Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 12

Mga Abilidad nga Ginahatag sang Espiritu Santo

1Mga utod ko kay Cristo, gusto ko nga maintiendihan gid ninyo ang parte sa mga abilidad nga ginahatag sang Espiritu Santo. Nahibaluan ninyo nga sang wala pa kamo nakakilala sa Dios, ginpatalang kamo agod magsimba sa mga dios-dios nga indi makahambal. Gani gusto ko nga mahibaluan ninyo nga wala sing tawo nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios nga makapakamalaot kay Jesus. Kag wala man sang tawo nga makasiling nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya ginatuytuyan sang Espiritu Santo.

May nagkalain-lain kita nga mga abilidad, pero isa lang ka Espiritu ang ginahalinan sini. Nagkalain-lain ang paagi sa pag-alagad, pero isa lang ka Ginoo ang aton ginaalagaran. Nagkalain-lain ang ginapahimo sang Dios sa aton, pero isa lang ka Dios ang nagagahom sa aton tanan agod mahimo ta ini. Ang tagsa-tagsa ginhatagan sang abilidad nga nagapakita nga ang Espiritu Santo ara sa iya, agod makabulig siya sa iya kapareho nga tumuluo. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsugid parte sa kaalam sang Dios, kag ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsaysay sina. May ara man nga ginhatagan sing dako gid nga pagtuo, kag may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagpang-ayo sang mga nagamasakit, kag ini tanan halin sa Espiritu Santo. 10 Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang gahom sa paghimo sing mga milagro; ang iban, abilidad sa pagsugid sang mensahi sang Dios; kag ang iban, abilidad sa pag-ihibalo kon bala ang nagagahom sa isa ka tawo amo ang Espiritu Santo ukon indi. May ginhatagan man sang abilidad nga maghambal sa iban nga mga lingguahe nga wala nila natun-i, kag may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagsaysay kon ano ang kahulugan sang mga ginapanghambal sa sadto nga mga lingguahe. 11 Pero isa gid lang ka Espiritu ang nagahatag sini tanan, kag ginapanagtag niya ini sa tagsa ka tawo suno sa iya gusto.

Ang Aton Halimbawa mga Parte sang Isa ka Lawas

12 Ang lawas may madamo nga mga parte pero isa lang ka lawas. Pareho man sini sa aton nga mga tumuluo nga lawas ni Cristo. 13 Kay kita tanan, Judio man ukon indi, ulipon ukon hilway, ginbautisohan sa isa lang ka Espiritu agod mangin isa ka lawas. Kag isa man ka Espiritu ang ginbaton naton tanan.[a]

14 Ang lawas sang tawo isa lang pero may madamo nga mga parte. 15 Kon magsiling ang tiil, “Tungod nga ako indi kamot, indi ako parte sang lawas,” ina wala nagakahulugan nga indi siya parte sang lawas. 16 Kag kon magsiling ang dulunggan, “Tungod nga ako indi mata, indi ako parte sang lawas,” ina wala man nagakahulugan nga indi siya parte sang lawas. 17 Kay kon ang bug-os nga lawas sang tawo puro lang mata, paano ang iya pagkabati? Kag kon ang bug-os nga lawas puro lang dulunggan, paano ang iya pagpanimaho? 18 Pero wala kita paghimua sang Dios nga pareho sina, kundi suno sa iya gusto, ginhimo niya ang aton lawas nga may nagkalain-lain nga parte. 19 Kon ang lawas isa lang ka parte, indi na ina matawag nga lawas. 20 Ang matuod, madamo ang mga parte sang aton lawas, pero isa gid lang ka lawas.

21 Amo ina nga ang mata indi makasiling sa kamot, “Indi ko ikaw kinahanglan,” kag ang ulo indi man makasiling sa tiil, “Indi ko ikaw kinahanglan.” 22 Ang matuod, ang mga parte sang lawas nga daw maluya kinahanglan ta gid. 23 Ang mga parte sang lawas nga daw indi gid importante aton gihapon ginaatipan sing maayo; kag ang mga parte nga daw malaw-ay tulukon aton man gihapon ginapatahom. 24 Indi na naton kinahanglan nga himuon ini sa mga parte nga matahom na nga daan. Amo ini ang ginhimo sang Dios sa aton lawas, agod mahatagan sing dungog ang mga parte nga daw indi gid importante. 25 Ginhimo sang Dios ang mga parte sang aton lawas agod magbinuligay, kag indi agod magbinahin-bahin. 26 Gani kon ang isa ka parte nagaantos, ang tanan nga parte nagaantos man. Kag kon ang isa ka parte ginadayaw, ang tanan nga parte nalipay man.

27 Ang buot ko silingon amo ini: kita nga mga tumuluo amo ang lawas ni Cristo, kag ang tagsa-tagsa sa aton parte sang iya lawas. 28 Kag sa sini nga lawas, nga amo ang iglesya, nagbutang ang Dios sang mga masunod: una sa tanan, mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatlo, mga manunudlo; dayon mga manughimo sang mga milagro, mga manug-ayo sang mga masakiton, mga manugbulig, mga administrador, kag mga manughambal sang iban nga lingguahe nga wala natun-i. 29 Nahibaluan man ninyo nga kita tanan indi mga apostoles. Indi man kita tanan mga propeta sang Dios, ukon mga manunudlo. Indi man ang tanan manughimo sang mga milagro. 30 Ang gahom sa pag-ayo sang masakit wala man ginhatag sa aton tanan, ukon ang abilidad sa paghambal sa iban nga lingguahe nga wala natun-i. Kag kita tanan wala man paghatagi sang abilidad sa pagsaysay kon ano ang kahulugan sang mga ginpanghambal sa sadto nga mga lingguahe. 31 Pero tinguhai ninyo nga mabaton halin sa Dios ang mga importante gid nga mga abilidad. Kag karon itudlo ko sa inyo ang labing maayo sa tanan.

Notas al pie

  1. 12:13 ginbaton naton tanan: sa literal, ginpainom sa aton tanan.

Het Boek

1 Corinthiërs 12

Geestelijke uitingen en bijzondere gaven

1Broeders en zusters, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. Toen u nog niet gelovig was, leefde u onder de misleidende invloed van afgoden. Daarom wil ik u erop wijzen dat niemand die door de Geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is. En evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige Geest geleid wordt.

De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente. De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. 10 De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. 11 Maar het is een en dezelfde Geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals Hij wil.

12 Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. 13 Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest. 14 Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. 15 Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? 17 Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? 18 Nee, God heeft alle verschillende delen in een lichaam gezet, zoals Hij het goed vond. 19 Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken. 20 Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22 De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn. 23 Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere zorg en de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt.

24 De nette lichaamsdelen hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en de op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. 25 Anders zou er onenigheid in het lichaam zijn. 26 Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij. 27 U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam.

28 God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degenen die Gods woord doorgeven en ten derde leraren. Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gave hebben zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders en sommigen die in klanktalen spreken. 29 Maar zij zijn toch niet allemaal apostelen en geven toch niet allemaal Gods woord door? Zij zijn toch ook niet allemaal leraren? 30 Doet iedereen soms wonderen? Of hebben allen de gave om zieken te genezen? Spreken ze soms allemaal in klanktalen of kan ieder die talen uitleggen? 31 U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God.