Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 1

1Ako si Pablo nga ginpili sang Dios nga mangin apostol ni Cristo Jesus. Ako kag si Sostenes nga aton utod kay Cristo nagapangamusta sa iglesya[a] sang Dios dira sa Corinto. Ginpain na kamo sang Dios agod mangin iya tungod sa inyo paghiusa kay Cristo Jesus. Ginpili niya kamo nga mangin iya mga katawhan upod sang tanan nga nagakilala sa aton Ginoong Jesu-Cristo sa bisan diin nga lugar. Siya Ginoo naton tanan.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[b] kag paghidaet[c] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Mga Pagpakamaayo Halin kay Cristo

Nagapasalamat ako permi sa Dios sa mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa inyo tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus. Kay sa inyo pagpakighiusa kay Cristo, ginpakamaayo gid kamo sang Dios sa tanan nga butang—sa ihibalo kag sa paghambal. Sa sini napamatud-an sa inyo nga matuod ang amon mga gintudlo parte kay Cristo. Gani wala gid kamo makulangi sang espirituhanon nga mga abilidad nga ginahatag sang Dios samtang nagahulat kamo sang pagbalik sang aton Ginoong Jesu-Cristo. Si Cristo amo ang magapalig-on sang inyo pagtuo hasta sa katapusan, agod sa pag-abot sang adlaw nga siya maghukom, wala siya sing may ikasaway sa inyo. Masaligan ang Dios nga nagtawag sa inyo sa pagpakighiusa sa iya Anak nga si Jesu-Cristo nga aton Ginoo.

Ang mga Nagatuo kay Cristo Dapat Mag-isa

10 Mga utod kay Cristo, nagapangabay ako sa inyo sa ngalan[d] sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga mag-isa kamo tanan kag likawan ninyo ang pagbinahin-bahin. Mag-isa kamo sa inyo mga panghunahuna kag sa inyo katuyuan. 11 Nasambit ko ini tungod nga may nagsugid sa akon halin sa pamilya ni Cloe nga may nagailinaway dira sa inyo. 12 Ang buot ko silingon amo ini: may ara kuno dira sa inyo nga nagasiling, “Ako sa kay Pablo,” kag may ara man nga nagasiling, “Ako sa kay Apolos,” ang iban pa gid nagasiling, “Ako sa kay Pedro,”[e] kag ang iban nagasiling, “Ako sa kay Cristo.” 13 Indi ina maayo! Ngaa, ginapartida bala si Cristo? Si Pablo wala nagpalansang sa krus para sa inyo. Wala man kamo pagbautisuhi sa ngalan ni Pablo.

14 Nagapasalamat ako sa Dios nga wala ako sing may ginbautisohan sa inyo magluwas lang kay Crispus kag kay Gaius. 15 Gani wala sing may makasiling nga ginbautisohan kamo sa akon ngalan. 16 (Ginbautisohan ko man gali si Stefanas kag ang iya pamilya. Pero magluwas sa sini nga mga tawo wala na ako sing may nadumduman pa.) 17 Kay wala ako pagsugua ni Cristo sa pagbautiso kundi sa pagtudlo sang Maayong Balita. Kag ang akon pagtudlo indi paagi sa mga matahom nga paghambal, kay basi madala ko ang mga tawo kay Cristo paagi sa akon abilidad kag madulaan na sang gahom ang kamatayon ni Cristo sa krus.

Si Cristo Amo ang Gahom kag ang Kaalam sang Dios

18 Sa mga tawo nga nagakalawala[f], ang pagtudlo parte sa kamatayon ni Cristo sa krus kabuangan lang, pero sa aton nga nagakalaluwas, ini gahom sang Dios. 19 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Gub-on ko ang kaalam sang mga tawo nga maalam, kag ipakita ko nga wala sing pulos ang pag-intiendi sang mga may tinun-an.”[g] 20 Ano karon ang pulos sang mga maalam, sang mga manunudlo sang Kasuguan, kag sang mga puwerte magdibati sa sini nga panahon? Kay ginpakita sang Dios nga kabuangan lang ang kalibutanon nga kaalam.

21 Kay sa kaalam sang Dios wala siya magtugot nga makilala siya sang mga tawo paagi sa kalibutanon nga kaalam. Kundi ginpakamaayo sang Dios nga luwason ang mga tawo paagi sa ila pagtuo sa ginawali nga Maayong Balita, nga suno sa mga tawo nga wala nagatuo kabuangan lang. 22 Ang mga Judio indi magtuo kon wala sing milagro nga makita, kag ang mga Griego, ginatimbang-timbang nila kon ang ginatudlo sa ila nagakomporme sa ila ginasiling nga kaalam. 23 Pero kami iya, ginawali namon si Cristo nga ginlansang sa krus. Ini nga pagwali indi mabaton sang mga Judio kag kabuangan para sa mga indi Judio. 24 Pero sa mga tawo nga gintawag sang Dios, Judio man ukon indi, si Cristo amo ang gahom kag ang kaalam sang Dios. 25 Kay ang ginahunahuna nila nga kabuangan sang Dios mas labaw pa sang sa kaalam sang mga tawo, kag ang ginahunahuna nila nga kaluyahon sang Dios mas makusog pa sang sa kusog sang mga tawo. 26 Mga utod kay Cristo, dumduma ninyo kon ano ang inyo kahimtangan sang wala pa kamo pagtawga sang Dios, pila gid lang sa inyo ang ginakabig nga maalam ukon may ikasarang, kag pila man lang ang naghalin sa kilala nga mga pamilya. 27 Pero ginpili sang Dios ang mga tawo nga ginakabig sang katawhan nga indi maalam agod pakahuy-an ang mga maalam, kag ginpili man niya ang mga tawo nga wala gid sing gahom agod pakahuy-an ang mga tawo nga gamhanan. 28 Ginpili sang Dios ang mga kubos kag ang mga talamayon, nga mga ginakabig nga wala sing pulos, agod ipakita niya nga indi importante ang ginakabig sang mga tawo nga importante. 29 Gani wala sing may makapabugal sa atubangan sang Dios. 30 Sa pagbuot sang Dios ara kita kay Cristo Jesus. Si Cristo amo ang kaalam sang Dios[h] para sa aton. Paagi sa iya, ginpakamatarong kita sang Dios, iya na kita, kag gintubos na ang aton mga sala. 31 Gani, pareho sang ginasiling sang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga gusto magpabugal, dapat ipabugal lamang niya ang ginhimo sang Ginoo.”[i]

Notas al pie

  1. 1:2 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 1:3 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:3 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
  4. 1:10 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.
  5. 1:12 Pedro: sa Griego, Cefas.
  6. 1:18 nagakalawala: ukon, nagapadulong sa kalaglagan.
  7. 1:19 Isa. 29:14.
  8. 1:30 Si Cristo amo ang kaalam sang Dios: para sa iban, ang ginhimo ni Cristo sa krus kabuangan, pero para kay Pablo ini kaalam sang Dios.
  9. 1:31 Jer. 9:24.

Slovo na cestu

1.list Korintským 1

Pavlova vděčnost za obdarování v Korintu

11-3 Milí přátelé a drazí bratři, srdečně vás zdravím a zároveň i od Sosthena vyřizuji přání Boží milosti a pokoje – nejen vám v Korintu, ale i všem, kteří se kdekoliv hlásí ke Kristovu jménu.

Stále znovu musím děkovat Bohu, když vidím, jaké cenné hodnoty zplodilo mezi vámi svědectví o Ježíši Kristu. Právě tím se potvrdila jeho pravdivost, takže teď víte a znáte všechno, co je třeba. 6-7 Zbývá jen jedno: s touhou vyhlížet návrat našeho Pána, Ježíše Krista. On vám dá také sílu vydržet až do konce, takže se toho dne určitě dočkáte bez úhony. Vždyť ke společenství s Kristem nás povolal přece sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?

Pavel vyzývá k jednotě

10-11 Doslechl jsem se, milí bratři, že vaše obec není jednotná a že se dělíte na skupiny, které se mezi sebou hádají. 12 Jedni prý vynášíte Pavla, jiní držíte s Petrem, jiní se hlásí k Apollovi a jiní zase ke Kristu. Proto vás jménem našeho Pána, Ježíše Krista, napomínám: buďte všichni zajedno a nehádejte se. Smýšlejte a usuzujte stejně; 13 Kristus je přece jen jeden. Byl snad za vás ukřižován Pavel? Nebo jsem snad někoho křtil ve svém vlastním jménu? 14 Ještě dobře, že jsem kromě Krispa a Gája nikoho z vás nekřtil, 15 takže se na můj křest nemůže nikdo odvolávat. 16 Vlastně jsem křtil ještě Štěpánovu rodinu, ale jinak už o nikom nevím. 17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale hlásat jeho radostné poselství; ne ovšem tak, abych posluchače oslňoval svou moudrostí, která nikomu nepomůže, nýbrž abych jim předkládal jedinou cestu k záchraně – jeho kříž.

Co je moudrost a co pošetilost

18 Kdo směřuje do záhuby, má ovšem učení o Kristově kříži za hloupost. Ale my víme – a to je naše záchrana, že Bůh právě tímto způsobem projevil svou moc.

19 V Písmu stojí:

„Způsobím, že moudrým nepomůže jejich moudrost a chytrost chytrých nebude k ničemu.“

20 Kde jste, filozofové, znalci zákona a všichni učenci? Nedokázal Bůh, jak pošetilá je všechna moudrost světa? 21 A protože přemoudřelému světu nestačily projevy Boží moudrosti k poznání Boha, rozhodl se Bůh zachránit ty, kdo mu uvěří, „pošetilým“ kázáním. 22 Židé čekají jen samé zázraky, Řekové ve všem hledají logiku, 23 ale my kážeme – ukřižovaného Krista. Židy to uráží a ostatní to pokládají za nesmysl. 24 Ale povolaní, ať židé či jinověrci, získávají v Kristu Boží moc i moudrost. 25 Boží „pošetilost“ je totiž moudřejší a Boží „nemohoucnost“ je silnější než lidé.

Měřítko, které platí před Bohem

26 Jen se kolem sebe rozhlédněte, bratři, koho si to vlastně Bůh povolal. Zjistíte, že mezi vámi není mnoho vzdělanců ani lidí vlivných a vážených. 27 A přece si Bůh vyvolil právě ty nevzdělané, aby zahanbil moudré. Obyčejné malé lidi si vyvolil, aby zahanbil vlivné a mocné, 28 a bezvýznamné „nuly“ si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšlivců. 29 A to všechno proto, aby se před Bohem nikdo nepovyšoval. 30 Vždyť jen z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, bezúhonnost, svatost i vykoupení. Opravdu se nemáme chlubit ničím jiným než Kristem, 31 jak nás i Písmo napomíná: Kdo se chlubí, chlub se skutky Božími.