang ka lawas. Pareho man sini sa aton nga mga tumuluo nga lawas ni Cristo. 13 Kay kita tanan, Judio man ukon indi, ulipon ukon hilway, ginbautisohan sa isa lang ka Espiritu agod mangin isa ka lawas. Kag isa man ka Espiritu ang ginbaton naton tanan.[a]

14 Ang lawas sang tawo isa lang pero may madamo nga mga parte. 15 Kon magsiling ang tiil, “Tungod nga ako indi kamot, indi ako parte sang lawas,” ina wala nagakahulugan nga indi siya parte sang lawas. 16 Kag kon magsiling ang dulunggan, “Tungod nga ako indi mata, indi ako parte sang lawas,” ina wala man nagakahulugan nga indi siya parte sang lawas. 17 Kay kon ang bug-os nga lawas sang tawo puro lang mata, paano ang iya pagkabati? Kag kon ang bug-os nga lawas puro lang dulunggan, paano ang iya pagpanimaho? 18 Pero wala kita paghimua sang Dios nga pareho sina, kundi suno sa iya gusto, ginhimo niya ang aton lawas nga may nagkalain-lain nga parte. 19 Kon ang lawas isa lang ka parte, indi na ina matawag nga lawas. 20 Ang matuod, madamo ang mga parte sang aton lawas, pero isa gid lang ka lawas.

21 Amo ina nga ang mata indi makasiling sa kamot, “Indi ko ikaw kinahanglan,” kag ang ulo indi man makasiling sa tiil, “Indi ko ikaw kinahanglan.” 22 Ang matuod, ang mga parte sang lawas nga daw maluya kinahanglan ta gid. 23 Ang mga parte sang lawas nga daw indi gid importante aton gihapon ginaatipan sing maayo; kag ang mga parte nga daw malaw-ay tulukon aton man gihapon ginapatahom. 24 Indi na naton kinahanglan nga himuon ini sa mga parte nga matahom na nga daan. Amo ini ang ginhimo sang Dios sa aton lawas, agod mahatagan sing dungog ang mga parte nga daw indi gid importante. 25 Ginhimo sang Dios ang mga parte sang aton lawas agod magbinuligay, kag indi agod magbinahin-bahin. 26 Gani kon ang isa ka parte nagaantos, ang tanan nga parte nagaantos man. Kag kon ang isa ka parte ginadayaw, ang tanan nga parte nalipay man.

27 Ang buot ko silingon amo ini: kita nga mga tumuluo amo ang lawas ni Cristo, kag ang tagsa-tagsa sa aton parte sang iya lawas. 28 Kag sa sini nga lawas, nga amo ang iglesya, nagbutang ang Dios sang mga masunod: una sa tanan, mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatlo, mga manunudlo; dayon mga manughimo sang mga milagro, mga manug-ayo sang mga masakiton, mga manugbulig, mga administrador, kag mga manughambal sang iban nga lingguahe nga wala natun-i. 29 Nahibaluan man ninyo nga kita tanan indi mga apostoles. Indi man kita tanan mga propeta sang Dios, ukon mga manunudlo. Indi man ang tanan manughimo sang mga milagro. 30 Ang gahom sa pag-ayo sang masakit wala man ginhatag sa aton tanan, ukon ang abilidad sa paghambal sa iban nga lingguahe nga wala natun-i. Kag kita tanan wala man paghatagi sang abilidad sa pagsaysay kon ano ang kahulugan sang mga ginpanghambal sa sadto nga mga lingguahe. 31 Pero tinguhai ninyo nga mabaton halin sa Dios ang mga importante gid nga mga abilidad. Kag karon itudlo ko sa inyo ang labing maayo sa tanan.

Notas al pie

  1. 12:13 ginbaton naton tanan: sa literal, ginpainom sa aton tanan.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Corintieni 12

Darurile Duhului

1Cu privire la darurile duhovniceşti, fraţilor, nu vreau să fiţi în necunoştinţă. Voi ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, eraţi ademeniţi şi conduşi de idolii cei muţi. De aceea, vreau să înţelegeţi că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Isus să fie blestemat!“ şi, de asemenea, nimeni nu poate să spună: „Isus este Domn!“ decât prin Duhul Sfânt.

Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezenţa Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia îi este dat prin Duhul un cuvânt de înţelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaştere, potrivit cu Acelaşi Duh, altuia – credinţă, prin Acelaşi Duh, altuia – daruri de vindecare, prin Acelaşi singur Duh, 10 altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor. 11 Toate acestea sunt făcute de Unul şi Acelaşi Duh, Care dă fiecăruia în parte, aşa cum vrea.

Un singur trup, mai multe mădulare

12 Aşa cum trupul este unul şi are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deşi multe, sunt un trup, la fel este şi cu Cristos. 13 Noi toţi am fost botezaţi într-un[a] singur Duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, şi tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh. 14 Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. 15 Dacă piciorul ar spune: „Pentru că nu sunt mână, nu aparţin trupului“, nu este pentru aceasta din trup? 16 Dacă urechea ar spune: „Pentru că nu sunt ochi, nu aparţin trupului“, nu este pentru aceasta din trup? 17 Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Dar, de fapt, Dumnezeu a aranjat mădularele în trup, pe fiecare dintre ele aşa cum a vrut El. 19 Dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Dar sunt multe mădulare şi un singur trup. 21 Ochiul nu-i poate spune mâinii: „N-am nevoie de tine!“, iar capul nu le poate spune picioarelor: „N-am nevoie de voi!“, 22 ci, dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par a fi mai slabe sunt absolut necesare, 23 iar acele mădulare ale trupului care ni se par mai puţin vrednice de cinste le îmbrăcăm cu mai multă cinste şi mădularele noastre mai puţin plăcute le tratăm cu mai mult respect, 24 pe când mădularele noastre cele mai atractive nu au nevoie de aceasta. Dar Dumnezeu aşa a aranjat trupul, dând o mai mare onoare unui mădular inferior, 25 ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să aibă grijă unele de altele. 26 Dacă un mădular suferă, toate mădularele trupului suferă împreună cu el; dacă un mădular este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el.

27 Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare este un mădular al lui. 28 Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeţi, în al treilea rând învăţători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare şi pe cei ce au darul feluritelor limbi. 29 Sunt oare toţi apostoli? Sunt toţi profeţi? Sunt toţi învăţători? Fac toţi minuni? 30 Au toţi daruri de vindecare? Vorbesc toţi în limbi? Traduc toţi? 31 Deci fiţi plini de râvnă după cele mai importante daruri. Şi vă voi arăta o cale dincolo de orice comparaţie.

Notas al pie

  1. 1 Corintieni 12:13 Sau: de un; sau: cu un